Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 7/1974 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Kyperské republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví

Částka 1/1974
Platnost od 13.02.1974
Účinnost od 25.05.1973
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

7

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 4. prosince 1973

o Úmluvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Kyperské republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví


Dne 29. června 1972 byla v Nikosii podepsána Úmluva mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Kyperské republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví.

Podle svého článku 13 vstoupila Úmluva v platnost dnem 25. května 1973.


České znění Dohody se vyhlašuje současně.


První náměstek ministra:

Krajčír v. r.


ÚMLUVA

mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Kyperské republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Kyperské republiky (v této úmluvě dále smluvní strany), ve snaze upevňovat přátelské vztahy a spolupráci v oblasti zdravotnictví mezi oběma zeměmi, rozhodly se uzavřít tuto úmluvu:

Článek 1

Smluvní strany budou rozvíjet spolupráci a podporovat vzájemnou výměnu zkušeností v otázkách zdravotnictví a lékařské vědy.

Článek 2

Smluvní strany si kromě všeobecné výměny zkušeností v oblasti veřejného zdravotnictví a řízení zdravotnických služeb budou vyměňovat zejména zkušenosti na úseku léčebně preventivní péče, hygienické a protiepidemické péče, zdravotní výchovy a zkušeností s lékařskými nástroji, přístroji a léčivy.

Článek 3

Smluvní strany se budou vzájemně informovat o kongresech a symposiích s mezinárodní účastí, týkajících se zdravotnických otázek a konaných na jejich území.

Článek 4

Smluvní strany si budou vyměňovat lékařskou literaturu a zdravotnické filmy, učební pomůcky a jiné pomůcky v oboru zdravotnické výchovy.

Článek 5

Při společné kontrole infekčních nemocí si smluvní strany budou vyměňovat zkušenosti v prevenci, diagnostice a léčení těchto nemocí a budou si zasílat příslušné přehledy o epidemiologické situaci.

Článek 6

Smluvní strany budou při výměně zkušeností podporovat a rozšiřovat spolupráci mezi výzkumnými ústavy, dalšími zdravotnickými ústavy a školami pro zdravotnické pracovníky.

Článek 7

Smluvní strany budou spolupracovat na úseku školení zdravotnických pracovníků zejména tím, že

(a) na žádost jedné ze smluvních stran bude druhá smluvní strana vysílat odborníky k vyškolení zdravotnických pracovníků nebo umožní zdravotnickým pracovníkům školení ve svých zařízeních;

(b) budou podporovat výměnu lékařů a jiných zdravotnických pracovníků nebo jim umožní postgraduální školení v určitém speciálním oboru a studium určitých typů nemocí;

(c) jedna smluvní strana bude na žádost druhé smluvní strany vysílat své odborníky do druhé země na základě zvláštních ujednání;

(d) budou si vyměňovat učební pomůcky a pedagogické zkušenosti.

Článek 8

1. Příslušné orgány a zařízení smluvních stran budou přijímat nemocné druhé strany na léčení, nemůže-li být toto poskytnuto ve vlastní zemi. Podmínky přijímání a další podrobnosti budou dohodnuty mezi smluvními stranami.

2. Každá smluvní strana zajistí nezbytné léčení občanům druhé strany, kteří se dočasně nacházejí na jejím území, v případech úrazu nebo akutního onemocnění.

Článek 9

K provádění této úmluvy smluvní strany sjednají podle potřeby na určité časové období konkrétní plány spolupráce.

Článek 10

Smluvní strany uhradí vzájemné náklady, které vzniknou při provádění této úmluvy, podle těchto zásad:

(a) seznamy lékařské literatury a zdravotnických filmů, názorné učební a jiné pomůcky a zdravotně výchovný materiál se budou vyměňovat bezplatně;

(b) při výměně oficiálních delegací hradí vysílající strana náklady cesty do místa určení a zpět; přijímající strana hradí náklady za přiměřené ubytování, dálkové jízdné souvisící s programem pobytu a přiměřenou denní dietu;

(c) v rámci ustanovení odstavce (b) náklady spojené s vysláním a pobytem lékařů a jiných zdravotnických pracovníků na území druhé smluvní strany hradí smluvní strana, na jejíž žádost byly tyto osoby vyslány.

Náklady spojené se zaopatřením a léčením hospitalizovaných nemocných a s lékařskou pomocí podle článku 8 hradí vysílající strana. Nezbytné léčení při akutním onemocnění nebo při úrazu občanů jedné ze smluvních stran na území druhé smluvní strany bude poskytováno bezplatně.

Článek 11

Vzájemné vyúčtování nákladů podle článku 10 této úmluvy se bude provádět v souladu s platební dohodou mezi oběma zeměmi.

Článek 12

Tato úmluva může být měněna se souhlasem obou smluvních stran.

Článek 13

Tato úmluva podléhá schválení v rámci ústavy a zákonů každé smluvní strany; každá ze smluvních stran uvědomí druhou stranu o skončení příslušného řízení, které vyžaduje ústava a zákony, aby tato úmluva mohla vstoupit v platnost. Úmluva vstoupí v platnost dnem druhé z těchto notifikací.

Tato úmluva se uzavírá na období pěti let ode dne jejího vstoupení v platnost. Pokud nebude vypovězena jednou z obou stran alespoň šest měsíců před skončením pětiletého období, bude považována za prodlouženou tichým souhlasem. V případě prodloužení může být vypovězena každou z obou stran v šestiměsíční lhůtě, přičemž písemné oznámení o vypovězení úmluvy může být učiněno kdykoli.

Sepsáno v Nikosii dne 29. června 1972 ve čtyřech vyhotoveních, dvou v řeckém a dvou v českém jazyce, přičemž oba texty mají stejnou platnost.

Za vládu Československé socialistické republiky:

MUDr. Jaroslav Prokopec v. r.

Za vládu Kyperské republiky:

Zenon Severin v. r.

Přesunout nahoru