Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 51/1974 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dlouhodobé obchodní a platební dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Iráckou republikou

Částka 8/1974
Platnost od 31.05.1974
Účinnost od 01.01.1974
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

51

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 22. února 1974

o Dlouhodobé obchodní a platební dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Iráckou republikou


Dne 18. prosince 1973 byla v Praze podepsána Dlouhodobá obchodní a platební dohoda mezi Československou socialistickou republikou a Iráckou republikou.

Podle svého článku 17 vstoupila Dohoda v platnost dnem 1. ledna 1974.


Český překlad Dohody se vyhlašuje současně.


Ministr:

Ing. Chňoupek v. r.


DLOUHODOBÁ OBCHODNÍ A PLATEBNÍ DOHODA

mezi Československou socialistickou republikou a Iráckou republikou

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Irácké republiky, vedeny přáním rozvíjet a podporovat obchodní vztahy mezi oběma zeměmi na zásadách rovnosti a vzájemné výhodnosti a s přihlédnutím k Obchodní dohodě uzavřené mezi oběma zeměmi v Bagdádu dne 14. prosince 1958, rozhodly se uzavřít tuto Dlouhodobou obchodní a platební dohodu:

Článek 1

Obě smluvní strany se vynasnaží podporovat obchod mezi oběma zeměmi za účelem dosažení rozumné obchodní bilance. Za tím účelem provedou potřebná opatření k uskutečnění cílů, stanovených touto dohodou v rámci zákonů a předpisů platných v obou zemích.

Článek 2

Obě smluvní strany si budou navzájem poskytovat nakládání podle zásad nejvyšších výhod v obchodu, zejména v otázkách celních formalit, cla a jiných poplatků při vývozu, dovozu a tranzitu zboží.

Ustanovení tohoto článku se nevztahuje na

a) výsady a výhody, které vláda Irácké republiky poskytla nebo poskytne členským zemím Arabské ligy;

b) výsady a výhody poskytnuté jednou ze stran sousedním nebo přilehlým zemím, jakož i výhody a výsady, vyplývající z hospodářské integrace, celní unie nebo pásma svobodného obchodu, jichž je nebo se stane jedna ze smluvních stran členem.

Článek 3

Výměna zboží mezi smluvními stranami bude prováděna v položkách uvedených v listinách "A" a "B", které jsou přiloženy k této dohodě a tvoří její nedílnou součást.

Žádné ustanovení této dohody nevylučuje obchod zbožím, které není uvedeno ve zmíněných listinách.

Článek 4

S podmínkou dodržení svých zákonů a předpisů provedou obě smluvní strany prostřednictvím příslušných úřadů všechna potřebná opatření k co nejvčasnějšímu vydávání vývozních a dovozních licencí na zboží, vyměňované podle této dohody.

Článek 5

(1) Dodávky zboží mezi oběma zeměmi se uskuteční na základě obchodních kontraktů, které budou uzavřeny mezi příslušnými organizacemi obou zemí.

(2) Ceny vyměňovaného zboží a ostatní podmínky kontraktů budou stanoveny v souladu s cenami a podmínkami převládajícími v mezinárodním obchodě.

Článek 6

(1) Obě smluvní strany se vynasnaží, aby podíl iráckého vývozu do Československa, kromě vývozu ropy, dosáhl 50 % celkové hodnoty čs. vývozu do Iráku, uskutečněného v rámci této dohody.

Za tím účelem obě smluvní strany dohodnou obchodní program pro každý kalendářní rok po dobu trvání této dohody. Tento obchodní program bude obsahovat množství nebo hodnoty zboží, které má být vyměněno mezi oběma zeměmi v příslušném roce, a na jeho základě bude stanoven podíl vývozu iráckého zboží do Československa, kromě vývozu ropy, k čs. vývozu do Iráku.

(2) Společný obchodní výbor, ustanovený podle článku 9 této dohody, dohodne v přiměřené době před začátkem každého kalendářního roku obchodní program uvedený v odstavci 1 tohoto článku.

(3) V případě, že obchodní program pro kterýkoliv kalendářní rok po dobu platnosti této dohody nebude z jakéhokoliv důvodu dohodnut, bude pro tento rok použit obchodní program přijatý pro předchozí rok.

(4) V případě, že roční obchodní program uvedený v odstavci 1 tohoto článku nebude z jakéhokoliv důvodu splněn vůbec nebo částečně, Společný obchodní výbor na nejbližším zasedání znovu prozkoumá uvedený program a dohodne dodávky zboží, které nebyly splněny, nebo dodávky jiného zboží tak, aby byla obchodní bilance uvedena do souladu s uvedeným obchodním programem.

(5) Roční obchodní program nevylučuje obchod zbožím, které v něm není uvedeno.

(6) Obchodní program na období ode dne vstupu této dohody v platnost do 31. prosince 1974 byl dohodnut jako příloha této dohody.

Článek 7

(1) S podmínkou dodržení zákonů a předpisů platných v obou zemích a na základě předchozího souhlasu příslušných vládních úřadů mohou být uzavřeny mezi oběma stranami bártrové transakce za předpokladu, že tyto transakce se uskuteční v množství a hodnotách nad množství a hodnoty zahrnuté do obchodního programu dle článku 6 této dohody.

(2) Obě smluvní strany se dohodly, že zboží vyvezené některou ze stran druhé straně nebude reexportováno do třetí země bez získání předchozího souhlasu příslušné vývozní organizace.

Článek 8

(1) Všechny platby mezi Československou socialistickou republikou a Iráckou republikou týkající se výměny zboží mezi oběma zeměmi (v rámci této dohody) a vedlejší poplatky, vztahující se k výměně zboží, budou prováděny v US dolarech.

(2) V knihách Ústřední banky Iráku bude otevřen účet v US dolarech na jméno Československá obchodní banka, a. s., Praha. Na uvedený účet bude připisován podíl hodnoty každého československého vývozu do Iráku uskutečněného v rámci této dohody. Tento podíl, který bude připisován na účet, bude stanoven pro každý kalendářní rok v souladu s odstavcem 1 článku 6 této dohody. Podíl stanovený pro každý rok, se bude vztahovat na všechny československé vývozní kontrakty uzavřené během tohoto roku. Zbývající část hodnoty československého vývozu do Iráku bude placena ve volných US dolarech.

(3) Zůstatky na účtu podle odstavce 2 tohoto článku použije československá strana na zaplacení iráckého zboží, které bude vyvezeno do Československa (kromě hodnoty irácké ropy).

(4) V případě jakékoliv změny zlatého obsahu US dolaru (který nyní činí 0,736662 gramů ryzího zlata) obě smluvní strany zahájí do jednoho měsíce od takové změny jednání a dohodnou vhodné řešení k zamezení ztráty, která by mohla být způsobena některé smluvní straně této dohody na zůstatku účtu podle odstavce 2 tohoto článku.

(5) V případě, že zůstatek na účtu dle odstavce 2 tohoto článku nepostačí k úhradě plateb za irácké zboží vyvezené do Československa, Československá obchodní banka doplní účet dostatečnou částkou k pokrytí hodnoty takového vývozu. Doplnění bude provedeno okamžitým převodem volných US dolarů Ústřední bance Iráku.

(6) Účet dle odstavce 2 tohoto článku bude veden bezúročně a bez provizí a poplatků.

(7) V případě, že jakýkoliv zůstatek na účtě dle odstavce 2 tohoto článku nebude použit příslušnými československými dovozními organizacemi v běžném kalendářním roce, bude záležitost projednána ve Společném obchodním výboru, ustanoveném dle článku 9 této dohody. Rozhodne-li Společný obchodní výbor, že k nevyužití zůstatku došlo z důvodů způsobených iráckou stranou, bude zůstatek účtu dle stavu na konci pracovního dne 31. prosince příslušného roku převeden okamžitě na žádost Československé obchodní banky ve volných US dolarech za předpokladu, že převod bude proveden v částce, která nepřesahuje aktivní zůstatek na účtu v den provedení převodu.

(8) Ústřední banka Iráku a Československá obchodní banka uzavřou do 31. 12. 1973 bankovní dohodu pro realizaci ustanovení této dohody.

Článek 9

Bude ustaven Společný obchodní výbor skládající se z představitelů obou smluvních stran. Tento výbor se bude scházet pravidelně v průběhu září každého roku. Kromě pravidelných zasedání se výbor může sejít na žádost jedné ze stran na mimořádném zasedání. Výbor bude pověřen:

a) projednat znovu listiny "A" a "B" zmíněné v článku 3 této dohody, kdykoliv to bude zapotřebí;

b) dohodnout roční obchodní program mezi oběma zeměmi, zmíněný v článku 6 této dohody;

c) sledovat plnění této dohody, zkoumat průběh obchodu mezi oběma zeměmi a doporučovat a navrhovat potřebná opatření pro podporu obchodu;

d) dohodnout rozumné řešení problémů, které se mohou vyskytnout ve vzájemném obchodu mezi oběma zeměmi.

Článek 10

V souladu s platnými zákony a předpisy každá smluvní strana souhlasí vyjmout všechny druhy vzorků, vyrobené v zemi druhé strany z dovozních dávek a poplatků, vybíraných v dovozní zemi za předpokladu, že vzorky jsou používány výhradně pro účely získání nabídek na podobné zboží.

Katalogy, faktury, propagační materiál, týkající se zboží a tiskové materiály včetně propagačních filmů, budou vyjmuty z dovozních a jiných poplatků.

Článek 11

S podmínkou dodržení zákonů a předpisů, týkajících se dočasného volného vstupu zboží, obě smluvní strany si vzájemně poskytnou dočasné vyjmutí z dovozních a vývozních a jakýchkoliv jiných poplatků pro:

a) vzorky zboží a exponáty,

b) materiály dodané pro účely provedení zkoušek a pokusů,

c) materiály dovezené v rámci vědecké spolupráce.

Článek 12

S podmínkou dodržení zákonů a předpisů, obě smluvní strany si vzájemně poskytnou právo dopravy tranzitního zboží.

Článek 13

Irácká republika poskytne československým lodím v iráckých přístavech zacházení podle zásady nejvyšších výhod.

Článek 14

Každá smluvní strana poskytne druhé smluvní straně potřebná zařízení pro organizaci dočasných a trvalých obchodních výstav a prodejních středisek na recipročním základě v souladu se zákony a předpisy, platnými v dané zemi.

Článek 15

Obě smluvní strany se dohodly, že ustanovení této dohody zůstanou v platnosti pro kontrakty, podepsané na základě ustanovení této dohody a v době její platnosti, dokud uvedené kontrakty nebudou beze zbytku splněny.

Článek 16

Ode dne vstupu této dohody v platnost pozbývá platnosti Obchodní dohoda uzavřená mezi oběma zeměmi 14. prosince 1958 s přiloženými dopisy a listinami s výjimkou Protokolu o vědecké a technické spolupráci, uzavřeného 14. prosince 1958, který zůstává v platnosti.

Článek 17

Tato dohoda vstoupí v platnost 1. ledna 1974 a zůstane v platnosti po dobu jednoho roku. Její platnost bude prodlužována automaticky vždy o stejné období, neoznámí-li jedna ze smluvních stran písemně druhé straně svůj úmysl ukončit platnost nejpozději 3 měsíce před datem uplynutí její platnosti.

Vyhotoveno a podepsáno v Praze dne 18. prosince 1973 ve dvou původních vyhotoveních v angličtině, přičemž obě mají stejnou platnost.

Za vládu

Československé socialistické republiky:

Ing. Andrej Barčák v. r.

Za vládu

Irácké republiky:

H. Al. Azzawi v. r.

LISTINA "A"

Československé zboží pro vývoz do Iráku

1. Kompresory

2. Jeřáby

3. Diesel-motory

4. Diesel-agregáty

5. Váhy

6. Dílenské zvedáky

7. Dopravní zařízení

8. Stavební stroje

9. Zemní stroje

10. Spojovací zařízení

11. Elektroměry

12. Měřicí přístroje

13. Vědecké, laboratorní a zdravotnické přístroje a zařízení

14. Tiskařské a papírenské zařízení

15. Dopravní prostředky a zařízení

16. Protipožární zařízení, pojízdné dílny

17. Motocykly a jízdní kola

18. Traktory (komponenty)

19. Nástroje a zařízení dílen

20. Zařízení pro potravinářský průmysl

21. Ložiska

22. Textilní stroje

23. Kožedělné a obuvnické stroje

24. Čerpadla

25. Kabely

26. Svářecí přístroje

27. Elektromotory, generátory

28. Lokomotivy

( ) Ostatní strojírenské položky, včetně náhradních dílů a příslušenství

29. Plynové láhve

30. Filmové, fotografické a optické přístroje včetně náhradních dílů

31. Domácí spotřebiče včetně náhradních dílů

32. Pneumatiky a vzdušnice

33. Ocel a ocelové výrobky

34. Chemikálie a barviva

35. Holicí čepelky

36. Zdravotnické příslušenství

37. Brusiva

38. Obkládačky

39. Papír

40. Textil

41. Koberce

42. Skleněné výrobky

43. Slad, chmel

44. Umělá kůže

45. Kancelářské potřeby

46. Ostatní spotřební a jiné zboží

LISTINA "B"

Irácké zboží pro vývoz do Československa

1. Ropné produkty (asfalt, vosk, nafta, mazadla)

2. Síra a jiné minerální produkty

3. Tabák

4. Cigarety

5. Datle

6. Datlový sirup

7. Kožky

8. Střívka

9. Kožené výrobky

10. Rostlinné oleje

11. Konzervované ovoce a zelenina

12. Textil

13. Umělé hedvábí a umělohedvábná příze

14. Lékořicové kořeny

15. Výrobky strojírenského a elektrotechnického průmyslu

16. Vlna a kozí chlupy

17. Olejnatá semena

18. Ořechy (gall nuts)

19. Vlněné koberce a předložky

20. Alkoholické nápoje a vína

21. Insekticidy a pesticidy

22. Obuv

23. Košile a pyjama

24. Líh

25. Barvy

26. Výrobky z umělé hmoty a gumy

27. Kosmetika a parfémy

28. Tužky

29. Naftové a plynové ohřívače

30. Halenky

31. Vázanky a punčochy

32. Konfekce

33. Zápalky

34. Chemická hnojiva

Přesunout nahoru