Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 73/1974 Sb.Vyhláška federálního ministerstva spojů o společných rozvodech rozhlasových a televizních signálů po kabelech

Částka 12/1974
Platnost od 25.07.1974
Účinnost od 01.10.1974
Zrušeno k 19.07.2000 (203/2000 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

73

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva spojů

ze dne 12. června 1974

o společných rozvodech rozhlasových a televizních signálů po kabelech

Federální ministerstvo spojů podle § 22 zákona č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích, v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány, pro schvalování základních technických parametrů vyvíjených a dovážených zařízení, projednávání technických norem, technických podmínek a závazných předpisů, a k zajištění výkonu státní inspekce telekomunikací nad dodržováním technických norem a technických podmínek při výstavbě a provozu zařízení společných rozvodů rozhlasových a televizních signálů po kabelech stanoví:


§ 1

Působnost

(1) Federální ministerstvo spojů stanoví základní technické parametry v České a Slovenské Federativní Republice vyráběných a dovážených systémů pro společný příjem a rozvod televizních a rozhlasových signálů a přijímacích zařízení pro skupinový příjem signálů z družic1) (dále jen "společný rozvod").

(2) Z pověření federálního ministerstva spojů

a) Výzkumný ústav spojů kontroluje základní technické parametry v České a Slovenské Federativní Republice vyráběných a dovážených zařízení společných rozvodů,

b) Správa radiokomunikací Praha - Inspektorát radiokomunikací Praha v České republice a Správa radiokomunikací Bratislava - Inspektorát radiokomunikací Bratislava ve Slovenské republice jsou oprávněny kontrolovat dodržování technických norem, technických podmínek a závazných předpisů při projektování, výstavbě a provozu společných rozvodů a zařízení místních studií pro tvorbu vlastních programů připojených na společné rozvody, vydávají povolení ke zřízení televizních kabelových rozvodů a povolení k provozu televizních kabelových rozvodů a prošetřují stížnosti posluchačů a televizních diváků na špatnou funkci společných rozvodů po předchozí kontrole zařízení odborným podnikem.

§ 2

Státní inspekce telekomunikací při výrobě a dovozu zařízení

(1) Základní technické parametry nových zařízení společných rozvodů, pokud tyto parametry nejsou upraveny československými státními normami a pokud souvisí s parametry zařízení jednotné telekomunikační sítě, musí být před započetím vývoje, před uzavřením licenční smlouvy na využití zahraničního patentu nebo výrobní dokumentace anebo před uplatněním požadavku na dovoz předloženy ke schválení federálnímu ministerstvu spojů.

(2) Pro výstavbu, rozšiřování a rekonstrukce společných rozvodů lze použít pouze typů zařízení (včetně antén, kabelů a případně systémů bezdrátové distribuce signálů), jejichž technické parametry zkontroloval Výzkumný ústav spojů podle § 19 odst. 2 zákona č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích (dále jen "zákon"). O kontrolu technických parametrů požádá výrobce nebo dovozce zařízení společných rozvodů. K žádosti připojí soubor technických parametrů v souladu s československými státními normami a na požádání vzorky zařízení a protokoly o měření parametrů. Výsledek kontroly Výzkumný ústav spojů sdělí žadateli a je-li vyhovující, oznámí typ přezkoušeného zařízení ve Věstníku spojů; kontrolu provádí za úhradu. Kontrola musí být ukončena do 60 dnů od podání žádosti a předložení potřebných vzorků. Od kontroly technických parametrů zařízení společného rozvodu může Výzkumný ústav spojů zčásti nebo zcela upustit v případě, že zařízení bylo již kontrolováno jinou správou spojů nebo jiným kompetentním orgánem.

§ 3zrušeno

§ 3a

Povolení ke zřízení a povolení k provozu televizních kabelových rozvodů

(1) Zřízení a provozování televizního kabelového rozvodu je možné jen na základě povolení vydaného podle § 4 odst. 1 zákona.

(2) O vydání povolení ke zřízení televizního kabelového rozvodu požádá investor akce Inspektorát radiokomunikací Praha nebo Inspektorát radiokomunikací Bratislava. V žádosti uvede tyto základní údaje:

a) název a adresu budoucího vlastníka kabelového rozvodu,

b) schéma plánovaného rozvodu,

c) typ navrhovaného zařízení (včetně kabelů),

d) údaje o umístění hlavní stanice a počtu účastníků,

e) seznam rozváděných programů s vyznačením signálů přijímaných z družic, převodů a plánované využití kanálů,

f) název a adresu dodavatelského (montážního) podniku pro výstavbu televizního kabelového rozvodu,

g) plánovaný termín uvedení televizního kabelového rozvodu do provozu.

Tímto ustanovením nejsou dotčeny povinnosti investora podle stavebního zákona.2)

(3) Spojení několika společných televizních antén do jednoho systému televizního kabelového rozvodu podléhá povolení podle této vyhlášky.

(4) Kabely televizních kabelových rozvodů, které budou vedeny ve spojových kabelovodech, mohou být projektovány pouze po předchozí písemné dohodě investora se správcem spojového kabelovodu. V případech, kdy dojde ke křížení či souběhu kabelů televizních kabelových rozvodů s podzemními sdělovacími kabely jednotné telekomunikační sítě, je investor televizního kabelového rozvodu povinen projednat pokládku kabelů s místně příslušnou organizací spojů, která bude vykonávat nad kabely televizních kabelových rozvodů státní inspekci telekomunikací.

(5) Inspektorát radiokomunikací může při vydání povolení podle odstavce 1 stanovit podmínky pro zřízení televizního kabelového rozvodu.

(6) Nejméně 15 dnů před termínem kolaudačního řízení požádá investor výstavby Inspektorát radiokomunikací o vydání povolení k provozu televizního kabelového rozvodu. Žádost nutno doložit protokoly o měření parametrů systému a dokumentací skutečného provedení televizního kabelového rozvodu. Vyhovuje-li televizní kabelový rozvod československým státním normám,2a) vydá povolení k jeho provozu za stanovenou úhradu. Povolení má platnost 10 let. Před uplynutím platnosti povolení může požádat vlastník televizního kabelového rozvodu o prodloužení jeho platnosti.

(7) Změny v hlavní stanici a v primární a sekundární síti televizního kabelového rozvodu podléhají povolení.

(8) Vlastníci televizních kabelových rozvodů, které byly uvedeny do provozu před účinností této vyhlášky, požádají Inspektorát radiokomunikací o vydání povolení k provozu televizního kabelového rozvodu do 30. června 1992.

§ 3b

Připojení přijímacího zařízení pro příjem signálů z družic na společný rozvod

Na společný rozvod je možno připojit pouze přijímací zařízení pro skupinový příjem signálů z družic, jehož kontrolu provedl Výzkumný ústav spojů podle § 2 a s připojením tohoto zařízení provozovatel (vlastník) rozvodu souhlasí. Připojené přijímací zařízení je součástí společného rozvodu.

§ 4

Státní inspekce telekomunikací při výstavbě

(1) Státní inspekci telekomunikací (dále jen "inspekce") při výstavbě společných rozvodů provádějí na území České socialistické republiky územně příslušné pobočky Inspektorátu radiokomunikací Praha a na území Slovenské socialistické republiky územně příslušné pobočky Inspektorátu radiokomunikací Bratislava (dále jen "pobočka Inspektorátu"), jež jsou součástí uvedených Správ radiokomunikací Praha a Bratislava.

(2) V rámci inspekce se pobočky Inspektorátů namátkově zúčastňují přejímek zařízení společných rozvodů instalovaných zejména v obytných budovách a za účasti pověřeného pracovníka orgánu výstupní kontroly příslušné dodavatelé kontrolují, zda tato zařízení vyhovují technickým normám, technickým podmínkám a technickým předpisům pro montáž.

(3) K objektivnímu zjištění skutečného stavu jsou pobočky Inspektorátů oprávněny vyžadovat od dodavatelů nebo provozovatelů společných rozvodů potřebné podklady, např. projektovou dokumentaci, doklady o přezkoušení zařízení před uvedením do provozu (protokoly o měření), zprávy o výchozí revizi zařízení, zápisy o převzetí rozvodů apod. Kontroly kvality výstavby zařízení společných rozvodů prováděné v rámci inspekce podle této vyhlášky nenahrazují činnost dozorčích orgánů dodavatelů ani přejímacích orgánů odběratele.

(4) Pobočky Inspektorátů jsou oprávněny kontrolovat kvalitu montážních prací (a to i v průběhu montáže) a mohou též zjišťovat, zda a jakým způsobem jsou budoucími provozovateli kontrolovány stanovené parametry (funkce) zařízení společných rozvodů před jejich převzetím a uvedením do trvalého provozu.

(5) Dodavatelé jsou povinny informovat příslušné pobočky Inspektorátů o termínech přejímek instalovaných zařízení společných rozvodů nejméně 10 dnů před jejich konáním a současně předkládat doklady o přezkoušení těchto zařízení před uvedením do provozu. Zúčastní-li se pracovníci pobočky Inspektorátu přejímky, jsou dodavatelé povinny umožnit jim ve sjednané době přístup ke všem částem instalovaného zařízení a zajistit účast svého zástupce a případně i zástupce odběratele při kontrole podle odstavce 2 prováděné obvykle před termínem přejímky.

(6) Skutečný stav zařízení (výsledky měření, funkční závady apod.) zaznamenávají pracovníci pobočky Inspektorátu do "Protokolu o kontrole zařízení společných rozvodů" (dále jen "protokol"). Opisy protokolů obdrží budoucí provozovatelé a dodavatelé. V průběhu kontroly již nesmějí být prováděny do zařízení společných rozvodů žádné zásahy (nastavování výstupních úrovní zesilovačů apod.). Zjištěné nedostatky může ihned na místě odstranit zástupce dodavatele, ale provedené úkony musí být zaznamenány do protokolu.

(7) Pobočky Inspektorátů jsou oprávněny vydávat dodavatelům příkazy k odstranění zjištěných funkčních závad u instalovaných zařízení. Závady musí být odstraněny ve stanoveném termínu. Zjistí-li, že zařízení společných rozvodů jsou přejímána nevhodným způsobem, doporučí odběratelům opatření k vhodnějšímu provádění přejímacích řízení. Pobočky Inspektorátů jsou též oprávněny kontrolovat, zda pracovníci těchto dodavatelů používají doporučených měřících přístrojů a mají-li předepsanou kvalifikaci podle příslušných předpisů.

§ 5

Státní inspekce telekomunikací nad provozem

(1) Inspekci nad provozem zařízení společných rozvodů provádějí pobočky Inspektorátů s působností uvedenou v § 4 odst. 1.

(2) Pobočky Inspektorátů při výkonu inspekce namátkově kontrolují provoz a provádění pravidelných revizí 3) a údržby zařízení společných rozvodů. Zjištěný stav (výsledky měření, závady apod.) zaznamenávají do protokolů, jejichž opisy předají provozovatelům zařízení.

(3) Provozovatelé (vlastníci nebo správci) zařízení společných rozvodů jsou povinni umožnit pracovníkům poboček Inspektorátů přístup ke všem částem kontrolovaného zařízení a zajistit účast svého zástupce při kontrole, oznámí-li jim termín a místo (objekt) kontroly nejpozději 10 dnů předem. Pobočky Inspektorátů jsou oprávněny vyžadovat od provozovatelů projektovou dokumentaci, zprávy o revizích, protokoly o měření, zápisy o převzetí rozvodů a další doklady o provozu a údržbě zařízení.

(4) Pobočky Inspektorátů jsou oprávněny vydávat provozovatelům zařízení společných rozvodů příkazy k odstranění zjištěných závad. Provozovatelé jsou povinni zajistit jejich odstranění ve stanoveném termínu.


§ 6

Závěrečná ustanovení

(1) Pokud tato vyhláška nestanoví jinak, platí pro schvalování základních technických parametrů vyvíjených a dovážených zařízení a inspekci společných rozvodů rozhlasových a televizních signálů po kabelech obecná ustanovení, jimiž se provádí zákon o telekomunikacích. 4)

(2) Zrušuje se Směrnice Ústřední správy spojů o výkonu státního dozoru nad dodržováním technických norem a technických podmínek při výstavbě a provozu společných televizních a rozhlasových antén ze dne 17. června 1965, uveřejněná v částce 28/1965 Věstníku Ústřední správy spojů.

(3) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 1974.


Ministr:

Ing. Chalupa v. r.

Poznámky pod čarou

1) Systémy pro společný příjem a rozvod televizních a rozhlasových signálů se ve smyslu ČSN 36 7211-1. část rozumí společné televizní antény (STA) a televizní kabelové rozvody (TKR).

2) Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

2a) ČSN 36 7211 atd.

3) ČSN 34 2000 "Základní předpisy pro elektrická sdělovací zařízení". ČSN 34 3800 "Revize elektrických zařízení a hromosvodů".

4) Vyhláška Ústřední správy spojů č. 111/1964 Sb., kterou se provádí zákon o telekomunikacích.

Přesunout nahoru