Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o5/c40/1973 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 40/1973
Platnost od 20.12.1973
Účinnost od 03.09.1973
Zrušeno k 01.01.1976 (o2/c11/1976 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Federální statistický úřad

v součinnosti s Českým statistickým úřadem a Slovenským statistickým úřadem vydal podle § 35 odst. 2 zákona č. 21/1971 Sb., o jednotné soustavě sociálně ekonomických informací

1. výnos, kterým se mění a doplňují směrnice „23/1 Ceny M“ (Č. Vk 975/73-75 ze dne 17. 7. 1973).

Tímto předpisem se mění v návaznosti na novou úpravu cen platných v ubytovacích zařízeních a ve veřejném stravování směrnice k státním statistickým výkazům pro vykazující jednotky „23/1 Ceny M“ za úsek maloobchodní ceny zboží a služeb, a to zejména v části týkající se vysvětlivek k výkazům Ceny 2 c-04 a Ceny 2 d-04.

Výnos nabývá účinnosti dnem vyhlášení, tj. 3. září 1973 a byl uveřejněn ve Zpravodaji ústředních statistických orgánů v částce 8/1973 pod poř. č. 6;

2. výnos, kterým se mění a doplňují směrnice „3 Tech“ (Č. Vk 976/73-75 ze dne 20. 7. 1973).

Tímto předpisem se v souvislosti s nutnými úpravami statistického výkazu Tech 3-01 o vynálezech, zlepšovacích návrzích a průmyslových vzorech za rok 1973 (1974, 1975), statistického výkazu Tech 5-01 o struktuře vědeckých pracovníků a jejich výchově k 31. 12. 1973 (1974, 1975) a statistického výkazu Tech 9-01 o licencích za rok 1973 (1974, 1975) mění a doplňují směrnice k státním statistickým výkazům pro vykazující jednotky „3 Tech“ za úsek rozvoj vědy a techniky, platných od 1. 1. 1973 v částech, týkajících se těchto výkazů. V příloze výnosu je uveden „Seznam studijních oborů pro výchovu nových vědeckých pracovníků“.

Výnos nabývá účinnosti dnem vyhlášení, tj. 24. října 1973, a podle jeho ustanovení se bude postupovat již pro sestavení výkazů Tech 3-01, Tech 5-01 a Tech 9-01 za rok 1973; výnos byl uveřejněn ve Zpravodaji ústředních statistických orgánů v částce 11/1973 pod poř. č. 10;

3. výnos, kterým se mění a doplňují směrnice „28 Pm“ (Č. Vk 974/74 75 ze dne 17. 7. 1973).

Se zřetelem k tomu, že pololetní výkaz Pm 1/02 o využití pracovních míst dělníků v průmyslových podnicích byl s účinností od 1. 1. 1974 upraven pro vykazování údajů charakteru bilance strojních pracovních míst, se tímto výnosem mění a doplňují směrnice k státním statistickým výkazům „28 Pm“ za úsek pracovní místa dělníků v průmyslových podnicích, platné od 1. 1. 1973, a to v části IV a v oddíle „Kontrolní součet“.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1974 a byl uveřejněn ve Zpravodaji ústředních statistických orgánů v částce 11/1973 pod poř. č. 12;

4. směrnice k statistickému sledování a vykazování počtu pracovníků na úseku řízení a správy (pracovníků řídícího a správního aparátu) „Příloha k směrnicím 21 Práce Všeob“, platné od 1. října 1973 (Č. Vk 969/73-75 ze dne 4. 7. 1973).

Tyto směrnice byly vydány k provedení části VI. bodu D směrnic k státním statistickým výkazům „21 Práce Všeob“ za úsek pracovníci a mzdy, platných od 1. ledna 1973, v němž se stanoví, že podrobnější vymezení pracovníků na úseku řízení a správy se uvede v samostatné směrnici Federálního statistického úřadu;

5. směrnice k státním statistickým výkazům pro vykazující jednotky „20 Kádr" za úsek učni (bez JZD), platné od 1. ledna 1974 (Č. Vk 971/73-75 ze dne 5. 7. 1973).

Tyto směrnice platí pro sestavování a předkládání statistických výkazů o učních (bez JZD) počínajíc výkazy za rok 1973; současně pozbyly platnosti směrnice „20 Kádr“ platné od 1. ledna 1972;

6. směrnice k státním statistickým výkazům pro vykazující jednotky „2/2 Roč Prům“ za úsek průmysl - roční analytický výkaz průmyslových národních podniků, platné od 1. ledna 1974 (Č. Vk 973/73-75 ze dne 6. 7. 1973).

Tyto směrnice platí pro sestavování a předkládání ročního analytického výkazu průmyslových národních podniků „Roč Prům 1973 (1974, 1975)“ počínajíc analytickým výkazem za rok 1973; současně pozbyly platnosti směrnice „2/2 Roč Prům“ platné od 1. ledna 1973.

Směrnice uvedené v bodech 4) až 6) byly vydány v edici „Směrnice a pokyny čs. statistiky“.

Přesunout nahoru