Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 20/1974 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o právní způsobilosti, výsadách a imunitách Štábu a dalších orgánů velení Spojených ozbrojených sil členských států Varšavské smlouvy

Částka 2/1974
Platnost od 19.02.1974
Účinnost od 21.11.1973
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

20

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 22. ledna 1974

o Úmluvě o právní způsobilosti, výsadách a imunitách Štábu a dalších orgánů velení Spojených ozbrojených sil členských států Varšavské smlouvy


Dne 24. dubna 1973 byla v Moskvě podepsána Úmluva o právní způsobilosti, výsadách a imunitách Štábu a dalších orgánů velení Spojených ozbrojených sil členských států Varšavské smlouvy.

President republiky Úmluvu ratifikoval a ratifikační listina byla uložena u depozitáře Úmluvy, vlády Svazu sovětských socialistických republik, dne 25. prosince 1973.

Úmluva vstoupila v platnost na základě svého článku 6 odstavce 3 dnem 21. listopadu 1973. Pro Československou socialistickou republiku vstoupila v platnost dnem 25. prosince 1973.


Český překlad Úmluvy se vyhlašuje současně.


První náměstek ministra:

Krajčír v. r.


ÚMLUVA

o právní způsobilosti, výsadách a imunitách Štábu a dalších orgánů velení Spojených ozbrojených sil členských států Varšavské smlouvy

Vlády Bulharské lidové republiky, Československé socialistické republiky, Maďarské lidové republiky, Německé demokratické republiky, Polské lidové republiky, Rumunské socialistické republiky a Svazu sovětských socialistických republik

řídíce se zásadami Smlouvy o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci, podepsané ve Varšavě dne 14. května 1955,

přihlížejíce k Usnesení členských států Varšavské smlouvy přijatému na poradě Politického poradního výboru dne 17. března 1969 v Budapešti,

konstatujíce, že obecné funkce a určení Štábu a dalších orgánů velení Spojených ozbrojených sil jsou stanoveny v dokumentech přijatých členskými státy Varšavské smlouvy,

respektujíce Statut Spojených ozbrojených sil a Spojeného velení členských států Varšavské smlouvy,

uznávajíce, že k plnění funkcí uložených Štábu a dalším orgánům velení Spojených ozbrojených sil je nutné poskytnout jim právní způsobilost, výsady a imunity,

dohodly se takto:

Článek 1

1. Štáb Spojených ozbrojených sil sestává z generálů, admirálů a důstojníků členských států Varšavské smlouvy, kterým se při výkonu služebních povinností poskytují výsady a imunity podle této Úmluvy.

Ve Štábu Spojených ozbrojených sil pracují rovněž pracovníci přidělení státem sídla Štábu, z nichž část požívá výsad a imunit za podmínek stanovených touto Úmluvou. Kategorie a počet pracovníků, kteří požívají výsad a imunit, se dohodnou mezi Štábem Spojených ozbrojených sil a generálními (hlavními) štáby armád smluvních států Úmluvy. Jmenný seznam těchto pracovníků oznamuje Štáb Spojených ozbrojených sil každoročně generálním (hlavním) štábům armád smluvních států Úmluvy.

2. Pro účely této Úmluvy výraz "Štáb Spojených ozbrojených sil" znamená i další orgány velení Spojených ozbrojených sil členských států Varšavské smlouvy.

3. Sídlem Štábu Spojených ozbrojených sil je Moskva.

Článek 2

Štáb Spojených ozbrojených sil členských států Varšavské smlouvy je právnickou osobou a je pro účely výkonu funkcí, pro které byl vytvořen, oprávněn:

a) uzavírat dohody;

b) nabývat, najímat a zcizovat majetek;

c) jednat před soudem.

Článek 3

1. Štáb Spojených ozbrojených sil požívá na území každého smluvního státu této Úmluvy právní způsobilosti, výsad a imunit stanovených touto Úmluvou.

2. Místnosti Štábu Spojených ozbrojených sil, jeho majetek, aktiva a dokumenty, bez ohledu na to, kde jsou, používají imunity vůči jakémukoli správnímu a soudnímu zásahu s výjimkou, kdy Štáb sám se zřekl imunity ve kterémkoli jednotlivém případě.

3. Štáb Spojených ozbrojených sil je osvobozen od přímých daní, dávek a poplatků na území každého ze smluvních států Úmluvy. Toto ustanovení se nevztahuje na úplaty za skutečně prokázané služby a komunální služby.

4. Štáb Spojených ozbrojených sil je osvobozen od celních poplatků a omezení při dovozu a vývozu předmětů určených pro služební potřebu.

5. Štáb Spojených ozbrojených sil požívá na území každého smluvního státu této Úmluvy stejných výhod, pokud jde o přednost, tarify a poplatky v poštovním, telegrafním a telefonním styku, jakých v tomto státě požívá vlastní vojenské velení nebo diplomatické mise.

Článek 4

1. Funkcionářům Štábu Spojených ozbrojených sil se při plnění jejich služebních povinností poskytují na území každého smluvního státu této Úmluvy tyto výsady a imunity:

a) nedotknutelnost veškerých písemností a dokumentů;

b) stejné celní výhody, pokud jde o osobní zavazadla, jaké dotyčný stát poskytuje členům diplomatických misí;

c) osvobození od osobních plnění a od přímých daní a dávek z platu vypláceného funkcionářům Štábu Spojených ozbrojených sil státem, který je jmenoval;

d) imunita vůči zatčení nebo zadržení a vynětí z jurisdikce soudních a správních orgánů pro jejich veškerou činnost jako funkcionářů.

Ustanovení bodů "b" a "c" se vztahují na členy rodin žijící společně s funkcionáři Štábu Spojených ozbrojených sil.

2. Náčelník Štábu Spojených ozbrojených sil a jeho náměstkové požívají na území všech smluvních států této Úmluvy kromě výsad a imunit, uvedených v odstavci 1 tohoto článku, též výsad a imunit poskytovaných v dotyčném státě diplomatickým zástupcům. Uvedené osoby obdrží diplomatické průkazy.

3. Výsady a imunity uvedené v tomto článku se poskytují osobám, které jsou v něm zmíněny, výlučně v zájmu výkonu jejich služebních funkcí. Hlavní velitel Spojených ozbrojených sil má v dohodě s ministrem obrany příslušného státu právo a povinnost zříci se imunity funkcionáře Štábu ve všech případech, kdy imunita je překážkou výkonu soudnictví a zřeknutí se imunity nebude na újmu cílům, pro které byla imunita poskytnuta.

4. Funkcionářům Štábu Spojených ozbrojených sil a členům jejich rodin vydá Štáb zvláštní průkazy, potvrzující právo na výsady a imunity.

Funkcionáři Štábu Spojených ozbrojených sil a členové jejich rodin jsou osvobozeni od povinného hlášení a registrace cizinců . Registruje je Štáb Spojených ozbrojených sil.

5. Ustanovení odstavců 1, 2, 3 a 4 tohoto článku neplatí ve vztazích mezi funkcionáři Štábu Spojených ozbrojených sil a členy jejich rodin s orgány státu , jehož jsou občany nebo státu, na jehož území jsou trvale usedlí.

6. Osoby, které požívají výsad a imunit uvedených v této Úmluvě, jsou povinny respektovat zákony státu, na jehož území se zdržují, a nevměšovat se do vnitřních věcí tohoto státu.

Článek 5

V případě, kdy se hlavní velitel Spojených ozbrojených sil zřekl imunity funkcionáře Štábu v souladu s článkem 4 této Úmluvy, použije se, pokud jde o osobu, která se dopustila porušení předpisů v oblasti trestního nebo správního práva, právních předpisů státu, na jehož území došlo k porušení právních předpisů, a jednají vojenské justiční orgány tohoto státu příslušné pro stíhání trestného jednání.

Vojenské justiční orgány smluvních států této Úmluvy se mohou jedny na druhé vzájemně obracet s žádostí o právní pomoc v jednotlivých záležitostech. Takové žádosti budou blahovolně posuzovány.

Článek 6

1. Tato Úmluva vyžaduje ratifikaci států, které ji podepsaly, v souladu s jejich ústavními předpisy.

2. Ratifikační listiny budou uloženy u vlády Svazu sovětských socialistických republik, která se tímto ustanovuje depozitářem této Úmluvy.

3. Úmluva vstoupí v platnost dnem, kdy u depozitáře budou uloženy ratifikační listiny tří států. Pro další státy, které podepsaly Úmluvu, vstoupí v platnost v den uložení jejich ratifikačních listin.

4. Případné sporné otázky, které vzniknou při výkladu a provádění této Úmluvy, se budou řešit smluvními státy této Úmluvy cestou jednání mezi velitelstvími smluvních států nebo diplomatickou cestou, nebo jakýmkoli jiným způsobem, na němž se shodly.

5. Tato Úmluva byla sepsána v jednom vyhotovení v jazyce ruském. Úmluva bude uložena u vlády Svazu sovětských socialistických republik, která zašle její ověřené opisy vládám všech ostatních států, které ji podepsaly, a bude rovněž uvědomovat tyto vlády a Štáb Spojených ozbrojených sil o uložení každé listiny.

Na důkaz toho níže podepsaní, řádně k tomu zmocnění, podepsali tuto Úmluvu.

Sepsáno v Moskvě dne 24. dubna 1973.

Přesunout nahoru