Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 80/1974 Sb.Vyhláška České komise pro vědecké hodnosti, kterou se mění a doplňuje vyhláška Státní komise pro vědecké hodnosti č. 198/1964 Sb., o řízení při udělování vědeckých hodností, ve znění vyhlášky České komise pro vědecké hodnosti č. 161/1973 Sb.

Částka 13/1974
Platnost od 28.08.1974
Účinnost od 01.09.1974
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

80

VYHLÁŠKA

České komise pro vědecké hodnosti

ze dne 7. srpna 1974,

kterou se mění a doplňuje vyhláška Státní komise pro vědecké hodnosti č. 198/1964 Sb., o řízení při udělování vědeckých hodností, ve znění vyhlášky České komise pro vědecké hodnosti č. 161/1973 Sb.

Česká komise pro vědecké hodnosti v dohodě s Československou akademií věd, federálním ministerstvem pro technický a investiční rozvoj a ministerstvem školství ČSR stanoví podle § 12 odst. 3 zákona č. 53/1964 Sb., o udělování vědeckých hodností a o Státní komisi pro vědecké hodnosti, ve znění zákona České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky:


Čl. I

Vyhláška Státní komise pro vědecké hodnosti č. 198/1964 Sb., o řízení při udělování vědeckých hodností, ve znění vyhlášky České komise pro vědecké hodnosti č. 161/1973 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. Nadpis části šesté zní:

"Uznávání a nostrifikace vědeckých hodností a zkoušek"

2. § 43 zní:

"(1) Vědecké hodnosti udělované ve Svazu sovětských socialistických republik jsou v České socialistické republice rovnocenné odpovídajícím vědeckým hodnostem udělovaným v Československé socialistické republice.

(2) Diplomy o vědeckých hodnostech vydávané ve Svazu sovětských socialistických republik platí na území České socialistické republiky, jsou-li opatřeny ověřovací doložkou podle vzoru uvedeného v příloze této vyhlášky. Takové diplomy uznané ve Slovenské socialistické republice platí i na území České socialistické republiky.

(3) Ověřovací doložku vydá Česká komise pro vědecké hodnosti po předložení originálu diplomu o udělené vědecké hodnosti."

3. Dosavadní § 43 se přečísluje na § 43a a jeho odstavec 1 bude znít:

"Vědecké hodnosti získané v jiných státech než v SSSR nabývají platnosti v České socialistické republice nostrifikací."


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 1974.


Předseda:

Prof. Ing. Kudrna, DrSc. v. r.


Příloha k vyhlášce č. 80/1974 Sb.

Vzor ověřovací doložky

Vzor ověřovací doložky

Přesunout nahoru