Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 80/1974 Sb.Vyhláška České komise pro vědecké hodnosti, kterou se mění a doplňuje vyhláška Státní komise pro vědecké hodnosti č. 198/1964 Sb., o řízení při udělování vědeckých hodností, ve znění vyhlášky České komise pro vědecké hodnosti č. 161/1973 Sb.

Částka 13/1974
Platnost od 28.08.1974
Účinnost od 01.09.1974
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

80

VYHLÁŠKA

České komise pro vědecké hodnosti

ze dne 7. srpna 1974,

kterou se mění a doplňuje vyhláška Státní komise pro vědecké hodnosti č. 198/1964 Sb., o řízení při udělování vědeckých hodností, ve znění vyhlášky České komise pro vědecké hodnosti č. 161/1973 Sb.

Česká komise pro vědecké hodnosti v dohodě s Československou akademií věd, federálním ministerstvem pro technický a investiční rozvoj a ministerstvem školství ČSR stanoví podle § 12 odst. 3 zákona č. 53/1964 Sb., o udělování vědeckých hodností a o Státní komisi pro vědecké hodnosti, ve znění zákona České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky:


Čl. I

Vyhláška Státní komise pro vědecké hodnosti č. 198/1964 Sb., o řízení při udělování vědeckých hodností, ve znění vyhlášky České komise pro vědecké hodnosti č. 161/1973 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. Nadpis části šesté zní:

"Uznávání a nostrifikace vědeckých hodností a zkoušek"

2. § 43 zní:

"(1) Vědecké hodnosti udělované ve Svazu sovětských socialistických republik jsou v České socialistické republice rovnocenné odpovídajícím vědeckým hodnostem udělovaným v Československé socialistické republice.

(2) Diplomy o vědeckých hodnostech vydávané ve Svazu sovětských socialistických republik platí na území České socialistické republiky, jsou-li opatřeny ověřovací doložkou podle vzoru uvedeného v příloze této vyhlášky. Takové diplomy uznané ve Slovenské socialistické republice platí i na území České socialistické republiky.

(3) Ověřovací doložku vydá Česká komise pro vědecké hodnosti po předložení originálu diplomu o udělené vědecké hodnosti."

3. Dosavadní § 43 se přečísluje na § 43a a jeho odstavec 1 bude znít:

"Vědecké hodnosti získané v jiných státech než v SSSR nabývají platnosti v České socialistické republice nostrifikací."


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 1974.


Předseda:

Prof. Ing. Kudrna, DrSc. v. r.


Příloha k vyhlášce č. 80/1974 Sb.

Vzor ověřovací doložky

Vzor ověřovací doložky

Přesunout nahoru