Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 17/1974 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Finské republiky o spolupráci v kulturní, vědecké a příbuzných oblastech

Částka 2/1974
Platnost od 19.02.1974
Účinnost od 01.01.1974
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

17

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 9. ledna 1974

o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Finské republiky o spolupráci v kulturní, vědecké a příbuzných oblastech


Dne 12. října 1973 byla v Helsinkách podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Finské republiky o spolupráci v kulturní, vědecké a příbuzných oblastech.

Podle svého článku 6 vstoupila Dohoda v platnost dnem 1. ledna 1974.


Slovenské znění Dohody se vyhlašuje současně. *)


První náměstek ministra:

Krajčír v. r.


DOHODA

mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Finské republiky o spolupráci v kulturní, vědecké a příbuzných oblastech

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Finské republiky,

vedeny přáním dále rozvíjet spolupráci mezi oběma zeměmi,

dohodly se takto:

Článek 1

Smluvní strany budou podporovat spolupráci v oblasti kultury, vědy, školství, sociální politiky, zdravotnictví, informačních prostředků, sportu, zemědělství a lesního hospodářství, v oblasti činnosti mládeže a v dalších příbuzných oblastech oboustranného zájmu.

Smluvní strany budou za tím účelem kromě jiného vyvíjet úsilí k podpoře a umožňování:

a) výměny vědců, expertů, profesorů, učitelů, studentů a stážistů,

b) spolupráce mezi vědeckými a vysokoškolskými institucemi,

c) výměny uměleckých souborů, umělců a výstav kulturní a informační povahy,

d) výměny na poli tělesné výchovy a sportu,

e) výměny knih, periodik a jiných publikací z oblastí, jichž se tato dohoda týká,

f) pořádání přednášek a konferencí.

Článek 2

Smluvní strany budou poskytovat občanům druhé strany stipendia způsobem, který bude určen v časových programech spolupráce.

Článek 3

Smluvní strany budou podporovat činnost Finsko-československé společnosti a finské sekce Severského výboru při Československé společnosti pro mezinárodní styky.

Článek 4

Smluvní strany se dohodly, že spolupráce zavedená v oblasti rozhlasu a televize je oboustranně výhodná, a budou ji podporovat.

Článek 5

Za účelem provádění této Dohody se smluvní strany dohodly vytvořit Smíšenou komisi, která bude podle ústavních požadavků a platných zákonů a předpisů příslušné strany vypracovávat časové programy spolupráce, v nichž budou stanoveny způsoby a prostředky, rozsah a finanční podmínky spolupráce . Bude-li to komise považovat za užitečné, může zřídit subkomise pro jednotlivé oblasti spolupráce uvedené v této dohodě.

Článek 6

Tato dohoda vstoupí v platnost dnem 1. ledna 1974 a zůstane v platnosti, dokud ji jedna ze smluvních stran nevypoví se šestiměsíční výpovědní lhůtou.

Dáno v Helsinkách dne 12. října 1973 ve dvou vyhotoveních ve slovenském a finském jazyce.

Za vládu Československé socialistické republiky:

Milan Klusák v. r.

Za vládu Finské republiky:

Marjatta Väänänen v. r.

Poznámky pod čarou

*) Zde se uveřejňuje český překlad

Přesunout nahoru