Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 42/1974 Sb.Vyhláška federálního ministerstva vnitra o prokazování příslušnosti ke Sboru národní bezpečnosti

Částka 6/1974
Platnost od 07.05.1974
Účinnost od 01.07.1974
Zrušeno k 01.03.1979 (12/1979 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

42

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva vnitra

ze dne 6. května 1974

o prokazování příslušnosti ke Sboru národní bezpečnosti

Federální ministerstvo vnitra stanoví podle § 17 zákona č. 40/1974 Sb., o Sboru národní bezpečnosti (dále jen "zákon"):


§ 1

(1) Příslušníci Sboru národní bezpečnosti (dále jen "příslušníci") při výkonu své pravomoci, stanovené zákonem a jinými právními předpisy, prokazují příslušnost ke Sboru národní bezpečnosti těmito způsoby:

a) stejnokrojem příslušníka;

b) služebním průkazem;

c) odznakem kriminální služby;

d) ústním prohlášením. 1)

(2) Prokazování příslušnosti podle odstavce 1 se řídí tím, zda příslušníci vykonávají svou pravomoc ve stejnokroji nebo v občanském oděvu, charakterem konkrétních služebních úkonů, zákroků nebo ostatní služební činnosti (dále jen "služební úkon").

§ 2

Příslušníci, kteří vykonávají svou pravomoc ve stejnokroji, prokazují příslušnost ke Sboru národní bezpečnosti stejnokrojem a podle okolností ústním prohlášením; služebním průkazem pouze:

a) při vstupu do podniků, závodů, úřadů, ústavů apod., kde je vstup kontrolován členem závodní stráže nebo jinou oprávněnou osobou;

b) při služebním úkonu na žádost občana.

§ 3

Příslušníci, kteří vykonávají svou pravomoc v občanském oděvu, prokazují příslušnost ke Sboru národní bezpečnosti před započetím služebního úkonu ústním prohlášením a služebním průkazem nebo odznakem kriminální služby.

§ 4

Vojáci vojsk ministerstva vnitra, Československé lidové armády, příslušníci Lidových milicí, Sboru nápravné výchovy a veřejných požárních útvarů, kteří jsou povoláni podle § 51 odst. 1 a odst. 2 a § 52 odst. 1 zákona k plnění úkolů Sboru národní bezpečnosti, prokazují toto své oprávnění:

a) svým předepsaným stejnokrojem se zevním označením "SNB" 2) a podle okolností ústním prohlášením; v případech uvedených v § 2 písm. a) a b) jsou vždy povinni prokázat se průkazem potvrzujícím oprávnění k plnění úkolů Sboru národní bezpečnosti;

b) ústním prohlášením a průkazem potvrzujícím oprávnění k plnění úkolů Sboru národní bezpečnosti, vykonávají-li pravomoc v občanském oděvu.

§ 5

Příslušníci při výkonu své pravomoci a osoby uvedené v § 4, které jsou oprávněny plnit úkoly Sboru národní bezpečnosti, nesmějí v žádném případě doklady uvedené v § 1 písm. b) a c) a § 4 písm. b) vydat z ruky, ale na žádost je dávají pouze k nahlédnutí, popřípadě sdělí jejich číslo. Přitom nesdělují své jméno, hodnost a funkci.

§ 6

(1) Příslušníci a osoby uvedené v § 4 při výkonu své pravomoci ve stejnokroji nejsou povinni, s výjimkou ústního prohlášení, prokazovat příslušnost ke Sboru národní bezpečnosti nebo oprávnění plnit jeho úkoly, ani když jsou o to požádáni:

a) zakročují-li pod jednotným velením při mimořádných událostech a jiných hromadných akcích ohrožujících veřejný pořádek;

b) při ostraze objektů a jiné obdobné službě;

c) osobám, kterých se služební úkon dotýká, zejména

- podnapilým a které se dopouštějí výtržností nebo jiného nepřístojného chování,

- přistiženým při páchání úmyslného trestného jednání,

- ozbrojeným střelnou nebo bodnou zbraní, zbraní hromadné účinnosti nebo jiným předmětem způsobilým vážně ohrozit život nebo zdraví lidí,

- nebezpečným pachatelům,

- uprchlým z výkonu trestu nebo vazby,

- které na příkaz prokurátora nebo soudu mají být zadrženy a dodány do vazby nebo na příkaz soudu dodány do výkonu trestu,

- na které je vyhlášeno celostátní pátrání,

- předvedeným, předvolaným nebo těm, které se dostavily za účelem oznámení nebo dotazu do služební místnosti Sboru národní bezpečnosti.

(2) Příslušníci nebo osoby uvedené v § 4, vykonávají-li svou pravomoc v občanském oděvu v případech uvedených v předchozím odstavci, jsou povinni prokázat příslušnost ke Sboru národní bezpečnosti nebo oprávnění plnit jeho úkoly ústním prohlášením; jiným způsobem, tj. služebním průkazem, odznakem kriminální služby nebo průkazem prokazujícím oprávnění k plnění úkolů Sboru národní bezpečnosti prokazují příslušnost jen tehdy, jestliže to okolnosti dovolují.


§ 7

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1974.


Ministr:

Doc. Dr. Obzina, CSc. v. r.

Poznámky pod čarou

1) Např. slovy: "Zde příslušník SNB", "Kriminální služba SNB".

2) Páska žluté barvy s černými písmeny "SNB" umístěná na levé paži.

Přesunout nahoru