Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 86/1974 Sb.Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky o přechodné úpravě některých ustanovení o hospodářských závazcích na úseku zahraničního obchodu

Částka 14/1974
Platnost od 13.09.1974
Účinnost od 13.09.1974
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

86

VYHLÁŠKA

Státní arbitráže Československé socialistické republiky

ze dne 13. září 1974

o přechodné úpravě některých ustanovení o hospodářských závazcích na úseku zahraničního obchodu

Státní arbitráž Československé socialistické republiky v dohodě s federálním ministerstvem zahraničního obchodu a federálním ministerstvem financí stanoví podle § 395 písm. b) hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb. v úplném znění vyhlášeném pod č. 37/1971 Sb. (dále jen "zákona"):


§ 1

(1) Tato vyhláška upravuje některá ustanovení o hospodářských závazcích, jejichž účastníky jsou CENTROTEX, akciová společnost v Praze, KOOSPOL, akciová společnost v Praze, KOVO, podnik zahraničního obchodu v Praze a MOTOKOV, podnik zahraničního obchodu v Praze (dále jen "organizace zahraničního obchodu").

(2) V rozsahu stanoveném v § 5 upravuje tato vyhláška též některá ustanovení o hospodářských závazcích, jejichž účastníkem je TUZEX, podnik zahraničního obchodu v Praze.

§ 2

(1) Zrušují se majetkové sankce za nesplnění závazku, popřípadě jiné právní povinnosti organizací zahraničního obchodu, které stanoví zákon nebo prováděcí předpis, pokud na ně oprávněné organizaci vznikne právo v období od 15. srpna 1974 do 30. dubna 1975. Nezrušuje se však penále za prodlení dodavatele 1) u hospodářských smluv o dodávce z dovozu, uzavřených počínaje dnem 1. listopadu 1974.

(2) Organizace zahraničního obchodu nemusí účtovat ani vymáhat majetkové sankce, na něž jim vznikne v období od 15. srpna 1974 do 31. října 1974 právo podle zákona nebo prováděcího předpisu; jestliže v tomto případě organizace zahraničního obchodu majetkovou sankci neúčtuje a nevymáhá, nezapočítává se nezaplacená majetková sankce na náhradu škody.

§ 3

(1) Lhůta pro reklamaci organizace zahraničního obchodu na základě včasné zprávy zahraničního zákazníka o vadách dodávky, 2) která počne běžet v období od 30. července 1974 do 31. března 1975, se prodlužuje na 30 dnů s tím, že u zpráv zahraničního zákazníka o vadách dodávky, došlých organizaci zahraničního obchodu do 14. srpna 1974, počne běžet teprve dnem doručení urgence zahraničního zákazníka.

(2) Lhůta pro odeslání reklamace organizace zahraničního obchodu dopravci 3) se prodlužuje o dalších 6 měsíců, pokud by jinak zanikla nejpozději dne 31. října 1974.

§ 4

Organizace zahraničního obchodu mohou uplatnit nejpozději do 30. dubna 1975

a) práva z odpovědnosti za vady, 4) která by jinak zanikla v období od 2. srpna 1974 do 2. dubna 1975,

b) práva vůči dopravci u hospodářské arbitráže, 5) která by jinak zanikla nejpozději 31. března 1975,

c) práva na majetkové sankce (nejde-li o majetkové sankce, které jsou součástí práv z odpovědnosti za vady), 6) která by jinak zanikla v období od 2. srpna 1974 do 2. dubna 1975,

d) jiná práva, než jsou uvedena pod písm. a) až c), 7) která by jinak zanikla nejpozději 2. ledna 1975.

§ 5

Ustanovení § 2 se vztahuje též na TUZEX, podnik zahraničního obchodu v Praze, pokud je povinen platit nebo účtovat a vymáhat majetkové sankce stanovené v předpisech o fakturování a placení.


§ 6

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Hlavní arbitr

Československé socialistické republiky:

Brandejs v. r.

Poznámky pod čarou

1) Viz § 204 zákona a úpravu v základních podmínkách dodávky.

2) Viz § 232 odst. 1 zákona.

3) Viz § 345 odst. 3 zákona.

4) Viz § 130 odst. 2 písm. a) a § 131 odst. 1 zákona.

5) Viz § 346 odst. zákona.

6) Viz § 130 odst. 2 písm. a) a § 131 odst. 2 zákona.

7) Viz § 130 odst. 2 písm. b) a § 131 odst. 3 a odst. 4 zákona.

Přesunout nahoru