Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 68/1974 Sb.Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy, kterou se stanoví odchylky z ustanovení zákona č. 84/1972 Sb., o objevech, vynálezech, zlepšovacích návrzích a průmyslových vzorech

Částka 11/1974
Platnost od 04.07.1974
Účinnost od 01.08.1974
Zrušeno k 01.01.1991 (527/1990 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

68

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva zemědělství a výživy

ze dne 12. června 1974,

kterou se stanoví odchylky z ustanovení zákona č. 84/1972 Sb., o objevech, vynálezech, zlepšovacích návrzích a průmyslových vzorech

Federální ministerstvo zemědělství a výživy stanoví v dohodě s federálním ministerstvem financí a Úřadem pro vynálezy a objevy podle § 157 zákona č. 84/1972 Sb., o objevech, vynálezech, zlepšovacích návrzích a průmyslových vzorech (dále jen "zákon"):


§ 1

Rozsah platnosti

(1) Tato vyhláška stanoví odchylky týkající se přihlašování, využívání, rozšiřování a odměňování zlepšovacích návrhů u státních a družstevních organizací v oboru působnosti federálního ministerstva zemědělství a výživy a ministerstev zemědělství a výživy republik, a to pouze pokud jde o odvětví zemědělství.

(2) Družstevní organizací v odvětví zemědělství se podle této vyhlášky rozumí jednotné zemědělské družstvo, společný zemědělský podnik, společný družstevní podnik a meliorační družstvo.

Přihlašování a rozšiřování zlepšovacích návrhů

§ 2

(K § 63 odst. 1 až 3, § 64 odst. 2, § 65 odst. 1 posl. věta zákona, § 7 odst. 3 vyhl. č. 105/1972 Sb.)

(1) Přihláška zlepšovacího návrhu, jejíž předmět se týká předmětu činnosti družstevní organizace v odvětví zemědělství, se podává v orgánu přímo nadřízeném 1) této organizaci. Nadřízený orgán je povinen postoupit přihlášku zlepšovacího návrhu do 15 dnů od jejího doručení družstevní organizaci, u níž jsou nejvhodnější předpoklady pro využití jejího předmětu.

(2) Je-li přihláška zlepšovacího návrhu, jejíž předmět se týká předmětu činnosti více zemědělských organizací, podána v jejich přímo nadřízeném orgánu, je tento orgán povinen postoupit přihlášku zlepšovacího návrhu do 15 dnů od jejího doručení státní nebo družstevní organizaci, u níž jsou nejvhodnější předpoklady pro využití předmětu této přihlášky. V tomto případě nabývá přihlašovatel práva přednosti pouze u této organizace, a to od doby, kdy přihláška došla nadřízenému orgánu.

§ 3

(K § 71 odst. 1, § 75 odst. 3 zákona, § 8 vyhl. č. 105/1972 Sb.)

(1) Je-li přihláška zlepšovacího návrhu podávána podle § 2 této vyhlášky, potvrzení o jejím podání vydává pouze orgán, u něhož byla přihláška podána.

(2) Zlepšovatelský průkaz vydá autorovi jen organizace, které byla postoupena přihláška zlepšovacího návrhu podle § 2 této vyhlášky a která o něm kladně rozhodla.

(3) Organizace, které došel zlepšovací návrh cestou rozšiřování zlepšovacích návrhů, nevydá autorovi potvrzení o podání přihlášky zlepšovacího návrhu ani zlepšovatelský průkaz.

§ 4

Využívání a odměňování rozšiřovaných zlepšovacích návrhů

(K § 117 odst. 3 zákona, § 10, 17 odst.1 a § 18 odst. 1 vyhl. č.106/1972 Sb.)

(1) Odměnu za využití rozšířeného zlepšovacího návrhu vyplácejí využívající organizace uvedené v § 1 této vyhlášky jednorázově. Výši této jednorázové odměny stanoví nadřízený orgán, který zlepšovací návrh rozšiřuje. Tento orgán použije při stanovení výše jednorázové odměny podklady, podle nichž byla stanovena výše odměny za využití zlepšovacího návrhu v organizaci, která jej využila před rozšířením.

(2) Podle ustanovení odstavce 1 se nepostupuje tehdy, lze-li očekávat, že využití rozšiřovaného zlepšovacího návrhu přinese u jednotlivých organizací značně rozdílný společenský prospěch.

(3) O značně rozdílný společenský prospěch podle odstavce 2 jde tehdy, když očekávaný společenský prospěch v organizaci, která využije rozšiřovaný zlepšovací návrh, bude v prvém ročním období činit více než dvojnásobek nebo méně než polovinu společenského prospěchu uvažovaného při stanovení výše odměny za využití zlepšovacího návrhu v organizaci, která jej využila před rozšířením.

(4) Posouzení, zda využití rozšiřovaného zlepšovacího návrhu přinese u jednotlivých organizací rozdílný společenský prospěch, přísluší nadřízenému orgánu, který zlepšovací návrh rozšiřuje.

(5) Pokud společenský prospěch z využití rozšiřovaného zlepšovacího návrhu je v jednotlivých využívajících organizacích nižší než 1 000 Kčs, pro stanovení odměny neplatí spodní hranice odměny upravená zvláštním předpisem o odměňování zlepšovacích návrhů.


§ 5

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 1974.


Ministr:

Dr. Večeřa v. r.

Poznámky pod čarou

1) Přímo nadřízeným orgánem družstevní organizace v odvětví zemědělství se pro účely této vyhlášky rozumí příslušná okresní (krajská) zemědělská správa.

Přesunout nahoru