Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Směrnice č. 60/1974 Sb.Směrnice Ústřední rady odborů o postavení a úkolech ROH při společenské kontrole závodního stravování a při zabezpečování jeho rozvoje

Částka 9/1974
Platnost od 10.06.1974
Účinnost od 10.06.1974
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

60

SMĚRNICE

Ústřední rady odborů

o postavení a úkolech ROH při společenské kontrole závodního stravování a při zabezpečování jeho rozvoje

Závodní stravování je nedílnou součástí péče o pracující. Jeho posláním je zabezpečovat ve všech pracovních směnách stravu odpovídající zásadám správné výživy a tím pomáhat k obnově sil pracovníků a upevňování jejich zdraví.

VIII. všeodborový sjezd ve svém usnesení položil důraz na nutnost věnovat významnou pozornost závodnímu stravování. Odborové orgány musí působit ke zvýšení kultury a hygienické úrovně stolování, sortimentu a kvality jídel a usilovat o to, aby se podávalo více teplých jídel o přestávkách, a to v druhých i třetích směnách; při sestavování kolektivních smluv působit na rozšíření sítě závodních jídelen, kantýn a automatů pro rychlé občerstvení na pracovištích a současně dbát, aby se lépe využívalo prostředků z fondu kulturních a sociálních potřeb ve prospěch závodního stravování.

Úkolem odborových orgánů všech stupňů tedy je iniciativně působit k rozvoji a zkvalitňování závodního stravování a provádět společenskou kontrolu orgány Revolučního odborového hnutí nad jeho zabezpečováním.

Při této činnosti vycházejí odborové orgány z nařízení vlády ČSSR č. 25/1974 Sb., o závodním stravování, stanov ROH a metodických pokynů ministerstva obchodu ČSR a ministerstva obchodu SSR vydaných v dohodě s Českou odborovou radou a Slovenskou odborovou radou. Při plnění úkolů na úseku závodního stravování odborové orgány úzce spolupracují se státními a hospodářskými orgány a aktivně podporují jejich opatření v dalším rozvoji závodního stravování.

Na podporu rozvoje a zkvalitňování závodního stravování a k prohlubování systému společenské kontroly ROH při jeho zabezpečování podle § 20 nařízení vlády ČSSR č. 25/1974 Sb., o závodním stravování (dále "nařízení vlády"), a v souladu s ustanovením § 140 zákoníku práce Ústřední rada odborů stanoví:

ČÁST I

Základním článkem Revolučního odborového hnutí při provádění společenské kontroly na úseku závodního stravování je odborová organizace na závodech.

Odborová organizace působí k tomu, aby hospodářské vedení plánovitě vytvářelo podmínky pro zabezpečování rozvoje závodního stravování pro pracující ve všech směnách.

V souladu se zněním stanov ROH projednávají a schvalují členové ROH na svých členských schůzích zásadní otázky týkající se zabezpečování rozvoje závodního stravování. K plnění tohoto úkolu

1. Závodní výbor ROH

a) projednává s vedením organizace:

- způsob stravování pracovníků v průběhu pracovních směn a možnosti zkvalitňování dosavadních forem,

- zřizování závodních kuchyní, jídelen, kantýn, bufetů a pomocných hospodářství a možnosti sdružování prostředků k výstavbě a provozu společného zařízení závodního stravování,

- zlepšování organizace závodního stravování s cílem zamezit ztrátám při využívání fondu pracovní doby,

- otázky renovace a rekonstrukce zařízení závodního stravování, investiční záměry výstavby a rozšíření nebo zřízení závodního stravování při rekonstrukci závodu,

- vybavení závodních jídelen zařízením potřebným ke zvýšení kultury stolování,

- odstranění závažných nedostatků v dodržování hygienických a zdravotnických předpisů před jejich oznámením okresnímu hygienikovi,

- podmínky stravování pracovníků v závodních jídelnách jiných organizací nebo dovážení jídel ze závodních jídelen jiných organizací, popř . z podniků restauračního stravování,

- využití stávajících kapacit závodních kuchyní a jídelen a možnosti poskytování stravování pracovníkům jiných organizací,

- opatření k dalšímu rozvoji závodního stravování, která mají být zahrnuta do kolektivní smlouvy,

- výši finančního limitu na spotřebu surovin a ceny doplňkových jídel,

- zaměření a rozsah činnosti pomocného hospodářství při závodním stravování,

- počty a kvalifikační strukturu pracovníků v zařízení závodního stravování , jejich odměňování a zvyšování jejich kvalifikace,

- zapojení pracovníků zařízení závodního stravování do socialistické soutěže a způsob jejich hodnocení a odměňování (ve vnitrozávodní soutěži, i v soutěži organizované okresní odborovou radou),

- výchovu pracujících k zásadám správné výživy, dodržování kultury stolování a ochrany majetku v socialistickém vlastnictví;

b) spolurozhoduje s vedením organizace:

- o stanovení přestávek na jídlo a oddech v průběhu pracovních směn,

- o uzavírání dohod s jinými organizacemi o stravování jejich pracovníků, případně vyvařování jídel za účelem dovozu do jídelen těchto organizací,

- o opatřeních, která mají být zahrnuta d o kolektivní smlouvy k zabezpečení rozvoje závodního stravování,

- o poskytování příspěvku z fondu kulturních a sociálních potřeb na závodní stravování v souladu s nařízením vlády,

- o náhradním stravování pracovníků v restauračních podnicích (v případech, kdy jiné formy závodního stravování nejsou možné);

c) projednává na členské schůzi základních organizací ROH všechny zásadní otázky, týkající se závodního stravování, zejména:

- zprávy o stavu závodního stravování a opatření k jeho dalšímu rozvoji,

- poskytování příspěvku z fondu kulturních a sociálních potřeb na závodní stravování v souladu s nařízením vlády,

- stanovení finančního limitu na spotřebu surovin na jedno hlavní jídlo;

d) kontroluje:

- stav a úroveň služeb poskytovaných v zařízení závodního stravování,

- kulturu a hygienu stolování, čistotu a pořádek v prostorách zařízení závodního stravování, dodržování hygienických, zdravotních a bezpečnostních předpisů,

- dodržování podávání jídel ve stanovených přestávkách a prodejní doby v kantýnách a bufetech,

- spotřebu surovin, zda odpovídá stanoveným recepturám,

- sortiment výrobků podávaných v kantýnách a dodržování platných cen, poctivost prodeje v souladu s nařízením vlády a metodickými pokyny ministerstev obchodu,

- dodržování stanoveného finančního limitu na přípravu hlavního jídla,

- využívání prostředků fondu kulturních a sociálních potřeb na zvyšování kvality podávaných pokrmů,

- plnění plánu generálních a běžných oprav zařízení závodního stravování a investičních záměrů při výstavbě nových zařízení závodního stravování,

- rentabilitu a účelnost pomocného hospodářství,

- dodržování smluv s jinými organizacemi při zajišťování závodního stravování,

- způsob zajišťování zvyšování kvalifikace pracovníků v zařízení závodního stravování,

- plnění socialistických závazků, způsob hodnocení jejich plnění a odměňování ve vnitrozávodní soutěži i při socialistické soutěži organizované okresní odborovou radou mezi jednotlivými zařízeními závodního stravování,

- plnění opatření z kolektivní smlouvy k zabezpečení rozvoje závodního stravování.

2. Komise pro závodní stravování při závodním výboru ROH

Závodní výbor ROH ustavuje jako svůj iniciativní pomocný orgán k provádění společenské kontroly Revolučním odborovým hnutím při zabezpečování rozvoje závodního stravování komisi pro závodní stravování (dále jen "komise"), která je poradním a výkonným orgánem závodního výboru ROH. Ve své činnosti se komise řídí zásadami pro výstavbu a činnost komisí základních organizací ROH schválenými předsednictvem Ústřední rady odborů dne 12. ledna 1972.

Stravují-li se v zařízení závodního stravování pracovníci z jiných organizací, doplní se komise po dohodě se závodními výbory ROH těchto organizací o členy z jejich řad.

U sdružených zařízení závodního stravování je komise složena po dohodě se závodními výbory z řad strávníků těchto organizací, které se na sdruženém zařízení podílejí a mají uzavřenou dohodu o stravování svých pracovníků. Komise se ustaví při závodním výboru ROH té organizace, která je provozovatelem sdruženého zařízení.

Komise z pověření závodního výboru ROH zejména:

- kontroluje provoz a hospodaření zařízení závodního stravování, dodržování hygienických a zdravotních předpisů a ověřuje veškerá opatření přijatá k dalšímu rozvoji závodního stravování,

- pomáhá vedení zařízení závodního stravování při plnění jejich úkolů a při soustavném zvyšování odborné a politické úrovně pracovníků,

- vede pracující organizace, zejména strávníky, k dodržování zásad správné výživy, udržování pořádku a čistoty v jídelně, dodržování kázně při výdeji jídel, šetření majetku v socialistickém vlastnictví,

- předkládá závodnímu výboru ROH návrhy na odstranění nedostatků zjištěných při prověrkách závodního stravování a popř . předkládá na členské schůzi ROH zprávu o stavu závodního stravování,

- připravuje stanoviska pro jednání závodního výboru ROH o všech otázkách týkajících se závodního stravování, zejména dává podněty a doporučení k jeho zlepšování,

- je oprávněna požadovat u vedení zařízení závodního stravování přehled o čerpání částek určených na spotřebu potravin, jakož i informaci o odstraňování závad, na které komise upozornila, a o dalších otázkách souvisejících s organizací a provozem závodního stravování,

- je oprávněna projednat u vedoucího zařízení závodního stravování odstranění zjištěných drobných závad, o větších závadách sepisuje protokol, který předkládá k podpisu vedoucímu zařízení závodního stravování a předává prostřednictvím závodního výboru ROH vedení organizace,

- je oprávněna požadovat předložení všech dokladů potřebných k provádění společenské kontroly, členové komise jsou oprávněni nahlížet do skladových záznamů a porovnávat je se stavem zásob.

Členové komise se při výkonu své funkce musí řídit směrnicemi o hygienické a epidemiologické péči při společném stravování.

ČÁST II

1. Okresní odborové rady působí iniciativně k rozvoji závodního stravování v rámci okresu, organizují v součinnosti s organizacemi socialistickou soutěž kolektivů pracovníků v zařízeních závodního stravování.

Přitom zejména:

- sledují využívání kapacit zařízení závodního stravování a zvyšování počtu strávníků v závodních jídelnách,

- pomáhají při sdružování finančních prostředků, zejména malých organizací, ke zřizování provozu sdružených zařízení závodního stravování,

- působí na malé organizace, aby zřizovaly jídelny na pracovištích a do nich dovážely jídla z jiných závodních kuchyní, případně z podniků restauračního stravování,

- pomáhají závodním výborům ROH prosazovat u vedení organizací i příslušného investora, aby při výstavbě nebo modernizaci závodu a organizací byla v potřebném rozsahu budována i zařízení pro závodní stravování,

- kontrolují uplatňování zásady o poskytování závodního stravování v průběhu pracovních směn, případně povolení výjimky ve smyslu § 9 odst. 3 nařízení vlády,

- projednávají samostatně každý případ zrušení nebo podstatného omezení závodního stravování (bez souhlasu okresní odborové rady nelze závodní stravování zrušit nebo podstatně omezit), 1)

- projednávají s organizacemi zřízení sdružených zařízení závodního stravování, jejich zrušení nebo podstatné omezení jejich provozu, 2)

- spolupracují s okresními národními výbory a okresními ústavy národního zdraví při řešení úkolů na úseku závodního stravování a projednávají s ONV nedostatky v zásobování závodního stravování,

- kontrolují dodržování zásad stanovených pro stravování pracovníků na poukázky v podnicích restauračního stravování,

- organizují socialistickou soutěž kolektivů pracovníků závodního stravování o nejlepší závodní jídelnu v rámci okresu podle zásad Ústřední rady odborů, schválených na VI. plenární schůzi ÚRO,

- nejméně jednou za rok projednávají celkovou úroveň závodního stravování na okrese a přijímají opatření k dalšímu rozvoji závodního stravování,

- hodnotí a zevšeobecňují zkušenosti z úseku závodního stravování a předávají je základním organizacím ROH, - zřizují komisi pro závodní stravování, která je iniciativním a pomocným orgánem OOR pro plnění úkolů na úseku závodního stravování.

2. Ústřední výbory odborových svazů

Ústřední výbory odborových svazů rozpracovávají úkoly z dokumentů vlády a Ústřední rady odborů k dalšímu rozvoji závodního stravování v podmínkách odborového svazu a zabezpečují jejich plnění v nižších svazových orgánech.

Přitom zejména:

- spolupracují s hospodářskými partnery při vypracování odvětvových dokumentů, rozborů a koncepcí rozvoje závodního stravování,

- kontrolují prostřednictvím nižších svazových orgánů vývoj závodního stravování ve svých odvětvích a uplatňují u hospodářských partnerů návrhy na odstraňování zjištěných nedostatků,

- pověřují nižší odborové orgány plněním úkolů vyplývajících z přijatých dokumentů na podporu dalšího rozvoje závodního stravování a vedou je přitom k úzké spolupráci s okresními odborovými radami.

3. Česká odborová rada a Slovenská odborová rada

Kontrolují plnění dokumentů vlády a ÚRO k rozvoji závodního stravování a spolupracují s ministerstvy obchodu při plnění jejich úkolů v oblasti metodického řízení závodního stravování.

Přitom zejména:

- sledují a projednávají plnění dokumentů k rozvoji závodního stravování ve svých orgánech,

- předkládají stanoviska k odstraňování zjištěných nedostatků ÚRO hospodářským a státním orgánům,

- spolupracují s ministerstvy obchodu při vydávání metodických pokynů k plnění nařízení vlády,

- pověřují všeodborové orgány úkoly při plnění dokumentů na podporu dalšího rozvoje závodního stravování a podílejí se na hodnocení výsledků socialistického soutěžení pracovníků závodního stravování.

4. Ústřední rada odborů

Ústřední rada odborů kontroluje plnění přijatých opatření k rozvoji závodního stravování a vytyčuje základní úkoly odborových orgánů při jeho zabezpečování.

Přitom zejména:

- provádí hodnocení a podílí se na zpracování zásadních směrů dalšího rozvoje závodního stravování,

- spolupracuje s federálními ústředními orgány při vydávání dokumentů k zabezpečování dalšího rozvoje závodního stravování.

ČÁST III

Společná a závěrečná ustanovení

Zrušuje se usnesení předsednictva ÚRO ze dne 22. 2. 1966 o úkolech odborů při zabezpečování dalšího rozvoje závodního stravování.

Účinnost směrnic

Tyto směrnice nabývají účinnosti dnem vyhlášení.

Předseda Ústřední rady odborů:

Hoffmann v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 5 nařízení vlády.

2) § 17 odst. 2 nařízení vlády.

Přesunout nahoru