Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 83/1974 Sb.Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o rovnocennosti a uznávání vysvědčení a diplomů o vzdělání vydávaných ve Svazu sovětských socialistických republik

Částka 14/1974
Platnost od 13.09.1974
Účinnost od 13.09.1974
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

83

VYHLÁŠKA

Ministerstva školství České socialistické republiky

ze dne 12. srpna 1974

o rovnocennosti a uznávání vysvědčení a diplomů o vzdělání vydávaných ve Svazu sovětských socialistických republik

Ministerstvo školství České socialistické republiky stanoví podle § 31 odst. 2 zákona č. 186/1960 Sb., o soustavě výchovy a vzdělávání, a podle § 19 odst. 1 zákona č. 19/1966 Sb., o vysokých školách:


§ 1

(1) Vysvědčení o ukončení osmého ročníku střední školy vydávaná ve Svazu sovětských socialistických republik jsou rovnocenná vysvědčením o ukončení povinného základního vzdělání v devátém ročníku základní devítileté školy vydávaným v České socialistické republice.

(2) Vysvědčení o středoškolském vzdělání a diplomy o ukončení středních odborných škol vydávané ve Svazu sovětských socialistických republik jsou rovnocenné vysvědčením o maturitní zkoušce vydávaným v České socialistické republice.

(3) Diplomy vydávané po zakončení studia na vysokých školách ve Svazu sovětských socialistických republik jsou rovnocenné diplomům vydávaným absolventům vysokých škol v České socialistické republice.

§ 2

(1) Vysvědčení a diplomy uvedené v § 1 nabývají platnosti na území České socialistické republiky dnem 6. června 1972, kdy vstoupil v platnost Protokol o rovnocennosti dokumentů o vzdělání, vědeckých hodnostech a titulech, které jsou vydávány nebo udělovány v Československé socialistické republice a ve Svazu sovětských socialistických republik,1) popřípadě dnem vydání dokladu, pokud byl vydán po nabytí platnosti Protokolu. Rovnocennost vysvědčení a diplomů uvedených v § 1 odst. 1 a 2 se osvědčuje vydáním ověřovací doložky, diplomů, uvedených v § 1 odst. 3, vydáním osvědčení o rovnocennosti.

(2) Ověřovací doložku k vysvědčením uvedeným v § 1 odst. 1 vydává okresní národní výbor podle místa trvalého pobytu žadatele.

(3) Ověřovací doložku k vysvědčením nebo diplomům uvedeným v § 1 odst. 2 vydává krajský národní výbor podle místa trvalého pobytu žadatele.

(4) Osvědčení rovnocennosti diplomů uvedených v § 1 odst. 3 vydává vysoká škola stejného nebo příbuzného zaměření.

(5) Ministerstvo školství České socialistické republiky rozhodne ve sporných a nejasných případech, která škola svým zaměřením je nejbližší absolvovanému studiu. Půjde-li o školu, která má obdobu pouze na území Slovenské socialistické republiky, postoupí ministerstvo školství České socialistické republiky žádost k rozhodnutí ministerstvu školství Slovenské socialistické republiky.

(6) O vydaných ověřovacích doložkách a osvědčeních o rovnocennosti vede vydávající orgán jednoduchou evidenci.

§ 3

Ověřovací doložky a osvědčení o rovnocennosti vydávané příslušnými orgány Slovenské socialistické republiky platí i na území České socialistické republiky.

§ 4

(1) O vydání ověřovací doložky nebo osvědčení o rovnocennosti požádá žadatel písemně příslušný orgán. K žádosti přiloží žadatel originál vysvědčení nebo diplomu a jeho ověřený překlad.

(2) Na originál vysvědčení nebo diplomu uvedeného v § 1 odst. 1 a 2 vydá orgán uvedený v § 2 odst. 2, 3 a 4 ověřovací doložku podle vzoru uvedeného v příloze 1 této vyhlášky.

(3) K originálu diplomu uvedeného v § 1 odst. 3 vydá osvědčení o rovnocennosti vysoká škola podle vzoru v příloze 2 této vyhlášky.


§ 5

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Přechodné ustanovení zavedeno vyhláškou č. 147/1976 Sb. Čl. II

Na doklady vydané podle vyhlášky č. 83/1974 Sb. se ke dni účinnosti vyhlášky č. 147/1976 Sb. vztahují její ustanovení čl. I § 2 odst. 1.

Přechodné ustanovení zavedeno vyhláškou č. 95/1982 Sb.

(2) Pro vysoké školy neplatí

vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky č. 83/1974 Sb., o rovnocennosti a uznávání vysvědčení a diplomů o vzdělání vydaných ve Svazu sovětských socialistických republik, ve znění vyhlášky ministerstva školství České socialistické republiky č. 147/1976 Sb.


Ministr:

Ing. Havlín v. r.


Příloha 1

Vzory ověřovacích doložek

Vzory ověřovacích doložek

Příloha 2

Vzor - Osvědčení o rovnocennosti diplomů vydávaných po zakončení studia na vysokých školách v SSSR

Vzor - Osvědčení o rovnocennosti diplomů vydávaných po zakončení studia na vysokých školách v SSSR

Poznámky pod čarou

1) Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 123/1973 Sb., o Protokolu o rovnocennosti dokumentů o vzdělání, vědeckých hodnostech a titulech, které jsou vydávány nebo udělovány v Československé socialistické republice a ve Svazu sovětských socialistických republik.

Přesunout nahoru