Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 101/1974 Sb.Vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky o uznávání archiválií za kulturní památky a o zvýšené ochraně archiválií jako kulturních a národních kulturních památek

Částka 18/1974
Platnost od 30.10.1974
Účinnost od 01.01.1975
Zrušeno k 01.01.2005 (499/2004 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

101

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnitra České socialistické republiky

ze dne 30. října 1974

o uznávání archiválií za kulturní památky a o zvýšené ochraně archiválií jako kulturních a národních kulturních památek

Ministerstvo vnitra České socialistické republiky stanoví v dohodě s ministerstvem kultury České socialistické republiky podle § 31 odst. 1 písm. b) a odst. 2 zákona České národní rady č. 97/1974 Sb., o archivnictví (dále jen "zákon"):


Oddíl 1

Posuzování archiválií jako kulturních památek

§ 1

Hlediska pro posuzování

(1) Při posuzování, zda archiválie je kulturní památkou ve smyslu zákona, se přihlíží k obsahové hodnotě archiválie, k její formě, k významu jejího původce, k době a místu vzniku, k významu pro dějiny obecné, národní, popřípadě regionální, k významu pro dějiny vědy, techniky a kultury, k jedinečnosti a původnosti nebo k případné další vlastnosti archiválie, pro kterou má mimořádný význam pro kulturu společnosti (§ 3 odst. 1 zákona).

(2) Za kulturní památky lze uznat jak jednotlivé archiválie, tak i jejich soubory [archivní fondy, archivní sbírky 1)] nebo jejich ucelené části, i když v těchto souborech některé archiválie samy o sobě by nebyly kulturními památkami.

Podávání návrhů

§ 2

(1) Návrhy na uznání archiválií (§ 1 odst. 2) za kulturní památky (dále jen "návrhy") podávají přímo ministerstvu vnitra České socialistické republiky (dále jen "ministerstvo vnitra") archivy, v nichž jsou tyto archiválie uloženy, pokud dále není stanoveno jinak.

(2) Podnikové archivy organizací řízených národními výbory, působícími v hlavním městě Praze, v městech Brně, Ostravě a Plzni, podávají návrhy ministerstvu vnitra prostřednictvím archivů těchto měst. Ostatní podnikové archivy a okresní archivy podávají návrhy ministerstvu vnitra prostřednictvím příslušného státního oblastního archivu, přičemž podnikové archivy organizací, které jsou uvedeny v § 23 odst. 1 zákona a mají sídlo na území hlavního města Prahy, podávají návrhy prostřednictvím státního oblastního archivu v Praze.

(3) Návrhy týkající se archiválií uložených v archivech uvedených v § 25 a 26 zákona podávají příslušné orgány a organizace způsobem dohodnutým s ministerstvem vnitra.

§ 3

(1) Návrhy týkající se archiválií, které nejsou uloženy v archivech, podávají ministerstvu vnitra státní oblastní archivy a Archiv hlavního města Prahy.

(2) Návrhy týkající se archiválií uložených v organizacích a zařízeních činných v oboru působnosti ministerstva kultury České socialistické republiky 2) (dále jen "kulturní a kulturně výchovné organizace a zařízení") podávají archivy uvedené v odstavci 1 s odborným stanoviskem těchto organizací a zařízení.

§ 4

Rozhodování o návrzích

(1) Ministerstvo vnitra, popřípadě státní archiv jím pověřený vyžádá si před rozhodnutím o návrzích ve složitějších případech stanovisko vědeckých institucí; pokud jde o archiválie uložené v kulturních a kulturně výchovných organizacích a zařízeních, vyžádá si vždy stanovisko ministerstva kultury České socialistické republiky.

(2) O rozhodnutí, zda archiválie je nebo není kulturní památkou, uvědomí orgán uvedený v předchozím odstavci co nejdříve archiv, v němž je archiválie uložena, dále archiv, jehož prostřednictvím byl návrh podán, a jde-li o archiválii, která není uložena v archivu, toho, kdo je oprávněn s ní nakládat.

Oddíl 2

Zvýšená ochrana archiválií jako kulturních a jako národních kulturních památek

§ 5

Reprodukce

Neprodleně po prohlášení archiválie za národní kulturní památku nebo po uznání archiválie za kulturní památku se pořídí od těchto archiválií reprodukce; u archiválie prohlášené za národní kulturní památku se pořídí jedno zvláštní vyhotovení pro účely dokumentační podle pokynů ministerstva vnitra.

Ochrana archiválií uznaných za kulturní památky

§ 6

Uložení

(1) Archiválie uznané za kulturní památky se ponechávají v souborech archiválií, jichž jsou součástí.

(2) Archiválie uznané za kulturní památky, které jsou uloženy v archivech, popřípadě v kulturních a kulturně výchovných organizacích a zařízeních, se výrazně označí na ochranných obalech. Obdobně se označí prostory, kde jsou archiválie uznané za kulturní památky uloženy. Tyto prostory se zvláště zabezpečí proti přístupu nepovolaných osob.

(3) O uložení archiválií uznaných za kulturní památky se vede zvláštní lokační plán.

(4) Kontrola fyzického stavu archiválií uznaných za kulturní památky se provádí ve lhůtách a způsobem určeným ministerstvem vnitra; zprávy o výsledku kontroly se podávají neprodleně po jejím skončení ministerstvu vnitra týmž způsobem, jako se podávají návrhy na uznání archiválií za kulturní památky (§ 2 a 3).

(5) Nedostatky zjištěné ve fyzickém stavu archiválií uznaných za kulturní památky je nutno ihned odstranit a poškozené archiválie přednostně konzervovat a restaurovat.

(6) Způsob zvýšené ochrany archiválie uznané za kulturní památku, která není v socialistickém společenském vlastnictví a není uložena v archivu nebo v kulturních a kulturně výchovných organizacích a zařízeních, doporučí jejímu vlastníkovi archiv, u něhož je vedena v evidenci (§ 10 odst. 2 zákona) v mezích ustanovení předchozích odstavců s přihlédnutím k daným podmínkám jednotlivého případu.

§ 7

Využívání

(1) Archiválie uznané za kulturní památky se předkládají k nahlédnutí v reprodukcích. Originály těchto archiválií lze předložit k nahlédnutí jen se souhlasem ředitele (vedoucího) archivu, který lze udělit, vyžaduje-li to nezbytně povaha studijního úkolu.

(2) Archiválie uznané za kulturní památky lze zasílat v originálech k nahlédnutí do jiného archivu jen zcela výjimečně při dodržení zvláštní opatrnosti.

(3) Půjčení archiválií uznaných za kulturní památky v Československé socialistické republice k jinému účelu než k nahlédnutí (např. na výstavu apod.) je nutno předem projednat s ministerstvem vnitra.

§ 8

Evidence

Zvláštní evidence archiválií uznaných za kulturní památky (§ 3 odst. 5 zákona) spočívá ve vyznačení znaků charakterizujících jejich hodnotu jako kulturních památek jak na evidenčním listu, tak i na zvláštních záznamech, které se ukládají odděleně. 3)

Ochrana archiválií prohlášených za národní kulturní památky

§ 9

Uložení

(1) Archiválie prohlášené za národní kulturní památky musí být uloženy na zvlášť bezpečném místě. Jsou-li tyto archiválie součástí souboru a není-li možno takto celý soubor zajistit, musí být z něho vyňaty. Ustanovení § 6 odst. 2, 3 a 6 platí obdobně.

(2) O archiválie prohlášené za národní kulturní památky mohou pečovat pouze pracovníci k tomu určení ředitelem (vedoucím) archivu, popřípadě vedoucím organizace nebo zařízení, kde jsou tyto archiválie uloženy.

(3) Konzervační a restaurační zásahy na archiváliích prohlášených za národní kulturní památky se mohou provádět jen se souhlasem ministerstva vnitra a způsobem, který určí.

(4) Zprávy o fyzickém stavu archiválií prohlášených za národní kulturní památky se podávají přímo ministerstvu vnitra, a to neprodleně, jsou-li tyto archiválie ohroženy, jinak jednou ročně. Zjištěné nedostatky se musí ihned odstranit.

§ 10

Využívání

(1) Archiválie prohlášené za národní kulturní památky se mohou v originále předkládat k nahlédnutí jen v místech, kde jsou trvale uloženy, a to se souhlasem ministerstva vnitra, který lze udělit pouze ve zvlášť odůvodněných případech. Jinak se předkládají k nahlédnutí jen v reprodukcích.

(2) Archiválie prohlášené za národní kulturní památky lze vystavovat na území Československé socialistické republiky za předpokladu jejich řádného zabezpečení jen se souhlasem ministerstva vnitra a podle podmínek jím určených.

(3) Ministerstvo vnitra ve spolupráci s ostatními orgány zajišťuje propagaci a popularizaci archiválií prohlášených za národní kulturní památky, jakož i zveřejňování výsledků vědeckého nebo jiného jejich hodnocení.

§ 11

Evidence

(1) Archiválie prohlášené za národní kulturní památky se v zájmu jejich zvýšené ochrany zapisují do zvláštního seznamu, který vede ministerstvo vnitra.

(2) Seznam archiválií prohlášených za národní kulturní památky obsahuje základní charakteristické znaky těchto archiválií a údaje o tom, kdy archiválie byla prohlášena vládou České socialistické republiky za národní kulturní památku a kde je uložena.

(3) Ministerstvo vnitra vede kromě seznamu archiválií prohlášených za národní kulturní památky i příslušnou dokumentaci.


Oddíl 3

Společné ustanovení

§ 12

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1975.


Ministr:

Ing. Jung v. r.

Poznámky pod čarou

1) Směrnice ministerstva vnitra České socialistické republiky o způsobu vedení evidence archiválií a skladbě Jednotného archivního fondu v České socialistické republice čj. Ar/3-3061/74.

2) Ustanovení § 27 zákona České národní rady č. 97/1974 Sb., o archivnictví.

3) Podrobnosti postupu upravují směrnice ministerstva vnitra o způsobu vedení evidence archiválií a skladbě Jednotného archivního fondu v České socialistické republice čj. Ar/3-3061/1974.

Přesunout nahoru