Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 3/1974 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Norského království o mezinárodní silniční dopravě

Částka 1/1974
Platnost od 13.02.1974
Účinnost od 19.07.1973
Zrušeno k 29.05.2001 (64/2001 Sb. m. s.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

3

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 25. října 1973

o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Norského království o mezinárodní silniční dopravě


Dne 16. února 1973 byla v Oslo podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Norského království o mezinárodní silniční dopravě.

Podle svého článku 16 vstoupila Dohoda v platnost dnem 19. července 1973.


Český překlad dohody se vyhlašuje současně.


Ministr:

Ing. Chňoupek v. r.


DOHODA

mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Norského království o mezinárodní silniční dopravě

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Norského království, vedeny snahou podpořit silniční dopravu osob a zboží mezi oběma státy, jakož i tranzit jejich územím, se dohodly takto:

I.

Přeprava cestujících

Článek 1

1. Pravidelné přepravy cestujících mezi oběma státy, jakož i tranzitem jejich územím, podléhají povolení příslušných orgánů obou smluvních stran.

2. Příslušné orgány obou smluvních stran vydávají povolení pro úsek trasy na jejich území a stanoví ve vzájemné dohodě podmínky pro vydávání povolení.

Článek 2

1. Příležitostné přepravy cestujících nepodléhají povolovacímu řízení ve všech případech, kdy tytéž osoby jsou přepravovány týmž vozidlem:

a) při okružní jízdě, jejíž výchozí i konečný bod jsou na území státu, kde je vozidlo evidováno;

b) při jízdě, jejíž výchozí bod je na území státu, kde je vozidlo evidováno, a konečný bod na území druhého státu, a to s podmínkou, že se vozidlo - s výjimkou zvláštního povolení - vrátí prázdné do státu, kde je evidováno;

c) při tranzitu.

2. Při provádění přeprav uvedených v odstavci 1 tohoto článku musí být ve vozidle jmenný seznam cestujících.

Článek 3

Povolení pro ostatní nepravidelné přepravy cestujících jsou vydávána na základě žádostí, které se předkládají příslušnému orgánu státu, kde je vozidlo evidováno. Jestliže tento orgán může doporučit vydání povolení, předá na žádost příslušnému orgánu druhé smluvní strany.

II.

Přeprava zboží

Článek 4

1. Přepravy zboží prováděné dopravci jednoho státu mezi oběma státy nebo tranzitem územím druhého státu podléhají povolení příslušného orgánu této druhé smluvní strany s výjimkou případů vyjmenovaných v článku 6.

2. Povolení jsou vydávána v rámci kontingentu dohodnutého každoročně ve Smíšené komisi předvídané v článku 15.

3. Příslušné orgány obou smluvních stran si vzájemně předají takto dohodnutý počet nevyplněných povolení.

Článek 5

Povolení předvídaná v článku 4 jsou vydávána příslušnými orgány státu, na jehož území je vozidlo evidováno. Opatření nutná k provádění povolovacího řízení dohodnou příslušné orgány smluvních stran.

Článek 6

Povolovacímu řízení nepodléhají:

a) přepravy stěhovaných svršků,

b) přepravy předmětů určených pro veletrhy, výstavy nebo předvádění,

c) přepravy závodních koní, závodních automobilů a jiných sportovních potřeb určených pro sportovní podniky,

d) přepravy divadelních dekorací a rekvizit,

e) přepravy hudebních nástrojů a potřeb určených pro rozhlasová, filmová nebo televizní natáčení,

f) přepravy zboží automobily, jejichž užitečné zatížení včetně užitečného zatížení přívěsu nepřevyšuje 1 000 kg,

g) příležitostné přepravy zboží na letiště a z letišť v případě odklonění leteckých služeb,

h) přepravy zavazadel přívěsy za vozidly určenými pro přepravy cestujících a přepravy zavazadel vozidly všeho druhu na letiště a z letišť,

i) přepravy poštovních zásilek,

j) přepravy poškozených vozidel,

k) přepravy včel a rybího plůdku, )

l) přepravy pohřební.

Přepravy zboží uvedené pod písmeny b) až e) jsou však osvobozeny od povolovacího řízení jen tehdy, jestliže předměty nebo zvířata jsou dovezeny dočasně.

III.

Všeobecná ustanovení

Článek 7

Příslušné orgány smluvních stran vydají povolení pro přepravy cestujících a pro přepravy zboží podle této dohody pouze dopravcům, kteří podle vnitrostátních předpisů svého státu jsou oprávněni provádět mezinárodní silniční dopravu.

Článek 8

Dopravcům jednoho státu není dovoleno uskutečnit bez zvláštního povolení přepravy mezi dvěma místy ležícími na území druhého státu.

Článek 9

Dopravci jednoho státu jsou oprávněni provádět přepravy mezi druhým státem a státem třetím, bylo-li jim vydáno zvláštní povolení příslušných orgánů druhé smluvní strany.

Článek 10

Pokud

1. přesahují váhy, případně rozměry použitého vozidla a přepravovaného zboží váhy nebo rozměry nejvýše přípustné na území druhého státu, nebo jestliže

2. se jedná o přepravy nebezpečného zboží, je třeba k provedení přepravy zvláštního povolení, vydaného příslušným orgánem druhé smluvní strany.

Článek 11

1. Dopravci, provádějící přepravy podle této dohody, platí za přepravy uskutečněné po území druhého státu daně, poplatky a dávky, stanovené předpisy platnými v tomto státě.

2. Smíšená komise, předvídaná v článku 15, může však na základě vzájemnosti doporučit příslušným orgánům smluvních stran osvobození nebo snížení těchto daní, poplatků a dávek.

Článek 12

Povolení k přepravě a ostatní doklady, předvídané touto dohodou, musí být ve vozidlech a musí být předloženy kdykoliv na požádání příslušných kontrolních orgánů.

Článek 13

Ve všech případech, které nejsou upraveny ustanoveními této dohody nebo ustanoveními mezinárodních smluv, jimiž jsou obě smluvní strany vázány, se použijí vnitrostátní předpisy každého z obou států.

Článek 14

V případě porušení ustanovení této dohody, k němuž došlo na území jednoho z obou států, učiní příslušné orgány státu, kde je vozidlo evidováno, opatření podle vnitrostátních předpisů a informují o nich příslušné orgány druhé smluvní strany.

Článek 15

1. Smluvní strany budou řešit cestou konzultací veškeré otázky, které by se mohly vyskytnout v souvislosti s výkladem a prováděním této dohody.

2. Smluvní strany si navzájem oznámí, které orgány jsou příslušné upravovat otázky týkající se provádění této dohody.

3. Způsob provádění této dohody stanoví smluvní strany v Protokolu, podepsaném současně s touto dohodou.

4. K provádění této dohody zřizují smluvní strany Smíšenou komisi. Tato komise je oprávněna v případě potřeby měnit a doplňovat v rozsahu pravomoci smluvních stran Protokol uvedený v odstavci 3 tohoto článku.

5. Smíšená komise se schází podle potřeby na žádost jedné nebo druhé smluvní strany, a to střídavě na území každého z obou států.

IV.

Závěrečná ustanovení

Článek 16

1. Tato dohoda podléhá schválení podle vnitrostátních předpisů obou států a vstoupí v platnost dnem výměny nót oznamujících splnění této podmínky.

2. Tato dohoda zůstane v platnosti po dobu jednoho roku a bude dále mlčky prodlužována z roku na rok, pokud ji jedna ze smluvních stran písemně nevypoví nejpozději tři měsíce před uplynutím kalendářního roku.

Dáno v Oslo dne 16. února 1973 ve dvou původních vyhotoveních v jazyce francouzském.

Za vládu

Československé socialistické republiky:

RSDr. Jaroslav Podzimek v. r.

Za vládu

Norského království:

Per Magnar Arnstad v. r.

Přesunout nahoru