Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 49/1974 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o přátelství a spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Mongolskou lidovou republikou

Částka 8/1974
Platnost od 31.05.1974
Účinnost od 05.02.1974
Zrušeno k 02.12.1999 (16/2001 Sb. m. s.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

49

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 14. února 1974

o Smlouvě o přátelství a spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Mongolskou lidovou republikou


Dne 18. června 1973 byla v Ulánbátaru podepsána Smlouva o přátelství a spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Mongolskou lidovou republikou.

Se Smlouvou vyslovilo souhlas Federální shromáždění Československé socialistické republiky a president republiky ji ratifikoval. Ratifikační listiny byly vyměněny v Praze dne 5. února 1974.

Podle svého článku 11 vstoupila Smlouva v platnost dnem 5. února 1974.


České znění Smlouvy se vyhlašuje současně.


Ministr:

Ing. Chňoupek v. r.


SMLOUVA

o přátelství a spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Mongolskou lidovou republikou

Československá socialistická republika a Mongolská lidová republika,

vedeny upřímným přáním lidu obou zemí neustále rozvíjet a prohlubovat vztahy bratrského přátelství, všestranné spolupráce a vzájemné soudružské pomoci mezi Československou socialistickou republikou a Mongolskou lidovou republikou,

hluboce přesvědčeny, že přátelské vztahy mezi oběma zeměmi, založené na neochvějných zásadách marxismu-leninismu a socialistického internacionalismu, plně odpovídají životním zájmům československého a mongolského lidu a slouží zájmům socialistického společenství,

uznávajíce, že vzájemná podpora, upevňování a ochrana socialistických vymožeností, jichž bylo dosaženo hrdinným úsilím a obětavou prací lidu každé země, jakož i všemožné upevňování jednoty a semknutosti světového socialistického společenství, jsou společnou internacionální povinností socialistických zemí,

rozhodnuty všemožně přispívat k zajištění míru a bezpečnosti v Evropě, Asii a v celém světě na základě důsledného provádění politiky mírového soužití států s různým sociálním zřízením a v souladu s cíli a zásadami Charty Organizace spojených národů,

majíce za to, že těsná hospodářská spolupráce mezi oběma zeměmi plně odpovídá cílům a úkolům dalšího rozvoje a zdokonalování socialistické ekonomické integrace, postupného sbližování a vyrovnávání úrovně ekonomického rozvoje členských států Rady vzájemné hospodářské pomoci,

vysoce oceňujíce úlohu Smlouvy o přátelství a vzájemné spolupráci mezi Československou republikou a Mongolskou lidovou republikou z 8. dubna 1957 v rozvoji přátelských vztahů mezi oběma státy,

berouce v úvahu dosažené zkušenosti a plodné výsledky vzájemné spolupráce mezi oběma státy v uplynulých letech a přihlížejíce též k velkým změnám, ke kterým došlo za tuto dobu ve světě,

rozhodly se uzavřít tuto smlouvu a dohodly se takto:

Článek 1

Vysoké smluvní strany budou v souladu se zásadami socialistického internacionalismu i nadále stále upevňovat bratrské přátelství mezi československým a mongolským lidem, rozvíjet vztahy všestranné spolupráce a vzájemné pomoci mezi oběma státy na základě respektování státní svrchovanosti a nezávislosti, rovnoprávnosti a nevměšování do vnitřních záležitostí.

Článek 2

Vysoké smluvní strany budou neochvějně rozvíjet a prohlubovat hospodářskou a vědeckotechnickou spolupráci mezi oběma zeměmi, opírajíce se o zásady soudružské vzájemné pomoci, vzájemné výhodnosti a mezinárodní socialistické dělby práce. V tomto duchu budou strany podporovat a rozvíjet mnohostrannou spolupráci mezi členskými státy Rady vzájemné hospodářské pomoci, všemožně přispívat k sbližování a vyrovnávání úrovně jejich ekonomického rozvoje uskutečňováním Komplexního programu dalšího prohlubování a zdokonalování spolupráce a rozvoje socialistické ekonomické integrace v rámci Rady vzájemné hospodářské pomoci.

Článek 3

Vysoké smluvní strany budou i nadále rozvíjet a rozšiřovat styky a výměnu zkušeností mezi oběma zeměmi v oblasti kultury a vědy, školství, zdravotnictví, literatury, umění, tisku, rozhlasu, televize, filmu, turistiky, tělesné výchovy a sportu a v jiných oblastech.

Článek 4

Vysoké smluvní strany budou povzbuzovat rozvoj spolupráce a přímých styků mezi státními orgány, institucemi a společenskými organizacemi obou zemí jako důležitý prostředek pro sbližování národů Československé socialistické republiky a Mongolské lidové republiky a vzájemné poznávání života a zkušeností při budování nové společnosti v obou zemích.

Článek 5

Vysoké smluvní strany budou vynakládat veškeré úsilí za účelem všemožného upevnění jednoty a semknutosti světového socialistického společenství - hlavní opory všech revolučních a pokrokových sil světa.

Článek 6

Vysoké smluvní strany budou důsledně uskutečňovat politiku mírového soužití států s různým společenským zřízením a v souladu se zásadami Charty Organizace spojených národů budou přispívat k upevnění mezinárodního míru a bezpečnosti v celém světě. Strany budou vynakládat veškeré úsilí k odvrácení imperialistické agrese, ke zmírnění mezinárodního napětí, zastavení závodů ve zbrojení a dosažení všeobecného a úplného odzbrojení, k úplné likvidaci kolonialismu ve všech jeho formách a projevech, jakož i poskytovat podporu národům, jež se osvobodily z koloniální nadvlády a nastoupily cestu nezávislého rozvoje a sociálního pokroku.

Článek 7

Vysoké smluvní strany budou důrazně usilovat o to, aby napomáhaly rozvoji přátelské spolupráce mezi státy a vytvoření účinných systémů bezpečnosti jak v Evropě, tak v Asii.

Článek 8

Vysoké smluvní strany si budou vyměňovat názory a informace, sjednocovat svá stanoviska a radit se o důležitých mezinárodních otázkách, dotýkajících se zájmů obou států i míru a bezpečnosti v celém světě.

Článek 9

Na základě této smlouvy a za účelem jejího plnění budou uzavírány konkrétní smlouvy a dohody mezi vládami, státními orgány, institucemi a organizacemi obou stran.

Článek 10

Tato smlouva se nedotýká závazků vysokých smluvních stran, vyplývajících z dvoustranných a mnohostranných smluv a dohod.

Článek 11

Tato smlouva se uzavírá na dobu dvaceti let a bude se automaticky prodlužovat pokaždé na další desetileté období, jestliže ji žádná z vysokých smluvních stran písemně nevypoví dvanáct měsíců před uplynutím příslušného období platnosti.

Tato smlouva podléhá ratifikaci a vstoupí v platnost dnem výměny ratifikačních listin, která bude provedena v Praze v době co nejkratší.

Dáno v Ulánbátaru dne 18. června 1973 ve dvou vyhotoveních, každé v jazyce českém a mongolském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za Československou socialistickou republiku:

Dr. Gustáv Husák v. r.

Dr. Lubomír Štrougal v. r.

Za Mongolskou lidovou republiku:

Jumžaagijn Cedenbal v. r.

Přesunout nahoru