Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 78/1974 Sb.Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o plemenitbě hospodářských zvířat

Částka 13/1974
Platnost od 28.08.1974
Účinnost od 01.10.1974
Zrušeno k 01.07.1991 (240/1991 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

78

VYHLÁŠKA

Ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky

ze dne 31. července 1974,

kterou se provádějí některá ustanovení zákona o plemenitbě hospodářských zvířat

Ministerstvo zemědělství a výživy České socialistické republiky stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány podle § 27 zákona České národní rady č. 86/1972 Sb., o plemenitbě hospodářských zvířat (dále jen "zákon"):


§ 1

Způsobilost odborných zootechnických pracovníků

(k § 4 zákona)

Podmínkou pro způsobilost odborných zootechnických pracovníků plemenářských organizací k výkonu úkolů státní péče o rozvoj plemenářství je dokončené studium na vysoké škole zemědělské nebo na jiné vysoké škole se zaměřením odpovídajícím těmto úkolům. Ve výjimečných případech, zejména jde-li o méně významné úkoly státní péče o rozvoj plemenářství, mohou plemenářské organizace tyto úkoly plnit pracovníky se středoškolským vzděláním zemědělského směru ukončeným maturitou, popřípadě i pracovníky, kteří mají dlouholetou úspěšnou zootechnickou praxi.

§ 2

Uznaná a povolená plemena a užitkové typy

(k § 6 zákona)

(1) Na území České socialistické republiky jsou uznanými plemeny

1. u skotu: české strakaté (včetně plemen podobného fylogenetického původu),
2. u prasat: bílé ušlechtilé, přeštické černostrakaté, landrace,
3. u koní: český teplokrevník, chladnokrevník, anglický plnokrevník, anglický polokrevník, kladrubský kůň,
4. u ovcí: merino, zušlechtěná valaška, cigája,
5. u koz: bílá bezrohá krátkosrstá, hnědá bezrohá krátkosrstá.

(2) Na území České socialistické republiky jsou

a) povolenými plemeny

1. u skotu: dánské červené, nížinné černostrakaté, ayrshirské,
2. u prasat: pietrain, cornwall, hampshire, duroc,
3. u koní: lipický kůň, arabský kůň, horský kůň, pony, klusák,
4. u ovcí: zušlechtěná šumavka, romanovské, finské;

b) povolenými užitkovými typy drůbeže

1. u slepic: nosný, masný,
2. u krůt: velký, střední, malý,
3. u perliček: modrý - masný,
4. u hus: masný,
5. u kachen: masný.

(3) Úroveň hospodářsky významných užitkových vlastností a tělesných znaků jednotlivých plemen a užitkových typů (dále jen "plemena") hospodářských zvířat, která nebyla určena a vyhlášena za uznaná nebo povolená, avšak jsou se souhlasem ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky (dále jen "ministerstvo zemědělství a výživy") na území České socialistické republiky chována, popřípadě dovážena pro experimentální nebo speciální účely, ověřují z hlediska vhodnosti jejich dalšího chovu výzkumné ústavy pověřené ministerstvem zemědělství a výživy a plemenářské organizace. Tyto ústavy a organizace podávají ministerstvu zemědělství a výživy návrhy na určení a vyhlášení dalších plemen hospodářských zvířat za uznaná nebo povolená.

Inseminace a přirozená plemenitba a jejich zabezpečení

(k § 7 až 9 zákona)

§ 3

Odborná způsobilost inseminačních techniků

(1) Osvědčení o způsobilosti k inseminování vydá plemenářská organizace pracovníku staršímu 18 let, který úspěšně složil zkoušku z inseminace hospodářských zvířat podle zkušebního řádu vydaného ministerstvem zemědělství a výživy. Zkoušku nahrazuje dokončené studium oboru zootechnického na vysoké škole zemědělské, je-li v něm vyučovacím předmětem porodnictví a inseminace hospodářských zvířat.

(2) Inseminační technici jsou povinni se podrobovat pravidelným lékařským prohlídkám; nesmějí inseminovat, jsou-li vylučovateli zárodků nebezpečných nákaz přenosných z lidí na zvířata. Při inseminování jsou inseminační technici povinni používat ochranné oděvy a pracovní pomůcky. 1)

Inseminace skotu

§ 4

(1) Připařovací plány pro připařovací obvody sestavují plemenářské organizace v součinnosti se socialistickými organizacemi a jednotlivými chovateli (dále jen "chovatelé") nejméně jednou za dva roky. Přihlížejí přitom zejména k příslušnosti plemenic k jednotlivým plemenům, výsledkům kontroly užitkovosti, hodnocení plemenic a jejich zdraví, potřebám zabezpečení a výsledkům kontroly dědičnosti užitkových vlastností plemenných býků, výsledkům kontroly zdraví a kontroly dědičnosti zdraví plemenných býků, požadavkům chovatelů a k tomu, aby se zabránilo nežádoucí blízké příbuzenské plemenitbě a křížení.

(2) Připařovací plány též stanoví, kteří plemeníci jsou určeni k inseminaci plemenic jednotlivých chovatelů. Plemenářské organizace oznámí připařovací plány místním národním výborům a vyhlašují je způsobem v místě obvyklým.

(3) Připařovací plány jsou podkladem pro uzavírání smluv o provádění inseminace mezi plemenářskými organizacemi a chovateli.

§ 5

(1) Inseminovat lze jen plemenice zařazené do inseminace připařovacím plánem a na základě veterinárního potvrzení o jejich zdravotní způsobilosti k chovu, jakož i veterinárního osvědčení o nákazové situaci v obci.

(2) Plemenářské organizace jsou povinny podle požadavku chovatelů zajišťovat každodenně inseminaci plemenic.

§ 6

(1) Na každou plemenici zařazenou do inseminace vydá plemenářská organizace chovateli průkaz plemenice.

(2) Inseminační technik zapíše do průkazu plemenice údaje o inseminacích a výsledky vyšetření březosti.

(3) Při veterinárním vyšetření plemenice zapisuje veterinární lékař do průkazu plemenice výsledek tohoto vyšetření a léčení; uvádí v něm též doporučení pro chovatele a inseminačního technika.

§ 7

Chovatelé plemenic zařazených do inseminace jsou povinni:

a) využívat plně reprodukčních schopností plemenic,

b) sledovat příznaky říje,

c) oznámit plemenářské organizaci (popřípadě, jde-li o jednotlivé chovatele, socialistické organizaci, která provádí inseminaci jejich plemenic) začátek říje způsobem s ní dohodnutým; tuto povinnost nemají socialistické organizace, které provádějí inseminaci vlastních plemenic svými inseminačními techniky,

d) postarat se o to, aby inseminační technik byl při inseminování chráněn před nepohodou, zajistit mu dostatečné množství teplé vody, mycích prostředků, možnost osušení a dále mu umožnit bezpečné a nezávadné provedení inseminace a vyšetření březosti a při těchto úkonech mu pomáhat,2)

e) podávat inseminačním technikům a veterinárním lékařům informace potřebné k plnění jejich úkolů,

f) uchovávat pečlivě průkazy plemenic, nejpozději do 24 hodin po porodu je doplňovat údaji o narození telat a předkládat je na požádání inseminačním technikům a veterinárním lékařům,

g) provést v průkazu plemenice záznam o změně chovatele, předat průkaz novému chovateli a o změně vyrozumět plemenářskou organizaci; tuto změnu ohlásí plemenářské organizaci i nový chovatel,

h) vyznačit při změně místa ustájení plemenice v průkazu plemenice den přemístění, místo nového ustájení a vyrozumět o tom plemenářskou organizaci,

ch) vyznačit při dodávce plemenice na jatky nebo při jejím uhynutí v průkazu plemenice den a důvod vyřazení z chovu a průkaz uschovat po dobu jednoho roku,

i) zřídit při volném ustájení na pastvinách pro letní období jednoduchý přístřešek s vyhovujícím připouštědlem a pro zimní období vhodnou místnost pro inseminování. 2)

§ 8

(1) Inseminační technik je povinen:

a) vyšetřit pohlavní orgány plemenice týž den, kdy se na základě oznámení chovatele plemenářské organizaci, popřípadě socialistické organizaci [§ 7 písm. d)] dověděl o začátku říje a podle výsledku vyšetření ji inseminovat spermatem plemenného býka určeného připařovacím plánem,

b) vyšetřit březost inseminovaných plemenic nejpozději do konce třetího kalendářního měsíce po poslední inseminaci a o výsledku vyšetření informovat chovatele,

c) zapsat do průkazu plemenice údaje o inseminování a výsledky vyšetření březosti.

(2) Inseminační technik nesmí inseminovat plemenice s příznaky onemocnění pohlavního ústrojí nebo s příznaky poruch celkového zdravotního stavu; v těchto případech učiní o tom záznam do průkazu plemenice a bezodkladně vyrozumí chovatele a veterinárního lékaře. Inseminovat plemenice nesmí také při zjištění nepravé říje nebo ukončené říje; záznam o tom učiní do průkazu plemenice.

§ 9

Bližší podrobnosti o zajišťování inseminace skotu stanoví technické normy. 3)

§ 10

Inseminace ostatních hospodářských zvířat

Při inseminaci prasat, koní, ovcí a koz se postupuje obdobně jako při inseminaci skotu (§ 4 až 8); bližší podrobnosti stanoví technické normy. 4)

Přirozená plemenitba

§ 11

Socialistické organizace sestavují nejméně jednou za rok návrhy připařovacích plánů k zabezpečení přirozené plemenitby skotu, prasat, ovcí a koz, které schvalují plemenářské organizace.

§ 12

(1) K zabezpečení přirozené plemenitby skotu, prasat, ovcí a koz jednotlivých chovatelů sestavují plemenářské organizace připařovací plány nejméně jednou za rok; činí tak po projednání s místními národními výbory, a jde-li o plemenitbu ovcí a koz i s organizací Českého svazu chovatelů drobného zvířectva, je-li tato organizace v místě ustavena. Připařovací plány oznámí plemenářské organizace místním národním výborům a vyhlašují je způsobem v místě obvyklým.

(2) Plemenářské organizace jsou povinny zajistit, aby připařovací obvody byly stanoveny na každých nejméně 30 zapouštění schopných plemenic skotu a ovcí a na každých nejméně 10 zapouštění schopných plemenic prasat a koz jednotlivých chovatelů; vzdálenost od místa ustájení plemeníka nemá při tom zpravidla přesahovat 10 km u skotu a prasat a 7 km u ovcí a koz.

(3) K zajištění přirozené plemenitby skotu, prasat, ovcí a koz jednotlivých chovatelů mohou plemenářské organizace dohodnout se socialistickými organizacemi, aby svými plemeníky prováděly plemenitbu i pro plemenice těchto chovatelů.

(4) Za podmínek stanovených ministerstvem zemědělství a výživy mohou plemenářské organizace přenechat na základě smlouvy o užívání své plemeníky jednotlivým chovatelům k provádění přirozené plemenitby prasat, ovcí a koz.

§ 13

Plemenářské organizace musí při schvalování připařovacích plánů (§ 11) a při jejich sestavování (§ 12 odst. 1) dbát, aby v přirozené plemenitbě skotu, prasat, ovcí a koz působil dostatečný počet plemeníků tak, aby zpravidla připadlo na 1 plemenného býka 100 krav a přes 1 rok starých jalovic, na 1 plemenného kance 30 prasnic, na 1 plemenného berana 40 bahnic a na 1 plemenného kozla 45 koz.

§ 14

(1) Přirozená plemenitba koní se zabezpečuje podle připařovacích plánů, které na dobu 1 roku sestavují plemenářské organizace. Připařovací plány oznámí plemenářské organizace místním národním výborům a vyhlašují je způsobem v místě obvyklým.

(2) Vyhlášené připařovací plány jsou podkladem pro uzavírání smluv o provádění přirozené plemenitby mezi plemenářskými organizacemi, popřípadě socialistickými organizacemi a chovateli.

(3) Plemenářské organizace rozmísťují plemenné hřebce podle připařovacích plánů do připařovacích obvodů; hranice připařovacího obvodu mají zpravidla být vzdáleny nejvýše 25 km od místa ustájení hřebce, je-li v tomto obvodu chováno alespoň 10 klisen určených k zapouštění.

(4) Plemenné hřebce pro zapouštění klisen chovatelů umísťují plemenářské organizace ve vlastních připouštěcích stanicích nebo je za podmínek stanovených ministerstvem zemědělství a výživy mohou na základě smlouvy o užívání přenechat socialistickým organizacím.

§ 15

Plemenice skotu, prasat, koní, ovcí a koz lze zapouštět jen v místech ustájení plemeníků.

§ 16

Chovatelé plemenných býků, kanců, hřebců, beranů a kozlů jsou povinni:

a) postarat se o jejich řádné ustájení, krmení a ošetřování,

b) určit k jejich ošetřování jen osoby, které nejsou vylučovateli zárodků nebezpečných nákaz přenosných z lidí na zvířata a které splňují podmínky stanovené předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, 5)

c) zřídit vyhovující připouštědlo,

d) nepřipouštět plemeníky a nezapouštět plemenice s příznaky onemocnění pohlavního ústrojí nebo s příznaky poruch celkového zdravotního stavu s výjimkou případů, kdy veterinární lékař připouštění povolí,

e) provádět záznamy o každém připuštění plemeníka do připouštěcího rejstříku,

f) vydat o každém připuštění plemeníka chovateli plemenice připouštěcí lístek,

g) bylo-li osvědčení k použití v přirozené plemenitbě zrušeno, odevzdat toto osvědčení a připouštěcí rejstřík plemenářské organizaci.

§ 17

Chovatelé plemenic skotu, prasat, koní, ovcí a koz jsou povinni:

a) využívat plně reprodukčních schopností plemenic,

b) postarat se o řádné ustájení, krmení a ošetřování plemenic,

c) určit k ošetřování plemenic jen osoby, které nejsou vylučovateli zárodků nebezpečných nákaz přenosných z lidí na zvířata a splňují podmínky stanovené předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, 6)

d) sledovat příznaky říje plemenic a dbát o jejich pravidelné a včasné zapouštění,

e) dbát, aby byly zapouštěny jen plemenice zdravé; o příznacích onemocnění pohlavního ústrojí a o příznacích poruch celkového zdravotního stavu plemenice ihned vyrozumět veterinárního lékaře, který podle výsledku vyšetření, popřípadě léčby plemenice stanoví vhodnost dalšího zapouštění,

f) uchovávat připouštěcí lístek po dobu 1 roku od zapuštění plemenice.

Metody plemenitby

(k § 10 zákona)

§ 18

Čistokrevná plemenitba 7) je

a) připařování hospodářských zvířat téhož plemene, popřípadě příbuzných plemen podobného fylogenetického původu,

b) připařování kříženců plemeníků nebo plemenic ve stupni odpovídajícím cílům dlouhodobého programu zušlechťování hospodářských zvířat.

§ 19

(1) Meziplemenné křížení 7) je vzájemné připařování čistokrevných plemeníků a plemenic různých plemen nebo jejich kříženců s výjimkou hospodářských zvířat uvedených v § 18 písm. b).

(2) Cílem meziplemenného křížení je zlepšení vlastností uznaných, popřípadě povolených plemen nebo produkce užitkových kříženců k výrobním účelům. Meziplemenné křížení lze zavádět jen za předpokladu, že bylo výzkumně vyhodnoceno nebo doporučeno k využití; u skotu může být prováděno pouze inseminací.

§ 20

Výběr plemeníků a použití spermatu

(k § 11 zákona)

(1) Výběr plemenných býků, kanců, beranů a kozlů se provádí na trzích plemenných a chovných zvířat, v odchovnách plemenářských organizací, popřípadě ve stájích chovatelů; výběr plemenných hřebců zpravidla v plemenářských organizacích po výkonnostních zkouškách koní.

(2) Výsledky výběrového řízení včetně posudku výběrové komise se zapisují do osvědčení k použití v inseminaci nebo v přirozené plemenitbě.

(3) V osvědčení k použití v přirozené plemenitbě uvádí plemenářská organizace také bližší podmínky využití plemeníka.

(4) Osvědčení k použití v inseminaci se vztahuje i na skladované sperma plemeníků.

(5) Plemenářská organizace je povinna zajistit každoroční přezkoušení vhodnosti a způsobilosti plemeníků, pro něž vydala osvědčení k použití v inseminaci nebo v přirozené plemenitbě; podle výsledků přezkoušení může toto osvědčení změnit nebo zrušit.

§ 21

Plemenitba drůbeže

(k § 12 zákona)

(1) K plemenitbě drůbeže se používá přirozené plemenitby nebo inseminace. K oběma způsobům plemenitby lze použít pouze plemeníků (jejich spermatu) a plemenic pocházejících ze šlechtitelských chovů povolených užitkových typů drůbeže.

(2) Připařovací plány ve šlechtitelských a rozmnožovacích chovech drůbeže sestavené pro každou její generaci socialistickými organizacemi schvalují plemenářské organizace.

Kontrola užitkovosti a kontrola dědičnosti užitkových vlastností

(k § 15 zákona) 8)

§ 22

Rozsah provádění kontroly užitkovosti a stanovení užitkové hodnoty

(1) Kontrola užitkovosti hospodářských zvířat se provádí v rozsahu potřebném pro jejich šlechtění tak, aby zahrnovala nejméně

a) u skotu 50 % z celkového počtu krav,

b) u prasat 10 % z celkového počtu prasnic,

c) u koní 10 % z celkového stavu koní,

d) u ovcí 10 % ze stavu bahnic a jehnic starších 1 roku,

e) u koz 2 % z celkového stavu koz.

(2) Pro účely provádění kontroly užitkovosti jsou socialistické organizace, v jejichž chovech se provádí tato kontrola a které chovají více než 150 krav, povinny soustřeďovat krávy po dobu I. laktace ve stájích prvotelek nebo v samostatné skupině ve stáji (stání prvotelek).

(3) Užitkovou hodnotu hospodářských zvířat stanoví plemenářské organizace na základě výsledků kontroly užitkovosti.

§ 23

Provádění kontroly užitkovosti u skotu

(1) Kontrola užitkovosti se provádí v chovech socialistických organizací.

(2) U krav se kontrolou užitkovosti zjišťuje dojivost, obsah tuku, popřípadě bílkovin v mléce, plodnost, živá váha a údaje o podmínkách odchovu a vývinu potomstva; dojitelnost se zjišťuje pouze u krav určených plemenářskými organizacemi.

(3) U mladých býků se kontrolou užitkovosti zjišťuje váhový přírůstek, vzrůst a vývin.

(4) Bližší podrobnosti o provádění kontroly užitkovosti u skotu stanoví technické normy. 9)

§ 24

Provádění kontroly užitkovosti u prasat

(1) Kontrola užitkovosti se provádí v chovech socialistických organizací.

(2) Kontrolou užitkovosti se zjišťuje plodnost, živá váha a tělesné rozměry kanců a prasnic a vlastní užitkovost jejich potomstva, dále váha vrhu a jeho vyrovnanost v 21 dnech stáří, počet a pohlaví odchovaných selat. V šlechtitelských chovech, popřípadě v rozmnožovacích chovech určených plemenářskými organizacemi se dále zjišťuje i výkrmnost a jatečná hodnota potomstva kontrolovaných kanců a prasnic.

(3) Bližší podrobnosti o provádění kontroly užitkovosti u prasat stanoví technická norma. 10)

§ 25

Provádění kontroly užitkovosti u koní

(1) Kontrola užitkovosti se provádí

a) u plemen anglický plnokrevník, klusák, dále arabský kůň a anglický polokrevník (s jednostrannou sportovní užitkovostí) chovaných socialistickými organizacemi,

b) v šlechtitelských a rozmnožovacích chovech u všech hřebců a klisen uznaných a povolených plemen kromě koní plemen uvedených pod písm. a),

c) u sportovních koní 11) chovatelů.

(2) Kontrolou užitkovostí se zjišťuje vývin, krmitelnost, temperament, charakter, plodnost, konstituce a výkonnost.

(3) Kontrola užitkovosti se provádí u koní uvedených v odstavci 1 písm. a) při dostizích a u koní uvedených v odstavci 1 písm. b) a c) zkouškou výkonnosti; bližší podrobnosti stanoví technická norma. 12)

§ 26

Provádění kontroly užitkovosti u ovcí

(1) Kontrola užitkovosti se provádí zejména v šlechtitelských chovech socialistických organizací.

(2) Kontrolou užitkovosti se zjišťuje množství a jakost vlny, živá váha ovcí, dále mléčnost, dojivost a plodnost bahnic a růstové schopnosti jehňat.

(3) Bližší podrobnosti o provádění kontroly užitkovosti u ovcí stanoví technická norma. 13)

§ 27

Provádění kontroly užitkovosti u koz

(1) Kontrola užitkovosti se provádí v chovech socialistických organizací i jednotlivých chovatelů.

(2) Kontrolou užitkovosti se zjišťuje množství a tučnost mléka, plodnost a živá váha koz.

(3) Bližší podrobnosti o provádění kontroly užitkovosti u koz stanoví technická norma. 14)

§ 28

Provádění kontroly užitkovosti u drůbeže

(1) Kontrola užitkovosti se provádí ve šlechtitelských a rozmnožovacích chovech.

(2) Kontrolou užitkovosti se zjišťují

a) v šlechtitelských chovech

1. u slepic nosných typů individuální snáška, váha vajec, individuální líhnivost, procento uhynutí během odchovu a během kontrolního období,

2. u slepic masných typů kromě údajů uvedených v tomto odstavci pod písm. a) č. 1 také růstová schopnost,

3. u krůt, perliček, hus a kachen individuální snáška, individuální líhnivost, procento uhynutí během odchovu a kontrolního období a růstová schopnost;

b) v rozmnožovacích chovech

u slepic, krůt, perliček, hus a kachen skupinová snáška, skupinová líhnivost a procento uhynutí během kontrolního období.

(3) Součástí kontroly užitkovosti drůbeže jsou zjištění prováděná v testovacích zařízeních, kde se kromě údajů uvedených v odstavci 2 zjišťuje zejména kvalita vajec, spotřeba krmiv a vytrvalost ve snášce (průběh snášky).

Provádění kontroly dědičnosti užitkových vlastností

§ 29

(1) Kontrolu dědičnosti užitkových vlastností hospodářských zvířat 15) provádějí plemenářské organizace.

(2) Plemennou hodnotu plemeníků, způsob a stupeň jejich využití stanoví plemenářské organizace; přihlížejí při tom k výsledkům kontroly dědičnosti zdraví prováděné státní veterinární organizací.

§ 30

Pro potřeby kontroly dědičnosti užitkových vlastností jsou povinni:

a) chovatelé plemenic, u nichž se provádí kontrola užitkovosti

1. umožnit v dostatečném rozsahu prověřování mladých plemeníků kontrolou dědičnosti užitkových vlastností,

2. umožnit provedení přehlídek a posouzení potomstva,

3. poskytnout plemenářským organizacím potřebné informace;

b) plemenářské organizace

1. zabezpečit prověřování dostatečného počtu plemeníků,

2. využívat plemeníky v inseminaci na podkladě výsledků kontroly dědičnosti užitkových vlastností a kontroly dědičnosti zdraví,

3. dbát o účelné využití potomstva prověřených plemeníků.

Hodnocení hospodářských zvířat

(k § 16 zákona)

§ 31

(1) Hodnocení skotu, prasat, ovcí a koz se provádí

a) u plemeníků při jejich výběru,

b) u plemenic zařazených do kontroly užitkovosti a dále při jejich předvádění na trzích plemenných a chovných zvířat.

(2) Hodnocení koní se provádí

a) u plemeníků při jejich výběru,

b) v šlechtitelských a rozmnožovacích chovech u hřebců a klisen uznaných a povolených plemen při zkouškách výkonnosti,

c) u anglického plnokrevníka, klusáka a ostatních plemen teplokrevných koní (s jednostrannou sportovní užitkovostí) při zařazení do kontroly užitkovosti a při ukončení zkoušek výkonnosti.

(3) Bližší podrobnosti o provádění hodnocení hospodářských zvířat uvedených v odstavcích 1 a 2 stanoví technické normy. 16)

§ 32

Plemenné knihy

(1) Účelem plemenných knih je evidence vynikajících plemeníků a plemenic hospodářských zvířat. Tyto knihy slouží zejména pro plánovité využití hospodářských zvířat nadprůměrné hodnoty a jejich potomstva.

(2) Plemenné knihy se vedou pro každé plemeno skotu, prasat, koní a ovcí samostatně, zpravidla ve dvou stupních, a to státní a základní plemenné knihy.

(3) Do státních plemenných knih se zapisují plemeníci prověření kontrolou dědičnosti užitkových vlastností a plemenice vybrané pro produkci plemeníků.

(4) Do základních plemenných knih se zapisují plemeníci vybraní pro plemenitbu a plemenice vybrané pro obnovu chovu a pro produkci plemenic. U plemeníků je osvědčení k použití v inseminaci současně podkladem pro zápis do základní plemenné knihy.

(5) Zápisy v plemenných knihách mají zpravidla trvalou platnost. Plemenářské organizace mohou zápis zrušit, změní-li se skutečnosti, na jejichž základě byl zápis proveden.

Podniková kontrola užitkových vlastností

(k § 17 zákona)

§ 33

(1) Podnikovou kontrolou užitkových vlastností se zjišťují potřebné údaje o základních užitkových vlastnostech a původu skotu, prasat a ovcí pro potřeby zvelebování chovů těchto hospodářských zvířat.

(2) Socialistické organizace, které chovají více než 150 krav, jsou povinny soustřeďovat krávy po dobu I. laktace ve stájích prvotelek nebo v samostatné skupině ve stáji (stání prvotelek).

(3) Plemenářské organizace poskytují socialistickým organizacím při provádění podnikové kontroly užitkových vlastností odbornou pomoc.

§ 34

(1) Podnikovou kontrolou užitkových vlastností v chovech skotu se zjišťuje dojivost krav vždy jeden den v měsíci.

(2) Podnikovou kontrolou užitkových vlastností v chovech prasat se zjišťují datum inseminace nebo zapuštění a oprasení, totožnost plemenného kance, jehož spermatem byla prasnice inseminována nebo jímž byla zapuštěna, počet všech živě narozených selat a všech odstavených selat, pohlaví selat a vývin prasniček určených k obnově chovu.

(3) Podnikovou kontrolou užitkových vlastností v chovech ovcí se zjišťují údaje o množství nastříhané vlny od jednotlivých beranů a bahnic, dále o živé váze bahnic a o datu narození, počtu a pohlaví jehňat, popřípadě množství nadojeného mléka od jedné bahnice.

(4) Bližší podrobnosti o provádění podnikové kontroly užitkových vlastností u hospodářských zvířat uvedených v odstavcích 1 až 3 stanoví technické normy. 17)

§ 35

Původ hospodářských zvířat

(k § 18 zákona)

(1) Podkladem pro ověřování zjištěného původu hospodářských zvířat je plemenářská evidence a určení krevních skupin nebo jiných polymorfních znaků. O výsledku ověřování vydávají plemenářské organizace osvědčení, kterým zjištěný původ potvrzují nebo neuznávají.

(2) Zjištěný původ hospodářských zvířat se ověřuje u plemenných býků, kanců a beranů pocházejících ze šlechtitelských, popřípadě z rozmnožovacích chovů určených plemenářskými organizacemi.

§ 36

Označování hospodářských zvířat

(k § 19 zákona)

(1) Pro zajištění řádné evidence musí být označováni

a) u socialistických organizací

1. všichni plemeníci, pro něž plemenářská organizace vydala osvědčení k použití v inseminaci nebo v přirozené plemenitbě,

2. všechen skot samičího pohlaví a mladí býci určení plemenářskými organizacemi,

3. všechna prasata, ovce a kozy v chovech, v nichž se provádí kontrola užitkovosti; dále prasata, ovce a kozy samičího pohlaví, které mají být použity k reprodukci,

4. všichni koně ve šlechtitelských chovech; v ostatních chovech klisny zapsané do plemenných knih a dále koně v chovech, v nichž se provádí kontrola užitkovosti,

5. všechna drůbež v chovech, v nichž se provádí kontrola užitkovosti;

b) u jednotlivých chovatelů

1. všichni plemeníci, pro něž plemenářská organizace vydala osvědčení k použití v přirozené plemenitbě,

2. všechny krávy a jalovice, které mají být použity k reprodukci

3. všechny ovce a kozy v chovech, v nichž se provádí kontrola užitkovosti; dále ovce a kozy zařazené do inseminace.

(2) Hospodářská zvířata uvedená v odstavci 1 se označují způsobem uvedeným v technických normách. 18)

Chovy pro zušlechťování plemen

(k § 20 odst. 4 zákona)

§ 37

(1) Šlechtitelské chovy uznávají výběrové (uznávací) komise z chovů hospodářských zvířat, v nichž většina zvířat na základě výsledků provedené kontroly užitkovosti a kontroly dědičnosti užitkových vlastností prokázala vynikající užitkovou a plemennou hodnotu. Návrhy na uznání těchto chovů podávají výběrovým (uznávacím) komisím plemenářské organizace spolu s chovateli a připojují k nim vyjádření státní veterinární organizace o zdravotním stavu chovu.

(2) Rozmnožovací chovy uznávají plemenářské organizace z chovů hospodářských zvířat, v nichž většina zvířat na základě výsledků provedené kontroly užitkovosti a kontroly dědičnosti užitkových vlastností prokázala nadprůměrnou užitkovou a plemennou hodnotu; při tom též přihlížejí k vyjádření státní veterinární organizace o zdravotním stavu chovu.

§ 38

(1) Chovatelé hospodářských zvířat ve šlechtitelských chovech jsou povinni vytvářet podmínky pro rozvoj zvelebovací činnosti v těchto chovech a tím přispívat k zajištění kvalitního dědičného základu jednotlivých plemen a dále produkovat zdravá hospodářská zvířata s vysokou užitkovostí a plemennou hodnotou.

(2) Chovatelé hospodářských zvířat v rozmnožovacích chovech jsou povinni rozmnožovat plemeníky a plemenice jednotlivých plemen zušlechtěných zpravidla ve šlechtitelských chovech.

§ 39

(1) Šlechtitelské nebo rozmnožovací chovy mohou být zrušeny, došlo-li u nich ke zhoršení úrovně v užitkových vlastnostech nebo ke zhoršení zdravotního stavu.

(2) Návrhy na zrušení šlechtitelských chovů podávají výběrovým (uznávacím) komisím plemenářské organizace.

§ 40

Prodej a nákup hospodářských zvířat

(k § 21 zákona)

(1) Plemeníci, plemenice uvedené ve státních technických normách 19) a sportovní koně 20) se zpravidla prodávají a nakupují na trzích plemenných a chovných zvířat, popřípadě v odchovnách plemenářských organizací nebo ze stájí chovatelů.

(2) Chovatel vyrozumí před prodejem plemeníka ze své stáje plemenářskou organizaci.


Závěrečná ustanovení

§ 41

Zrušují se:

1. směrnice ministerstva zemědělství pro výběr a zápis skotu, prasat a ovcí do plemenných knih, uveřejněná ve Věstníku ministerstva zemědělství č. 6/1954, poř. č. 23,

2. směrnice ministerstva zemědělství pro jednotné označení skotu tetováním do ušních boltců, uveřejněná ve Věstníku ministerstva zemědělství č. 8/1954, poř. č. 31,

3. pokyny ministerstva zemědělství a lesního hospodářství o organizaci zvelebovacích opatření v chovu skotu, uveřejněné ve Věstníku ministerstva zemědělství a lesního hospodářství částka 32 a 33/1958, poř. č. 155,

4. pokyny ministerstva zemědělství a lesního hospodářství pro uznání rozmnožovacích chovů drůbeže a pro užitkové křížení slepic, uveřejněné ve Věstníku ministerstva zemědělství a lesního hospodářství částka 32 a 33/1958, poř. č. 156,

5. směrnice ministerstva zemědělství pro prvotní označení telat v plemenných chovech, uveřejněná ve Věstníku ministerstva zemědělství částka 52/1959, poř. č. 165,

6. směrnice ministerstva zemědělství pro bonitaci plemenného skotu, uveřejněná ve Věstníku ministerstva zemědělství částka 16/1960, poř. č. 39,

7. směrnice ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství pro výběr a zápis skotu do plemenných knih, uveřejněná ve Věstníku ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství částka 37 a 38/1960, poř. č. 93,

8. směrnice ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství pro hodnocení chovných krav a jalovic na nákupních trzích, uveřejněná ve Věstníku ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství částka 34 a 35/1962, poř. č. 87, ve znění směrnice uveřejněné ve Věstníku ministerstva částka 29/1963, poř. č. 67,

9. pokyny ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství pro užitkové křížení prasat, uveřejněné ve Věstníku ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství částka 52/1964, poř. č. 132.

§ 42

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 1974.


Ministr:

Ing. Nágr CSc. v. r.

Poznámky pod čarou

)

New Page 11) V odvětvích zemědělství a potravinářského průmyslu směrnice ministerstva zemědělství a výživy ze dne 1. července 1972 čj. 983/72-I/2, pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, uveřejněná ve zvláštní příloze Věstníku ministerstva zemědělství a výživy k částce 14/1972, poř. č. 50.

2) Výnos ministerstva zemědělství a výživy ze dne 7. června 1968 čj. VII/2-1927, kterým se vydávají pravidla o bezpečnosti práce při chovu zvířat, uveřejněný v příloze Věstníku ministerstva zemědělství a výživy, částka 11/1968, poř. č. 19 (registrovaný v částce 45/1968 Sb.).

3) ČSN 46 7111 Sperma býka ON 46 7112 Inseminace skotu.

4) ČSN 46 7109 Názvosloví z oboru inseminace hospodářských zvířat ON 46 7116 Inseminace prasat ON 46 7125 Inseminace koz.

5) Viz vysvětlivku k § 7 písm. d) a písm. i); v odvětvích zemědělství a potravinářského průmyslu výnos ministerstva zemědělství a výživy ze dne 23. října 1969, kterým se vydávají seznamy prací a pracovišť zakázaných ženám, těhotným ženám a matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, uveřejněný ve Věstníku ministerstva zemědělství a výživy částka 11/1969, poř. č. 16.

6) Viz vysvětlivka k § 7 písm. d) a písm. i).

7) ČSN 46 7100 Plemenářské názvosloví.
Selekce a plemenitba.

8) Oznámení kanceláře České národní rady č. 111/1972 Sb.

9) ČSN 46 6113 Kontrola užitkovosti skotu ČSN 46 6107 Zkoušky dojitelnosti skotu.

10) ČSN 46 6164 Kontrola užitkovosti a dědičnosti užitkových vlastností
prasat.

11) ON 46 6320 Sportovní a jezdečtí koně.

12) ČSN 46 6310 Plemenní koně.

13) ČSN 46 6213 Kontrola užitkovosti ovcí.

14) ČSN 46 6233 Kontrola užitkovosti koz.

15) ČSN 46 6114 Kontrola dědičnosti mléčné užitkovosti skotu ČSN 46 6115 Kontrola dědičnosti dojitelnosti skotu ČSN 46 6164 Kontrola užitkovosti a dědičnosti užitkových vlastností prasat ČSN 46 6214 Kontrola dědičnosti ovcí.

16) ČSN 46 6110 Plemenný skot ČSN 46 6111 Chovný a užitkový skot ČSN 46 6150 Plemenná prasata ČSN 46 6155 Chovná a užitková prasata ČSN 46 6310 Plemenní koně ČSN 46 6210 Plemenné ovce ČSN 46 6215 Chovné a užitkové ovce ČSN 46 6230 Plemenné kozy.

17) ON 46 6116 Podniková kontrola užitkových vlastností skotu ON 46 6165 Podniková kontrola užitkových vlastností prasat ON 46 6216 Podniková kontrola užitkových vlastností ovcí.

18) ČSN 46 6310 Plemenní koně ČSN 46 6210 Plemenné ovce ČSN 46 6230 Plemenné kozy ČSN 46 6410 Chovná drůbež. Kuřata, slepice, kohouti ČSN 46 6440 Chovná hydina. Morky ČSN 46 6510 Chovná drůbež. Husy ČSN 46 6540 Chovná drůbež. Kachny ON 46 6118 Označování skotu ON 46 6152 Označování prasat.

19) ČSN 46 6110 Plemenný skot ČSN 46 6150 Plemenná prasata ČSN 46 6310 Plemenní koně ČSN 46 6210 Plemenné ovce ČSN 46 6230 Plemenné kozy ČSN 46 6410 Chovná drůbež. Kuřata, slepice, kohouti ČSN 46 6440 Chovná hydina. Morky ČSN 46 6510 Chovná drůbež. Husy ČSN 46 6540 Chovná drůbež. Kachny.

20) ON 46 6320 Sportovní a jezdečtí koně.


Přesunout nahoru