Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 13/1974 Sb.Vyhláška federálního ministerstva spojů, kterou se vydává rozhlasový a televizní řád

Částka 2/1974
Platnost od 19.02.1974
Účinnost od 01.04.1974
Zrušeno k 01.01.1986 (51/1985 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

ODDÍL I (§ 1 - § 6)
ODDÍL II (§ 7 - § 8)
ODDÍL III (§ 9 - § 12)
ODDÍL IV (§ 13 - § 15)

13

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva spojů

ze dne 13. února 1974,

kterou se vydává rozhlasový a televizní řád

Federální ministerstvo spojů stanoví podle § 22 zákona č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích, v dohodě s Československým rozhlasem a Československou televizí:


ODDÍL I

§ 1

Rozhlasové a televizní přijímače

1. Rozhlasovým přijímačem se rozumí telekomunikační zařízení určené k příjmu a reprodukci rozhlasových pořadů šířených rozhlasovými vysílači. 1)

2. Televizním přijímačem se rozumí telekomunikační zařízení určené k příjmu a reprodukci televizních pořadů šířených televizními vysílači.

3. Telekomunikační zařízení spojená v jednom celku a určená k příjmu a reprodukci rozhlasových i televizních pořadů se považují jak za rozhlasový, tak i za televizní přijímač.

4. Zařízení uvedená v odstavcích 1 až 3 se považují za rozhlasové, popřípadě televizní přijímače bez ohledu na to, jsou-li napájena elektrickým proudem ze sítě nebo z baterie.

5. Sdělovací přijímače a jiné přijímače používané pro zvláštní účely se nepovažují za rozhlasové, popřípadě televizní přijímače, i když příjem rozhlasových nebo televizních pořadů umožňují.

§ 2

Evidence rozhlasových a televizních přijímačů

1. Vlastník rozhlasového přijímače i televizního přijímače (dále jen "přijímač") je povinen přihlásit jak rozhlasový tak televizní přijímač k evidenci na své dodávací poště. Jestliže vlastník svěřil užívání přijímače jiné osobě nebo organizaci (uživateli), musí jej přihlásit k evidenci uživatel, s výjimkou přijímačů vypůjčených v oprávněných půjčovnách průmyslového zboží.

2. Přihlásí-li občan k evidenci jeden rozhlasový přijímač nebo jeden televizní přijímač, může na základě vydaného potvrzení o evidenci přijímače s příslušníky své domácnosti používat v bytě i mimo byt dva i více rozhlasových nebo televizních přijímačů. Samostatné přihlášce k evidenci a povinnosti platit poplatek podléhají však rozhlasové a televizní přijímače trvale zřízené a provozované v dopravním prostředku.

3. Organizace jsou povinny přihlásit k evidenci všechny rozhlasové a televizní přijímače, které používají ve svých kancelářských, obchodních, provozních a výrobních místnostech i mimo ně . To se týká i přijímačů určených k půjčování v oprávněných půjčovnách průmyslového zboží.

4. Evidenci nepodléhají přijímače:

a) organizací spojů , Československého rozhlasu a Československé televize, sloužící služebním účelům a ke kontrole rozhlasového nebo televizního vysílání,

b) orgánů vojenské správy, Sboru národní bezpečnosti, vojsk a útvarů ministerstva vnitra a sboru nápravné výchovy používané k vojenským nebo bezpečnostním účelům,

c) vyráběné, opravované nebo prodávané k tomu oprávněnou organizací,

d) zastupitelských úřadů a misí cizích států v ČSSR, jakož i jejich pracovníků, pokud nejsou československými státními příslušníky, za předpokladu vzájemnosti,

e) používané cizími státními příslušníky, pokud doba jejich pobytu v ČSSR nepřesahuje 3 měsíce.

§ 3

Přihlášky k evidenci přijímačů a potvrzení o evidenci

1. Vlastník, popřípadě uživatel (dále jen "účastník") je povinen přihlásit přijímač k evidenci do 15 dnů ode dne, kdy jej nabyl. Přijímač se přihlašuje na předepsaném tiskopise, který mu vydá pošta, nebo při nákupu či pronájmu prodávající, popřípadě pronajímající organizace. Přihláška se podává na poště, popřípadě poštovnímu doručovateli nebo vhozením do poštovní schránky.

2. Pro evidování přijímačů a vybírání poplatků je příslušná dodávací pošta, v jejímž obvodu má účastník trvalý pobyt, jde-li o organizaci, trvalé sídlo.

3. Po přihlášení vydá pošta účastníkovi potvrzení o evidenci přijímače.

4. Potvrzení o přihlášení přijímače k evidenci platí jen pro účastníka, n a kterého zní přihláška.

§ 4

Hlášení změn

Účastník je povinen neprodleně oznámit změnu trvalého pobytu nebo sídla příslušné dodávací poště a zaplatit i případné dlužné poplatky . Pošta vyznačí tuto změnu v potvrzení o evidenci přijímače. Totéž platí při změně příjmení nebo změně názvu organizace.

§ 5

Technické a provozní podmínky

1. Přijímače, jejich antény a přípojná vedení reprodukčních zařízení je nutno - s dodržením stavebních a jiných předpisů - zřizovat a užívat tak, aby škodlivě nerušily jiná telekomunikační zařízení.

2. Účastník, jehož rozhlasový nebo televizní příjem je rušen, může přímo nebo prostřednictvím kterékoli pošty požádat příslušnou pobočku Správy radiokomunikací v Praze nebo Správy radiokomunikací v Bratislavě, provádějící radiokomunikační ochranu, aby zjistila zdroj škodlivého rušení a vydala závazný příkaz k odstranění příčiny rušení.

3. Organizace spojů nejsou povinny zjišťovat a odstraňovat závady vzniklé tím, že přijímací zařízení stěžujícího si účastníka nevyhovují československým státním normám a jiným obecně závazným předpisům.

4. Přijímač může být užíván jen tak, aby příliš hlasitou reprodukcí, zejména v přírodě, ve veřejných dopravních prostředcích a v noci nerušil klid spoluobčanů, pokud reprodukce není zakázána zvláštními předpisy vůbec.

§ 6

Odhlášení přijímače z evidence

1. Účastník, který přestane přijímač přihlášený k evidenci používat, může jej z evidence odhlásit na tiskopise, vyžádaném od pošty, s uvedením důvodů odhlášení (nemožnost opravy, zničení přijímače apod.). Při odhlášení je účastník povinen zaplatit poplatek za celý měsíc, ve kterém přijímač odhlašuje, a vrátit poště potvrzení o evidenci; pokud potvrzení o evidenci nemůže předložit, je povinen důvod poště písemně oznámit. Pošta příjem odhlášky potvrdí.

2. Při odhlášení přijímače z evidence je dosavadní účastník povinen poště oznámit, jaká opatření učinil, aby bylo vyloučeno neoprávněné užívání přijímače, popř. požádat poštu, aby na jeho náklad přijímač zapečetila.

3. Zemře-li účastník nebo zanikne-li účastnická organizace, je příslušník domácnosti, resp. právní nástupce organizace povinen přijímač odhlásit z evidence nebo oznámit poště změnu účastníka. Přitom předloží poště potvrzení o přihlášení k evidenci.

ODDÍL II

§ 7

Poplatky za přijímače

1. Za každý přijímač podléhající evidenci je účastník povinen zaplatit poplatek. 2)

2. Účastník, který nepodá přihlášku k evidenci přijímače ve lhůtě stanovené § 3 odst. 1 této vyhlášky, zaplatí za dobu, po kterou nebyl přijímač přihlášen k evidenci, dlužné poplatky podle odst. 1. Nelze-li dobu neoprávněného užívání přijímače přesně zjistit, je účastník povinen zaplatit paušální náhradu ve výši 360 Kčs za rozhlasový a 900 Kčs za televizní přijímač.

3. Orgány správy spojů vymáhají dlužné rozhlasové a televizní poplatky správní exekucí na základě výkazu dlužných telekomunikačních poplatků.

§ 8

Splatnost poplatků a způsob placení

1. Poplatek podle § 7 odst. 1 se vybírá předem, je splatný vždy k prvému dni v měsíci a platí se přímo u pošty nebo prostřednictvím poštovního doručovatele. Pokud jsou poplatky součástí soustředěného inkasa plateb obyvatelstva, jsou splatny společně s jinými měsíčními platbami inkasa.

2. Účastník, který přihlásí přijímač k evidenci v prvé polovině měsíce (tj. do 15. dne včetně), je povinen současně zaplatit poplatek za běžný i následující měsíc; přihlásí-li přijímač v druhé polovině měsíce (počínaje 16. dnem), je povinen ihned zaplatit poplatek až za měsíc následující.

3. Povinnost platit poplatek končí uplynutím měsíce, v němž došlo ke zrušení evidence, nebo k odhlášení. Poplatky zaplacené předem vrátí pošta oprávněnému do tří měsíců po zrušení evidence.

ODDÍL III

§ 9

Úplné a částečné osvobození od poplatků

1. Účastníkům je možno na jejich žádost přiznat úplné nebo částečné osvobození od rozhlasového nebo televizního poplatku, popřípadě od obou těchto poplatků, jestliže jejich roční příjem spolu i s příjmem příslušníků jejich domácnosti nepřesahuje částky uvedené v odstavcích 2 a 3.

(2) Úplné osvobození od poplatků lze přiznat účastníkům,

a) jejichž čistý roční příjem nepřesahuje částku 5760 Kčs a u manželů 10 260 Kčs,

b) kteří pro tělesnou vadu nebo nemoc potřebují stále cizí ošetřování nebo péči a jejichž roční příjem není vyšší než dvojnásobek částek uvedených pod písmenem a), tj. 11 520 Kčs a u manželů 20 520 Kčs.

(3) Při částečném osvobození se platí rozhlasový poplatek 5 Kčs, televizní poplatek 15 Kčs. Částečné osvobození lze přiznat účastníkům

a) osamělým důchodcům, jejichž důchod spolu s jiným čistým příjmem nepřesahuje částku 11 400 Kčs ročně,

b) manželům, z nichž alespoň jeden je důchodce, jestliže úhrn jejich důchodů a jiných čistých příjmů nepřesahuje ročně částku 19 200 Kčs.

(4) Do částek rozhodných pro přiznání úplného osvobození (odst. 2) nebo částečného osvobození (odst. 3) se nezapočítávají příjmy ve smyslu zákona č. 121/1975 Sb., o sociálním zabezpečení (tj. výchovné, zvýšení důchodu pro bezmocnost, příspěvky z doplňkové sociální péče, pracovní příjem z činnosti, která netrvá déle než 60 dní v kalendářním roce, pracovní příjmy důchodce nebo jeho rodinného příslušníka staršího 70 let).

§ 10

Podávání žádosti o osvobození

1. Žádosti o osvobození podle § 9 odst. 2 nebo odst. 3 podává účastník u své dodávací pošty na tiskopise, který mu vydá pošta; v žádosti je nutné uvést údaje o účastníkově příjmu a o příjmech příslušníků jeho domácnosti potvrzené zaměstnavatelem nebo poštou vyplácející důchod, popřípadě připojit doklady o dalších okolnostech odůvodňujících osvobození (lékařské potvrzení, doporučení Českého sdružení svazu invalidů, popřípadě Sdružení svazu slovenských invalidů).

2. Účastník se při podání žádosti zaváže, že ohlásí poště všechny okolnosti, které by měly vliv na trvání nebo druh osvobození, a prohlásí, že si je vědom následků, které by mu vznikly z uvedení nepravdivých nebo nesprávných údajů v žádosti.

3. O žádostech rozhoduje příslušná okresní správa spojů nebo organizace postavená jí na roveň; o odvoláních proti těmto rozhodnutím rozhoduje s konečnou platností orgán nadřízený orgánu, který o věci rozhodl.

§ 11

Průkaz o osvobození

Rozhodne-li orgán uvedený v § 10 odst. 3, že účastník je osvobozen od poplatků úplně nebo částečně, vydá mu průkaz o úplném nebo částečném osvobození (dále jen "průkaz") a uvede v něm dobu, na kterou se osvobození přiznává. Tuto dobu stanoví podle okolností jednotlivého případu, nejdéle však na 3 roky. Prokáže-li vlastník průkazu před skončením jeho platnosti, že se podmínky pro přiznání osvobození nezměnily, může orgán, který o osvobození rozhodl, platnost průkazu prodloužit.

§ 12

Zánik osvobození

1. Osvobození zaniká:

a) uplynutím doby, na kterou bylo přiznáno,

b) změnou podmínek, za nichž bylo přiznáno (§ 9 odst. 2 a 3),

c) pravomocným rozhodnutím orgánu uvedeného v § 10 odst. 3, zejména vyjde-li dodatečně najevo, že osvobození bylo vydáno na základě nepravdivých nebo nesprávných údajů,

d) úmrtím vlastníka průkazu.

2. Neohlásí-li účastník zánik podmínek rozhodných pro přiznání osvobození, je povinen zaplatit poplatky v plné výši za dobu, po kterou nesplňoval podmínky pro osvobození.


ODDÍL IV

§ 13

Přechodná ustanovení

1. Dříve vydaná povolení ke zřízení a provozování rozhlasových a televizních stanic se považují za potvrzení o evidenci přijímačů podle této vyhlášky.

2. Úplné nebo částečné osvobození od rozhlasového nebo televizního poplatku přiznané podle dřívějších předpisů zaniká uplynutím doby, na kterou bylo uděleno.

§ 14

Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

1. Vyhláška ministerstva informací a osvěty č. 357/1951 Ú. l. I. (č. 387/1951 Ú. v.), kterou se vydává rozhlasový řád;

2. Vyhláška ministerstva informací a osvěty č. 358/1951 Ú. l. I. (č. 388/1951 Ú. v.), kterou se vydává rozhlasový poplatkový řád;

3. Vyhláška ministerstva spojů č. 85/1954 Ú. l. (č. 105/1954 Ú. v.), kterou se mění a doplňuje rozhlasový řád;

4. Vyhláška ministerstva spojů č. 86/1954 Ú. l. (č. 106/1954 Ú. v.), kterou se mění a doplňuje rozhlasový poplatkový řád;

5. Vyhláška ministerstva spojů č. 177/1958 Ú. l. (Ú. v.), kterou se doplňuje rozhlasový poplatkový řád;

6. Opatření federálního výboru pro pošty a telekomunikace č. 167/1969 VPT, pokud se týká změny měsíčního rozhlasového a televizního poplatku;

7. Opatření federálního ministerstva spojů č. 29/1972 VFMS, jen pokud se týká změn rozhlasového poplatkového řádu.

§ 15

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1974.


Ministr:

Ing. Chalupa v. r.

Poznámky pod čarou

1) Rozhlasovým přijímačem není účastnická stanice rozhlasu po drátě zřízená podle vyhlášky č. 146/1954 Ú.l. (č. 172/1954 Ú. v.), kterou se vydává řád rozhlasu po drátě.

2) Výše rozhlasových a televizních poplatků (měsíčně 10 Kčs za rozhlasový a 25 Kčs za televizní přijímač) byla stanovena výměrem Českého cenového úřadu č. 95/42/69 z 28. 5. 1969 a dodatkem č. 120/42/69 z 13. 6. 1969 a výměrem Slovenského cenového úřadu č. 337/69 z 26. 5. 1969 a dodatkem č. 423/69 s účinností od 1. 7. 1969.

Přesunout nahoru