Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 21/1974 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Ghana

Částka 2/1974
Platnost od 19.02.1974
Účinnost od 17.04.1973
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

21

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 22. ledna 1974

o Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Ghana


Dne 11. května 1972 byla v Akkře podepsána Dohoda o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Ghana.

Podle svého článku 7 vstoupila Dohoda v platnost dnem 17. dubna 1973.


České znění Dohody se vyhlašuje současně.


První náměstek ministra:

Krajčír v. r.


DOHODA

o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Ghana

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Republiky Ghany (dále v této Dohodě uváděné jako "smluvní strany"), vedeny přáním dále zlepšovat vztahy mezi oběma zeměmi na základě spolupráce na poli kultury, vzdělání, vědy a umění, se rozhodly uzavřít tuto Dohodu a dohodly se takto:

Článek 1

Smluvní strany budou v rámci této Dohody rozvíjet spolupráci v oblasti vědy, školství, umění, literatury, tisku, filmu, rozhlasu, televize, tělesné výchovy, sportu a zdravotnictví.

Článek 2

Smluvní strany budou podporovat spolupráci a výměnu informací a zkušeností mezi kulturními, vzdělávacími, vědeckými, zdravotnickými a uměleckými organizacemi svých zemí, zejména formou

a) podporování vzájemných návštěv universitních profesorů a učitelů na odborných a vědeckých zařízeních,

b) pořádání uměleckých a jiných výstav kulturního a informačního charakteru na území obou smluvních stran,

c) pořádání koncertů, divadelních představení a jiných vystoupení umělců na území obou smluvních stran,

d) předkládání a vydávání literárních a vědeckých děl a jejich zpřístupnění příslušným organizacím a institucím,

e) výměny knih, časopisů a jiných publikací kulturní a vědecké povahy jakož i různých audiovizuálních pomůcek,

f) výměny tiskových, rozhlasových a televizních materiálů,

g) promítání uměleckých, vědeckých a výchovných filmů na území obou smluvních stran,

h) zvaní příslušných představitelů obou smluvních stran na kongresy, konference, semináře a jiná odborná setkání s mezinárodní účastí, pořádaná na území jedné ze stran, pokud to dovolují pravidla a stanovy takovýchto setkání.

Článek 3

Obě smluvní strany umožní poskytnutím stipendií a jiných výhod státním příslušníkům druhé smluvní strany studium na svých universitách a jiných vzdělávacích zařízeních. O přijetí ke studiu přísluší rozhodnout přijímací straně.

Smluvní strany kromě toho usnadní vědcům, výzkumným a vědeckým pracovníkům přístup do svých knihoven, archivů, muzeí, galerií a jiných kulturních a vědeckých institucí.

Článek 4

Smluvní strany budou co nejvíce podporovat sportovní soutěže mezi státními příslušníky svých zemí a výměnu sportovců, tělovýchovných odborníků a sportovních družstev.

Článek 5

V souladu se svými státními předpisy bude každá smluvní strana zkoumat otázku uznání diplomů a vědeckých hodností udělených ve druhé zemi. Shledají-li to nutným, uzavřou smluvní strany k tomuto účelu zvláštní dohodu.

Článek 6

Smluvní strany budou za účelem plnění této Dohody sjednávat vždy na určitá časová období prováděcí plány, v nichž budou stanoveny konkrétní akce spolupráce včetně finančních podmínek.

Článek 7

Tato Dohoda vstoupí v platnost dnem, kdy si smluvní strany potvrdí výměnou nót její schválení nebo ratifikování v souladu s příslušnými ústavními předpisy každé ze smluvních stran.

Článek 8

Smluvní strany budou ve své dvoustranné spolupráci pokračovat i v rámci mezinárodních vědeckých, vzdělávacích a kulturních organizací.

Článek 9

Tato Dohoda bude platit po dobu pěti (5) let počínaje dnem vstupu v platnost a může být prodloužena na další období, na kterém se smluvní strany dohodnou, jestliže tak navrhne písemně jedna ze stran nejméně šest (6) měsíců před uplynutím doby platnosti dohody.

Na důkaz toho níže podepsaní, kteří k tomu byli řádně zmocněni svými vládami, podepsali tuto Dohodu.

Dáno v Akkře dne 11. května 1972 ve dvou vyhotoveních, každé v jazyce českém a anglickém, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu

Československé socialistické republiky:

Dr. Josef Žabokrtský v. r.

mimořádný a zplnomocněný velvyslanec

Za vládu

Republiky Ghana:

gen. mjr. Nathan A. Aferi, D. S. O., v. r.

komisař zahraničních věcí

Přesunout nahoru