Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 6/1974 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o vědeckotechnické spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Peruánské republiky

Částka 1/1974
Platnost od 13.02.1974
Účinnost od 20.07.1973
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

6

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 27. listopadu 1973

o Dohodě o vědeckotechnické spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Peruánské republiky


Dne 7. července 1971 byla v Limě podepsána Dohoda o vědeckotechnické spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Peruánské republiky.

Podle článku IX vstoupila dohoda v platnost dnem 20. července 1973.


Český překlad Dohody se vyhlašuje současně.


Ministr:

Ing. Chňoupek v. r.


DOHODA

o vědeckotechnické spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Peruánské republiky

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Peruánské republiky, vedeny přáním posílit ještě více přátelské vztahy mezi národy obou zemí a snahou podporovat sociálně ekonomický rozvoj obou zemí formou vědeckotechnické spolupráce, se dohodly takto:

Článek I

Smluvní strany budou rozvíjet vědeckotechnickou spolupráci mezi národy obou zemí na základě rovnoprávnosti, respektování suverenity, nezasahování do vnitřních záležitostí obou zemí a vzájemného prospěchu.

Článek II

Spolupráce bude spočívat:

1. ve výměně vědeckých pracovníků a odborníků pro společné studium možností uskutečnění projektů sociálně ekonomického rozvoje vědeckotechnického charakteru, prováděných případně národními společnostmi smluvních stran;

2. v poskytování stipendií do specializovaných universitních postgraduálních kursů vědeckotechnické výuky;

3. ve zřizování dokumentačních středisek vědeckotechnického charakteru a posilování středisek odborného školení a technického výcviku existujících v Peruánské republice;

4. v jakýchkoliv jiných formách vědeckotechnické spolupráce, které budou vzájemně dohodnuty.

Článek III

Smluvní strany se zavazují nesdělovat bez předchozího a vzájemného souhlasu třetím osobám výsledky své vědeckotechnické spolupráce a svých společných výzkumů, prováděných na základě této dohody.

Článek IV

Za účelem uskutečnění kteréhokoliv z programů spolupráce, které jsou vyjmenovány v tomto dokumentu nebo které smluvní strany na jeho základě dohodnou, obě smluvní strany určí a stanoví ve zvláštních dodatkových ujednáních nebo dohodách vše, co je třeba pokud jde o povahu, dobu trvání, personální obsazení, finanční příspěvky ve volně směnitelné měně nebo jiné příspěvky příslušných vlád a přijaté správní postupy a pokud jde o československé a peruánské společnosti příslušné k provádění uvedených programů.

Článek V

Ustanovení této dohody nebudou mít vliv na práva a závazky smluvních stran, které vyplývají z jiných mezinárodních dohod jimi uzavřených.

Článek VI

Smluvní strany se dohodly zajistit misím nebo odborníkům vysílaným k uskutečnění cílů této dohody výhody potřebné pro normální výkon jejich funkcí v souladu se zákony platnými v přijímající zemi.

Článek VII

Smluvní strany se dohodly vytvořit Smíšenou komisi, která se v zásadě bude scházet každý rok střídavě v příslušných hlavních městech v termínech, které budou dohodnuty.

Smíšená komise stanoví pořadí projektů, které se budou uskutečňovat, a bude vyhodnocovat vědeckotechnickou spolupráci mezi oběma zeměmi.

Článek VIII

Smluvní strany si budou poskytovat podle zásady vzájemnosti:

a) zproštění materiálu a zařízení nutných k provádění vědeckotechnické spolupráce stanovené touto dohodou od celních poplatků a jiných daňových zatížení;

b) osvobození od daní z příjmů techniků a odborníků vyslaných v rámci vědeckotechnické spolupráce v souladu s touto dohodou;

c) úlevy a výsady, které poskytují příslušné vlády odborníkům mezinárodních organizací.

Článek IX

Tato dohoda vstoupí v platnost v den výměny nót, jimiž se potvrdí její přijetí v souladu se zákony platnými v každé zemi, a bude mít platnost 3 roky, po jejichž uplynutí se bude automaticky prodlužovat na období dalšího 1 roku, pokud ji jedna ze smluvních stran písemně nevypoví 6 měsíců před skončením příslušného období.

Pro případ, že by při skončení platnosti této dohody existovaly nedokončené projekty, zavazují se smluvní strany je dokončit a přitom zachovat ustanovení této dohody, pokud nebude dohodnut jiný postup.

Tomu na důkaz zmocněnci k tomu určení, Ivan Peter, náměstek ministra zahraničního obchodu Československé socialistické republiky a divizní generál Edgardo Mercado Jarrín, ministr zahraničních věcí Perú, podepisují tuto dohodu v Limě dne 7. července 1971 ve dvou původních vyhotoveních, obě v jazyce španělském.

Za vládu

Československé socialistické republiky:

Ivan Peter v. r.

náměstek ministra zahraničního obchodu Československé socialistické republiky

Za vládu

Peruánské republiky:

Divizní generál

Edgardo Mercado Jarrín v. r.

ministr zahraničních věcí

Přesunout nahoru