Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 33/1974 Sb.Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o příspěvcích a náhradách, které se poskytují pracovníkům získaným náborem prováděným národními výbory

Částka 5/1974
Platnost od 16.04.1974
Účinnost od 01.05.1974
Zrušeno k 01.02.1991 (1/1991 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

33

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 22. března 1974

o příspěvcích a náhradách, které se poskytují pracovníkům získaným náborem prováděným národními výbory

Federální ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 43 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s ministerstvy práce a sociálních věcí České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky, s ostatními zúčastněnými ústředními úřady a s Ústřední radou odborů:


§ 1

Rozsah platnosti

(1) Tato vyhláška se vztahuje na pracovníky, kteří vykonávají práci v pracovním poměru na základě pracovní smlouvy uzavřené při náboru prováděném národními výbory 1) (dále jen "pracovníci").

(2) Vyhláška se nevztahuje na doosídlence ve vymezeném území pohraničí 2) a na pracovníky získané pro cukrovarnickou kampaň. 3)

§ 2

Jízdné

(1) Pracovníkům náleží náhrada jízdného veřejným hromadným dopravním prostředkem při cestě k nástupu do práce z místa trvalého pobytu pracovníka nebo z místa, kde s ním byla uzavřena pracovní smlouva, pokud pracovník nastoupil cestu nejpozději v den sjednaný v pracovní smlouvě jako den nástupu do práce, popřípadě neprodleně po odpadnutí překážky, která mu v tom bránila.

(2) Po skončení pracovního poměru náleží pracovníkům náhrada jízdného do místa jejich trvalého pobytu, jestliže setrvali v pracovním poměru po dohodnutou dobu. Náhrada jízdného přísluší též, skončil-li pracovní poměr z důvodů, pro které může být pracovní poměr sjednaný na určitou dobu rozvázán před uplynutím této doby v případech stanovených zákoníkem práce, popřípadě vymezených pracovní smlouvou; 4) náhrada však nenáleží, byl-li pracovní poměr zrušen okamžitě organizací podle § 53 odst. 1 zákoníku práce nebo rozvázán výpovědí podle § 46 odst. 1 písm. f) zákoníku práce.

(3) Jízdné se hradí za druhou vozovou třídu osobního vlaku nebo, je-li to úspornější nebo nezbytné, za autobus; při jízdě vlakem do vzdálenosti přes 100 km se hradí jízdné za druhou vozovou třídu rychlíku. Vznikly-li pracovníkovi použitím jiného dopravního prostředku vyšší výdaje, náleží mu náhrada jen ve výši jízdného za dopravní prostředek podle předchozí věty. Pracovník je povinen využít možnosti slev jízdného, s výjimkou jízdních výhod, které mu náležejí jako rodinnému příslušníkovi pracovníka dopravy.

§ 3

Stravné

Pracovníkům, kterým náleží náhrada jízdného podle § 2, se poskytuje stravné zahrnující i náhradu výdělku, kterého by pracovník dosáhl za dobu konání cesty, a to trvá-li cesta podle jízdního řádu déle než dvě hodiny, ve výši 30 Kčs a trvá-li déle než 10 hodin, ve výši 60 Kčs.

§ 4

Náborový příspěvek

(1) Náborový příspěvek náleží pracovníkům, kteří nastoupili do práce na základě pracovní smlouvy uzavřené při náboru na dobu určitou, nejméně na dobu jednoho roku.

(2) Náborový příspěvek při náboru prováděném podle plánů náboru stanovených vládou nebo orgánem jí k tomu zmocněným [dále jen "mezikrajský nábor" 5)] náleží ve výši a v obdobích splatnosti, stanovených pro jednotlivá odvětví a podle skupin organizací uvnitř odvětví, uvedených v příloze 1 k této vyhlášce. Zařazení organizací do skupin pro účely poskytování náborového příspěvku určí podle významu a obtížnosti náboru pracovníků příslušný ústřední orgán v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, popřípadě, jde-li o ústřední orgány republik, též v dohodě s ministerstvem práce a sociálních věcí republiky.

(3) Pracovníkům, kteří nastoupili do práce na základě pracovní smlouvy uzavřené na dobu určitou, nejméně na dobu jednoho roku, při náboru prováděném podle plánů náboru stanovených radami krajských národních výborů [dále jen "krajský nábor" 6), náleží náborový příspěvek ve výši stanovené organizací v dohodě s krajským národním výborem podle přílohy 1 k této vyhlášce, nejvýše však v částkách stanovených pro mezikrajský nábor v příslušném odvětví pro druhou skupinu organizací.

(4) Do doby trvání sjednaného pracovního poměru se pro účely této vyhlášky nezapočítává doba základní (náhradní) vojenské služby.

(5) Podmínkou poskytování dalších splátek náborového příspěvku je trvání pracovního poměru k organizaci v době jejich splatnosti a řádné plnění povinností vyplývajících pro pracovníka z pracovní smlouvy.

(6) Změní-li se po uzavření pracovní smlouvy zařazení organizace do skupin, zůstává nezměněn nárok pracovníka na náborový příspěvek ve výši platné v době uzavření pracovní smlouvy.

§ 5

Příspěvek na zapracování

(1) Pracovníkům, kteří nejsou zaškolováni a odměňováni podle obecného předpisu 7) a nastupují práci v oboru, kterému nejsou vyučeni ani v něm nepracovali v posledních pěti letech, náleží příspěvek na zapracování, a to v prvém měsíci výkonu práce 40 %, v druhém měsíci 20 % a ve třetím měsíci 10 % hrubého výdělku dosaženého pracovníkem v příslušném měsíci ve stanovené týdenní pracovní době. Do doby poskytování příspěvku na zapracování se nezahrnují dny omluvené nepřítomnosti v práci.

(2) Zamešká-li zaškolovaný pracovník neomluveně směnu, ztrácí nárok na příspěvek na zapracování připadající na kalendářní měsíc, v kterém směnu zameškal.

Rodinná podpora

§ 6

(1) Rodinná podpora náleží pracovníkům, jimž nebyl v obci pracoviště přidělen přiměřený byt, a proto žijí odloučeně od místa svého trvalého pobytu.

(2) Rodinná podpora náleží

a) ženatým (vdaným) a jiným pracovníkům, kteří poskytují svým rodinným příslušníkům zaopatření, s výjimkami stanovenými v odstavci 3 písm. a), ve výši 12 Kčs za kalendářní den. Rodinnými příslušníky se rozumějí pro účely této vyhlášky manželka (manžel), druh (družka), vlastní nebo nevlastní děti, vlastní nebo nevlastní rodiče, osvojenci a osvojitelé, děti v pěstounské péči a pěstouni, žijící s pracovníkem ve společné domácnosti;

b) ostatním pracovníkům s výjimkami stanovenými v odstavci 3 písm. b) ve výši 8 Kčs za kalendářní den.

(3) Pracovníkům, kteří pracují pod zemí v těžebních a důlně výstavbových závodech uhelného a uranového průmyslu a v rudných dolech, náleží rodinná podpora, a to

a) ženatým (vdaným) a jiným pracovníkům (pracovnicím), kteří poskytují svým rodinným příslušníkům zaopatření, ve výši 17 Kčs,

b) ostatním pracovníkům ve výši 12 Kčs.

(4) Rodinná podpora nenáleží za dobu, kdy pracovník

a) čerpá dovolenou na zotavenou,

b) nepracuje pro důležité osobní překážky v práci, při kterých mu nepřísluší náhrada mzdy; je-li však pracovník v této době hmotně zabezpečen podle předpisů o nemocenském pojištění, nenáleží mu rodinná podpora jen tehdy, zdržuje-li se v místě svého trvalého pobytu nebo je-li v ústavním ošetřování nebo na lázeňském léčení,

c) je na vojenském cvičení,

d) je na návštěvě u rodiny, pokud je mu z toho důvodu poskytována náhrada jízdného podle § 8.

(5) Za dobu, po kterou nenáleží pracovníkovi rodinná podpora podle odstavce 4, náleží mu náhrada výdajů za ubytování, jestliže si je musel po tuto dobu zachovat.

§ 7

(1) Zamešká-li pracovník neomluveně směnu, ztrácí nárok na rodinnou podporu připadající na kalendářní měsíc, v kterém směnu zameškal.

(2) Nárok na rodinnou podporu zaniká dnem, kdy byl pracovníku přidělen přiměřený byt, popřípadě kdy přiměřený byt, který mu byl nabídnut národním výborem nebo organizací v obci pracoviště nebo v místě, z kterého čas nezbytný k cestě na pracoviště a zpět veřejným hromadným dopravním prostředkem činí nejvýše tři hodiny, bez důležitých důvodů odmítl.

§ 8

Náhrada jízdného za cesty k návštěvě rodiny

(1) Pracovníci, kteří pobírají rodinnou podporu, mají nárok na náhradu prokázaného jízdného (§ 2 odst. 3) k návštěvě rodiny, a to ženatí a jim na roveň postavení pracovníci [§ 6 odst. 2 písm. a) a odst. 3 písm. a)] dvakrát za kalendářní měsíc, ostatní pracovníci jednou za tři kalendářní měsíce.

(2) Za další cesty k návštěvě rodiny se poskytuje náhrada uvedená v odstavci 1, jen je-li cesta vyvolána zvlášť závažnými a prokázanými důvody (např. vážným onemocněním rodinného příslušníka).

(3) Brání-li pracovníkovi pracovní nebo důležité osobní důvody, aby sám vykonal cestu k návštěvě rodiny v době stanovené v odstavci 1, a navštíví ho proto jeho rodinný příslušník, má pracovník nárok na náhradu prokázaného jízdného (§ 2 odst. 3) tohoto rodinného příslušníka.

(4) Zamešká-li pracovník neomluveně směnu, ztrácí nárok na náhradu jízdného k návštěvě rodiny připadající na období jednoho kalendářního měsíce, popřípadě tří kalendářních měsíců (odstavec 1 a 3), v kterém směnu zameškal.

§ 9

Náhrada stěhovacích výdajů

(1) Přestěhuje-li se pracovník do bytu v obci, v které vykonává práci, popřípadě v místě, z kterého čas nezbytný k cestě na pracoviště a zpět veřejným hromadným dopravním prostředkem činí nejvýše tři hodiny, náleží mu

a) prokázané jízdní výdaje za jeho cestu a za cestu jeho rodinných příslušníků, kteří s ním budou byt užívat, z jejich dosavadního bydliště v rozsahu stanoveném v § 2 odst. 3,

b) prokázané výdaje za přepravu bytového zařízení a svršků pracovníka a jeho rodinných příslušníků a za pojištění přepravovaných předmětů.

(2) Náhrada podle předchozího odstavce nenáleží pracovníkovi, který uzavřel pracovní smlouvu na dobu kratší než tři roky.

§ 10

Příspěvky a náhrady při uzavření dalšího pracovního poměru u téže organizace

Sjedná-li pracovník s organizací bezprostředně po uplynutí původně sjednané doby trvání pracovního poměru další pracovní poměr na dobu nejméně jednoho roku, může mu organizace poskytnout příspěvky a náhrady podle této vyhlášky.

§ 11

Úhrada příspěvků a náhrad

(1) Příspěvky a náhrady podle této vyhlášky poskytuje organizace, s kterou byla uzavřena pracovní smlouva. 8)

(2) Jízdné a stravné (§ 2 a 3) při nástupu do práce vyplatí pracovníkovi okresní národní výbor, který s ním uzavřel pracovní smlouvu jménem organizace; 9) vyplacenou částku uhradí okresnímu národnímu výboru organizace po nástupu pracovníka do práce, a to popřípadě v dohodnuté paušální částce.

§ 12

Povinnost pracovníka vrátit náborový příspěvek při nesplnění závazku

(1) Skončil-li pracovní poměr před uplynutím doby sjednané v pracovní smlouvě, je pracovník povinen vrátit poskytnutý náborový příspěvek v částce odpovídající době, o kterou bylo zkráceno sjednané trvání pracovního poměru, s výjimkou případů, kdy závazek nebyl splněn z důvodu, že organizace porušila podstatné povinnosti, které má vůči pracovníkovi podle pracovní smlouvy, nebo z důvodu pracovního úrazu nebo pro onemocnění nemocí z povolání nebo ohrožení touto nemocí.

(2) Organizace může v dohodě se závodním výborem základní organizace Revolučního odborového hnutí prominout i z jiných vážných důvodů vrácení poskytnutého náborového příspěvku.

§ 13

Mzdové zařazení pracovníka

Okresní národní výbor dohodne s pracovníkem v pracovní smlouvě uzavírané jménem organizace v mezích bližších podmínek projednaných krajským národním výborem s organizací 10) jeho mzdové zařazení, odpovídající podle mzdových předpisů sjednanému druhu práce.

§ 14

Ubytování a stravování

Organizace zajistí pracovníkům ubytování a stravování a umožní jim účelné využití volného času.


Závěrečná ustanovení

§ 15

(1) Při uzavírání pracovní smlouvy okresní národní výbor dbá, aby v pracovní smlouvě (příloha 2) byly uvedeny příspěvky a náhrady stanovené touto vyhláškou, na které má pracovník nárok.

(2) Příspěvky a náhrady podle této smlouvy příslušejí pracovníkům, jen pokud jsou zaměstnáváni na pracovištích a podle druhu práce, sjednaných v pracovní smlouvě. Je-li pracovník převeden na jinou práci nebo jiné pracoviště, 11) náležejí mu od tohoto převedení příspěvky a náhrady odpovídající novému pracovnímu zařazení.

§ 16

Pracovník je povinen organizaci bez průtahu oznámit změny ve skutečnostech, které jsou rozhodné pro přiznání příspěvků a náhrad a jejich výši.

§ 17

(1) Mají-li pracovníci podle zvláštních předpisů nárok na náležitosti [náborové stabilizační odměny, odlučné apod. 12)], které mají obdobnou povahu jako příspěvky a náhrady podle této vyhlášky, příslušejí jim náležitosti podle zvláštních předpisů, jsou-li výhodnější než obdobné příspěvky a náhrady podle této vyhlášky; obdobné příspěvky a náhrady podle této vyhlášky jim v takovém případě nepříslušejí.

(2) Pracovníkům, jejichž pracovní poměr trval v den nabytí účinnosti této vyhlášky, zůstávají nezměněny jejich dosavadní nároky na příspěvky a náhrady, a to až do uplynutí doby, na kterou byl pracovní poměr sjednán.

§ 18

Jestliže by při provádění této vyhlášky vznikly tvrdosti, může na žádost ústředního orgánu povolit v jednotlivých odůvodněných případech výjimku z ustanovení vyhlášky, pokud nejde o výši příspěvků a náhrad, v dohodě s příslušným odborovým orgánem

a) pro organizace řízené federálními ústředními orgány federální ministerstvo práce a sociálních věcí,

b) pro organizace řízené ústředními orgány republik a národními výbory ministerstvo práce a sociálních věcí republiky se souhlasem federálního ministerstva práce a sociálních věcí.

§ 19

Zrušují se:

1. vyhláška ministerstev paliv, stavebnictví, hutního průmyslu a rudných dolů a chemického průmyslu a Ústřední správy výzkumu a těžby radioaktivních surovin č. 57/1959 Ú. l. (Ú. v.), o náležitostech, které se poskytují pracovníkům získaným náborem prováděným odbory pracovních sil, zdravotnictví a sociálního zabezpečení rad okresních národních výborů;

2. vyhláška ministra těžkého strojírenství č. 11/1961 Sb., o náležitostech, které se poskytují pracovníkům získaným náborem prováděným národními výbory;

3. vyhláška ministra dopravy č. 67/1963 Sb., o náležitostech, které se poskytují pracovníkům získaným do pracovního poměru v železniční dopravě náborem prováděným národními výbory;

4. výnos ministra hutního průmyslu a rudných dolů ze dne 9. 7. 1964 č. 4/64, o úpravě rodinné podpory (odlučného) pracovníkům získaným náborem prováděným národními výbory (reg. v částce 31/1966 Sb.);

5. článek IV výnosu č. 9 ministerstva hornictví ze dne 1. dubna 1967 čj. 42.3/776/67 k provedení zákoníku práce;

6. vyhláška ministerstva průmyslu České socialistické republiky č. 171/1969 Sb., kterou se zrušuje příloha č. 2 k vyhlášce č. 57/1959 Ú. l., o náležitostech, které se poskytují pracovníkům získaným náborem prováděným odbory pracovních sil, zdravotnictví a sociálního zabezpečení okresních národních výborů, a nahrazuje se novým zněním;

7. úprava ministra průmyslu Slovenské socialistické republiky č. 5/1970, o náležitostech pro pracovníky v hornictví;

8. vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky a ministerstva stavebnictví Slovenské socialistické republiky č. 49/1970 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstev paliv, stavebnictví, hutního průmyslu a rudných dolů a chemického průmyslu a Ústřední správy výzkumu a těžby radioaktivních surovin č. 57/1959 Ú. v. (Ú. l.), o náležitostech, které se poskytují pracovníkům získaným národními výbory;

9. vyhláška Federálního výboru pro průmysl č. 84/1970 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 57/1959 Ú. l., o náležitostech, které se poskytují pracovníkům získaným náborem prováděným odbory pracovních sil, zdravotnictví a sociálního zabezpečení rad okresních národních výborů;

10. vyhláška ministerstva stavebnictví České socialistické republiky č. 89/1970 Sb., kterou se ruší příloha č. 3 k vyhlášce č. 57/1959 Ú. l.;

11. § 24 až 26 výnosu federálního ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 1. února 1971 čj. II/3-72/71-7400/Šm, o úpravě mzdových podmínek a dalších náležitostí pracovníků na výstavbě tranzitního plynovodu (reg. v částce 6/1971 Sb.);

12. § 4 výnosu federálního ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 17. března 1972 čj. II/4-886/72-7400, o mzdové preferenci a dalších náležitostech pracovníků zajišťujících montáž technologického zařízení na trase tranzitního plynovodu (reg. v částce 8/1972 Sb.);

13. vyhláška federálního ministerstva hutnictví a strojírenství č. 44/1972 Sb., o poskytování náborových příspěvků a ostatních náležitostí některým pracovníkům oborového podniku ČKD Praha;

14. úprava ministra průmyslu Slovenské socialistické republiky ze dne 28. 6. 1972 č. 4/1972-E, kterou se doplňuje příloha č. 5 vyhlášky č. 57/1959 Ú. v., o náležitostech, které se poskytují pracovníkům získaným náborem prováděným odbory pracovních sil, zdravotnictví a sociálního zabezpečení rad okresních národních výborů;

15. vyhláška federálního ministerstva hutnictví a strojírenství č. 47/1972 Sb., o poskytování náborových příspěvků a ostatních náležitostí pracovníkům národních podniků Slovenské magnezitové závody, Košice, a Báňské stavby, Prievidza;

16. výnos ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky ze dne 28. 9. 1972 čj. 1330/72-VIII/3, o náležitostech poskytovaných pracovníkům získaným náborem prováděným národními výbory pro stavby mládeže v zemědělství;

17. vyhláška federálního ministerstva hutnictví a strojírenství č. 95/1972 Sb., o poskytování náborových příspěvků a ostatních náležitostí pracovníkům oborových podniků ČKD Praha a První brněnská strojírna Brno, získaným náborem prováděným národními výbory pro práci na dodávkách pro výstavbu tranzitního plynovodu;

18. výnos federálního ministerstva národní obrany ze dne 11. 2. 1974 č. 12 252-81/5-1974, o náležitostech, které se poskytují pracovníkům získaným náborem prováděným národními výbory pro oborový podnik Vojenské stavby.

§ 20

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. května 1974.


Náměstek ministra:

Ing. Tomášek v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 5 zákona č. 70/1958 Sb., o úkolech podniků a národních výborů na úseku péče o pracovní síly, a § 10 a násl. vládního nařízení č. 92/1958 Sb., kterým se tento zákon provádí.

2) Vyhláška č. 62/1970 Sb., o poskytování náborových příspěvků a jiných výhod doosídlencům ve vymezeném území pohraničí.

3) Vyhláška č. 58/1959 Ú. l., kterou se stanoví náležitosti pracovníků získaných pro cukrovarskou kampaň náborem prováděným odbory pracovních sil, zdravotnictví a sociálního zabezpečení rad okresních národních výborů.

4) § 57 zákoníku práce.

5) § 10 odst. 1 písm. a) vl. nař. č. 92/1958 Sb.,

6) § 10 odst. 1 písm. b) vl. nař. č. 92/1958 Sb.

7) Výnos federálního ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 1. 6. 1971 čj. II/3-190/71-7208/Šm, o odměňování pracovníků po dobu zaškolování (reg. v částce 13/1971 Sb., uveřejněn v Ú. v. ČSR pod č. 13 v částce 5 roč. 1971 a v Ú. v. SSR pod č. 27 v částce 16 roč. 1973).

8) § 19 vl. nař. č. 92/1958 Sb.

9) § 15 odst. 1 vl. nař. č. 92/1958 Sb.

10) § 15 odst. 1 a § 10 odst. 3 vl. nař. č. 92/1958 Sb.

11) § 36, § 37 a 40 zákoníku práce.

12) Např. podle výnosu ministerstva stavebnictví ze dne 26. října 1967 č. 8/1967 Věst.
MSv, o náhradách cestovních výdajů pracovníků stavební výroby, výnosu Ústřední správy spojů ze dne 17. června 1968 čj. 11 611/1968
PaM, o poskytování náborové stabilizační odměny pracovníkům spojů, nebo podle výnosu ministerstva dopravy ze dne 20. července 1968 čj. 7887/68-21, o poskytování stabilizačních náborových odměn některým pracovníkům železniční dopravy.


Příloha 1

Náborové příspěvky poskytované pracovníkům získaným v mezikrajském náboru prováděném národními výbory pro organizace v jednotlivých odvětvích

OdvětvíSkupina organizacíVýše a doba splatnosti náborového příspěvku (Kčs)
při závazku na 1 rok13)při závazku na dobu nejméně 3 roků
celkempři nástupupo odpracování 1/2 rokucelkempři nástupupo odpracování 1/2 roku1. roku2. roku
paliva a energetika a rudné dolyI.1 6008008006 5001 0001 0002 0002 500
II.1 2006006005 0007507501 5002 000
III.8004004003 5005005001 0001 500
IV.5002003002 0002003005001 000
hutnictví a strojírenství vyjma rudné dolyI.1 2006006005 0007507501 0002 500
II.8004004003 5005005008001 700
III.400400-1 200200200300500
stavební výroba a výroba stavebních hmotI.1 2006006005 0007507501 5002 000
II.9004005004 0006006001 2001 600
III.6003003003 0004004008001 400
IV.5002003002 000200300700800
železniční doprava a provoz metraI.9004005004 0006006001 2001 600
II.6003003003 0004004008001 400
III.400400-1 200200200300500
chemický a sklářský průmyslI.6003003003 0004004008001 400
II.5002003002 0002003005001 000
ostatníI.5002003002 0002003005001 000
II.400400-1 200200200300500

13) Pro období delší než 1 rok, avšak kratší než 3 roky, se poskytuje poměrná část odvozená od výše příspěvku při jednoročním závazku.

Příloha 2

Vzor pracovní smlouvy uzavírané při náboru pracovníků prováděném národními výbory

Vzor pracovní smlouvy uzavírané při náboru pracovníků prováděném národními výbory

Přesunout nahoru