Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 65/1974 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dlouhodobé obchodní dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Švédskem

Částka 10/1974
Platnost od 21.06.1974
Účinnost od 30.03.1973
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

65

VYHLÁŠKA

ministra zahraničních věcí

ze dne 29. března 1974

o Dlouhodobé obchodní dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Švédskem


Dne 30. března 1973 byla ve Stockholmu podepsána Dlouhodobá obchodní dohoda mezi Československou socialistickou republikou a Švédskem.

Podle svého článku 6 vstoupila Dohoda v platnost dnem podpisu.


Český překlad Dohody a vyměněných dopisů se vyhlašuje současně.


Ministr:

Ing. Chňoupek v. r.


DLOUHODOBÁ OBCHODNÍ DOHODA

mezi Československou socialistickou republikou a Švédskem

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Švédska,

berouce v úvahu, že existují příznivé podmínky pro další rozšíření obchodních a ekonomických vztahů a

přejíce si podpořit a usnadnit rozvoj obchodních a hospodářských vztahů mezi oběma zeměmi k jejich vzájemnému prospěchu,

dohodly se takto:

Článek 1

Obě vlády mají za svůj cíl a budou usilovat o vytváření podmínek pro stálé a podstatné zvyšování obchodu mezi oběma zeměmi jak ve zboží, které je mezi nimi tradičně vyměňováno, tak i v novém zboží. Potvrzují takto svůj zájem na větším členění obchodu.

Článek 2

Výměna zboží mezi oběma zeměmi se bude uskutečňovat v souladu s pravidly Všeobecné dohody o clech a obchodu a s touto dohodou.

Příslušné úřady se budou snažit v největší možné míře zjednodušit administrativní formality týkající se dovozu a vývozu.

Vhodná úprava pro každý rok pro dovoz zboží pocházejícího z Československé socialistické republiky do Švédska a pro dovoz zboží pocházejícího ze Švédska do Československé socialistické republiky budou určovány ročně a zaznamenány v protokolu v souladu s článkem 5 této dohody.

Článek 3

Obě vlády, berouce v úvahu zvláštní důležitost průmyslové kooperace pro budoucí rozvoj hospodářských vztahů, potvrzují svůj zájem na rozvoji všech forem takové kooperace mezi podniky a organizacemi obou zemí.

Článek 4

Všechny platy mezi oběma zeměmi se uskuteční ve volně směnitelné měně v souladu s platnými zákony a devizovými předpisy.

Článek 5

Smíšená komise, složená ze zástupců obou vlád, bude zřízena za tím účelem, aby posoudila provádění této dohody.

Smíšená komise povede roční rozhovory o vhodné úpravě uvedené v článku 2 této dohody, jejichž výsledky by byly zaznamenávány v protokolu.

Smíšená komise přezkoumá vývoj obchodu mezi oběma zeměmi a uváží problémy, které by vznikly z provádění této dohody nebo jakékoliv ostatní otázky vznikající ve vzájemných obchodních vztazích, které by byly navrženy kteroukoliv z obou stran.

Smíšená komise může činit návrhy nebo doporučení příslušným vládám zaměřené na další rozvoj výměny zboží mezi oběma zeměmi.

Smíšená komise se bude scházet ročně, střídavě v Československé socialistické republice a ve Švédsku a jinak se sejde na žádost kterékoliv z obou vlád v den a místě, které budou pro každou takovou příležitost dohodnuty.

Článek 6

Tato dohoda vstoupí v platnost datem podpisu a bude účinná od 1. ledna 1973 do 31. prosince 1977. Poté se bude platnost dohody automaticky prodlužovat vždy na dobu jednoho roku, pokud kterákoliv z obou vlád nedá písemnou výpověď nejpozději tři měsíce před vypršením její platnosti.

Tato dohoda nahrazuje obchodní dohodu podepsanou dne 26. ledna 1967.

Vyhotoveno dvojmo ve Stockholmu dne 30. března 1973 v anglickém jazyce, přičemž oba texty mají stejnou platnost.

Za vládu Československé socialistické republiky:

Ing. Andrej Barčák v. r.

Za vládu Švédska:

Olaf Feldt v. r.

Předseda švédské delegace

Ve Stockholmu dne 30. března 1973

Pane předsedo,

odvolávaje se na Dlouhodobou obchodní dohodu podepsanou dnes mezi vládou Švédska a vládou Československé socialistické republiky, mám čest Vás informovat, že vláda Švédska je srozuměna s tímto:

Obě vlády potvrzují svůj souhlas s tím, že výměna zboží mezi oběma zeměmi se bude uskutečňovat na základě cen světového trhu. Kde ceny světového trhu neexistují, ceny, které budou vzaty v úvahu, by měly být ty, které jsou všeobecně uplatňovány pro takové zboží na základních trzích. Jestliže by vznikly, pokud jde o ceny, obtíže, obě strany se budou ihned vzájemně konzultovat s cílem nalézti bezprostřední a vhodná opatření k překonání těchto obtíží.

Byl bych povděčen, kdybyste mi potvrdil, že s výše uvedeným je srozuměna rovněž vláda Československé socialistické republiky.

Používám této příležitosti, pane předsedo, abych Vás znovu ujistil o své nejhlubší úctě.

H. Ewerlöf v. r.

Předsedovi československé delegace

Předseda československé delegace

Ve Stockholmu dne 30. března 1973

Pane předsedo,

potvrzuji příjem Vašeho dopisu z dnešního dne tohoto znění:

"Odvolávaje se na Dlouhodobou obchodní dohodu podepsanou dnes mezi vládou Švédska a vládou Československé socialistické republiky, mám čest Vás informovat, že vláda Švédska je srozuměna s tímto:

Obě vlády potvrzují svůj souhlas s tím, že výměna zboží mezi oběma zeměmi se bude uskutečňovat na základě cen světového trhu. Kde ceny světového trhu neexistují, ceny, které budou vzaty v úvahu, by měly být ty, které jsou všeobecně uplatňovány pro takové zboží na základních trzích. Jestliže by vznikly, pokud jde o ceny, obtíže, obě strany se budou ihned vzájemně konzultovat s cílem nalézti bezprostřední a vhodná opatření k překonání těchto obtíží.

Byl bych povděčen, kdybyste mi potvrdil, že s výše uvedeným je srozuměna rovněž vláda Československé socialistické republiky.

Potvrzuji, pane předsedo, že s výše uvedeným je srozuměna rovněž vláda Československé socialistické republiky."

Používám této příležitosti, pane předsedo, abych Vás znovu ujistil o své nejhlubší úctě.

Dr. A. Killian

Předsedovi švédské delegace.

Přesunout nahoru