Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 118/1974 Sb.Vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky o podnikových archivech

Částka 21/1974
Platnost od 27.11.1974
Účinnost od 01.01.1975
Zrušeno k 01.01.2005 (499/2004 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

118

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnitra České socialistické republiky

ze dne 27. listopadu 1974

o podnikových archivech

Ministerstvo vnitra České socialistické republiky stanoví podle § 31 odst. 1 písm. g) zákona České národní rady č. 97/1974 Sb., o archivnictví (dále jen "zákon"):


§ 1

(1) Organizace, která zřídila podnikový archiv (§ 23 odst. 1 a 2 zákona), je povinna archiv spravovat, tj. zajišťovat jeho činnost po stránce personální, finanční, materiálně technické a investiční, a všestranně rozvíjet jeho činnost.

(2) Organizace může zřídit pobočky svého podnikového archivu pro své nižší organizační složky, vyžaduje-li to naléhavá potřeba, zejména se zřetelem na důležitost archiválií pro činnost nižších organizačních složek nebo se zřetelem na jejich vzdálenost od podnikového archivu.

§ 2

(1) Organizace mohou uzavřít hospodářskou smlouvu, že budou archiválie ukládat do společného archivu (sdružený podnikový archiv), který bude zřízen u jedné z nich. Ke zřízení tohoto archivu je třeba souhlasu ministerstva vnitra České socialistické republiky (dále jen "ministerstvo vnitra"), které při nedodržení uložených podmínek může souhlas odvolat.

(2) V hospodářské smlouvě musí být stanoven způsob úhrady nákladů spojených se zřízením a spravováním sdruženého podnikového archivu a postup při jeho případném rozdělení.

§ 3

(1) Archiválie v podnikových archivech se evidují samostatně a ukládají odděleně od písemností ve spisovnách 1) a v účetních archivech. 2)

(2) Odevzdá-li organizace určená ministerstvem vnitra podle § 23 odst. 3 zákona archiválie příslušnému archivu, uhradí náklady s tím spojené ze svých prostředků.

§ 4

(1) Jestliže organizace, která spravuje podnikový archiv, je zrušena a nemá právního nástupce, rozhodne ministerstvo vnitra po projednání s orgánem, který zrušení organizace nařídil, popřípadě zrušenou organizaci řídil, v kterém státním archivu nebo archivu národního výboru budou archiválie z podnikového archivu uloženy, popřípadě jak bude naloženo s archiváliemi, jde-li o sdružený podnikový archiv.

(2) Dojde-li k rozdělení organizace, rozhodne se při delimitaci i o podnikovém archivu; k tomu je třeba souhlasu ministerstva vnitra, které též rozhodne o naložení s archiváliemi uloženými v tomto podnikovém archivu, jestliže k dohodě nedojde.

§ 5

(1) Vedoucí (ředitel) organizace pověří vedením podnikového archivu pracovníka organizace způsobilého vykonávat odborné archivní práce (dále jen "vedoucí archivu").

(2) Funkce vedoucího archivu smí být v organizaci spojena s jinou činností jen výjimečně, pokud jiná činnost neztíží řádný výkon všech prací spojených s vedením podnikového archivu.

(3) Vedoucí archivu řídí činnost podřízených pracovníků podnikového archivu (jeho poboček) a odpovídá za správné uložení, přehlednost a zpracování archiválií. Je povinen zejména

a) zabezpečovat přejímání, evidování, zpřístupňování a využívání archiválií a jejich všestrannou ochranu;

b) dbát, aby v organizaci, popřípadě v jejích organizačních složkách byly řádně vyřazovány písemnosti. 3)

§ 6

(1) Na provádění právních předpisů upravujících odbornou archivní činnost podnikových archivů dohlíží ministerstvo vnitra, které navrhuje příslušným orgánům opatření k odstranění zjištěných nedostatků.

(2) Pověření pracovníci ministerstva vnitra, popřípadě pověření pracovníci státních archivů (§ 13 odst. 2 zákona) jsou oprávněni za účelem kontroly stavu podnikových archivů a spisoven vstupovat do prostor, kde jsou umístěny.

§ 7

Organizace, která je povinna zřídit podnikový archiv (§ 23 odst. 1 zákona), zřídí jej nejpozději do pěti let od svého založení; převezme-li však zcela nebo zčásti archiválie po svém právním předchůdci, zřídí současně podnikový archiv, pokud na ni nebyl převeden podnikový archiv zřízený jejím právním předchůdcem.


§ 8

Zrušuje se vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky č. 96/1972 Sb., o podnikových archivech.


§ 9

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1975.


Ministr:

Ing. Jung v. r.

Poznámky pod čarou

1) Směrnice federálního ministerstva vnitra ze dne 23. prosince 1971, čj. SKÚ-207/1971 pro manipulaci a dopravu písemných a jiných materiálů obsahujících skutečnosti tvořící předmět státního, hospodářského a služebního tajemství (čl. 78), oznámené v částce 6 Sbírky zákonů z roku 1972.

2) § 39 a násl. nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 153/1971 Sb. ("účetní archiv" je označení účetní spisovny).

3) Vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky č. 117/1974 Sb., kterou se stanoví kritéria pro posuzování písemností jako archiválií a podrobnosti skartačního řízení.

Přesunout nahoru