Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 22/1974 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mongolské lidové republiky

Částka 2/1974
Platnost od 19.02.1974
Účinnost od 07.06.1973
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

22

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 25. ledna 1974

o Dohodě o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mongolské lidové republiky


Dne 25. dubna 1973 byla v Praze podepsána Dohoda o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mongolské lidové republiky.

Podle svého článku 17 vstoupila Dohoda v platnost dnem 7. června 1973.


České znění Dohody se vyhlašuje současně.


První náměstek ministra:

Krajčír v. r.


DOHODA

o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mongolské lidové republiky

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Mongolské lidové republiky,

vedeny přáním dále prohlubovat a rozvíjet přátelské a bratrské vztahy mezi národy obou zemí na zásadách marxismu-leninismu, socialistického internacionalismu a v souladu se Smlouvou o přátelství a spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Mongolskou lidovou republikou,

konstatujíce, že Dohoda o kulturní spolupráci mezi Československou republikou a Mongolskou lidovou republikou ze dne 8. dubna 1957 sehrála důležitou úlohu v rozvoji přátelství a spolupráce národů obou států v obohacování a rozvoji vzájemných styků v oblasti kultury, osvěty a vědy,

se rozhodly uzavřít tuto dohodu:

Článek 1

Smluvní strany budou rozvíjet a prohlubovat spolupráci v oblasti osvěty, vědy, školství, kultury, literatury a umění, tisku, filmu, rozhlasu, televize, zdravotnictví, turistiky, tělesné výchovy, sportu a v dalších oblastech, o nichž se dohodnou.

Článek 2

Smluvní strany budou soustavně seznamovat pracující lid své země s úspěchy socialistické výstavby v druhé zemi, s politickým, hospodářským a kulturním životem jejich národů, jakož i s uskutečňováním a výsledky spolupráce mezi oběma zeměmi.

Článek 3

Smluvní strany budou napomáhat spolupráci a výměně zkušeností v oblasti vysokého, středního všeobecně vzdělávacího a středního odborného školství a ve výchově učňů.

Za tímto účelem budou:

a) napomáhat výměně informací a publikací o nových pedagogických metodách a zkušenostech a systému vyučování na vysokých, odborných, středních a učňovských školách;

b) podporovat uskutečňování výměny učitelů a vědeckých pracovníků ke zvyšování jejich kvalifikace, k přednáškám a konzultacím a k předávání zkušeností;

c) spolupracovat v oblasti přípravy kádrů s vysokoškolským, středoškolským a odborným vzděláním, při přípravě kandidátských a doktorských disertačních prací a při jejich obhajování v druhé zemi;

d) v souladu s vnitrostátními předpisy vzájemně uznávat diplomy o ukončení universit a jiných vysokých škol, vysvědčení o ukončení středních škol, jakož i diplomy potvrzující udělení vědeckých hodností;

e) podporovat vzájemnou výměnu studentů, aspirantů a praktikantů za účelem studia, osvojení jazyka, praxe, účasti na seminářích, konzultacích a exkurzích;

f) napomáhat navazování přímé spolupráce mezi vysokými, středními a odbornými školami;

g) poskytovat si vzájemně praktickou a metodickou pomoc při vydávání učebnic pro vysoké a střední školy a uskutečňovat výměnu učebnic.

Článek 4

Smluvní strany budou napomáhat poznávání národních kultur a umění druhé země.

Za tímto účelem budou podporovat:

a) vzájemné vystoupení profesionálních a ochotnických kolektivů, jednotlivých umělců a setkání uměleckých činitelů;

b) pořádání výstav výtvarného užitého umění, uměleckých obrazů a fotografií;

c) spolupráci při přípravě a zvyšování kvalifikace pracovníků umění a překladatelů krásné literatury;

d) spolupráci při překládání významných literárních a uměleckých děl a vzájemnou výměnu tiskovin, uměleckých časopisů a knih z oblasti kultury a umění;

e) výměnu filmových odborníků a pracovníků, promítání filmů a jejich dabování, pořádání filmových festivalů, výměnu uměleckých, dokumentárních a zpravodajských filmů v rámci spolupráce mezi filmovými organizacemi obou zemí;

f) rozvíjení spolupráce tvůrčích pracovníků a pořádání dnů literatury a hudby.

Článek 5

Smluvní strany budou napomáhat spolupráci mezi vydavatelskými organizacemi, organizacemi novinářů, redakcemi novin, vědeckých, kulturních, uměleckých a odborných časopisů, rozvíjení úzké spolupráce při výměně a zveřejňování materiálů o druhé zemi a napomáhat při výměně novinářů a dopisovatelů.

Každá smluvní strana bude poskytovat pomoc novinářům a dopisovatelům druhé země při jejich pobytu na jejím území.

Článek 6

Smluvní strany budou podporovat spolupráci mezi knihovnami, archivy a muzei obou zemí.

Článek 7

Smluvní strany budou podporovat výměnu lékařů, vědeckých a jiných pracovníků ve zdravotnictví a lékařské vědě v souladu s platnou úmluvou o spolupráci ve zdravotnictví a s cílem získání a výměny zkušeností a rozšiřování spolupráce v jednotlivých oborech zdravotnictví.

Článek 8

Smluvní strany budou podporovat spolupráci mezi tiskovými agenturami, rozhlasovými a televizními organizacemi k popularizaci a propagování úspěchů druhé země v oblasti politiky, ekonomiky, kultury a vědy.

Za tímto účelem budou umožňovat:

a) vzájemnou výměnu informací, článků, fotografií a jiných materiálů pro zveřejňování v tisku, rozhlase a televizi;

b) výměnu zvláštních rozhlasových a televizních programů, filmů, hudebních a jiných nahrávek u příležitosti státních svátků a jiných významných událostí;

c) výměnu pracovníků z uvedených oblastí k projednání otázek spolupráce, výměny zkušeností a získání vědeckých, technických a jiných studijních a propagačních materiálů.

Článek 9

Smluvní strany budou napomáhat rozvoji vztahů mezi ústředními organizacemi tělovýchovy a sportu, pořádání soutěží a přátelských setkání, rozvíjení přímé spolupráce mezi sportovními organizacemi, výměně sportovců a trenérů, výměně vědeckých a metodických informací a zkušeností z mezinárodních utkání.

Článek 10

Smluvní strany budou podporovat úzkou a účinnou spolupráci mezi Výborem československo-mongolského přátelství při Československé společnosti pro mezinárodní styky a Společností mongolsko-československého přátelství, mezi společnostmi pro šíření vědeckých znalostí a mezi odborovými organizacemi, organizacemi žen, mládeže a pionýrů a jinými společenskými organizacemi obou zemí.

Článek 11

Smluvní strany budou podporovat rozvoj spolupráce mezi organizacemi zabývajícími se turistikou, v zájmu rozšíření a prohloubení přátelských vztahů národů obou zemí.

Článek 12

Smluvní strany budou podporovat zvaní představitelů druhé země na sjezdy, konference, umělecké festivaly a na setkání mezinárodní povahy, které budou pořádány v jejich zemi.

Článek 13

Smluvní strany budou:

- napomáhat dalšímu zdokonalování všestranné kulturní spolupráce mezi zeměmi socialistického společenství;

- uskutečňovat výměnu informací o kulturních stycích s třetími zeměmi;

- poskytovat si pomoc v mezinárodních organizacích, radit se o přípravě a účasti na jednání sjezdů a konferencí mezinárodního významu v oblasti kultury.

Článek 14

K provedení této dohody budou obě smluvní strany sjednávat na určitá časová období plány kulturní spolupráce, včetně jejich finančního zajištění. Plány kulturní spolupráce budou sjednávány střídavě v Československé socialistické republice a Mongolské lidové republice. Smluvní strany posoudí při projednávání nového plánu výsledky plnění předcházejícího plánu.

Článek 15

Dnem, kdy tato dohoda vstoupí v platnost, pozbude platnost Dohoda o kulturní spolupráci mezi Československou republikou a Mongolskou lidovou republikou ze dne 8. dubna 1957.

Článek 16

Tato dohoda se sjednává na dobu deseti let a bude se prodlužovat vždy o dalších pět let, pokud ji jedna ze smluvních stran nevypoví šest měsíců před uplynutím příslušného období platnosti.

Článek 17

Tato dohoda podléhá schválení podle vnitrostátních předpisů smluvních stran a vstoupí v platnost dnem výměny nót o jejím schválení.

Tato dohoda byla podepsána v Praze dne 25. dubna 1973 ve dvou vyhotoveních, každé v jazyce českém a mongolském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu Československé socialistické republiky:

Ing. Bohuslav Chňoupek v. r.

Za vládu Mongolské lidové republiky:

Lodogijn Rinčin v. r.

Přesunout nahoru