Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 139/1974 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o činnosti kulturních a informačních středisek v Praze a v Berlíně

Částka 28/1974
Platnost od 28.12.1974
Účinnost od 02.10.1974
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

139

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 15. listopadu 1974

o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o činnosti kulturních a informačních středisek v Praze a v Berlíně


Dne 2. října 1974 byla v Berlíně podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o činnosti kulturních a informačních středisek v Praze a v Berlíně, která podle svého článku IX vstoupila v platnost dnem podpisu, tj. dnem 2. října 1974.


Český text Dohody se vyhlašuje současně.


První náměstek ministra:

Krajčír v. r.


DOHODA

mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o činnosti kulturních a informačních středisek v Praze a v Berlíně

Vláda Československé socialistické republiky a

vláda Německé demokratické republiky,

na základě Smlouvy o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Československou socialistickou republikou a Německou demokratickou republikou podepsané v Praze dne 17. března 1967 a závěrů jednání mezi stranickými a vládními delegacemi Československé socialistické republiky a Německé demokratické republiky ze dne 12. listopadu 1971 a ze dne 23. září 1972,

vedeny přáním podporovat vzájemnou informovanost o úspěších socialistické výstavby, politického, hospodářského a kulturního vývoje obou zemí, ještě úžeji spolupracovat při propagování socialistické ideologie a v boji proti nepřátelským názorům, a tak prohlubovat přátelské vztahy spočívající na zásadách socialistického internacionalismu a přispívat tak k lepšímu poznání a dalšímu sbližování lidu obou států,

rozhodly uzavřít tuto dohodu:

Článek I

1. Obě smluvní strany budou všestranně podporovat činnost kulturních a informačních středisek v Československé socialistické republice a v Německé demokratické republice.

2. Kulturní a informační středisko Československé socialistické republiky v Berlíně nese název "Kulturní a informační středisko Československé socialistické republiky". Kulturní a informační středisko Německé demokratické republiky v Praze nese název "Kulturní a informační středisko Německé demokratické republiky".

3. Každá ze smluvních stran může dále zřídit na území druhé smluvní strany pobočku kulturního a informačního střediska po předchozím souhlasu této druhé smluvní strany. V případě, že pobočka střediska nebude zřízena na základě vzájemnosti, jdou náklady na zřízení a provoz k tíži smluvní strany, která ji zřídila.

4. Kulturní a informační středisko Československé socialistické republiky v Německé demokratické republice a Kulturní a informační středisko Německé demokratické republice v Československé socialistické republice jsou právnickými osobami.

Článek II

V čele kulturního a informačního střediska je ředitel, jmenovaný tou stranou, která zřizuje středisko. Ředitel odpovídá za činnost kulturního a informačního střediska.

Článek III

1. Činnost kulturních a informačních středisek se uskutečňuje v souladu s právními předpisy přijímajícího státu.

2. Kulturní a informační střediska spolupracují při plnění plánů, které jsou uzavírány k Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Německou demokratickou republikou.

3. Kulturní a informační středisko je podle této dohody činné na celém území přijímajícího státu. Pokud smluvní strany zřídí pobočky, vymezí se okruh jejich činnosti na území přijímajícího státu po vzájemné dohodě obou smluvních stran.

Článek IV

1. Činnost kulturních a informačních středisek zahrnuje zejména:

a) informování o politickém, hospodářském, kulturním a vědeckém životě jejich zemí a o všestranné spolupráci zemí socialistického společenství;

b) rozšiřování a vydávání publikací;

c) pořádání přednášek, literárních vystoupení, filmových představení a koncertů, pořádání besed a setkání se zasloužilými pracovníky průmyslu, zemědělství, vědy a techniky;

d) udržování a vedení čítáren a knihoven, které patří kulturním a informačním střediskům;

e) půjčování knih, časopisů, filmů, magnetofonových pásek, diapozitivů;

f) organizování výstav o různých oblastech činnosti a o přátelství a spolupráci lidu obou zemí;

g) pořádání jazykových kursů;

h) prodej knih a dalších polygrafických výrobků, jakož i gramofonových desek, výrobků lidového umění a uměleckého průmyslu, uměleckých předmětů, uměleckého skla a bižuterie v kulturních a informačních střediscích a na prodejních výstavách a zásilkovou službou;

i) pořádání společenských podniků ve spolupráci s organizacemi hostitelské země a s kulturními a informačními středisky jiných zemí socialistického společenství;

j) pořádání dnů přátelství a kultury.

2. Prodejní činnost kulturních a informačních středisek má maloobchodní charakter.

Článek V

1. Obě smluvní strany poskytnou kulturním a informačním střediskům k bezplatnému užívání místnosti nutné k provádění činnosti podle této dohody.

2. Bude-li nutné přemístit kulturní a informační střediska, pak hostitelská země poskytne druhé straně místnosti stejné hodnoty.

3. Hostitelská země poskytne prostřednictvím Správy služeb diplomatickému sboru odpovídající byty řediteli, jeho zástupci a dalším pracovníkům kulturního a informačního střediska, vyslaným druhou stranou.

Článek VI

Dodávané zboží, zařízení a předměty potřebné pro činnost kulturních a informačních středisek podle této dohody nepodléhají odvodu daní, dávek a dovozních poplatků.

Článek VII

Zástupci organizací smluvních stran, které střediska zřídily, se zpravidla jednou za rok setkají za účelem výměny zkušeností a k projednání otázek, které vzniknou při provádění této dohody.

Článek VIII

Další otázky činnosti kulturních a informačních středisek jsou podrobně upraveny v protokolu, který je součástí této dohody.

Článek IX

1. Tato dohoda vstupuje v platnost dnem podpisu a zůstane v platnosti pět let.

Platnost této dohody se prodlužuje vždy o jeden rok, pokud ji jedna ze smluvních stran nevypoví šest měsíců před uplynutím probíhajícího období platnosti.

2. Dnem, kdy tato dohoda vstoupí v platnost, pozbude platnosti Protokol o činnosti kulturních a informačních středisek v Praze a v Berlíně ze dne 4. května 1956 a Dodatkový protokol k Protokolu o činnosti kulturních a informačních středisek ze dne 4. května 1956.

Dáno dne 2. října 1974 v Berlíně ve dvou vyhotoveních, každé v jazyce českém a německém, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu Československé socialistické republiky:

Richard Dvořák v. r.

Za vládu Německé demokratické republiky:

Herbert Krolikowski v. r.

PROTOKOL

k Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o činnosti kulturních a informačních středisek v Praze a v Berlíně

Článek I

1. Obě strany poskytnou k užívání kulturním a informačním střediskům místnosti nutné k provádění jejich plánované činnosti. Nájemné a výdaje za elektrický proud, plyn, vodu, poplatky za čištění ulice, odvoz odpadků, topení a větrání hradí přijímací stát, s výjimkou případu, kdy středisko nebo pobočka nejsou zřízeny na základě vzájemnosti.

2. Běžnou stavební údržbu platí smluvní strana, která poskytla k užívání potřebné místnosti. Každé kulturní a informační středisko je povinno místnosti poskytnuté k užívání pojistit proti živelným škodám na svůj náklad. Přijímající stát pečuje o technický stav a kontrolu všech zabudovaných zařízení, která dal k dispozici.

3. Výdaje spojené s vnitřním zařízením, s jeho běžnou údržbou a výdaje za eventuální přestavbu kulturních a informačních středisek jdou k tíži té smluvní strany, která kulturní a informační středisko zřídila.

Článek II

Prodejní činnost kulturních a informačních středisek se provozuje na základě vzájemností ve vlastní režii smluvní strany, která středisko zřídila, a to těmito formami:

- individuálním prodejem v místnostech kulturního a informačního střediska,

- zásilkovým prodejem, včetně objednávkové služby pro přímé spotřebitele,

- prodejními výstavami mimo kulturní a informační středisko,

- v rámci akcí mimo kulturní a informační středisko.

Článek III

1. Prodej v kulturních a informačních střediscích zahrnuje zejména:

a) polygrafické výrobky, jako knihy, periodické a neperiodické publikace, reprodukce, pohlednice, leporela, mapy, atlasy, glóby, noty;

b) gramofonové desky, nahrané magnetofonové pásky, diapozitivy;

c) umělecké předměty, výrobky umělecké tvořivosti, uměleckých řemesel a uměleckého průmyslu, umělecké sklo a bižuterii.

2. Ředitelé kulturních a informačních středisek stanoví ve výši potvrzeného limitu na vlastní odpovědnost druhy a množství obchodního zboží.

Článek IV

Hodnotový objem prodejních kontingentů se stanoví v rámci ročních protokolů o vzájemné výměně zboží mezi Československou socialistickou republikou a Německou demokratickou republikou.

Výše kontingentu je pro obě kulturní a informační střediska stejná. Při plnění kontingentu se však připouští rozdíl do 10 %.

Článek V

1. Zboží určené k prodeji v kulturních a informačních střediscích dodávají střediskům příslušné organizace zahraničního obchodu přijímajícího státu.

2. Dodávky zboží mezi příslušnými organizacemi zahraničního obchodu se uhrazují podle podmínek platné obchodní dohody. Kulturním a informačním střediskům se fakturují dodávky zboží v maloobchodních cenách v měně přijímajícího státu.

3. Obě strany poskytnou kulturním a informačním střediskům třicetiprocentní rabat z maloobchodní ceny.

4. Tvorba maloobchodních cen se řídí platnými předpisy přijímajícího státu.

5. Při státem prováděné úpravě maloobchodních cen budou vzniklé cenové rozdíly u zboží, které kulturní středisko nakoupilo před touto úpravou a neprodalo, vyrovnány se státním rozpočtem přijímajícího státu.

Článek VI

Čistý zisk z prodejní činnosti zůstává kulturním a informačním střediskům na krytí jejich provozních a jiných výdajů.

Článek VII

1. Kulturní a informační střediska mají u příslušných státních bank hostitelské země provozní konta v měně této země.

2. Účetnictví kulturních a informačních středisek se vede podle systému, formou a v jazyce toho státu, který kulturní a informační středisko zřídil.

Dáno v Berlíně dne 2. října 1974 ve dvou vyhotoveních, každé v jazyce českém a německém, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu Československé socialistické republiky:

Richard Dvořák v. r.

Za vládu Německé demokratické republiky:

Herbert Krolikowski v. r.

Přesunout nahoru