Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 116/1974 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o postupu při šetření událostí na společných státních hranicích

Částka 21/1974
Platnost od 27.11.1974
Účinnost od 16.11.1974
Zrušeno k 21.09.2001 (104/2001 Sb. m. s.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

116

VYHLÁŠKA

ze dne 18. listopadu 1974

o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o postupu při šetření událostí na společných státních hranicích


Dne 21. prosince 1973 byla v Praze podepsána Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o postupu při šetření událostí na společných státních hranicích.

Se Smlouvou vyslovilo souhlas Federální shromáždění Československé socialistické republiky a president republiky ji ratifikoval. Ratifikační listiny byly vyměněny ve Vídni dne 17. září 1974.

Podle svého článku 16 odst. 2 Smlouva vstoupila v platnost dnem 16. listopadu 1974.


Český text Smlouvy se vyhlašuje současně.


První náměstek ministra:

Krajčír v. r.


SMLOUVA

mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o postupu při šetření událostí na společných státních hranicích

Československá socialistická republika a Rakouská republika,

vedeny přáním ve vzájemné dohodě šetřit události na společných státních hranicích a podle možností takovýmto událostem předcházet,

se dohodly uzavřít tuto smlouvu.

Za tímto účelem jmenovali svými zmocněnci:

President Československé socialistické republiky

p. Ing. Bohuslava Chňoupka,

ministra zahraničních věcí Československé socialistické republiky,

Spolkový president Rakouské republiky

p. Georga Schlumbergera,

mimořádného vyslance a zplnomocněného ministra Rakouské republiky v Československé socialistické republice,

kteří se po výměně svých plných mocí, jež byly shledány v dobré a náležité formě, dohodli takto:

Článek 1

Smluvní státy budou usilovat o to, aby podle možností vhodnými opatřeními zabránily incidentům na společných státních hranicích, jakož i škodám, které by mohly vzniknout působením z výsostného území jednoho smluvního státu na výsostné území druhého smluvního státu (dále jen "události").

Článek 2

Smluvní státy zřizují k šetření případných incidentů na společných státních hranicích, jakož i ke zjišťování škod vzniklých působením z výsostného území jednoho smluvního státu na výsostném území druhého smluvního státu Československo-rakouskou komisi k šetření událostí na společných státních hranicích (dále jen "Komise").

Článek 3

(1) Komise je osmičlenná. Smluvní státy určí po čtyřech členech Komise, kteří tvoří delegaci příslušného smluvního státu; její členové se mohou dát zastupovat. Delegace mohou přizvat podle své potřeby experty a pomocné síly.

(2) Smluvní státy určí z řad členů svých delegací jejich vedoucí a zástupce.

(3) Smluvní státy si oznámí diplomatickou cestou jména vedoucích svých delegací a jejich zástupců.

(4) Smluvní státy hradí náklady svých delegací včetně nákladů na jimi přizvané experty a pomocné síly.

Článek 4

Komise se schází k mimořádným nebo řádným zasedáním.

Článek 5

(1) K mimořádným zasedáním se Komise schází na žádost jednoho z vedoucích delegací.

(2) Žádost se předává vedoucímu druhé delegace nejkratší cestou, pokud je to možné telefonicky. V žádosti se uvede podstata události a navrhne místo a doba setkání.

(3) Komise se sejde nejpozději do 24 hodin od přijetí žádosti.

Článek 6

(1) K řádným zasedáním se Komise schází nejméně jednou ročně, střídavě na výsostných územích smluvních států.

(2) Místo a doba setkání budou v těchto případech dohodnuty diplomatickou cestou.

Článek 7

Smluvní státy zabezpečí, aby všechny stopy a důkazy, které se vztahují k události, zůstaly zachovány.

Článek 8

(1) Komise je na žádost jedné z delegací povinna provést šetření na místě události. Komise, včetně expertů a pomocných sil, je oprávněna při plnění tohoto úkolu vstupovat na výsostné území smluvních států a vykonávat svoji činnost v kterékoliv denní, v případě potřeby i noční době.

(2) Komise, včetně expertů a pomocných sil, je přitom oprávněna překračovat státní hranice i mimo hraniční přechody určené pro veřejný cestovní ruch, a to za přítomnosti příslušného pohraničního kontrolního orgánu druhého smluvního státu.

Článek 9

(1) Prvý den jednání mimořádného zasedání předsedá Komisi vedoucí delegace, na jehož žádost se Komise sešla. Prvý den jednání řádného zasedání předsedá vedoucí delegace smluvního státu, na jehož výsostném území se zasedání koná. Poté se předsednictví denně střídá.

(2) Komise si stanoví jednací řád. Jednacími jazyky jsou čeština nebo slovenština a němčina.

(3) O každém zasedání Komise se sepíše protokol v českém nebo slovenském a německém jazyku, a to ve dvou vyhotoveních, která podepíší vedoucí delegací.

(4) Delegace používají pečetidlo a razítko se znakem svého státu, názvem Komise a označením delegace.

Článek 10

(1) Komise využívá pro svá šetření a zjištění všechny důkazní prostředky, které jsou k dispozici, včetně podkladů předložených delegacemi.

(2) Delegace budou usilovat o to, aby podle povahy případu byla vzniklá škoda vyřízena smírnou cestou.

Článek 11

(1) Protokol musí obsahovat výsledky šetření a zjištění Komise, jakož i případné návrhy k zamezení událostí. Pokud by Komise nedosáhla jednomyslnosti, budou rozdílné názory uvedeny v protokole.

(2) Protokol se předkládá vládám smluvních států.

Článek 12

(1) Členové Komise, experti a pomocné síly mohou k plnění úkolů uvedených v článku 2 této Smlouvy bez vízové povinnosti, avšak s platným cestovním dokladem jednoho smluvního státu, na hraničních přechodech určených pro veřejný cestovní ruch překračovat státní hranice a zdržovat se po dobu plnění těchto úkolů na výsostném území druhého smluvního státu, jestliže se zúčastní:

a) mimořádného zasedání a k překročení státních hranic dojde na hraničním přechodu označeném v žádosti,

b) řádného zasedání a k překročení státních hranic dojde na hraničním přechodu a v době oznámených 24 hodiny předem vedoucímu delegace druhého smluvního státu.

(2) V případech, kdy se nepředpokládá bezvízový vstup podle odstavce 1, udělí smluvní státy za účelem účasti na zasedání členům Komise, expertům a pomocným silám neprodleně a bezplatně pro vstup a pobyt potřebná víza, má-li žadatel platný cestovní doklad druhého smluvního státu.

(3) Při překračování státních hranic podle článku 8 odstavce 2 této Smlouvy se nevyžaduje zvláštní povolení.

(4) Členové Komise, experti a pomocné síly mohou při plnění úkolů vyplývajících z této Smlouvy nosit na výsostném území druhého smluvního státu služební stejnokroj, nikoliv však zbraň.

Článek 13

(1) Členové komise, experti a pomocné síly nesmějí být na výsostném území druhého smluvního státu pro výkon úkolů vyplývajících z této Smlouvy stíháni ani po jejich skončení. Během pobytu na výsostném území druhého smluvního státu podmíněného těmito úkoly nesmějí být jakýmkoliv způsobem zadrženi nebo zatčeni; toto se nevztahuje na případy, budou-li přistiženi při spáchání úmyslného trestného činu, za který podle práva příslušného smluvního státu může být uložen trest odnětí svobody vyšší než pět let.

(2) Předměty nutné pro jejich osobní potřebu, jakož i materiál, vozidla, plavidla, nářadí, podklady, doklady a razítka, které mají s sebou, nesmějí být zabaveny.

(3) Smluvní státy se zavazují postarat se o osobní ochranu a fyzickou bezpečnost členů Komise, expertů a pomocných sil, jakož i o nedotknutelnost jejich podkladů, dokladů a razítek, které mají s sebou pro výkon své činnosti.

(4) Bude-li člen Komise nebo expert anebo pomocná síla jednoho smluvního státu při výkonu úkolů, kterými byl pověřen podle této Smlouvy, v důsledku nehody způsobené opatřeními druhého smluvního státu týkajícími se státních hranic usmrcen nebo zraněn, nebo bude-li věc, kterou má s sebou, poškozena nebo zničena, poskytne náhradu plné škody oprávněnému smluvní stát, který poškozeného vyslal, pokud poškozený nezavinil nehodu úmyslně nebo hrubou nedbalostí; všechny ostatní otázky náhrady škody se řídí právem tohoto smluvního státu.

(5) Bude-li vůči jednomu ze smluvních států uplatněn nárok podle odstavce 4, vyrozumí o tom diplomatickou cestou druhý smluvní stát spolu s předáním podkladů, které má k dispozici. Druhý smluvní stát provede potřebná šetření a sdělí k tomu stejnou cestou v přiměřené lhůtě své stanovisko.

(6) Pokud smluvní stát poskytl podle odstavce 4 náhradu škody, odškodní ho druhý smluvní stát. Také za jiná plnění, která poskytl jeden smluvní stát v souvislosti s nehodou na základě právního nároku, mu poskytne druhý smluvní stát náhradu za předpokladu, že poškozený nezavinil nehodu úmyslně nebo hrubou nedbalostí.

Článek 14

(1) Materiál k provádění úkolů vyplývajících z této Smlouvy převážený z výsostného území jednoho smluvního státu na výsostné území druhého smluvního státu je osvobozen od všech dovozních a vývozních poplatků za předpokladu, že bude po provedení úkolů vyvezen zpět, ledaže by se zpětný vývoz neuskutečnil pro úplné opotřebení nebo zánik materiálu.

(2) Členové Komise, experti a pomocné síly mohou vzít s sebou pro svou osobní potřebu cestovní potřeby včetně potravin, nápojů, léků a tabákových výrobků bez dovozních a vývozních poplatků v množství přiměřeném délce pobytu na výsostném území druhého smluvního státu.

(3) Zboží, které podle odstavců 1 a 2 poplatkům nepodléhá, je osvobozeno od dovozních a vývozních zákazů a omezení.

(4) Smluvní státy vzájemně zajistí pro dovoz, vývoz a průvoz zboží potřebného k provedení úkolů vyplývajících z této Smlouvy úlevy při celním projednávání a dohledu. Zejména může být upuštěno od vystavování celních dokladů.

Článek 15

Členové Komise, experti a pomocné síly jsou povinni zachovávat mlčenlivost podle příslušných předpisů smluvního státu, který je vyslal.

Článek 16

(1) Tato Smlouva bude ratifikována. Ratifikační listiny budou vyměněny ve Vídni.

(2) Tato Smlouva vstoupí v platnost šedesátý den po výměně ratifikačních listin a zůstane v platnosti po dobu jednoho roku. Pokud ji jeden ze smluvních států šest měsíců před uplynutím její platnosti nevypoví, prodlužuje se platnost Smlouvy vždy na další rok.

Na důkaz toho zmocněnci tuto Smlouvu podepsali a opatřili pečetěmi.

Dáno v Praze dne 21. prosince 1973 ve dvou vyhotoveních, každé v jazyce českém a německém, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za Československou socialistickou republiku:

Chňoupek v. r.

Za Rakouskou republiku:

Slumberger v. r.

Přesunout nahoru