Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 15/1974 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o spolupráci na úseku ochrany a karantény rostlin

Částka 2/1974
Platnost od 19.02.1974
Účinnost od 16.10.1973
Zrušeno k 22.05.2014 (18/2000 Sb. m. s.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

15

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 7. prosince 1973

o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o spolupráci na úseku ochrany a karantény rostlin


Dne 3. prosince 1970 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o spolupráci na úseku ochrany a karantény rostlin.

Podle svého článku 15 vstoupila Dohoda v platnost dnem 16. října 1973.


Český text Dohody ve znění nót ze dne 21. září 1973 a ze dne 16. října 1973 se vyhlašuje současně.


První náměstek ministra:

Krajčír v. r.


DOHODA mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o spolupráci na úseku ochrany a karantény rostlin

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Polské lidové republiky, vedeny přáním sjednotit své úsilí při hubení chorob a škůdců rostlin a plevelů, vzájemně chránit státní území obou smluvních stran před jejich zavlékáním a šířením, usnadnit přepravu rostlin a výrobků rostlinného původu mezi oběma smluvními stranami, rozhodly se uzavřít tuto dohodu.

Za tím účelem jmenovaly svými zmocněnci: vláda Československé socialistické republiky

Emila Čakajdu - náměstka ministra-předsedy federálního výboru pro zemědělství a výživu,

vláda Polské lidové republiky

Andrzeje Kacalu - náměstka ministra zemědělství,

kteří po vzájemné výměně plných mocí, jež byly shledány v dobré a náležité formě, se dohodli na tomto:

Článek 1

Smluvní strany, ve snaze zabránit šíření nebezpečných chorob a škůdců rostlin, jakož i plevelů (dále jen "škůdci") ze státního území jedné smluvní strany na státní území druhé smluvní strany, se zavazují:

a) provádět na svém státním území nezbytná opatření proti škůdcům, zejména těm, jejichž seznam je uveden v příloze této dohody,

b) opatřovat všechny zásilky obsahující rostliny nebo výrobky rostlinného původu (dále jen "zásilky"), které jsou vyváženy na státní území druhé smluvní strany, osvědčeními o zdravotním stavu vystavenými příslušnými orgány ochrany a karantény rostlin vyvážející smluvní strany potvrzujícími, že zásilky jsou prosty škůdců uvedených v příloze této dohody a že odpovídají podmínkám dovážejícího státu uvedeným v obchodních dohodách,

c) dodržovat při vývozu zásilek příslušné zákony a jiné právní předpisy dovážející smluvní strany,

d) používat k balení zásilek především pilin, hoblin, papíru, umělých hmot a dalších materiálů, jimiž mohou být škůdci přeneseni pouze náhodně: seno, sláma, plevy, listí a jiné rostlinné materiály, používané k balení zásilek, musí být předem asanovány nebo musí tyto materiály pocházet z porostů, v nichž nebyl zjištěn výskyt škůdců uvedených v příloze této Dohody, a které podle rostlinolékařských prohlídek byly uznány jako porosty neobsahující uvedené škůdce, což bude potvrzeno v osvědčení o zdravotním stavu,

e) zbavovat zásilky všech odstranitelných zbytků zeminy,

f) odstraňovat z dopravních prostředků používaných k přepravě zásilek veškeré nečistoty a v případě potřeby dopravní prostředky asanovat.

Ustanovení písmene b) se netýká zásilek, které byly průmyslově zpracovány způsobem zaručujícím zničení všech škůdců.

Článek 2

Smluvní strany budou uplatňovat všechna nezbytná opatření k ochraně svých státních území před zavlečením škůdců z území třetích států.

Průvoz zásilek je dovolen tehdy, jestliže jsou vybaveny osvědčením o zdravotním stavu a odpovídají karanténním předpisům státu, jehož územím budou prováženy, nebo bude-li předloženo potvrzení o jejich účinné asanaci.

Článek 3

Dovoz, vývoz a průvoz zásilek se bude uskutečňovat přes hraniční přechody, určené příslušnými orgány smluvních stran.

Článek 4

Příslušné orgány smluvních stran provádějí rostlinolékařské prohlídky dovážených nebo provážených zásilek a nařizují nutná karanténní opatření. Jestliže tyto orgány nepovolí dovoz nebo průvoz zásilek nebo stanoví zvláštní karanténní opatření, sdělí to neprodleně příslušným orgánům druhé smluvní strany.

Článek 5

V zájmu usnadnění a urychlení dovozu, vývozu a průvozu se mohou příslušné orgány smluvních stran dohodnout na společném provádění rostlinolékařských prohlídek, na společném používání technických prostředků nutných k prohlídkám a asanaci, popřípadě na provádění těchto prohlídek příslušnými orgány jedné smluvní strany na státním území druhé smluvní strany.

Podmínky, lhůty a místo prohlídek musí být v každém jednotlivém případě dohodnuty předem příslušnými orgány obou smluvních stran.

Článek 6

Smluvní strany si budou navzájem podle svých možností poskytovat odbornou a technickou pomoc při ochraně rostlin před škůdci za podmínek dohodnutých v každém jednotlivém případě jejich příslušnými orgány.

Článek 7

Příslušné orgány smluvních stran se budou vzájemně informovat:

a) každoročně do 1. dubna o výskytu a rozšíření nebezpečných škůdců a o opatřeních k jejich hubení; neprodleně v případě zjištění nového škůdce,

b) o zákonech a jiných právních předpisech týkajících se ochrany a karantény rostlin a předpisech upravujících dovoz, vývoz nebo průvoz zásilek a jejich kontrolu, nejpozději do 30 dnů po jejich vydání,

c) o změnách hraničních přechodů, zmíněných v článku 3,

d) o výsledcích vědeckých a výzkumných prací, o nových metodách a prostředcích na ochranu rostlin, jakož i vydávání odborných časopisů, monografií a jiných významných publikací v oboru ochrany a karantény rostlin.

Článek 8

Smluvní strany se dohodly:

a) vysílat v případě potřeby na státní území druhé smluvní strany odborníky s cílem seznámit se s metodami ochrany a karantény rostlin, s výsledky vědeckých výzkumů a k výměně zkušeností na tomto úseku,

b) umožňovat pracovníkům ochrany a karantény rostlin druhé smluvní strany specializaci ve svých ústavech a zařízeních,

c) vytvářet v případě potřeby, zejména v pohraničních oblastech, dočasné smíšené komise pro koordinaci činnosti na úseku ochrany a karantény rostlin.

Článek 9

Příslušné orgány smluvních stran budou podle potřeby uskutečňovat společné porady o problémech ochrany a karantény rostlin za účelem projednání a řešení praktických i vědeckých úkolů a výměny zkušeností. Porady se budou konat střídavě na státním území obou smluvních stran. Dobu, místo a program těchto porad dohodnou příslušné orgány smluvních stran.

Článek 10

Příslušné orgány smluvních stran budou při provádění této dohody v přímém styku a mohou uzavírat prováděcí ujednání.

Článek 11

Ustanovení článku 6, 7, 8, 9 a 10 se vztahují i na lesní hospodářství.

Článek 12

Náklady spojené s vysíláním odborníků podle článku 8 písmene a) a b) hradí smluvní strana, která odborníky vysílá.

Náklady spojené s činností smíšených komisí podle článku 8 písmeno c) a náklady spojené s konáním porad podle článku 9 hradí smluvní strana, na jejímž státním území se bude smíšená komise nebo porada konat.

Náklady spojené s vysíláním odborníků na porady a k účasti ve smíšených komisích hradí smluvní strana, která odborníky vyslala.

Jiné náklady, které vyplynou z provádění této dohody, budou řešeny v souladu s platební dohodou platnou mezi smluvními stranami.

Článek 13

Přiložené seznamy škůdců tvoří nedílnou součást této dohody. Příslušné orgány smluvních stran mohou vlastní seznam škůdců doplňovat nebo měnit.

Doplňky nebo změny seznamu musí být oznámeny druhé smluvní straně diplomatickou cestou a vstupují v platnost po uplynutí 30 dnů od obdržení nóty o provedených změnách.

Článek 14

Tato dohoda se nedotýká ustanovení z oblasti ochrany a karantény rostlin přijatých v jiných dohodách uzavřených mezi smluvními stranami.

Článek 15

Tato dohoda podléhá schválení podle ústavních předpisů každé ze smluvních stran a vstoupí v platnost dnem výměny nót o tomto schválení nebo dnem, kdy vstoupí v platnost Protokol o zrušení Dohody mezi republikou Československou a republikou Polskou o ochraně zemědělských rostlin před škůdci a chorobami, ze dne 22. ledna 1949, podepsaný dne 3. prosince 1970, podle toho, které z těchto dat bude pozdější.

Tato dohoda se uzavírá na dobu 5 let. Její platnost se bude prodlužovat vždy na další pětileté období, jestliže ji žádná ze smluvních stran písemně nevypoví nejpozději 6 měsíců před uplynutím příslušného období.

Sepsáno v Praze dne 3. prosince 1970 ve dvou vyhotoveních, každé v jazyce českém a polském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu Československé socialistické republiky:

E. Čakajda v. r.

Za vládu

Polské lidové republiky:

A. Kacala v. r.

SEZNAM chorob a škůdců rostlin a plevelů podléhajících karanténě v Polské lidové republice

A. Choroby

Synchytrium endobioticum (Schilb.) Perc.

Corynebacterium sepedonicum (Spieck. et Kotth) Skapt. et Burkh.

Pseudomonas solanacearum (E. F. Smith)

Corynebactericum michiganense (E. F. Smith) Jensen

Tilletia contraversa Kühn

Diplodia zeae (Schw.) Lév

Xanthomonas stewarti (E. F. Smith) Dowson

Septoria linicola (Speg.) Garc.

Peronospora tabacina Adam

Ervinila amylovora (Burr.) Winsl

Virózy ovocných stromů a keřů

Virózy jahod

Phytophthora fragariae Hickman

Aschochyta chrysanthemi Stev.

Puccinia horiana

Heenn Xanthomonas hyacinthi (Wakker) Dowson

Pseudomonas rimaefaciens Konig i Aplanobacterium populi Ridé

Chondroplea populea (Sacc.) Kleb.

Cytospora chrysosperma (Pers.) Fr.

Glomerella miyabeana (Fuk.) v. Arx

Rhabdocline pseudotsugae Sydow.

Lophodermium pinastri (Schrad.) Chevall

B. Škůdci

Heterodera rostochiensis Woll.

Ditylenchus destructor Thorne

Phthorimaea operculella Zell.

Phthorimaea ocellatella Boyd.

Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev

Popillia japonica Newm.

Hyphantria cunea Drury

Quadraspidiotus perniciosus Comst.

Laspeyresia molesta Busck.

SEZNAM chorob a škůdců rostlin a plevelů podléhajících karanténě v ČSSR

A. Choroby

Endothia parasitica Murr.

Erwinia amylovora Bur.

Polyspora lini Laff.

Chalara quercina Henry

Ophiostoma ulmi Schw.

Synchytrium endobioticum Schilb.

Virózy na ovocných a okrasných dřevinách a na sazenicích bobulovin

B. Škůdci

Heterodera rostochiensis Wllw.*)

Aphelenchoides fragariae Ritz. Bos. na sazenicích (na plodech se nebere v úvahu)

Ditylenchus dipsaci Kühn na osivu a sadbě

Popillia japonica Nwm.

Viteus vitifolii Fitch.

Laspeyresia molesta Busck.

Tarsonemus fragariae Zimm. na sazenicích (na plodech se neposuzuje)

Leucaspis japonica Coskil.*)

Quadraspidiotus perniciosus Comst.*) (Pouze na vegetativní části)

Rhagoletis pomonella Walsh.

U škůdců označených *) se posuzují živí i mrtví jedinci, u škůdců neoznačených pouze živí jedinci. V obou případech se posuzují všechna vývojová stadia škůdců.

C. Plevele

Cuscuta sp. div. L.

Orobanche sp. div. L.

Anarsia lineatella Zell.

Rhagoletis pomonella Walsh.

Ceratitis capitata Wied.

Viteus vitifolii (Fitch) schim.

Aphelenchoides fragariae (Ritzema Bos) Christie

Diartronomyia chrysanthemi Ahlb.

Prodenia litura F. i Prodenia Littoralis Boisd

Sitophilus granarius L. (Calandra granaria L.)

Sitophilus zea-mais Motsch (Calandra zea-mais Motsch)

Sitophilus oryzae L. (Calandra oryzae L.)

Trogoderma grana rium Ev.

Tribolium sp. div.

Oryzacphilus sp. div.

Sitotroga cerealella Oliv.

Tinea granella L.

Ephestia sp. div.

Acanthoscelides obsoletus Say

Callosobruchus quadrimaculatus F.

Balaninus glandium Mrsh.

Platypus cylindrus Fabr.

Bostrychus capucinus L.

Xylosandrus germanus Blandf.

Lyctus sp.

Laspeyresia strobilella L.

Gilleteella cooleyi Gill

Megastigmus sp.

Paratetranychus ununguis Jacobi

Rhizopertha dominica F.

Přesunout nahoru