Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 4/1974 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dlouhodobé obchodní a platební dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Kyperskou republikou

Částka 1/1974
Platnost od 13.02.1974
Účinnost od 01.09.1973
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

4

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 31. října 1973

o Dlouhodobé obchodní a platební dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Kyperskou republikou


Dne 6. června 1973 byla v Praze podepsána Dlouhodobá obchodní a platební dohoda mezi Československou socialistickou republikou a Kyperskou republikou.

Podle svého článku 15 vstoupila Dohoda v platnost dnem 1. září 1973.


Český překlad Dohody se vyhlašuje současně.


Ministr:

Ing. Chňoupek v. r.


DLOUHODOBÁ OBCHODNÍ A PLATEBNÍ DOHODA

mezi Československou socialistickou republikou a Kyperskou republikou

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Kyperské republiky,

berouce na vědomí úspěšný rozvoj obchodních vztahů mezi oběma zeměmi,

uznávajíce, že dlouhodobé obchodní vztahy jsou v zájmu obou zemí a

přejíce si podporovat a rozvíjet obchodní a hospodářské vztahy mezi oběma zeměmi a podporovat a zvyšovat dále obrat vzájemného obchodu na základě rovnosti a vzájemných výhod,

dohodly se sjednat tuto dohodu:

Článek 1

(1) Obě smluvní strany si navzájem poskytnou zacházení podle zásady nejvyšších výhod týkající se celních poplatků, daní a celních formalit vyžadovaných při dovozu a vývozu zboží mezi oběma zeměmi a týkající se rovněž plavby, používání přístavů a přístavních zařízení, zásobování lodí a zacházení s jejich posádkami.

(2) Žádná ze smluvních stran nebude ukládat omezení nebo zákazy na dovoz jakéhokoliv výrobku z území druhé smluvní strany nebo na vývoz jakéhokoliv výrobku určeného pro území druhé smluvní strany, ledaže takové zákazy nebo omezení se vztahují na všechny třetí země.

(3) Shora uvedené zacházení se však nebude vztahovat na

a) výhody, které jedna ze smluvních stran poskytla nebo poskytne sousedním zemím za účelem usnadnění pohraničního obchodu;

b) výhody vyplývající z jakékoliv celní unie a oblasti volného obchodu, k níž je nebo by mohla být přičleněna jedna z obou smluvních stran;

c) výhody vztahující se na dovozní cla nebo poplatky poskytnuté Kyperskou republikou zemím Britského společenství a Irské republice;

d) výhody poskytnuté Československou socialistickou republikou členským zemím Rady vzájemné hospodářské pomoci.

Článek 2

Smluvní strany učiní veškerá možná opatření za účelem zvýšení objemu obchodu mezi oběma zeměmi.

Článek 3

(1) Smluvní strany budou vydávat podle svých zákonů a předpisů dovozní a vývozní povolení na zboží vyjmenované ve zbožových listinách "A" a "B" připojených k této dohodě.

(2) Tyto zbožové listiny nevylučují, aby mezi oběma zeměmi bylo vyměňováno zboží, které není v nich uvedeno.

Článek 4

(1) Dodávky zboží podle této dohody budou uskutečňovány na základě kontraktů sjednaných mezi československými organizacemi jako samostatnými právnickými osobami oprávněnými podle československých zákonů provozovat zahraničně obchodní činnost na jedné straně a kyperskými fyzickými a právnickými osobami na druhé straně.

(2) Všechny kontrakty, faktury, platební dokumenty a platební příkazy, vztahující se na transakce spadající do rámce této dohody, budou vyhotoveny v zúčtovacích US dolarech.

(3) Zboží, dovezené každou zemí podle této dohody, nebude reexportováno do třetí země bez předchozího souhlasu příslušného úřadu vyvážející země.

Článek 5

(1) Za účelem rozšíření obchodu mezi oběma zeměmi budou obě smluvní strany podporovat účast svých organizací a podniků na veletrzích a obchodních výstavách, které se uskuteční na jejich příslušném území.

(2) Předměty určené pro takové veletrhy a výstavy a rovněž drobné nářadí a nástroje používané při montáži, budou osvobozeny od celních poplatků podle příslušných zákonů, nebudou však prodány bez předchozího povolení příslušných úřadů dovážející země a zaplacení odpovídajících celních poplatků.

(3) Podle platného zákonodárství budou od celních poplatků rovněž osvobozeny vzorky nemající komerční hodnoty určené k obchodní a turistické propagaci.

Článek 6

(1) Všechny platby mezi Československou socialistickou republikou a Kyperskou republikou, uvedené v článku 7, budou prováděny v Československé socialistické republice prostřednictvím Československé obchodní banky, a. s., Praha a v Kyperské republice prostřednictvím Central Bank of Cyprus, Nicosia.

(2) Pro tyto účely Československá obchodní banka, a. s., Praha, pověřená vládou Československé socialistické republiky a Central Bank of Cyprus, Nicosia, pověřená vládou Kyperské republiky, zřídí si navzájem účty v zúčtovacích US dolarech. Tyto účty, které budou bezúročné a vedeny bez jakýchkoliv výloh, budou příslušně označeny jako československý a jako kyperský clearingový účet.

(3) Československá obchodní banka, a. s., Praha a Central Bank of Cyprus, Nicosia společně stanoví bankovní a technický postup pro vedení zmíněných účtů týkajících se vzájemných platů.

Článek 7

Prostřednictvím účtů uvedených v článku 6 budou zúčtovány platby z těchto titulů:

1. za zboží vyměňované mezi oběma zeměmi v rámci této dohody,

2. výlohy za dopravné, pojištění, odměny za urychlení nakládky nebo vykládky zboží, zdržné, přístavní poplatky a náklady ze zásobování lodí obstarávajících dopravu zboží vyměňovaného podle této dohody,

3. náklady spojené s projekčními pracemi, montáží závodů a strojů a výlohy spojené s jejich servisem,

4. provize ze zboží vyměňovaného mezi oběma zeměmi,

5. výlohy spojené s úředními a obchodními cestami, vyplývajícími z provádění této dohody,

6. poplatky a výnosy spojené se získáním nebo obnovením patentů, ochranných známek, licencí, autorských a podobných práv,

7. nájem z filmů, jakož i předplatné za časopisy a noviny,

8. výlohy za propagaci včetně výloh za účast na veletrzích a výstavách a v předváděcích síních a

9. ostatní platy, které budou vzájemně dohodnuty mezi Československou obchodní bankou, a. s., Praha a Central Bank of Cyprus, Nicosia.

Článek 8

Trojstranné vyrovnání zůstatků na účtech uvedených v článku 6 prostřednictvím třetí země bude podléhat předchozímu souhlasu obou smluvních stran.

Článek 9

(1) Obě banky si budou navzájem avizovat každý vklad a tato oznámení budou představovat platební příkazy.

(2) Za účelem usnadnění provádění této dohody mohou oba účty uvedené v článku 6 dosahovat hranici mezního úvěru 600 000 US dolarů (šestsettisíc US dolarů). Částka takto stanovená bude mít charakter mezního a obnovujícího se úvěru a pokud nebude dohodnuto mezi smluvními stranami jinak, bude platit po dobu trvání této dohody.

Článek 10

V případě, že zůstatek na účtech uvedených v článku 6 přesáhne zmíněnou hranici mezního úvěru, částka překročení bude na žádost věřitelské strany vyrovnána automaticky ve volně směnitelných US dolarech.

Článek 11

(1) Kdykoliv nastane změna ryzího zlatého obsahu US dolaru (v současné době 42,222222 US dolarů se rovná jedné trojské unci ryzího zlata), Československá obchodní banka, a. s., Praha a Central Bank of Cyprus, Nicosia vždy upraví zůstatky účtů, uvedených v článku 6, takovým způsobem, že jejich hodnota, vyjádřená v ryzím zlatě, zůstane stejná jako před takovou změnou.

(2) Výše hranice mezního úvěru, uvedená v článku 9, bude rovněž upravena shodným (proporcionálním) způsobem.

(3) Tyto úpravy uvedené shora nebudou však provedeny v rozsahu, který by se shodoval s procentem změny ve zlatém obsahu US dolaru a změny ve zlatém obsahu Deutsche Mark Německé spolkové republiky.

Článek 12

(1) Po skončení platnosti této dohody Československá obchodní banka, a. s., Praha a Central Bank of Cyprus, Nicosia budou i nadále přijímat platy na účty uvedené v článku 6 a provádět výplaty z nich v souvislosti se všemi kontrakty uzavřenými během platnosti této dohody.

(2) Jestliže bude vykázán na účtech některé smluvní strany jakýkoliv zůstatek, pak taková strana jej musí zaplatit během šesti měsíců od data skončení této dohody dodávkami zboží mezi oběma zeměmi.

(3) Jestliže však dlužný zůstatek nebude vyrovnán během této lhůty šesti měsíců dodávkami zboží, pak dlužnická země musí ihned vyrovnat tento dlužný zůstatek na žádost věřitelské země ve volně směnitelných US dolarech.

Článek 13

V zájmu usnadnění provádění této dohody obě smluvní strany se budou vzájemně radit o každé záležitosti související s touto dohodou. Za tím účelem se obě smluvní strany budou scházet na žádost jedné ze smluvních stran.

Článek 14

(1) Tato dohoda nahradí obchodní dohodu a platební dohodu, které byly sjednány mezi oběma zeměmi dne 6. února 1962.

(2) Účty v clearingových US dolarech nahradí clearingové účty v librách sterlingů.

(3) Zůstatek vykázaný ke dni 31. srpna 1973 na starých clearingových účtech v librách sterlingů vedených podle článku 2 Platební dohody ze dne 6. února 1962 bude převeden během jednoho měsíce na nové účty uvedené v článku 6 této dohody. Dříve než bude tento převod uskutečněn, tento zůstatek v librách sterlingů bude přepočítán na US dolary podle středního běžného devizového kursu, který bude znamenán na závěr londýnského devizového trhu dne 31. srpna 1973.

Článek 15

Tato dohoda vstoupí v platnost dnem 1. září 1973 a bude platit do dne 31. srpna 1978. Bude potom automaticky prodlužována vždy na další období jednoho roku, pokud některá z obou smluvních stran písemným oznámením, daným nejméně tři měsíce před skončením její platnosti, neukončí provádění této dohody nebo nenavrhne sjednání nové dohody.
Vyhotoveno v Praze dne 6. června 1973 ve dvou původních vyhotoveních v anglickém jazyce, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu Československé socialistické republiky:

Ing. Ján Garčár v. r.

Za vládu Kyperské republiky:

George Eliades v. r.

Přesunout nahoru