Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 102/1974 Sb.Vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky, kterou se stanoví podrobnosti převodu vlastnictví k archiváliím

Částka 18/1974
Platnost od 30.10.1974
Účinnost od 01.01.1975
Zrušeno k 01.01.2005 (499/2004 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

102

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnitra České socialistické republiky

ze dne 30. října 1974,

kterou se stanoví podrobnosti převodu vlastnictví k archiváliím

Ministerstvo vnitra České socialistické republiky stanoví podle § 31 odst. 1 písm. h) zákona České národní rady č. 97/1974 Sb., o archivnictví (dále jen "zákon"):


§ 1

Zamýšlí-li vlastník archiválie (občan, organizace) převést vlastnictví k archiválii prodejem, směnou nebo darováním na někoho jiného než na stát, je povinen archiválii přednostně nabídnout ke koupi České socialistické republice (§ 10 odst. 1 zákona). Tím nejsou dotčeny zvláštní předpisy upravující bezplatný převod věci na stát. 1)

§ 2

(1) Vlastník archiválie učiní nabídku písemně nebo ústně do protokolu u archivu, který nabídnutou archiválii vede v evidenci. 2)

(2) Nabídka musí kromě požadované ceny obsahovat údaje o tom, kdy a kde byla archiválie vzata do evidence; není-li archiválie k nabídce připojena, musí se v nabídce výstižně popsat.

§ 3

Uzavřít kupní smlouvu je oprávněn archiv, který vede nabídnutou archiválii v evidenci; nemá-li však tento archiv způsobilost vystupovat v občanskoprávních vztazích svým jménem, je k tomu oprávněna organizace, která archiv spravuje.

§ 4

(1) Cena archiválie nesmí převyšovat cenu odhadní.

(2) Při určení ceny archiválie vychází archiv (§ 3) z historického, politického, hospodářského a kulturního významu archiválie a přihlíží zejména k jejímu obsahu, formě, původu a době vzniku.

(3) Oprávnění prodávajícího i archivu vyžádat si znalecký odhad podle zvláštních předpisů není dotčeno. 3)

§ 5

Nepřijme-li archiv, popřípadě organizace, která archiv spravuje (§ 3), nabídku vyhovující předepsaným náležitostem do šesti měsíců po jejím dojití nebo odmítne-li ji písemně v době kratší, je vlastník archiválie oprávněn převést vlastnictví k archiválii na jiného zájemce; toto oprávnění však vlastníku archiválie nevznikne, odmítne-li převést vlastnictví k archiválii na stát za cenu nejvýše odhadní.

§ 6

Vlastník písemnosti, jemuž není známo, zda jde o archiválii a který archiv ji vede v evidenci, může požádat o toto zjištění u kteréhokoli archivu. Nebyla-li tato písemnost dosud posouzena, zda je či není archiválií, postupuje se podle § 2 odst. 2 až 4 zákona.


§ 7

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1975.


Ministr:

Ing. Jung v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 31 a 32 vyhlášky ministerstva financí č. 104/1966 Sb., o správě národního majetku.

2) Směrnice ministerstva vnitra České socialistické republiky o způsobu vedení evidence archiválií a skladbě Jednotného archivního fondu v České socialistické republice čj. Ar/3-3061/1974.

3) Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících; vyhláška ministerstva spravedlnosti č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících.

Přesunout nahoru