Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 113/1974 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí, kterou se mění vyhláška ministerstva financí č. 95/1967 Sb., kterou se provádí zákon č. 73/1952 Sb., o dani z obratu, ve znění vyhlášky č. 171/1973 Sb.

Částka 21/1974
Platnost od 27.11.1974
Účinnost od 01.01.1975
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

113

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva financí

ze dne 22. listopadu 1974,

kterou se mění vyhláška ministerstva financí č. 95/1967 Sb., kterou se provádí zákon č. 73/1952 Sb., o dani z obratu, ve znění vyhlášky č. 171/1973 Sb.

Federální ministerstvo financí podle § 18 a 19 zákona č. 73/1952 Sb., o dani z obratu, stanoví:


Článek I

Vyhláška ministerstva financí č. 95/1967 Sb., kterou se provádí zákon č. 73/1952 Sb., o dani z obratu, ve znění vyhlášky č. 171/1973 Sb., se mění takto:

1. Čl. 7 zní:

"(1) Daň z obratu se odvádí: 1)

a) jednou částkou za čtvrtletí,

b) jednou částkou za měsíc nebo

c) zálohovými pevnými částkami.

(2) Jednou částkou za čtvrtletí odvádí daň z obratu podnik s čtvrtletní daňovou povinností do 100 000 Kčs nejpozději do 15. dne po uplynutí čtvrtletí. Čtvrtletní daňová povinnost se vypočte na každý rok předem jako průměr skutečné daňové povinnosti (kompenzované o záporné cenové rozdíly) za bezprostředně předcházející čtyři čtvrtletí.

(3) Jednou částkou za měsíc odvádí daň z obratu podnik s měsíční daňovou povinností do 200 000 Kčs (s výjimkou podniků uvedených v odstavci 2) nejpozději do 15. dne měsíce za předcházející měsíc. Měsíční daňovou povinností se rozumí průměr skutečné měsíční daňové povinnosti (kompenzované o záporné cenové rozdíly) za bezprostředně předcházející tři kalendářní měsíce.

(4) Zálohové pevné částky daně z obratu odvádí podnik prostřednictvím příslušné pobočky Státní banky československé na podkladě převodních příkazů:

a) dvakrát za měsíc u podniků s průměrnou měsíční daňovou povinností (odstavec 3) nad 200 000 Kčs do 2 000 000 Kčs,

b) denně u podniků s průměrnou měsíční daňovou povinností (odstavec 3) nad 2 000 000 Kčs.

(5) Výši zálohových pevných částek stanoví okresní finanční správa po projednání s podnikem podle průměru za předcházející tři měsíce; přihlíží přitom k plánu daně z obratu na příslušné čtvrtletí.

(6) Výši stanovených zálohových pevných částek daně z obratu oznámí podnik pobočce Státní banky československé před počátkem splátkového období, na které jsou zálohy stanoveny. Převodní příkazy, označené slovem "přednostně", 2) předkládá podnik pobočce Státní banky československé tak, aby je mohla zúčtovat na vrub jeho účtu nejpozději v den splatnosti. Splátkové období začíná u podniků, které odvádějí zálohové pevné částky denně [odstavec 4, písm. b)], šestnáctým dnem měsíce a končí patnáctým dnem následujícího měsíce.

(7) Podnik odvádějící daň z obratu zálohovými pevnými částkami dvakrát za měsíc [odstavec 4 písm. a)] je povinen odvést první zálohu nejpozději poslední den v měsíci a druhou do 15. dne následujícího měsíce; zároveň s druhou zálohou je povinen provést vyrovnání daňové povinnosti.

(8) Podnik odvádějící daň z obratu zálohovými pevnými částkami denně [odstavec 4 písm. b)] je povinen vyrovnat daňovou povinnost za předcházející měsíc nejpozději do 15. dne následujícího měsíce.

(9) Podnik je povinen vyrovnat samostatně bez ohledu na provedené zálohové platby nejpozději do 3 dnů:

a) částku daně z obratu uvedenou v dodatečném hlášení o dani z obratu ode dne jeho předložení (odevzdání příslušné finanční správě nebo podání na poštu),

b) dodatečně stanovenou daň 3) ode dne, kdy o ní byl zpraven,

c) zvýšení daně ode dne doručení rozhodnutí o zvýšení daně.

(10) Nedoplatek zjištěný při ročním vyúčtování vyrovná podnik nejpozději do 30. ledna běžného roku samostatným převodním příkazem.

(11) Přeplatek na dani vrátí okresní finanční správa podniku na jeho požádání; jinak jej použije k úhradě povinnosti na dani z obratu."

2. Čl. 8 zní:

"(1) Podnik je povinen předkládat okresní finanční správě hlášení o dani z obratu ve dvojím vyhotovení na předepsaném tiskopisu 4) nejpozději do 15. dne každého měsíce za bezprostředně předcházející měsíc. Negativní hlášení se nepředkládá.

(2) Podniky s průměrnou čtvrtletní daňovou povinností do 100 000 Kčs (čl. 7 odst. 2) předkládají hlášení o dani z obratu nejpozději do 15. dne po uplynutí každého čtvrtletí.

(3) Zjistí-li podnik dodatečně, že podané hlášení je nesprávné nebo neúplné, je povinen neprodleně podat okresní finanční správě dodatečné hlášení ve dvojím vyhotovení na předepsaném tiskopisu výrazně označeném jako hlášení dodatečné s udáním období, kterého se týká. V dodatečném hlášení se uvedou pouze rozdíly proti původně podanému hlášení.

(4) Po skončení kalendářního roku předloží podnik do 27. ledna okresní finanční správě roční vyúčtování daně z obratu na předepsaném tiskopisu. Vyúčtování předloží podnik i za část roku, jestliže byl během roku sloučen s jiným podnikem, rozdělen nebo zrušen. V těchto případech podnik podá vyúčtování nejpozději do 27. dne po uplynutí měsíce, ve kterém ke změnám došlo."

3. Čl. 11 zní:

"(1) Zvýšení daně (penále) 5) za každý den prodlení činí 0,05 % z dlužné částky, nejméně však 100 Kčs. Zvýšení daně okresní finanční správa předepíše:

a) podniku, který odvádí daň jednou částkou (čl. 7 odst. 2 a 3), neuhradí-li daňovou povinnost do 15. dne následujícího měsíce,

b) podniku, který odvádí daň z obratu zálohovými pevnými částkami, jestliže nedodrží stanovené splátky nebo stanovené lhůty (čl. 7 odst. 4 a 7),

c) podniku, který odvádí daň z obratu zálohovými pevnými částkami, jestliže nevyrovná rozdíl mezi úhrnem zálohových plateb a daňovou povinností za předcházející měsíc (čl. 7 odst. 7 a 8),

d) podniku, jemuž byla dodatečně stanovena daň, počínaje 16. dnem následujícím po měsíci (čtvrtletí), ve kterém byla zkrácena daň; byla-li daň stanovena na podkladě dodatečného hlášení o dani z obratu, snižuje se zvýšení daně na polovinu,

e) podniku, který do 30. ledna běžného roku neuhradí nedoplatek na dani zjištěný při ročním vyúčtování (čl. 7 odst. 10),

f) podniku, který neuhradí včas zvýšení daně [čl. 7 odst. 9 písm. c)],

g) podniku, který neoprávněně nakoupil za maloobchodní ceny výrobky, u nichž došlo k převýšení velkoobchodních cen nad maloobchodními cenami a neodvedl rozdíl [čl. 10 odst. 8 písm. c)] počínaje 16. dnem následujícím po měsíci (čtvrtletí), ve kterém došlo k nákupu.

(2) Zvýšení se počítá za každý den prodlení počínaje dnem následujícím po splatnosti až do dne zaplacení včetně.

(3) V případech, kdy celkové zvýšení, týkající se všech plateb daně na úhradu jedné daňové povinnosti, nedosahuje Kčs 100,-, předepisuje se částka Kčs 100,- podle odstavce 1 jen jednou."

4. Čl. 12 se vypouští.

5. Dosavadní čl. 13 se označuje jako čl. 12.


Článek II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1975.


První náměstek ministra:

Ing. Zámečník v. r.

Poznámky pod čarou

1) Úhradu záporných cenových rozdílů provádějí okresní finanční správy ve lhůtách stanovených pro odvod daně.

2) § 7 vyhlášky generálního ředitele Státní banky československé č. 85/1966 Sb., o platebním styku a zúčtování na účtech organizací.

3) § 8 odst. 2 zákona č. 73/1952 Sb., o dani z obratu.

4) Pokyny federálního ministerstva financí pro vyplňování hlášení o dani z obratu z 29. ledna 1973 čj. VI/2-900/73 uveřejněné ve Finančním zpravodaji č. 4/1973.

5) § 14 odst. 1 zákona č. 73/1952 Sb., o dani z obratu.

Přesunout nahoru