Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 5/1974 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o technické a jiné pomoci silničním vozidlům provádějícím mezinárodní dopravu

Částka 1/1974
Platnost od 13.02.1974
Účinnost od 19.09.1973
Zrušeno k 22.02.1984 (93/1984 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

5

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 23. listopadu 1973

Dohodě o technické a jiné pomoci silničním vozidlům provádějícím mezinárodní dopravu

Dne 21. června 1973 byla v Moskvě podepsána Dohoda o technické a jiné pomoci silničním vozidlům, provádějícím mezinárodní dopravu.

Podle svého článku VIII vstoupila Dohoda v platnost dnem 19. září 1973.

Český překlad dohody se vyhlašuje současně.

První náměstek ministra:

Krajčír v. r.

DOHODA

o technické a jiné pomoci silničním vozidlům provádějícím mezinárodní dopravu

Ministerstvo dopravy Bulharské lidové republiky, ministerstvo dopravy a spojů Maďarské lidové republiky, ministerstvo dopravy Německé demokratické republiky, ministerstvo komunikací Polské lidové republiky, ministerstvo dopravy a spojů Rumunské socialistické republiky, ministerstvo automobilové dopravy Ruské sovětské federativní socialistické republiky a federální ministerstvo dopravy Československé socialistické republiky, nazývané v dalším "smluvní strany"

plníce úkol Komplexního programu dalšího prohlubování a zdokonalování spolupráce a rozvoje socialistické ekonomické integrace členských států RVHP při zavádění systému technické a jiné pomoci na mezinárodních trasách,

dohodly se takto:

Článek I

1. Smluvní strany se zavazují, že ve shodě s touto dohodou budou ve svých zemích poskytovat technickou a jinou pomoc silničním vozidlům provádějícím mezinárodní silniční dopravu a patřícím podnikům nebo organizacím států zúčastněných na této Dohodě.

2. Smluvní strany určí ve svých zemích podniky a organizace, které budou poskytovat technickou a jinou pomoc v mezinárodní dopravě, a navzájem se o tom vyrozumějí do 60 dnů ode dne podpisu této Dohody, přičemž se budou neprodleně navzájem informovat o veškerých změnách v této otázce.

3. Shora uvedená pomoc bude poskytována silničním vozidlům podniků a organizací oprávněných provádět mezinárodní přepravy podle vnitrostátních právních předpisů státu, na jehož území je dotyčné silniční vozidlo registrováno.

4. Silničními vozidly se ve smyslu této Dohody rozumějí autobusy, nákladní automobily, tahače, přívěsy, návěsy a pojízdné opravny.

Článek II

Podniky a organizace zmíněné v článku I této Dohody zajišťují v případě nutnosti a podle daných možností poskytování těchto druhů technické a jiné pomoci:

Pro silniční vozidla

1. Odtažení nepojízdného silničního vozidla k místu opravy nebo k místu dočasného odstavení, k místu nakládky, vykládky nebo na jiné dohodnuté místo.

2. Technická obsluha, zejména mytí, mazání, výměna oleje nebo seřizovací práce.

3. Drobná běžná oprava, např. i oprava na silnici s pomocí pojízdné opravny, tj. oprava, jejíž cena nepřesahuje částku 100 rublů nebo odpovídající ekvivalent v jiné měně států smluvních stran. VE vzájemných vztazích smluvních stran s PLR nebude cena této opravy přesahovat 40 rublů nebo odpovídající ekvivalent v jiné měně států smluvních stran.

4. Jiná oprava, tj. oprava, jejíž cena přesahuje částky uvedené v odst. 3 tohoto článku.

5. Poskytnutí náhradních dílů a pneumatik nutných k pokračování v jízdě.

6. Dočasná úschova a rovněž naložení nepojízdného silničního vozidla na silniční, železniční nebo jiný dopravní prostředek k jeho další přepravě na dohodnuté místo.

Pro cestující a obsluhující personál

7. Další přeprava cestujících nepojízdného autobusu a jejich zavazadel k místu určení nebo na jiné dohodnuté místo.

8. Pomoc v případě nutného poskytnutí noclehu a stravy.

9. Pomoc při vyhledání nutného lékařského ošetření.

10. Poskytnutí náhradních řidičů.

11. Použití spojovacích prostředků obsluhujícím personálem.

Pro náklad

12. Nakládací a vykládací práce, jakož i pomoc při dočasném uskladnění.

13. Další přeprava k místu určení nebo na jiné dohodnuté místo.

Článek III

1. Technická a jiná pomoc uvedená v článku II této Dohody se poskytuje na předložení objednacího listu (vzor je přiložen) ověřeného razítkem podniku - správce (vlastníka) silničního vozidla nebo zmocněné organizace.

2. Pro poskytnutí služeb uvedených v článku II této Dohody, s výjimkou takových služeb, které obsluhující personál platí hotově nebo jež se poskytují bezplatně, je v každém jednotlivém případě žádosti o pomoc nutno vyplnit zvláštní objednací list podepsaný předložitelem, a to ve 3 vyhotoveních.

3. Objednávku poskytnutí technické a jiné pomoci uvedenou v bodech 2 a 3 článku IV této Dohody lze přijmout teprve po jejím předběžném potvrzení (písemném, telegrafickém nebo dálnopisném) organizací nebo podnikem, jemuž patří silniční vozidlo, nebo jimi zmocněnou organizací, uvedenou v objednacím listu.

4. Podnik nebo organizace státu kterékoli smluvní strany může v objednacím listu omezit plnou moc obsluhujícího personálu silničního vozidla k objednání technické a jiné pomoci, uvedené v bodě 1 článku IV této Dohody, přičemž může stanovit nejvyšší částku (limit) objednávky. Objednávka technické nebo jiné pomoci, jejíž cena přesahuje limit uvedený v objednacím listu, může být přijata teprve po předběžném potvrzení (písemném, telegrafickém nebo dálnopisném) organizací nebo podnikem, jemuž patří silniční vozidlo, nebo jimi zmocněnou organizací uvedenou v objednacím listu.

5. Podnik poskytnuvší technickou nebo jinou pomoc zaznamená její provedení na 3 vyhotoveních objednacího listu a potvrdí provedení této pomoci podpisem a razítkem. Předložitel objednacího listu potvrdí poskytnutou pomoc podpisem.

6. První vyhotovení objednacího listu zůstane u podniku poskytnuvšího technickou a jinou pomoc, druhé vyhotovení vydá tento podnik předložiteli objednacího listu a třetí vyhotovení se přiloží k faktuře za vykonané práce.

Článek IV

1. Vyúčtování pomoci poskytnuté podle bodů 1, 2, 3, 6, 7, 10, 11 a 12 článku II této Dohody se provádí v cenách a v měně platných na území státu smluvní strany, kde taková pomoc byla poskytnuta, a v souladu s postupem stanoveným pro zúčtování neobchodních platů.

2. Vyúčtování pomoci poskytnuté podle bodů 4, 5 a 13 článku II se provádí v celém rozsahu na základě cen zahraničního obchodu a úhrada se provádí prostřednictvím obchodních platů vyplývajících z obratu zboží mezi státy smluvních stran.

3. Budou-li podle bodu 5 článku II této Dohody poskytnuty náhradní díly a pneumatiky, které nebyly získány ve státech smluvních stran této Dohody, budou takové náhradní díly a pneumatiky uhrazeny dohodnutým způsobem.

4. Pomoc uvedená v bodech 8 a 9 článku II této Dohody se poskytuje bezplatně.

Článek V

1. Vyúčtování pomoci a služeb uvedených v článku II této Dohody se provádí přímo mezi zúčastněnými podniky nebo mezi organizacemi těmito podniky zmocněnými.

2. Faktury za služby vykonané podle objednacího listu se zasílají ihned po poskytnutí pomoci nebo nejpozději do konce příštího měsíce.

3. Faktura se plně uhrazuje nejpozději do 30 dnů ode dne jejího obdržení nebo je nutno v téže lhůtě podat reklamaci s udáním důvodů, ze kterých se vyrovnání účtu zčásti nebo zcela odmítá.

4. Odpověď na reklamaci je podnik nebo organizace, která účet předložila, povinna zaslat nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení reklamace.

Článek VI

Otázky vznikající v souvislosti s prováděním této Dohody se řeší mezi smluvními stranami jednáními a konzultacemi.

Článek VII

1. Tato Dohoda může být změněna a doplněna se souhlasem všech smluvních stran.

2. Návrhy smluvních stran na doplnění a změny Dohody budou předloženy depozitáři této Dohody, který je ihned rozešle smluvním stranám.

3. Smluvní strany sdělí depozitáři své připomínky k navrženým doplňkům a změnám do 90 dnů ode dne jejich obdržení. Depozitář vyrozumí smluvní strany o připomínkách každé smluvní strany do 15 dnů ode dne, kdy obdrží poslední připomínku.

Článek VIII

Tato Dohoda vstoupí v platnost po uplynutí 90 dnů ode dne jejího podpisu.

Článek IX

1. K této Dohodě mohou se souhlasem všech smluvních stran přistoupit jiné příslušné orgány nebo organizace jiných států. Oznámení o přístupu se odevzdává depozitáři. Depozitář o tom ihned vyrozumí smluvní strany, které pak sdělí depozitáři svůj názor do 90 dnů ode dne obdržení oznámení o přístupu.

2. Do 15 dnů po obdržení posledního názoru depozitář vyrozumí žadatele o rozhodnutí smluvních stran ohledně jeho přístupu k této Dohodě.

3. Přístup nabude účinnosti po uplynutí 90 dnů ode dne, kdy depozitář vyrozumí žadatele o souhlasu všech smluvních stran s přístupem.

Článek X

Každá smluvní strana může tuto Dohodu vypovědět, vyrozumí-li o tom depozitáře nejméně šest měsíců před koncem běžného kalendářního roku. Taková výpověď nabude účinnosti dnem 1. ledna příštího kalendářního roku.

Článek XI

Smluvní strany se zavazují, že uvedou v soulad s ustanoveními této Dohody dvoustranné dohody uzavřené mezi nimi ve věci poskytování technické a jiné pomoci.

Článek XII

1. Tato Dohoda se ukládá v Sekretariátu Rady vzájemné hospodářské pomoci, který bude plnit funkce depozitáře této Dohody.

Ověřené opisy Dohody rozešle depozitář všem smluvním stranám.

2. Depozitář neprodleně uvědomí všechny smluvní strany o datu vstupu Dohody v platnost, o nabytí účinnosti přístupu dalších stran a bude rovněž vykonávat další činnost vyplývající z funkce depozitáře této Dohody.

Sepsáno v Moskvě dne 21. června 1973 v ruském jazyce v jednom vyhotovení.

Příloha

k Dohodě o technické a jiné pomoci silničním vozidlům provádějícím mezinárodní dopravu

Přesunout nahoru