Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 72/1974 Sb.Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí k provedení některých ustanovení zákona o mateřském příspěvku

Částka 12/1974
Platnost od 25.07.1974
Účinnost od 25.07.1974
Zrušeno k 01.01.1985 (130/1984 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

72

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 24. července 1974

k provedení některých ustanovení zákona o mateřském příspěvku

Federální ministerstvo práce a sociálních věcí v dohodě s Ústřední radou odborů, s federálním ministerstvem financí a s ministerstvy práce a sociálních věcí, školství a zdravotnictví republik stanoví podle § 16 zákona č. 107/1971 Sb., o mateřském příspěvku (dále jen "zákon"):


§ 1

Pro nárok na mateřský příspěvek je žena povinna se podrobovat v době těhotenství pravidelné péči o těhotné ženy ve zdravotnických zařízeních. K prvnímu vyšetření je žena povinna se dostavit nejpozději do konce 16. týdne těhotenství, pokud dodržení této lhůty nebránily vážné zdravotní důvody ženy, a dále se podrobovat odbornému vyšetření podle pokynů lékaře. Příslušnost zdravotnického zařízení se řídí zvláštními předpisy. 1)

§ 1a

Za povinnou školní docházku se považuje též období školních prázdnin navazujících na ukončení období školního vyučování školního roku, v němž dítě dovrší poslední rok povinné školní docházky, pokud dítě v této době nevstoupilo do trvalého zaměstnání, popřípadě nezačalo vykonávat jinou trvalou pracovní činnost.

§ 2

(1) Žena, která v době pobírání mateřského příspěvku přiznaného orgánem příslušným podle § 11 odst. 1 zákona porodí další dítě, popřípadě převezme dítě do trvalé péče nahrazující mateřskou péči, a není ke dni porodu tohoto dítěte (převzetí dítěte) již účastna nemocenského pojištění (zabezpečení v nemoci, nemocenské péče v ozbrojených silách), uplatňuje nárok na mateřský příspěvek v nové výši u okresního národního výboru příslušného podle § 10 odst. 1 písm. e) a § 11 odst. 2 zákona.

(2) V žádosti o mateřský příspěvek je žena povinna uvést orgán, který rozhodl o dosavadním mateřském příspěvku. Okresní národní výbor vyrozumí tento orgán o svém rozhodnutí o mateřském příspěvku. Došlo-li po dni, od něhož byl přiznán mateřský příspěvek v nové výši, k výplatě dosavadního mateřského příspěvku, zúčtuje okresní národní výbor vyplacené částky na nově přiznaném mateřském příspěvku.

(3) Mezi orgány rozhodujícími o mateřském příspěvku podle § 11 odst. 1 a 2 zákona se částky vyplacené na mateřském příspěvku navzájem neuhrazují, i když mateřský příspěvek vyplatil nepříslušný orgán.

§ 3

(1) Mateřský příspěvek se nezahrnuje do příjmu rozhodného pro poskytování

a) služeb sociálního zabezpečení, s výjimkou příspěvků uvedených v § 4 odst. 1 a 2 zákona,

b) příspěvku na výživu, 2)

c) sociálního stipendia studujícím na středních a vysokých školách,

d) příplatku k podnikovému stipendiu na manželku, která nemůže být výdělečně činná,

e) příspěvku vojákovi na úhradu za užívání bytu a služby s tím spojené,

f) bezplatného stravování a ubytování učňů a mladistvých pracovníků,

g) přídavků na děti, výchovného a sirotčího důchodu.

(2) K mateřskému příspěvku se nepřihlíží při stanovení výše úhrady nákladů na péči poskytovanou v některých zařízeních pro mládež 3) a výše příplatku za péči poskytovanou v jeslích, ani při stanovení výše poplatků za stravování poskytované v mateřských školách a ve školních jídelnách pro základní devítileté školy.


§ 4

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

Štanceľ v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 4 a 5 vyhlášky č. 42/1966 Sb., o poskytování léčebně preventivní péče.

2) § 19 vládního nařízení č. 59/1964 Sb., o úkolech národních výborů při péči o děti, ve znění nařízení vlády ČSSR č. 99/1971 Sb.

3) Vyhláška č. 124/1967 Sb., o částečné úhradě nákladů na péči poskytovanou v některých zařízeních pro mládež.

Přesunout nahoru