Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 54/1974 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o spolupráci ve vodním hospodářství na hraničních vodách

Částka 8/1974
Platnost od 31.05.1974
Účinnost od 27.02.1974
Zrušeno k 25.10.1997 (66/1998 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

54

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 6. března 1974

o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o spolupráci ve vodním hospodářství na hraničních vodách

Dne 27. února 1974 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o spolupráci ve vodním hospodářství na hraničních vodách.

Podle svého článku 17 vstoupila Dohoda v platnost dnem podpisu.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.

Ministr:

Ing. Chňoupek v. r.

DOHODA

mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o spolupráci ve vodním hospodářství na hraničních vodách

Vedeny přáním dále upevňovat a rozvíjet při uskutečňování Smlouvy mezi Československou socialistickou republikou a Německou demokratickou republikou o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci ze dne 17. března 1967, jakož i Komplexního programu dalšího prohlubování a zdokonalování spolupráce a rozvoje socialistické ekonomické integrace členských států Rady vzájemné hospodářské pomoci vztahy mezi oběma státy ve vodním hospodářství na hraničních vodách, dohodly se vláda Československé socialistické republiky a vláda Německé demokratické republiky uzavřít tuto Dohodu.

Za tím účelem jmenovaly svými zmocněnci

vláda Československé socialistické republiky

Ing. Miloslava Boháče,

náměstka ministra lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky,

vláda Německé demokratické republiky

Dipl. Ing. Johanna Rochlitzera,

státního tajemníka v ministerstvu ochrany životního prostředí a vodního hospodářství Německé demokratické republiky,

kteří, vyměnivše si své plné moci a shledavše je v dobré a náležité formě, se dohodli takto:

Článek 1

Místní působnost

(1) Smluvní strany budou spolupracovat ve vodním hospodářství na hraničních vodách.

(2) Hraničními vodami ve smyslu této Dohody jsou:

a) úseky vodních toků, jimiž probíhají státní hranice (hraniční vodní toky),

b) povrchové a podzemní vody v profilech, v nichž je protínají státní hranice.

(3) Ustanovení této Dohody se použijí přiměřeně i na zaplavovaná území mezi hrázemi a tam, kde hráze nejsou, mezi břehovými čarami, určenými nejvyšším stavem vody hraničních vodních toků.

Článek 2

Věcná působnost

Spolupráce smluvních stran ve vodním hospodářství na hraničních vodách se vztahuje na:

a) udržování, opravy a úpravy hraničních vodních toků,

b) výstavbu, udržování, opravy a provoz vodních děl a zařízení,

c) odběr vody z hraničních vod pro zásobování obyvatelstva, průmyslu a zemědělství,

d) využití vodní energie,

e) meliorační opatření,

f) přivádění vody a odpadních vod,

g) ochranu před povodněmi a ledy a součinnost při havarijních a extrémních situacích,

h) ochranu hraničních vod před znečišťováním,

j) vodohospodářské plánování a bilancování,

k) provádění šetření, měření a pozorování, jakož i výměnu zjištěných výsledků,

l) těžbu štěrku, písku a jiných hmot.

Článek 3

Všeobecná ustanovení

(1) Smluvní strany se zavazují:

a) využívat a udržovat hraniční vodní toky a zařízení na nich na svém území tak, aby na území druhé smluvní strany nebyly způsobeny škody, nebo aby se nezhoršily vodohospodářské poměry,

b) neprovádět na hraničních vodách bez souhlasu druhé smluvní strany žádná opatření, která by nepříznivě ovlivnila vodohospodářské poměry na jejím území.

(2) Ustanovení této Dohody se přiměřeně použijí pro vodohospodářská zařízení, která leží mimo hraniční vody a jsou přeťata státními hranicemi.

Článek 4

Vodohospodářská opatření na hraničních vodách

Udržování, opravy a úpravy hraničních vod, výstavba, udržování, opravy a provoz vodních děl a zařízení na hraničních vodních tocích, které slouží k udržení nebo zlepšení odtokových poměrů, jakož i meliorační opatření na hraničních vodách jsou ve smyslu této Dohody "vodohospodářskými opatřeními".

Článek 5

Ustanovení související se státními hranicemi

(1) Smluvní strany se zavazují, že budou udržovat v dobrém stavu hraniční vody, včetně vodních děl a zařízení, a že budou podle potřeby jejich stav zlepšovat rovněž v zájmu trvalého zajištění průběhu a charakteru státních hranic.

(2) Vodohospodářská opatření, u nichž je předpokládána změna polohy koryta hraničního vodního toku a tím změna průběhu nebo charakteru státních hranic, vyžadují předchozího schválení podle ústavních předpisů smluvních stran.

(3) Při provádění vodohospodářských opatření na hraničních vodách nesmí být bez předchozího souhlasu příslušných úřadů smluvních stran odstraněny nebo přemístěny hraniční znaky a jiné měřické značky, které slouží k zaměření a vyznačení průběhu státních hranic. Tyto znaky je třeba při provádění vodohospodářských opatření chránit před poškozením či zničením.

Článek 6

Vodohospodářské plánování a bilancování

(1) Smluvní strany budou v zájmu racionálního využívání a ochrany hraničních vod rozvíjet vodohospodářské plánování a bilancování.

(2) Smluvní strany si budou poskytovat pro potřeby vodohospodářského plánování a bilancování nezbytné informace o dosavadním stavu a o plánovaných změnách množství a jakosti hraničních vod. Výběr těchto hraničních vod a rozsah informací bude dohodnut.

(3) Smluvní strany budou pro racionální využívání hraničních vodních toků vypracovávat a uplatňovat jednotnou metodiku společného bilancování vodních zdrojů podle množství a jakosti a jednotnou metodiku dlouhodobého, střednědobého a ročního plánování. Na tomto základě budou smluvní strany vzájemně konzultovat a koordinovat záměry plánů rozvoje vodního hospodářství a spolupracovat při jejich uskutečňování. Smluvní strany mohou dohodnout použití tohoto ustanovení pro další vybrané hraniční vody.

Článek 7

Příprava a provádění vodohospodářských opatření

(1) Příprava vodohospodářských opatření na hraničních vodách vyžaduje předchozího projednání smluvními stranami.

(2) Smluvní strany se budou neprodleně informovat o vodohospodářských opatřeních, která je třeba provést bez předchozího projednání za účelem odvrácení nebo zmírnění následků povodní nebo jiných nebezpečí.

(3) Smluvní strany provádějí vodohospodářská opatření na svých územích zpravidla samy. Je-li třeba provést vodohospodářská opatření na území obou států, dohodnou smluvní strany způsob jejich přípravy a provedení.

(4) Vodohospodářská opatření se provádějí z technických a ekonomických důvodů buď v zájmu obou smluvních stran (společné práce) nebo v zájmu jedné smluvní strany (práce jedné strany), a to jak na území jednoho státu, tak na území obou států.

(5) Příprava, projednávání, provádění, vyúčtování, technická a finanční kontrola vodohospodářských opatření na hraničních vodách se děje podle dohodnutých směrnic.

Článek 8

Náklady a vyúčtování vodohospodářských opatření

(1) Smluvní strany nesou náklady na vodohospodářská opatření svého vlastního zájmu bez ohledu na to, na kterém z obou území je vodohospodářské opatření prováděno.

(2) Náklady na vodohospodářská opatření, prováděná v zájmu obou smluvních stran, nesou smluvní strany v poměru svých zájmů.

(3) Vyrovnání nákladů na vodohospodářská opatření mezi smluvními stranami se provádí in natura pracemi a dodávkami materiálu pro vodohospodářská opatření. Jiný způsob vyrovnání vyžaduje zvláštní dohody.

(4) Vyčíslení, vyúčtování a vyrovnání nákladů na vodohospodářská opatření se děje podle dohodnutých směrnic.

Článek 9

Hydrologická šetření

(1) Smluvní strany budou za účelem zjišťování odtokových poměrů na hraničních vodách zabezpečovat hydrologická, hydrometeorologická a hydrogeologická pozorování a šetření a budou si vyměňovat výsledky. Metody zjišťování a vyhodnocování budou zvlášť dohodnuty.

(2) Kilometrové a hektometrové znaky a vodočty na hraničních vodních tocích budou ve vzájemné dohodě udržovány a podle potřeby doplňovány či obnovovány.

Článek 10

Ochrana před povodněmi a jinými nebezpečími

(1) Smluvní strany zabezpečí, aby byly navzájem co možná nejrychleji podávány zprávy o nebezpečí velké vody, ledů a o jiných nebezpečích, která mohou ovlivnit hraniční vody. Varovná služba se uskutečňuje podle dohodnutých směrnic.

(2) Smluvní strany budou provádět na hraničních vodních tocích odsouhlasená opatření na ochranu proti velkým vodám, ledům a jiným nebezpečím a poskytovat si vzájemnou pomoc.

Článek 11

Ochrana hraničních vod před znečišťováním

(1) Smluvní strany se vynasnaží udržovat v souladu se svými hospodářskými a technickými možnostmi současnou úroveň jakosti hraničních vod, případně provádět opatření k jejímu zlepšení.

(2) Sledování jakosti hraničních vod a hodnocení výsledků, vypracování prognóz vývoje jakosti hraničních vod a vzájemné informováni v případech podstatného zhoršení jakosti hraničních vod v důsledku havárií a extrémních situací se děje podle dohodnutých směrnic.

Článek 12

Těžba štěrku, písku a jiných hmot

Smluvní strany mohou po vzájemné dohodě těžit pro svou potřebu a na své náklady štěrk, písek a jiné hmoty z koryta hraničních vodních toků, za předpokladu, že budou dodrženy zásady uvedené v článku 5, a že nedojde k nepříznivému ovlivnění vodohospodářských a jiných poměrů druhé smluvní strany.

Článek 13

Společná komise pro hraniční vody

(1) K projednávání a provádění úkolů vyplývajících z této Dohody se zřizuje Společná komise pro hraniční vody vlády Československé socialistické republiky a vlády Německé demokratické republiky (dále jen "Komise"). Komise je oprávněna sjednávat pro plnění těchto úkolů prováděcí ujednání. Rozhodnutí Komise vyžadují schválení podle ústavních předpisů smluvních stran.

(2) Smluvní strany vysílají do Komise stálé čtyřčlenné delegace, z nichž jmenují vedoucího delegace a jeho zástupce, jejichž jména si vzájemně oznámí diplomatickou cestou.

(3) Činnost Komise je upravena Statutem, který je nedílnou součástí této Dohody (příloha).

Článek 14

Vodoprávní řízení

(1) Vodoprávní řízení o vodohospodářských opatřeních, vyplývajících z této Dohody a o dalších opatřeních na hraničních vodách (dále jen "opatření"), budou zahájena - s výjimkou případů nebezpečí z prodlení - teprve po jejich projednání v Komisi. Vodoprávní řízení, u nichž se dodatečně zjistí, že se spravují touto Dohodou, ukončí se teprve po projednání v Komisi.

(2) Vodoprávní řízení se provádí podle právních předpisů té smluvní strany, na jejímž území se příslušné opatření uskutečňuje.

(3) U opatření, která budou provedena na území obou smluvních stran, udělují vodoprávní povolení příslušné vodohospodářské orgány smluvních stran, každý pro tu část, která bude provedena na jeho státním území. Vodoprávní řízení je třeba provést pokud možno současně a za oboustranné účasti. Přitom je třeba zajistit soulad obsahu obou rozhodnutí.

(4) U opatření prováděných jen na území jedné smluvní strany, jimiž však budou dotčena práva nebo zájmy druhé smluvní strany, provede vodoprávní řízení místně příslušný vodohospodářský orgán. Před rozhodnutím je zapotřebí vyžádat si stanovisko vodohospodářského orgánu druhé smluvní strany. Přitom se použije přiměřeně ustanovení odstavce 3.

(5) Příslušné vodohospodářské orgány smluvních stran mají při vodoprávních řízeních, vyplývajících z provádění této Dohody, právo přímého styku.

(6) Platná vodoprávní povolení na hraničních vodách a jimi založená práva a povinnosti zůstávají touto Dohodou nedotčeny.

Článek 15

Překračování státních hranic

(1) Osoby, které při provádění úkolů a prací, vyplývajících z této Dohody překračují státní hranice, musí být k tomu účelu vybaveny platným průkazem pro překračování státních hranic (dále jen "hraniční průkaz").

(2) Držitelé hraničních průkazů jsou oprávněni překračovat státní hranice na hraničních přechodech i mimo ně v místech, kde je to potřebné k plnění úkolů a prací, které vyplývají z této Dohody.

(3) Podrobnosti o vzorech hraničních průkazů, době jejich platnosti, vzdálenosti pobytu na území druhé smluvní strany od státních hranic a právech i povinnostech držitelů hraničních průkazů, souvisejících s překračováním státních hranic, budou upraveny příslušnými ústředními úřady smluvních stran.

Článek 16

Celní ustanovení

(1) Materiály, stroje, přístroje, pracovní nářadí a dopravní prostředky, potřebné pro provádění prací vyplývajících z této Dohody na území druhé smluvní strany, je možno přepravovat bez povolení a celních poplatků i jiných dávek. Nespotřebované materiály, jakož i stroje, přístroje, pracovní nářadí a dopravní prostředky budou po skončení prací přepraveny zpět.

(2) Celní úlevy pro osoby provádějící práce na území druhé smluvní strany budou, pokud jde o předměty osobní potřeby těchto osob, poskytovány na základě vnitrostátních předpisů a dohod sjednaných mezi smluvními stranami.

Článek 17

Závěrečná ustanovení

(1) Dohoda vstoupí v platnost dnem podpisu. Uzavírá se na dobu deseti let. Její platnost se prodlužuje vždy o dalších pět let, jestliže ji jedna ze smluvních stran šest měsíců před uplynutím příslušné lhůty nevypoví.

(2) Vstupem v platnost této Dohody pozbude platnosti Dohoda mezi vládou Československé republiky a vládou Německé demokratické republiky o úpravě technických a hospodářských otázek hraničních toků ze dne 14. listopadu 1955.

Tato Dohoda byla sepsána v Praze dne 27. února 1974 ve dvou vyhotoveních, každé v jazyce českém a německém, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Na důkaz toho zmocněnci tuto Dohodu podepsali.

Za vládu

Československé socialistické republiky:

Boháč v. r.

Za vládu

Německé demokratické republiky:

Rochlitzer v. r.

Příloha

STATUT

Společné komise vlády Československé socialistické republiky a vlády Německé demokratické republiky pro hraniční vody

1. Komise zřízená podle článku 13 Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o spolupráci ve vodním hospodářství na hraničních vodách projednává a plní úkoly vyplývající z této Dohody.

2. Komise může přizvat ke svým jednáním experty. K plnění svých úkolů může zřizovat pracovní skupiny, jakož i rozhodovat o společném plnění úkolů a přímé spolupráci vodohospodářských organizací smluvních stran.

3. Způsob práce Komise stanoví jí vypracovaný jednací řád.

4. Smluvní strany nesou náklady spojené s činností svých delegací v Komisi.

5. Vedoucí delegací mají právo přímého styku. Výsledky jejich jednání budou pojaty do Protokolu nejbližšího jednání Komise.

6. Komise se schází zpravidla jednou za rok. Jednání se konají zásadně střídavě v Československé socialistické republice a Německé demokratické republice. Na žádost vedoucího jedné delegace sejde se Komise do jednoho měsíce k mimořádnému jednání.

7. Jednání Komise svolává a řídí vedoucí delegace té smluvní strany, na jejímž území se má konat jednání.

8. Vedoucí delegací dohodnou v přiměřené době před jednáním jeho pořad, který může být Komisí doplněn nebo pozměněn.

9. Jednání Komise je vedeno v jazycích smluvních stran.

10. O jednání Komise sepisuje Protokol ve dvou vyhotoveních, každé v jazycích smluvních stran.

11. Protokoly vstupují v platnost dnem, kdy si vedoucí delegací oznámí jejich schválení podle ústavních předpisů smluvních stran.

Přesunout nahoru