Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 103/1974 Sb.Zákon o zemědělské dani

Částka 19/1974
Platnost od 06.11.1974
Účinnost od 01.01.1975
Zrušeno k 01.01.1989 (172/1988 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

103

ZÁKON

ze dne 23. října 1974

o zemědělské dani

Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:


§ 1

Úvodní ustanovení

Tímto zákonem se upravuje

1. zemědělská daň, která zahrnuje

a) daň z pozemků,

b) daň ze zisku,

d) daň z příjmů občanů ze zemědělské výroby;

2. příspěvek na sociální zabezpečení.

ČÁST PRVNÍ

Daň z pozemků

§ 2

Předmět daně

(1) Předmětem daně jsou veškeré pozemky vedené v evidenci nemovitostí 1) jako zemědělská půda, bez ohledu na to, jsou-li skutečně obdělávány či nikoliv nebo slouží-li k jiným účelům než k zemědělské výrobě.

(2) Z nezemědělské půdy podléhají dani

a) hospodářsky využívané vodní plochy,

b) okrasné zahrady 2) v užívání občanů.

§ 3

Osvobození od daně

Od daně jsou osvobozeny:

a) rekultivované pozemky po dobu 5 roků, počínaje následujícím rokem, kdy byly vráceny zemědělské výrobě,

b) pozemky (jejich části), na nichž byly osázeny

1. ušlechtilé druhy vinné révy v souvislé výměře alespoň 1/4 ha, po dobu 6 let,

2. intenzívní ovocné sady v souvislé výměře alespoň 1 ha, po dobu 4 let,

3. chmel a bobuloviny v souvislé výměře alespoň 1/2 ha, po dobu 2 let,

počínaje rokem po osázení,

c) pozemky dočasně odňaté zemědělské výrobě rozhodnutím příslušného národního výboru, 3)

d) pozemky užívané diplomatickými zástupci pověřenými v Československé socialistické republice, jinými osobami, které podle mezinárodního práva požívají výsad a imunity, a konzuly z povolání za předpokladu, že nejsou československými státními občany a že je zaručena vzájemnost,

e) pozemky, které jsou ve správě a v užívání národních výborů a jejich rozpočtových organizací.

§ 4

Poplatníci

(1) Poplatníkem daně je každý uživatel půdy uvedené v § 2.

(2) Z pozemků, které jsou užívány jako záhumenky (individuální nebo společné) platí daň jednotné zemědělské družstvo; její náhradu může požadovat od členů družstva.

(3) Je-li pozemek užíván několika uživateli, jsou povinni platit daň společně a nerozdílně.

§ 5

Základ daně

(1) Základem daně je celková výměra všech pozemků podléhajících dani.

(2) Do celkové výměry všech pozemků podléhajících dani se nezapočítávají

a) pozemky patřící k rodinným domkům, jakož i zahrady členů jednotných zemědělských družstev, které souvisejí s pozemkem, na němž je obytná budova, nebo jsou v zastavěné části obce,3a) činí-li jejich úhrnná výměra mimo zastavěnou plochu nejvýše 800 m2,

b) jeden pozemek téhož uživatele určený k rekreačním účelům, činí-li jeho výměra mimo zastavěnou plochu nejvýše 400 m2,

(3) Převýší-li výměra pozemků rozsah stanovený v odstavci 2, započítává se do celkové výměry všech pozemků celá jejich výměra.

§ 6

Sazba daně

(1) Daň připadající na 1 ha pozemků je odstupňována podle přírodních stanovišť a je uvedena v sazebníku, který tvoří přílohu č. 1 tohoto zákona.

(2) Daň z hospodářsky využívaných vodních ploch činí 50 Kčs z 1 ha.

§ 7

Snížení daně

(1) Orgán vykonávající správu daně může snížit poplatníkům daň až o 50 %, jestliže jimi obhospodařované pozemky jsou podstatně horší ve srovnání s ostatními pozemky v obci.

(2) Orgán vykonávající správu daně může snížit nebo zcela prominout daň z pozemků, které jsou část roku zaplaveny, z pozemků, na nichž se provádějí vodohospodářské úpravy, z pozemků, které byly během roku rozhodnutím příslušného orgánu zcela nebo zčásti odňaty dočasně nebo natrvalo zemědělské výrobě, a z pozemků, které nelze plně využívat k zemědělské výrobě z důvodů uvedených v prováděcím předpise.

ČÁST DRUHÁ

Daň ze zisku

§ 8

Poplatníci

Poplatníky daně jsou:

a) jednotná zemědělská družstva, společné zemědělské podniky, společné družstevní podniky, meliorační družstva,

b) státní statky, státní hospodářské organizace vojenských lesů a statků, státní hospodářské organizace výzkumné a vývojové základny zemědělské výroby a zemědělských služeb a další státní hospodářské organizace odvětví zemědělství a výživy určené federálním ministerstvem financí v dohodě s příslušným ministerstvem financí republiky,

c) oborové podniky, oborová (generální) ředitelství a sdružení organizací, 4) pokud alespoň polovina podřízených, popřípadě sdružených organizací podléhá dani ze zisku podle tohoto zákona.

§ 9

Osvobození od daně

Nově budované společné zemědělské podniky s převážně zemědělskou výrobou a agrochemické podniky 5) jsou osvobozeny od daně po dobu pěti let od jejich vzniku.

§ 10

Předmět daně

Předmětem daně je veškerá činnost poplatníků daně.

§ 11

Připočitatelné položky

(1) Připočitatelnými položkami jsou:

(2) Výdaje, které mohou státní hospodářské organizace hradit z nákladů podle zvláštních předpisů, 6) zahrnou se pro výpočet základu daně v družstevních organizacích do nákladů ve skutečné výši, maximálně však v rozsahu a do výše stanovené těmito předpisy.

(4) Při provozování společné činnosti v rámci kooperace, při níž nevzniká nová organizace, je součástí základu daně u sdružených organizací i podíl na zisku (ztrátě) na ně připadající z této činnosti. Pro účely zemědělské daně se na sdružené organizace rozvrhnou tržby, výnosy a náklady ze společné činnosti.

(5) U poplatníků v likvidaci je základem daně do skončení likvidace bilanční zisk upravený o připočitatelné a odpočitatelné položky a po skončení likvidace likvidační přebytek.

§ 12

Připočitatelné položky

(1) Připočitatelnými položkami jsou:

a) částky, o které byly zvýšeny náklady nebo sníženy výnosy v rozporu s právními předpisy, do nákladů zahrnuté příspěvky a subvence, k jejichž úhradě není poplatník povinen podle právních předpisů, bezúplatná věnování, a dále částky, o které poplatník překročil závazné limity nákladů stanovené ve schváleném finančním plánu, jejichž druhy určuje vláda Československé socialistické republiky, 1)

b) přijaté dotace a subvence určené k úhradě nákladů, s výjimkou stabilizačních dotací,

c) vrácené členské podíly z agrochemických podniků,

d) vratky daně z pozemků.

(2) Připočitatelnými položkami dále jsou, pokud jsou účtovány v nákladech poplatníků, tyto položky:

a) rozdíl, o který jsou placené pokuty a penále vyšší než přijaté,

b) přirážky k úplatě za vypouštění odpadních vod.

§ 13

Odpočitatelné položky

(1) Odpočitatelnými položkami jsou, pokud nejsou podle právních předpisů účtovány v nákladech nebo na vrub tvorby zisku poplatníka, tyto položky:

a) zaplacená daň z pozemků,

c) členské podíly složené agrochemickým podnikům.

(2) Odpočitatelnými položkami jsou dále:

a) rozdíl, o který jsou přijaté pokuty a penále vyšší než placené,

b) částky přijaté od jiné organizace z prostředků, které již byly zdaněny daní ze zisku nebo obdobnou daní u jiné organizace, jsou-li součástí zisku,

c) příplatky charakteru prémií stanovené příslušnými ústředními orgány, pokud jsou zahrnuty do zisku.

§ 14

Sazba daně

(1) Sazba daně, s výjimkou podle odstavce 4, ze základu daně

při rentabilitě % činí %
do 50
nad 5 do 150+ 2,-à
nad 15 do20 20,-+ 1,9 à
nad 20 do 2529,5+ 1,5à
nad 25 do 3037,-+ 1,2 à
nad 30 do 3543,-+ 0,9 à
nad 35 do 4047,5+ 0,7 à
nad 40 do 4851,-+ 0,5 à
nad 4855,-

(2) Rentabilita se vypočítává s přesností na setiny jako poměr bilančního zisku sníženého o zaplacenou daň z pozemků a zvýšeného o připočitatelnou položku podle § 12 odst. 1 písm. a) k nákladům celkem sníženým o připočitatelnou položku podle § 12 odst. 1 písm. a) a zvýšeným o hodnotu nakoupených zvířat.

(3) Činitel "á" se rovná procentu rentability přesahujícímu spodní hranici příslušného pásma daně s přesností na setiny.

(4) Sazba daně u organizací zemědělského zásobování a nákupu, strojních a traktorových stanic, opraven zemědělských strojů, generálních ředitelství, sdružení státních hospodářských organizací a poplatníků v likvidaci činí 50 % ze základu daně; po ukončení likvidace 50 % z případného likvidačního přebytku.

§ 15, § 16zrušeno

ČÁST TŘETÍzrušeno

§ 17zrušeno

Daň z překročení mezd a odměnzrušeno

§ 18 – § 20zrušeno

Daň z celkového objemu mezdzrušeno

§ 21 – § 23zrušeno

Daň z individuálních mezdzrušeno

§ 24 – § 26zrušeno

ČÁST ČTVRTÁ

Příspěvek na sociální zabezpečení

§ 27

Poplatníci

Příspěvek na sociální zabezpečení (dále jen "příspěvek") odvádějí organizace zemědělského zásobování a nákupu, státní hospodářské organizace vojenských lesů a statků, generální ředitelství a sdružení státních hospodářských organizací, pokud alespoň polovina podřízených, popřípadě sdružených organizací má povinnost odvádět příspěvek podle tohoto zákona. Federální ministerstvo financí může v dohodě s příslušným ministerstvem financí republiky stanovit, které další organizace určené v § 8 za poplatníky daně ze zisku odvádějí příspěvek.

§ 28

Základ příspěvku

(1) Základem příspěvku je objem mzdových prostředků zúčtovaný v běžném roce k výplatě, snížený o odměny uvedené v odstavci 3.

(3) Základ příspěvku se snižuje o odměny zúčtované k výplatě nejlepším pracovníkům a kolektivům z částky, kterou poplatník obdržel jako odměnu k Rudému praporu pětiletky nebo k praporu, popřípadě standartě jemu na roveň postaveným, a o odměny podle předpisů o autorském právu, zúčtované k výplatě v běžném roce.2)

(4) Příspěvek zahrnuje i pojistné nemocenského pojištění3) a je součástí nákladů poplatníka.

§ 29

Sazba příspěvku

Sazba příspěvku činí 10 % ze základu.

ČÁST PÁTÁ

Daň z příjmů občanů ze zemědělské výroby

§ 30

Poplatníci

(1) Poplatníky daně jsou občané, kteří provozují zemědělskou výrobu na vlastní nebo společný účet.

(2) Provozuje-li zemědělskou výrobu společně více osob, jsou povinny platit daň společně a nerozdílně.

§ 31

Osvobození od daně

Od daně jsou osvobozeni:

a) členové jednotných zemědělských družstev, a to jak z příjmů, které dostávají od družstva v penězích nebo naturáliích jako odměnu za práci, popřípadě jako splátky na náhradu za odevzdaný majetek, tak z příjmů dosažených provozováním záhumenkového hospodářství; osvobození od daně se však nevztahuje na příjmy z pěstování zvláštních kultur a ze specializované živočišné výroby (§ 32 odst. 3 a § 33 odst. 4);

b) pracovníci a členové socialistických zemědělských organizací, státních organizací, které plní vědeckovýzkumné úkoly a úkoly výuky pro odvětví zemědělství, vojenských lesů a statků, státních organizací lesního a vodního hospodářství, školních lesních podniků vysokých škol a státních hospodářství lesnických škol a učilišť z příjmů ze zemědělské výroby na pozemcích, které jim byly těmito organizacemi přenechány do dočasného užívání; osvobození se však nevztahuje na příjmy z pěstování zvláštních kultur a ze specializované živočišné výroby;

c) diplomatičtí zástupci pověření v Československé socialistické republice, jiné osoby, které podle mezinárodního práva požívají výsad a imunity, a konzulové z povolání, za předpokladu, že nejsou československými státními občany a že je zaručena vzájemnost.

§ 32

Předmět daně

(1) Předmětem daně je, s výjimkou uvedenou v odstavci 2, veškerá činnost související s provozováním zemědělství včetně rybníkářství. Patří k ní i příležitostná činnost a vedlejší výroba, pokud úzce souvisí s rostlinnou nebo živočišnou výrobou a příjmy z nich plynoucí jsou jen doplňkem příjmů z rostlinné a živočišné výroby.

(2) Předmětem daně není pěstování zvláštních kultur a specializovaná živočišná výroba, při nichž se ročně dosahuje po odečtení vynaložených nákladů příjmů nad 20 000 Kčs, nebo by se těchto příjmů dosáhlo při řádném hospodaření a za normálních klimatických podmínek. Příjmy z těchto činností podléhají dani z příjmů obyvatelstva.

(3) Pro účely tohoto zákona se považují

a) za zvláštní kultury: chmel, vinná réva, tabák, zelenina, jahody, ovoce, léčivé a kořeninové rostliny, semena všeho druhu, květiny a žampióny;

b) za specializovanou živočišnou výrobu: chov včel, kožešinových a laboratorních zvířat a chov běžných hospodářských zvířat provozovaný nezemědělci nebo v rozsahu, který není úměrný rozsahu provozované rostlinné výroby.

Základ daně

§ 33

(1) Příjem podrobený dani se vypočítává, s výjimkou uvedenou v odstavci 4, jako součin průměrné normy výnosnosti připadající na 1 ha zemědělské půdy a celkové výměry všech pozemků způsobilých k zemědělskému obdělávání.

(2) Průměrné normy výnosnosti na 1 ha zemědělské půdy jsou uvedeny v příloze č. 2 tohoto zákona.

(3) Do celkové výměry rozhodné pro výpočet příjmu podrobeného dani se započítávají

a) pastviny, pokud podle předpisů o ochraně zemědělského půdního fondu 7) nebyla uložena jejich přeměna na ornou půdu, dvěma desetinami skutečné výměry,

b) hospodářsky využívané vodní plochy třemi desetinami,

c) z ostatní nezemědělské půdy 8) pouze pozemky, které jsou využívány pro zemědělskou výrobu.

(4) Příjem z pěstování zvláštních kultur (plodin) a příjem ze specializované živočišné výroby se vypočítává podle skutečně dosažených peněžních a naturálních příjmů snížených o výdaje vynaložené na jejich dosažení. Příjem z pěstování zvláštních kultur stanoví orgán vykonávající správu daně nejméně ve výši odpovídající průměrné normě výnosnosti.

(5) Nechová-li poplatník více než 15 včelstev, nezapočítávají se peněžní a naturální příjmy za med do základu daně.

(6) Základem daně je součet příjmů uvedených v odstavcích 1 a 4.

§ 34

(1) Příjem podle průměrných norem výnosnosti se stanoví z celkové výměry všech pozemků uvedených v § 33 odst. 1 a 3 podle stavu k 1. lednu roku, na který se daň vyměřuje, s výjimkou pozemků věnovaných pěstování zvláštních kultur (plodin) a s výjimkou případů uvedených v § 49 odst. 2.

(2) Příjem ze zvláštních kultur (plodin) a specializované živočišné výroby se stanoví podle skutečně dosažených příjmů a vynaložených výdajů v kalendářním roce, který předchází roku, na který se daň vyměřuje.

§ 35

Sazba daně

Daň činí při základu daně
nad Kčs do Kčs
3 000 5 %
3 000 6 000 150 Kčs a 7 % ze základu přesahujícího 3 000 Kčs
6 000 9 000 360 Kčs a 10 % ze základu přesahujícího 6 000 Kčs
9 000 14 000 660 Kčs a 15 % ze základu přesahujícího 9 000 Kčs
14 000 20 000 1 410 Kčs a 22 % ze základu přesahujícího 14 000 Kčs
20 000 2 730 Kčs a 30 % ze základu přesahujícího 20 000 Kčs.

§ 36

Zvýšení a snížení daně

(1) Poplatníkům, kteří nemají nezletilé děti, se vyměřená daň zvýší o 10 %.

(2) Orgán vykonávající správu daně může

a) přiměřeně zvýšit vyměřenou daň, nejvýše však o 50 %, má-li poplatník příjmy z příležitostné činnosti, z vedlejší výroby nebo z prodeje zemědělských výrobků přímo spotřebitelům, a v případě neúměrně vysokých příjmů ze zemědělské výroby;

b) přiměřeně snížit vyměřenou daň, nejvýše však o 50 %, jde-li o poplatníky starší 65 let nebo se změněnou pracovní schopností, anebo vyžadují-li to místní poměry.

§ 37

Daněprosté minimum

(1) Poplatníkům, jejichž příjem ze zemědělské výroby spolu s příjmy z jiných pramenů nepřesáhne 3 000 Kčs za rok, se daň nevyměří.

(2) Provozuje-li zemědělskou výrobu více občanů na společný účet, platí hranice stanovená v odstavci 1 pro úhrn jejich příjmů.

(3) Činí-li základ daně podle § 33 méně než 400 Kčs, daň se nevyměří.

§ 38

Záznamní povinnost

Poplatníkům, kteří pěstují zvláštní kultury (plodiny) nebo provozují specializovanou živočišnou výrobu, příležitostnou činnost, vedlejší výrobu nebo kteří prodávají zemědělské výrobky přímo spotřebitelům, může orgán vykonávající správu daně uložit, aby vedli záznamy o skutečně dosažených peněžních a naturálních příjmech a výdajích a doklady uschovávali.

ČÁST ŠESTÁ

Společná ustanovení

§ 39

Oznámení o vzniku a zániku daňové povinnosti

Poplatníci jsou povinni oznámit skutečnosti rozhodné pro vznik nebo zánik daňové povinnosti do 15 dnů orgánu vykonávajícímu správu daně, a to

a) poplatníci podle § 4, že se stali nebo přestali být uživateli pozemků,

b) poplatníci uvedení v § 8 den vzniku nebo zániku organizace,

c) poplatníci uvedení v § 30 den zahájení nebo ukončení činnosti, z níž plynou příjmy podléhající dani.

§ 40

Zdaňovací období

(1) Daň z pozemků a daň z příjmů občanů ze zemědělské výroby se vyměřují na každý kalendářní rok podle stavu k 1. lednu, s výjimkou případů uvedených v § 34 odst. 2 a v § 49 odst. 2.

(2) Daň ze zisku, a příspěvek na sociální zabezpečení se vyměřují za každý uplynulý rok.

(3) Skutečnosti rozhodné pro vyměření daně a příspěvku se posuzují pro každý rok samostatně.

§ 41

Daňové přiznání

(1) Každý, kdo je povinen platit zemědělskou daň a odvádět příspěvek, je povinen podat do 15. února příslušnému orgánu vykonávajícímu správu daně přiznání k dani z pozemků a k dani z příjmů občanů ze zemědělské výroby na běžný rok a k ostatním daním a k příspěvku přiznání za uplynulý rok. Je-li pozemek užíván několika uživateli (§ 4 odst. 3) nebo provozuje-li zemědělskou výrobu společně více osob (§ 30 odst. 2), je povinen podat přiznání jeden z nich.

(2) Přiznání k dani z pozemků a k dani z příjmů občanů ze zemědělské výroby nemusí poplatníci podat, nedošlo-li ke změnám v okolnostech rozhodných pro vyměření daně a byla-li tato skutečnost oznámena ve lhůtě stanovené pro podání přiznání příslušnému orgánu vykonávajícímu správu daně.

(3) Poplatník je povinen v přiznání si daň a příspěvek sám vypočítat. Může v něm též požádat o snížení daně. Organizace je povinna připojit k přiznání účetní závěrku a další doklady stanovené příslušným ministerstvem financí.

(4) Zanikne-li organizace bez provedení likvidace, je její právní nástupce povinen podat do konce následujícího měsíce přiznání k dani ze zisku, a k příspěvku za uplynulou část roku.

(5) V případě likvidace organizace trvá daňová povinnost i povinnost podávat každoročně přiznání k dani a k příspěvku až do skončení likvidace. Po skončení likvidace je orgán pověřený likvidací povinen podat do konce následujícího měsíce přiznání za uplynulou část roku a v přiznání k dani ze zisku uvést též likvidační přebytek. Přiznání je povinen doložit počáteční a konečnou likvidační rozvahou s výkazem o použití likvidačního přebytku. Likvidační přebytek se připočte k základu daně ze zisku toho roku, v němž byla likvidace skončena.

Vyměření daně a příspěvku

§ 42

(1) Zemědělskou daň vyměřuje orgán vykonávající její správu.

(2) V případech uvedených v § 4 odst. 3 a § 30 odst. 2 vyměří se daň poplatníkovi, který podal přiznání; nebylo-li přiznání podáno, vyměří se daň kterémukoliv z nich.

(3) Jednotlivé daně a příspěvek se nevyměří, činí-li po zvýšení nebo snížení méně než 20 Kčs.

(4) Základ daně z pozemků se zaokrouhluje na celém m2 nahoru a základ ostatních daní a příspěvku se zaokrouhluje na celé 100 Kčs dolů.

(5) Jednotlivé daně, příspěvek, jejich zvýšení (§ 50 odst.3) a penále se zaokrouhlují na celé Kčs nahoru.

§ 43

(1) O vyměření daně a příspěvku vyrozumí orgán vykonávající její správu poplatníky platebním výměrem; občany bydlící v jeho obvodě vyrozumí o vyměření daně hromadně předpisným seznamem.

(2) Předpisný seznam se vyloží k veřejnému nahlédnutí po dobu 30 dnů. Poslední den této lhůty je dnem doručení. Počátek, místo a dobu vyložení hromadného předpisného seznamu vyhlásí orgán vykonávající správu daně veřejnou vyhláškou nebo jiným způsobem v místě obvyklým.

(3) Dojde-li u poplatníka ke změně ve výši jeho daňové povinnosti, sdělí orgán vykonávající správu daně nově upravenou výši daňové povinnosti, popřípadě povinnosti k odvodu příspěvku, poplatníkovi zvláštním (dodatečným) platebním výměrem.

Placení daně

§ 44

(1) Daň z pozemků všech poplatníků a daň z příjmů občanů ze zemědělské výroby je splatná ve třech splátkách, a to 20 % nejpozději do 30. dubna, 30 % daně do 31. srpna a 50 % daně do 30. listopadu běžného roku.

(2) Jakmile byl poplatník vyrozuměn vyložením předpisného seznamu nebo platebním výměrem o vyměření, je povinen platit splátky podle odstavce 1 podle toho, jak mu byla daň vyměřena. Rozdíl proti prošlým splátkám vypočteným podle přiznání s případným zvýšením podle § 36 odst. 2 je splatný do 15 dnů ode dne doručení platebního výměru nebo doručení hromadného předpisného seznamu.

(3) Jestliže daň z pozemků nebo daň z příjmů občanů ze zemědělské výroby nepřesahuje 100 Kčs, je poplatník povinen ji zaplatit celou nejpozději do 31. března běžného roku.

§ 45

(1) Jednotná zemědělská družstva, státní statky, šlechtitelské a semenářské podniky a statky, velkovýkrmny a státní plemenářské podniky jsou povinny platit zálohy na daň ze zisku takto: do 30. září zálohu ve výši 30 % a do 30. listopadu zálohu ve výši 50 % daně ze zisku vyměřené za předchozí zdaňovací období.

(2) Ostatní poplatníci daně ze zisku jsou povinni platit zálohy na tuto daň nejpozději třetího dne před koncem měsíce takto:

a) v lednu měsíční zálohu ve výši jedné dvanáctiny plánované roční daňové povinnosti;

b) počínaje únorem se výše zálohy vypočítá z bilančního zisku skutečně dosaženého v předcházejícím měsíci. Je-li takto vypočtená záloha daně na běžný měsíc vyšší nebo nižší než záloha splatná v předcházejícím měsíci, zúčtuje poplatník rozdíl při placení zálohy na běžný měsíc;

c) po uplynutí každého čtvrtletí (s výjimkou posledního čtvrtletí) vypočte poplatník, kolik činí daň ze zisku vypočtená ze základu skutečně dosaženého za dobu od začátku roku. Rozdíl, o který je vypočtená daňová povinnost vyšší nebo nižší než součet splatných záloh na daň ze zisku, poplatník zúčtuje s měsíční zálohou na tuto daň v prvním měsíci následujícího čtvrtletí. Na žádost poplatníka může být přeplatek zúčtován na jinou daň, na příspěvek na sociální zabezpečení nebo jejich nedoplatky, popřípadě může být vrácen;

d) ve výši jedné dvanáctiny plánované roční daňové povinnosti v případě, že poplatník není povinen předkládat výkaz o výsledku hospodaření měsíčně. Po uplynutí každého čtvrtletí (s výjimkou posledního čtvrtletí) se postupuje podle písmena c);

e) činila-li daň ze zisku u poplatníka za uplynulý rok méně než 400 000 Kčs, platí se zálohy čtvrtletně, a to ze základu skutečně dosaženého od počátku roku po odečtení záloh již dříve splatných. Zálohy jsou (s výjimkou posledního čtvrtletí) splatné nejpozději třetího dne před koncem prvního měsíce po skončení čtvrtletí.

§ 46zrušeno

§ 47

Poplatníci příspěvku jsou povinni platit zálohy na tento příspěvek

a) měsíčně, a to nejpozději třetího dne před koncem každého měsíce, ve výši jedné dvanáctiny povinnosti vypočtené podle plánu na běžný rok. Po uplynutí každého čtvrtletí (s výjimkou posledního čtvrtletí) vypočte poplatník, kolik činí příspěvek ze základu skutečně dosaženého od počátku roku. Je-li takto vypočtený příspěvek vyšší než zaplacené zálohy, je poplatník povinen rozdíl zaplatit se zálohou splatnou v prvním měsíci následujícího čtvrtletí. Pokud je vypočtený příspěvek nižší než odvedené zálohy, zúčtuje se rozdíl na zálohy splatné v dalším období;

b) čtvrtletně, činil-li příspěvek za uplynulý rok méně než 400 000 Kčs, a to ve výši příspěvku vypočteného ze základu skutečně dosaženého od počátku roku po odečtení záloh již zaplacených. Zálohy (s výjimkou posledního čtvrtletí) jsou splatné nejpozději třetího dne před koncem prvního měsíce po skončení čtvrtletí.

§ 48

(1) Poplatníci, kteří jsou povinni platit zálohy podle § 45 odst. 2, a § 47, předloží nejpozději do dne splatnosti prvé zálohy běžného roku orgánu vykonávajícímu správu daně výpočet plánované roční povinnosti, podle které se platí zálohy.

(2) Činila-li daň ze zisku, nebo příspěvek za uplynulý rok méně než 100 000 Kčs, neplatí se zálohy podle § 45 až 47; poplatník vyrovná daň a příspěvek ve lhůtě pro podání přiznání.

(3) Jestliže daň ze zisku a příspěvek vypočtené v přiznání jsou vyšší než zaplacené zálohy, je poplatník povinen zaplatit rozdíl ve lhůtě stanovené pro podání přiznání. Jsou-li zaplacené zálohy vyšší než daň a příspěvek vypočtené v přiznání, zúčtuje se přeplatek za uplynulé zdaňovací období na zálohy daně a příspěvku v běžném roce nebo se na žádost vrátí poplatníkovi.

(4) Jestliže daň ze zisku, a příspěvek stanovené platebním výměrem jsou vyšší než daň a příspěvek vypočtené v přiznání, je poplatník povinen zaplatit rozdíl do 15 dnů po doručení platebního výměru.

(5) V odůvodněných případech může orgán vykonávající správu daně stanovit zálohy jinak.

(6) Ustanovení o výkonu rozhodnutí v daňovém řízení 9) platné pro státní hospodářské organizace platí pro všechny poplatníky daně ze zisku podle § 8; použije se obdobně i pro úhradu dlužných částek z účtů u ostatních peněžních ústavů.

(7) Zálohy na daň ze zisku a na příspěvek se zaokrouhlují na celé tisíce Kčs dolů.

§ 49

(1) Stane-li se poplatník během roku členem jednotného zemědělského družstva nebo budou-li jeho pozemky předány do užívání socialistické organizaci, odepíší se mu splátky daně z pozemků a daně z příjmů občanů ze zemědělské výroby, pokud ke dni vstupu do družstva nebo ke dni předání pozemků socialistické organizaci nebyly splatné.

(2) Vystoupil-li během roku člen z jednotného zemědělského družstva nebo byl-li z něho vyloučen, vyměří se mu na tento rok daň z pozemků i daň z příjmů občanů ze zemědělské výroby z celkové výměry pozemků, které mu byly jednotným zemědělským družstvem vyděleny, přičemž se od vyměřené daně odečte částka daně připadající na dosud prošlé splátky daně.

§ 50

Penále, zvýšení daně a příspěvku

(1) Nezaplatila-li organizace daň a příspěvek, případně zálohy na ně včas a v plné výši, je povinna zaplatit za každý den prodlení penále ve výši 0,1 % z nedoplatků daně a příspěvku s příslušenstvím, 10) zjištěných ke dnům splatnosti.

(2) Nezaplatil-li občan daň (splátku na daň) včas a v plné výši, je povinen zaplatit penále ve výši 5 % z nedoplatků daně s příslušenstvím, zjištěných ke dnům splatnosti.

(3) Nepodá-li poplatník přiznání k dani a k příspěvku nebo oznámení podle § 41 odst. 2 včas, mohou mu být daň a příspěvek zvýšeny až o 10 %.

(4) Uvede-li organizace v přiznání daň nebo příspěvek nižší částkou, než jakou měla správně uvést, zvýší orgán vykonávající správu daně daň a příspěvek o penále ve výši 10 % tohoto rozdílu.

(5) Předpis penále a zvýšení daně a příspěvku se sdělí poplatníkovi platebním výměrem. Penále je splatné do 15 dnů ode dne doručení platebního výměru.

(6) Penále se nepředepíše, nepřesáhne-li částku, kterou stanoví federální ministerstvo financí v prováděcím předpise.

§ 51

Odvolání

(1) Proti vyměření daně, příspěvku, proti jejich zvýšení a proti penále může se poplatník odvolat do 15 dnů ode dne doručení platebního výměru nebo ode dne doručení hromadným předpisným seznamem (§ 43 odst. 2).

(2) Odvolání nemá odkladný účinek.

§ 52

Řízení

Pro řízení ve věcech zemědělské daně a příspěvku platí předpisy o řízení ve věcech daní a poplatků, 11) pokud tento zákon nestanoví jinak.

§ 53

Zánik práva vyměřit a vymáhat daň a příspěvek

(1) Daň, příspěvek, jejich zvýšení a penále nelze vyměřit ani vymáhat po uplynutí tří let od konce kalendářního roku, v němž byl poplatník povinen podat přiznání k dani a příspěvku.

(2) Je-li v této lhůtě proveden úkon k vyměření nebo k vymáhání daňové pohledávky a příspěvku, běží lhůta pro vyměření nebo vymáhání znovu od konce roku, ve kterém byl poplatník o tomto úkonu zpraven.

§ 54

Výnos zemědělské daně

(1) Pro výnos zemědělské daně a příspěvku na sociální zabezpečení neplatí ustanovení § 3 písm. a) zákona č. 134/1970 Sb., o rozpočtových pravidlech.

(2) Příjmem státního rozpočtu federace je pouze výnos zemědělské daně a příspěvku na sociální zabezpečení organizací řízených federálním ministerstvem národní obrany a federálním ministerstvem vnitra.

ČÁST SEDMÁ

Prováděcí předpisy, výjimky a úlevy

§ 55

(2) Vláda Československé socialistické republiky, pokud jde o poplatníky zemědělské daně řízené orgány federace, a vlády České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky, pokud jde o ostatní poplatníky, mohou poskytnout daňovou úlevu, popřípadě osvobodit od daně skupiny poplatníků nebo poplatníky v určitých oblastech a poskytnout úlevy pro škody způsobené živelními pohromami.

§ 56

(1) Federální ministerstvo financí na návrh federálního ministerstva národní obrany, popřípadě federálního ministerstva vnitra, může stanovit odchylný způsob zdanění a odvod zemědělské daně a příspěvku u organizací řízených federálním ministerstvem národní obrany, popřípadě federálním ministerstvem vnitra.

(2) Federální ministerstvo financí, pokud jde o poplatníky zemědělské daně řízené orgány federace, a ministerstva financí České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky, pokud jde o ostatní poplatníky, mohou

a) povolit, aby poplatníkem zemědělské daně a příspěvku bylo oborové (generální) ředitelství za všechny jím řízené organizace, popřípadě oborový podnik za všechny přidružené organizace,

c) zcela nebo zčásti osvobodit od daně ze zisku nově založené organizace zemědělské výroby a zemědělských služeb a dále organizace, u nichž došlo k podstatnému rozšíření výrobní činnosti nebo k značnému rozšíření členské základny; osvobození může platit nejvýše na dobu pěti let od jejich vzniku nebo podstatného rozšíření činnosti,

d) rozhodnout o způsobu zdanění ve sporných případech a u nově vzniklých organizací zemědělské výroby a zemědělských služeb a dále u státních hospodářských organizací v odvětví zemědělství a výživy, u nichž došlo k výrazné změně ekonomických podmínek, rozhodnout o tom, zda budou platit daň ze zisku podle § 14 odst. 1 nebo odst. 4;

e) pro jednotlivé případy zmírnit tvrdost a odstranit nesrovnalosti, popřípadě povolit úlevu, vyžadují-li to společenské zájmy, a určit orgány a vymezit jejich oprávnění k povolování těchto úlev včetně povolování osvobození podle písmena c).

(3) Ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky v dohodě s příslušnými ministerstvy financí České socialistické republiky nebo Slovenské socialistické republiky mohou upravit zařazení katastrálních území obcí do přírodních stanovišť. Dosavadní zařazení katastrálních území obcí do přírodních stanovišť zůstává ke dni nabytí účinnosti zákona v platnosti.

§ 57

Federální ministerstvo financí se zmocňuje stanovit bližší podrobnosti k § 2 až 5, § 7 až 9, § 11 až 13, § 28, § 30, § 32, § 33, § 36 až 38, § 40 a 41, § 45 až 50 tohoto zákona.

ČÁST OSMÁ

Přechodná ustanovení

§ 58

(1) Osvobození pozemků podle § 3 písm. b) zákona č. 112/1966 Sb., o zemědělské dani, zůstává zachováno až do uplynutí lhůty rozhodné pro osvobození.

(2) Organizace uvedené v § 9, pokud byly založeny před účinností zákona a dosud u nich neuplynulo pět let od jejich vzniku, může orgán vykonávající správu daně na jejich žádost zcela nebo zčásti od daně ze zisku osvobodit. Obdobně může být přiznáno osvobození organizacím uvedeným v § 56 odst. 2 písm. c), pokud u nich dosud neuplynulo pět let od jejich založení nebo rozšíření.

(3) Osvobození od daně ze zisku přiznaná před účinností tohoto zákona organizacím zemědělské výroby a zemědělských služeb podle § 36 odst. 2 písm. f) zákona č. 113/1971 Sb., o důchodové dani a příspěvku na sociální zabezpečení, zůstávají v platnosti až do uplynutí lhůty stanovené v rozhodnutí o osvobození.

§ 59

(1) Zálohy na daň ze zisku podle § 45 odst. 1 se zaplatí v roce 1975 podle daně ze zisku vypočtené z finančního plánu včetně zvýšení za nezemědělskou činnost. Výpočet záloh na daň ze zisku se předloží spolu s první zálohou v roce 1975.

(2) Pro placení čtvrtletních záloh podle § 45 odst. 2 písm. b) a § 47 písm. b) v roce 1975 je rozhodná výše daně ze zisku a příspěvku na sociální zabezpečení za rok 1974 podle zákona č. 113/1971 Sb., o důchodové dani a příspěvku na sociální zabezpečení.

(3) Pro placení daně podle § 48 odst. 2 je v roce 1975 rozhodná výše důchodové daně a příspěvku na sociální zabezpečení podle zákona č. 113/1971 Sb. za rok 1974 a pro organizace, které budou platit v roce 1975 zálohy na daň podle odstavce 1, výše plánované daně ze zisku na rok 1975.

(4) Poplatníci uvedení v § 45 odst. 1, kteří vykázali za rok 1979 rentabilitu podle § 14 odst. 1 nižší než 5,01 %, neplatí v roce 1980 zálohy na daň ze zisku a případnou daň vyrovnají ve lhůtě pro podání přiznání.

§ 60

(1) Daň z pozemků se vyměří podle tohoto zákona všem poplatníkům poprvé na rok 1975 podle stavu k 1. lednu 1975.

(2) Daň ze zisku, daň z mezd a odměn a příspěvek se vyměří poprvé v roce 1976 na základě výsledků dosažených v roce 1975.

(3) Daň z příjmů občanů ze zemědělské výroby se vyměří poprvé na rok 1975 podle stavu k 1. lednu 1975. Příjmy z pěstování zvláštních kultur a ze specializované živočišné výroby se zdaní podle výše dosažené v roce 1974.


ČÁST DEVÁTÁ

Závěrečná ustanovení

§ 61

(1) Zákon č. 113/1971 Sb., o důchodové dani a příspěvku na sociální zabezpečení, se mění takto:

a) § 2 odst. 1 písm. a) zní:

"a) družstevní organizace (družstva, jejich vyšší organizace, Ústřední rada družstev, družstevní podniky včetně podniků zahraničního obchodu) s výjimkou jednotných zemědělských družstev, společných zemědělských podniků, společných družstevních podniků a melioračních družstev;";

b) v § 2 odst. 1 písm. c) se vypouštějí slova "a okresní zemědělské stavební podniky";

c) v § 14 odst. 1 se vypouštějí slova "okresních zemědělských stavebních podniků".

(2) Zákon č. 8/1968 Sb., o státním rozpočtu na rok 1968 a o některých dalších finančních opatřeních, se mění takto:

§ 3 odst. 1 a 2 zní:

"(1) Odvody podle § 2 odst. 2 neprovádějí:

a) státní statky, šlechtitelské a semenářské podniky a statky, státní plemenářské podniky a velkovýkrmny;

b) státní hospodářské organizace ze silničních vozidel, která jsou podle zvláštních předpisů 12) v konzervaci.

(2) Odvod podle § 2 odst. 2 písm. b) neprovádějí podniky městské hromadné dopravy. Odvod z fekálních motorových vozidel neprovádějí organizace, které jsou poplatníky daně ze zisku podle zákona o zemědělské dani. 13)".

(3) Zákon č. 145/1961 Sb., o dani z příjmů obyvatelstva, se mění takto:

§ 2 písm. c) zní:

"c) ze zemědělské výroby, pokud jsou podrobeny zemědělské dani.".

(4) Pokud zákon č. 111/1971 Sb., o odvodech do státního rozpočtu a příspěvku na sociální zabezpečení, nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 139/1971 Sb., o finančním hospodaření státních hospodářských a některých dalších socialistických organizací a vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky č. 119/1972 Sb., o sdružování prostředků socialistických organizací a o poskytování příspěvků na investiční výstavbu a provoz některých zařízení, používají označení "zemědělská daň z důchodů", případně "důchodová část zemědělské daně", rozumí se tím daň ze zisku podle tohoto zákona.

(5) Státní hospodářské organizace zemědělské výroby a zemědělských služeb, které nemají povinnost platit příspěvek na sociální zabezpečení, jednotná zemědělská družstva, společné zemědělské podniky a meliorační družstva se osvobozují od placení pojistného nemocenského pojištění.16)

§ 62

Zrušují se:

a) zákon č. 112/1966 Sb., o zemědělské dani;

b) vyhláška ministerstva financí č. 114/1966 Sb., kterou se provádí zákon o zemědělské dani;

c) § 2 vyhlášky ministerstva financí č. 96/1968 Sb., o některých opatřeních na úseku daní placených obyvatelstvem;

d) § 2 odst. 1 písm. d), § 5 odst. 2 písm. b), § 6 odst. 2 písm. f), § 17 až 19, § 36 odst. 2 písm. e) zákona č. 113/1971 Sb., o důchodové dani a příspěvku na sociální zabezpečení;

e) čl. 1 odst. 2, čl. 4 odst. 4, čl. 5 odst. 7, čl. 8 vyhlášky federálního ministerstva financí č. 114/1971 Sb., kterou se provádí zákon o důchodové dani a příspěvku na sociální zabezpečení;

f) § 5 odst. 1 zákona č. 73/1952 Sb., o dani z obratu;

g) vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky č. 45/1969 Sb., o některých opatřeních na úseku daně z obratu a daně ze mzdy;

h) vyhláška ministerstva financí Slovenské socialistické republiky č. 46/1969 Sb., o některých opatřeních na úseku daně z obratu a daně ze mzdy;

ch) výnos ministerstva financí České socialistické republiky č. 153/12.021/71, který upravuje vztah pojistného a náhrad ze zákonného pojištění socialistických zemědělských organizací k zemědělské dani z důchodů, registrovaný v částce 24/1971 Sb.;

i) výnos ministerstva financí České socialistické republiky č. 153/31.546/71, který stanoví, aby byl příspěvek odváděný (placený) jednotnými zemědělskými družstvy na činnost Českého svazu družstevních rolníků odčitatelnou položkou od základu zemědělské daně z důchodů, registrovaný v částce 36/1971 Sb.

§ 63

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1975.


Dr. Štrougal v. r. též na místě presidenta republiky podle čl. 64 ústavního zákona o československé federaci

Indra v. r.

Poznámky pod čarou

1) Pro rok 1978 a další léta, pokud nebude stanoveno jinak, jsou to: limit výdajů na pohoštění a dary, limit nákladů na cestovné a limit ostatních služeb nemateriální povahy.

2) § 2 odst. 1 č. 2 písm. e) vyhlášky č. 157/1975 Sb., o usměrňování mzdového vývoje a odměňování práce.

3) § 57 zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců.

3a) § 36 odst. 2 písm. b) zákona č. 122/1975 Sb., o zemědělském družstevnictví.

4) § 360a hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., úplné znění č. 37/1971 Sb.

5) § 26 vyhlášky č. 2/1972 Sb., o kooperačních vztazích při rozvoji specializace a koncentrace zemědělské výroby.

6) Například vyhláška č. 90/1972 Sb., o financování některých zařízení společenské spotřeby a některých činností státních hospodářských organizací a organizací zahraničního obchodu, vyhláška č. 41/1965 Sb., o používání vlastních osobních vozidel pracovníky při vnějších výkonech, ve znění vyhlášky č. 34/1974 Sb., vyhláška č. 96/1967 Sb., o náhradách cestovních, stěhovacích a jiných výdajů.

7) § 3 odst. 1 zákona č. 53/1966 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu.

8) Příloha k vyhlášce č. 23/1964 Sb., kterou se provádí zákon č. 22/1964 Sb., o evidenci nemovitostí.

9) Vyhláška č. 16/1962 Sb., o řízení ve věcech daní a poplatků.

10) § 14 odst. 2 vyhlášky č. 16/1962 Sb., o řízení ve věcech daní a poplatků.

11) Vyhláška č. 16/1962 Sb., o řízení ve věcech daní a poplatků.

12) § 2 odst. 4 vyhlášky č. 140/1971 Sb., o financování reprodukce základních prostředků.

13) § 8 zákona č. 103/1974 Sb., o zemědělské dani.

14) § 57 zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců.

16) § 57 zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců.


Příloha 1

Sazebník daně z pozemků

TřídaSazba daně na 1 ha
zemědělské půdy v Kčs
Přírodní stanoviště17)
11 500ČMt 14, ČM 15
21 300ČMt 9, ČM 1
31 100ČMt 15
41 000ČMt 1, ČM 2, HM 1
5900ČM 12
6800ČMt 2, HM 2
7750ČMt 8, ČM 3
8700ČMt 3, ČMt 6, ČM 13
9650ČMt 4, ČMt 16, HMt 1
10600ČMt 12, ČM 4, ČM 5, HM 3
11550HM 5
12500ČM 6, ČM 7, ČM 14, ČMt 10, ČMt 17
13400ČMt 13, ČM 9, ČM 10, HM 4
14350ČM 8, HM 6, HM 8, HM 14
15300ČMt 7, HMt 7
16250ČMt 5, ČMt 11, HMt 2, HM 15, P 1
17150ČMt 23, ČM 11, HM 7, HM 10, P 2, P 3, P 9
18100HM 13, P 19
1950HM 9, HM 11
20-ČMt 18 až 22, HMt 3 až 6, 8 až 13, HM 12, 16 až 24, P 4 až 8, 10 až 18,
20 až 31, V 1 až 16 H 1 až 17

15) Jednotlivá přírodní stanoviště jsou zařazena do těchto skupin:
I. černozemní velmi teplé oblasti (ČMt 1 až 23)
II. černozemní oblasti (ČM 1 až 15)
III. hnědozemní teplé oblasti (HMt 1 až 13)
IV. hnědozemní oblasti (HM 1 až 24)
V. hnědých půd pahorkatin (P 1 až 31)
VI. hnědých půd vrchovin (V 1 až 16)
VII. hnědých a podzolovaných půd horských oblastí (H 1 až 17)
Čísla v jednotlivých skupinách vyjadřují rozdílné klimatické a terénní podmínky.

17) Jednotlivá přírodní stanoviště jsou zařazena do těchto skupin:
I. černozemní velmi teplé oblasti (ČMt 1 až 23)
II. černozemní oblasti (ČM 1 až 15) III. hnědozemní teplé oblasti (HMt 1 až 13)
IV. hnědozemní oblasti (HM 1 až 24)
V. hnědých půd pahorkatin (P 1 až 31)
VI. hnědých půd vrchovin (V 1 až 16)
VII. hnědých a podzolovaných půd horských oblastí (H 1 až 17)
Čísla v jednotlivých skupinách vyjadřují rozdílné klimatické a terénní podmínky.

Příloha 2

Průměrné normy výnosnosti na 1 ha zemědělské půdy

SkupinaPřírodní stanoviště18)Průměrná norma výnosnosti
v Kčs
I.ČMt 1, 2, 9, 14, 15
ČM 1, 2, 12, 15
HM 1, 2
5 000
II.ČMt 3 až 8, 10 až 13, 16, 17, 23
ČM 3 až 11, 13, 14
HMt 1, 2, 7
HM 3 až 11, 13, 14, 15
P 1 až 3, 9, 19
4 000
III.ČMt 18 až 22
HMt 3 až 6, 8 až 13
HM 12, 16 až 24
P 4 až 8, 10 až 14, 16, 17, 18, 20 až 27
V 1 až 4, 7, 8, 10 až 13
H 1, 7 až 10
3 000
IV.P 15, 28 až 31
V 5, 6, 9, 14 až 16
H 2 až 6, 11 až 17
2 200

18) Označení přírodních stanovišť je uvedeno v příloze č. 1.

Přesunout nahoru