Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 10/1974 Sb.Vyhláška Českého úřadu geodetického a kartografického o geodetických pracích ve výstavbě

Částka 1/1974
Platnost od 13.02.1974
Účinnost od 01.03.1974
Zrušeno k 01.01.1995 (200/1994 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

10

VYHLÁŠKA

Českého úřadu geodetického a kartografického

ze dne 31. ledna 1974

o geodetických pracích ve výstavbě

Český úřad geodetický a kartografický stanoví v dohodě s federálním ministerstvem pro technický a investiční rozvoj a s ostatními zúčastněnými ústředními orgány podle § 22 písm. a) zákona č. 46/1971 Sb., o geodézii a kartografii:


ČÁST PRVNÍ

Úvodní a obecná ustanovení

§ 1

Účel a rozsah platnosti vyhlášky

Vyhláška upravuje postup orgánů a organizací Českého úřadu geodetického a kartografického, dále investorů, generálních projektantů a dodavatelských organizací (dále jen "účastníci výstavby") 1) při provádění geodetických prací ve výstavbě.

§ 2

Geodetické práce ve výstavbě

(1) Geodetické práce tvoří geodetický podklad nebo součást přípravné a projektové dokumentace staveb. Geodetickými pracemi jsou též práce vytyčovací, práce kontrolní a geodetické práce tvořící součást dokumentace skutečného provedení stavby. 2)

(2) Výsledků ověřených geodetických prací 3) lze podle jejich povahy použít též jako podkladů pro úpravu majetkových vztahů, pro státní mapová díla a pro mapy povrchové situace podle horního zákona. 4)

ČÁST DRUHÁ

Povinnosti účastníků výstavby

§ 3

Zajišťování odborného výkonu geodetických prací

(1) Účastníci výstavby jsou povinni (§ 4-6) zajistit výkon geodetických prací odpovědnými geodety. Jde-li o stavby, které vyžadují pouze jednoduché geodetické práce, může krajská geodetická a kartografická správa 5) příslušná podle místa konání prací po předchozím vyjádření stavebního úřadu rozhodnout, že odborný výkon geodetických prací může být účastníky výstavby zajištěn kvalifikovanými pracovníky bez jmenování odpovědných geodetů.

(2) Odpovědným geodetem mohou účastníci výstavby jmenovat jen pracovníka s ukončeným vysokoškolským vzděláním zeměměřického směru se šesti roky praxe, z toho nejméně se třemi roky praxe ve výstavbě, který úspěšně složil zkoušku pro odpovědné geodety. Pro výstavbu souvisící s činností organizací uvedených v § 37 odst. 1 horního zákona 6) mohou být za obdobných podmínek jmenováni odpovědnými geodety též pracovníci s ukončeným vysokoškolským vzděláním na Vysoké škole báňské, důlněměřického zaměření nebo vysoké škole technické, důlněměřického zaměření. Výjimky, zejména pokud se týká praxe a zkoušky, povoluje Český úřad geodetický a kartografický. Zkoušky se konají před komisí, kterou jmenuje předseda Českého úřadu geodetického a kartografického.

(3) Účastníci výstavby mohou zajistit výkon funkce odpovědného geodeta prostřednictvím jiné organizace. Pro více účastníků, popřípadě pro všechny účastníky výstavby může být funkce odpovědného geodeta zajišťována jednou organizací. Pracovník dodavatelské organizace však nemůže současně plnit funkci odpovědného geodeta investora anebo generálního projektanta.

§ 4

Povinnosti investora

Investor je povinen

1. při zpracování přípravné a projektové dokumentace:

a) zajišťovat geodetické podklady;

b) kontrolovat úplnost geodetických prací tvořících součást dokumentace;

c) zajišťovat včasné a hospodárné vyhotovení geodetických podkladů pro vynětí pozemků z půdních fondů a pro úpravu majetkových vztahů; 7)

2. při provádění stavby:

a) zajišťovat podle potřeby již v předstihu vybudování vytyčovacích sítí, jejich zabezpečení proti poškození nebo zničení a kontrolu před jejich předáním dodavateli stavebních prací;

b) zajišťovat účast odpovědného geodeta při protokolárním předání staveniště dodavateli;

c) zúčastňovat se kontrolního měření terénu, které při přejímce staveniště provádí dodavatel;

d) zajišťovat v souladu s územním rozhodnutím včasné vytyčení prostorové polohy objektů (hlavních polohových čar nebo hlavních os a hlavních bodů tras, hlavních výškových bodů) 8) a vyznačení stávajících podzemních vedení na povrchu, pokud mohou být stavební činností dotčena;

e) zajišťovat spolupráci odpovědného geodeta s technickým dozorcem investora při dohledu na dodržení prostorového umístění objektů; kontrolovat polohové a výškové zaměření podzemních vedení a objektů před jejich zakrytím; kontrolovat zaměření provedených terénních úprav; kontrolovat po stránce geodetické dokumentaci skutečného provedení stavby přejímanou od dodavatelů stavby;

3. při zpracování dokumentace skutečného provedení stavby: 9)

a) zajišťovat souborné zpracování a archivování dokumentace geodetických prací tvořících součást dokumentace skutečného provedení celé stavby podle podkladů odpovědného geodeta dodavatele pro výstavbu a podle výsledků vlastních kontrolních nebo doplňovacích měření;

b) zajišťovat, aby dokumentace mohla být využita k účelům uvedeným v § 2 odst. 2 této vyhlášky.

§ 5

Povinnosti generálního projektanta

Generální projektant je povinen

1. při zpracování přípravné dokumentace:

posuzovat úplnost, správnost a vhodnost geodetických podkladů a jejich účelné využití;

2. při zpracování projektové dokumentace:

a) pečovat o ekonomické využití dříve provedených geodetických prací a o potřebné doplnění geodetických podkladů pro projektovou činnost;

b) vypracovávat návrh vytyčovací sítě, její stabilizace a zajišťovat návrh rozpočtu na tyto práce;

c) zajišťovat stabilizaci a zaměření všech bodů, které byly použity pro účely projektování a mohou být využity při vytyčovacích, kontrolních a dokumentačních geodetických pracích a jejich předání investorovi;

d) zajišťovat spolupráci odpovědného geodeta na jednotlivých částech projektu, zejména při zpracování vytyčovacích výkresů jednotlivých objektů10);

e) zajišťovat zpracování koordinačního výkresu (výstavby)11) a koordinaci prostorového umístění pozemních, podzemních a nadzemních objektů a zařízení;

f) provádět koordinaci a kontrolu geodetických prací, tvořících součást projektů zpracovaných jinou organizací;

3. při provádění stavby:

zajišťovat podle potřeby účast odpovědného geodeta na autorském dozoru generálního projektanta.

§ 6

Povinnosti dodavatelské organizace

(1) Dodavatelská organizace je povinna:

a) spolupracovat po geodetické stránce při přejímce staveniště a provádět kontrolní měření terénu za účasti investora;

b) přejímat od investora body vytyčovací sítě, popřípadě další využitelné body bodového pole a po dobu výstavby je udržovat;

c) přejímat od investora vytyčení prostorové polohy objektů;

d) zajišťovat podle projektové dokumentace podrobné vytyčení objektů zařízení staveniště a podrobné vytyčení stavebních i ostatních objektů;

e) předávat dalšímu dodavateli vytyčení prostorové polohy objektu a podklady k podrobnému vytyčení předmětu jeho dodávky;

f) provádět kontrolní geodetické práce v rozsahu vlastních dodávek a poddodávek;

g) zajišťovat geodetickými metodami polohové a výškové zaměření skutečného provedení dokončených objektů nebo jejich částí včetně terénních úprav na vytyčovací síť danou projektem (u podzemních vedení a objektů již před zakrytím);

h) zajišťovat číselné a grafické vyznačení skutečného provedení prací tak, aby dokumentace mohla být předána investorovi při odevzdání a převzetí dodávky; 12)

i) zajišťovat archivování měřických záznamů a náčrtů k provedeným pracím, umožňovat investorovi nahlédnutí do těchto materiálů, popřípadě pořizování výpisů a kopií a před skartací je nabídnout investorovi nebo uživateli.

(2) Povinnosti uvedené v odstavci 1 písmeno d), f), g) plní vůči dodavatelům jejich další dodavatelé.

(3) Pokud dodavatelská organizace zajišťuje projektovou dokumentaci staveb, má též povinnosti podle § 5.

ČÁST TŘETÍ

Způsob provádění geodetických prací

§ 7

Souřadnicový a výškový systém

(1) Geodetické práce podle této vyhlášky se provádějí v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální (systém S-JTSK). Jde-li o rozšíření geodetických prací již dříve provedených v jiném souřadnicovém systému, lze vyhotovit měření v tomto systému. Pokud se při provádění některých geodetických prací použije pro účely výstavby jiného souřadnicového systému, musí být výsledky těchto prací připojeny na systém S-JTSK. V souřadnicovém systému 1942 (S-42) se měření provádí zcela výjimečně pro rozšíření geodetických prací provedených v tomto systému, a to jen se souhlasem orgánů geodézie a kartografie, které si předem vyžádají stanovisko federálního ministerstva národní obrany. Jde-li o práce, které nebudou převzaty nebo využity pro státní mapová díla a pro dokumentace vedené orgány geodézie a kartografie, ani pro mapy povrchové situace požadované horním zákonem, 13) může odpovědný geodet investora v dohodě s odpovědným geodetem generálního projektanta a za obdobných podmínek pracovník zajišťující odborný výkon geodetických prací podle § 3 odst. 1 se souhlasem krajské geodetické a kartografické správy použít místní souřadnicový systém, 14) jestliže by připojení na systém S-JTSK s ohledem na rozsah a funkci stavby bylo nákladné. Použitý souřadnicový systém musí být vždy výrazně vyznačen v grafické i písemné dokumentaci.

(2) Budování bodového pole se řídí příslušnými předpisy. 15)

(3) Pro geodetické práce podle této vyhlášky se použije výškový systém baltský - po vyrovnání (Bpv). Jde-li o rozšíření výstavby nebo zástavby vztažené již k jinému výškovému systému, použije se zpravidla tohoto systému. Výjimečně může odpovědný geodet generálního projektanta v dohodě s odpovědným geodetem investora a za obdobných podmínek pracovník zajišťující odborný výkon geodetických prací podle § 3 odst. 1 této vyhlášky rozhodnout se souhlasem krajské geodetické a kartografické správy o použití místního výškového systému, 14) jestliže by připojení na nivelační síť s ohledem na rozsah a funkci stavby bylo nákladné. Použitý výškový systém musí být výrazně vyznačen v grafické i písemné dokumentaci.

(4) Připojení na československou jednotnou nivelační síť se provádí podle zvláštních předpisů. 16)

§ 8

Mapové a vytyčovací podklady

(1) Druh, měřítko, rozsah, obsah a požadavky na přesnost mapových a vytyčovacích podkladů, pokud nevyplývají z technických norem a příslušných předpisů, se stanoví dohodou mezi účastníky výstavby. Nedojde-li k dohodě, rozhodne krajská geodetická a kartografická správa příslušná podle místa konaných prací. Grafická úprava se řídí příslušnými předpisy a technickými normami. 17)

(2) Je-li nutno geodetické podklady převést do většího měřítka, musí se zvětšenina zřetelně označit poznámkou: "Polohopis (výškopis) odvozen z ....... v měřítku ......".

(3) Body vytyčovací sítě, včetně hlavních výškových bodů se zajišťují tak, aby jich bylo možno použít v průběhu celé výstavby a pro zaměření skutečného provedení stavby.

§ 9

Dokumentace geodetických prací tvořících součást dokumentace skutečného provedení stavby

(1) Dokumentace geodetických prací tvořících součást dokumentace skutečného provedení stavby musí obsahovat číselné a grafické vyznačení výsledků zaměření skutečné polohy a výšek pozemních, podzemních a nadzemních objektů a zařízení na body vytyčovací sítě; přitom polohové a výškové zaměření veškerých podzemních vedení a zařízení je nutno pro tuto dokumentaci zaměřit vždy před jejich zakrytím. Dokumentací geodetických prací se rozumí situace zpravidla v měřítku 1:1 000 nebo 1:500 se zákresem všech nově postavených objektů a zařízení, vytyčovací sítě, náčrty s číselnými údaji, seznam souřadnic a výšek bodového pole a technická zpráva.

(2) Jestliže některá z organizací zjistí během své činnosti na stavbě neznámé nebo nepřesně dokumentované objekty a zařízení, je povinna neprodleně na to upozornit investora, který podle potřeby zajistí jejich zaměření a dokumentování.

§ 10

Podepisování dokumentace geodetických prací

Dokumentace geodetických prací tvořících součást přípravné a projektové dokumentace a dokumentace skutečného provedení stavby musí být podepsána odpovědným geodetem nebo kvalifikovaným pracovníkem, který zajišťuje odborný výkon geodetických prací podle § 3 odst. 1.


ČÁST ČTVRTÁ

Závěrečná ustanovení

§ 11

Vyhláška se vztahuje i na geodetické práce pro výstavbu v oboru působnosti federálního ministerstva národní obrany, pokud nejsou prováděny pro potřeby obrany státu podle § 6 odst. 3 zákona č. 46/1971 Sb., o geodézii a kartografii.

§ 12

Zrušují se směrnice Ústřední správy geodézie a kartografie ze dne 21. prosince 1964 č. 23-333.1-13 900/1964 pro geodetické práce v investiční výstavbě (Věstník státní komise pro investiční výstavbu částka 5/1964).

§ 13

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března 1974.


Předseda:

Ing. Koubek v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 3 vyhlášky č. 163/1973 Sb., o dokumentaci staveb.

2) § 69 vyhlášky č. 163/1973 Sb., o dokumentaci staveb.

3) Vyhláška č. 60/1973 Sb., o ověřování geometrických plánů a jiných výsledků geodetických prací.

4) Zákon č. 41/1957 Sb., o využití nerostného bohatství (horní zákon).

5) Zákon č. 36/1973 Sb., o orgánech geodézie a kartografie.

6) Zákon č. 41/1957 Sb., o využití nerostného bohatství (horní zákon).

7) Zákon č. 53/1966 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, zákon č. 22/1964 Sb., o evidenci nemovitostí.

8) ČSN 73 0420 Vytyčovací odchylky ve stavebnictví ČSN 73 0421 Vytyčovací odchylky stavebních objektů s prostorovou skladbou ČSN 73 0422 Vytyčovací odchylky stavebních objektů liniových a plošných ČSN 73 0405 Měření posunů a přetvoření stavebních objektů a jejich částí.

9) § 69 vyhlášky č. 163/1973 Sb., o dokumentaci staveb.

10) ČSN 73 0128 Vytyčovací výkresy ve stavebnictví.

11) ČSN 73 0199 Názvosloví pro výkresy ve stavebnictví.

12) § 69 odst. 2 vyhlášky č. 163/1973 Sb., o dokumentaci staveb.

13) Zákon č. 41/1957 Sb., o využití nerostného bohatství (horní zákon).

14) ČSN 73 0199 Názvosloví pro výkresy ve stavebnictví.

15) Směrnice Českého úřadu geodetického a kartografického pro technickohospodářské mapování č. 2500/1969-2.

16) Nivelační instrukce Ústřední správy geodézie a kartografie pro práce v československé jednotné nivelační síti č. 2440/1968-5.

17) Směrnice Českého úřadu geodetického a kartografického pro technickohospodářské mapování č. 2500/1969-2. ČSN 73 0100 Druhy a úprava výkresů ve stavebnictví, ČSN 73 0101 Výkresy stavebních konstrukcí, ČSN 73 0120 Značky základních technickohospodářských map, ČSN 73 0122 Značky účelových map a plánů ve stavebnictví, ČSN 73 0415 Geodetické body.

Přesunout nahoru