Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 52/1974 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Základní dohodě o vědeckotechnické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Kostarickou republikou

Částka 8/1974
Platnost od 31.05.1974
Účinnost od 24.12.1973
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

52

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 22. února 1974

o Základní dohodě o vědeckotechnické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Kostarickou republikou


Dne 24. srpna 1972 byla v San José podepsána Základní dohoda o vědeckotechnické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Kostarickou republikou.

Podle svého článku 7 vstoupila Dohoda v platnost dnem 24. prosince 1973.


České znění Dohody se vyhlašuje současně.


Ministr:

Ing. Chňoupek v. r.


ZÁKLADNÍ DOHODA

o vědeckotechnické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Kostarickou republikou

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Kostarické republiky, vedeny přáním rozvíjet vědeckou a technickou spolupráci mezi oběma zeměmi, uzavřely tuto základní dohodu o vědeckotechnické spolupráci:

Článek 1

Smluvní strany se zavazují posilovat a usnadňovat rozvoj spolupráce v oblastech vědy a techniky.

Oblasti, formy a podmínky spolupráce budou stanoveny v souladu s ustanoveními této základní dohody ve zvláštních dodatkových smlouvách mezi podniky nebo organizacemi pověřenými smluvními stranami.

Článek 2

Vědecká a technická spolupráce podle této základní dohody bude zahrnovat zejména:

1. výměnu odborníků a vědeckých pracovníků, výměnu studií a jejich uskutečňování, konzultace a výměnu názorů na studie a projekty stanovené v dodatkových smlouvách;

2. poskytování stipendií kandidátům, kteří budou vybráni na základě vzájemné dohody, v zemi druhé strany k absolvování kursů určených k prohloubení znalostí a ke specializaci na úsecích nebo v technických oborech, které mají prvořadý význam pro technický a vědecký pokrok;

3. společné studium experimentálních projektů technického a vědeckého charakteru, určených vzájemnou dohodou, za účelem jejich realizace národními nebo mezinárodními institucemi;

4. zřizování technicko-pedagogických dokumentačních středisek a středisek specializovaných na výuku a zdokonalování;

5. jakákoli jiná činnost vědecké a technické spolupráce dohodnutá podniky nebo organizacemi pověřenými smluvními stranami.

Článek 3

Za účelem zabezpečení systematické a pravidelné činnosti při řízení vědecké a technické spolupráce, uskutečňované na základě této základní dohody, se obě strany zavazují:

1. společně zpracovávat, přímo nebo prostřednictvím podniků nebo organizací pověřených smluvními stranami, všeobecný program vědecké a technické spolupráce mezi oběma zeměmi a stanovit opatření potřebná pro uskutečnění příslušných vybraných projektů;

2. při zpracování, přímo nebo prostřednictvím podniků nebo organizací pověřených smluvními stranami, programů a technických projektů brát přednostně v úvahu prioritu, která se přikládá národním cílům, geografickým oblastem a úsekům činnosti tak, aby se konkrétní projekty staly součástí příslušných rozvojových plánů.

Článek 4

Obě smluvní strany se v rámci programu spolupráce podle této základní dohody zavazují:

1. poskytovat odborníkům, instruktorům a technikům vyslaným na základě této základní dohody a zvláštních dodatkových smluv výhody a výsady poskytované odborníkům mezinárodních organizací v souladu s příslušnými zákonnými ustanoveními platnými v každé z obou zemí;

2. osvobodit od dávek, daní a ostatních fiskálních břemen dočasný dovoz a reexport předmětů, součástí nebo zařízení, určených smluvními stranami k uskutečňování různých projektů. V příslušných zvláštních dodatkových smlouvách se stanoví zboží, přístroje a zařízení, která budou předmětem těchto osvobození.

Článek 5

Za účelem provedení této základní dohody se obě strany dohodly vytvořit Smíšenou komisi, složenou z jejich zástupců nebo zmocněnců podniků nebo organizací jimi pověřených. Smíšená komise se pověřuje vypracováním programů spolupráce podle této základní dohody. Smíšená komise bude předkládat ke schválení oběma smluvním stranám všechny zásadní otázky, týkající se vědecké a technické spolupráce mezi oběma zeměmi.

Článek 6

K provedení této dohody mohou obě strany uzavírat protokoly a dohody nebo sjednávat potřebné výměnou nót.

Článek 7

Tato základní dohoda vstoupí v platnost jeden měsíc po dni výměny nót, kterými se obě smluvní strany budou vzájemně informovat, že byla splněna ustanovení zákonů jejich příslušných zemí pro vstup této dohody v platnost.

Článek 8

Tato základní dohoda bude platit pět (5) let a bude mlčky prodlužována vždy o jeden rok, pokud ji jedna ze stran písemně nevypoví nejpozději šest měsíců přede dnem uplynutí příslušného ročního období.

Vypovězení této základní dohody neovlivní realizaci dodatkových smluv, uzavřených v průběhu platnosti tohoto dokumentu, pokud nebude oběma smluvními stranami dohodnuto jinak.

Vyhotoveno a podepsáno v San José dne 24. srpna 1972 ve čtyřech vyhotoveních, dvě v jazyce českém a dvě v jazyce španělském, přičemž všechna znění mají stejnou platnost.

Za vládu Československé socialistické republiky:

Jiří Hustoles v. r.

Za vládu Kostarické republiky:

Gonzalo Facio v. r.

Přesunout nahoru