Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o2/c30/1973 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 30/1973
Platnost od 01.10.1973
Účinnost od 01.10.1973
Zrušeno k 01.01.1982 (o3/c34/1981 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Federální ministerstvo hutnictví a strojírenství

vydalo podle § 43 odst. 2 zák. č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a s ústředním výborem Odborového svazu pracovníků kovoprůmyslu — výnos č. 2/1973 ze dne 7. 6. 1973 o odměňování technickohospodářských pracovníků v organizacích v působnosti federálního ministerstva hutnictví a strojírenství. Tento výnos se vztahuje na technickohospodářské pracovníky v organizacích v působnosti federálního ministerstva hutnictví a strojírenství, ve kterých se na základě rozhodnutí ministerstva uplatňuje soustava odměňování podle zásad schválených usnesením vlády ČSSR ze dne 3. května 1973 č. 128.

Odměňování pracovníků organizací odvětví hornictví se řídí příslušným výnosem federálního ministerstva paliv a energetiky.

Výnos byl vydán jako samostatná brožura a má přílohu č. 1, Platové tarify, přílohu č. 2, Kvalifikační katalog technickohospodářských funkcí a pracovních činností odvětví hutnictví a strojírenství, přílohu č. 3. Tvorba a používání kvalifikačních katalogů, přílohu č. 4, Hodnocení školního vzdělání pro účely odměňování, přílohu č. 5, Zásady pro poskytování příplatků pracovníkům za znalost a používání cizích jazyků, přílohu č. 6, Hodnocení jakosti práce a stanovení norem spotřeby práce ve strojních početních stanicích a přílohu č. 7, Podmínky pro poskytování příplatků technickohospodářským pracovníkům formou paušálu.

Výnos nabývá účinnosti v jednotlivých organizacích dnem, který určí federální ministerstvo hutnictví a strojírenství. Výnos byl rozeslán v plném znění vybraným organizacím federálního ministerstva hutnictví a strojírenství, v nichž se uplatňuje soustava odměňování podle zásad schválených usnesením vlády ČSSR ze dne 3. 5.1973, č. 128 a je k nahlédnutí u těchto organizací a u federálního ministerstva hutnictví a strojírenství v Praze 1, Na Františku 1039. Po dotisku bude výnos zaslán i všem ostatním organizacím federálního ministerstva hutnictví a strojírenství.

Pro pracovníky, na které se vztahuje tento výnos, pozbývá platnosti:

1. výnos č. 8/1966 ze dne 11. října 1966 ministra těžkého průmyslu o úpravě odměňování technickohospodářských pracovníků v hospodářských organizacích ministerstva těžkého průmyslu (reg. v částce 45/1966 Sb.);

2. výnos č. 2/1968 ministerstva těžkého průmyslu ze dne 12. dubna 1968, kterým se mění a doplňuje výnos č. 8/1966 o úpravě odměňování technickohospodářských pracovníků v hospodářských organizacích ministerstva těžkého průmyslu (reg. v částce 45/1966 Sb.);

3. výnos č. 2/1971 ministra hutnictví a strojírenství ČSSR ze dne 2. června 1971, kterým se mění a doplňuje výnos č. 8/1966 ministra těžkého průmyslu o úpravě odměňování technickohospodářských pracovníků v hospodářských organizacích ministerstva těžkého průmyslu (reg. v částce 20/1971 Sb.);

4. výnos č. 7/1971 federálního ministerstva hutnictví a strojírenství ze dne 1. 11. 1971 o odměňování technickohospodářských pracovníků v organizacích ověřujících zásady racionalizace soustav základních mezd;

5. výnos FMHS č. 4/1972, kterým se mění a doplňuje výnos č. 7/1971 o odměňování technickohospodářských pracovníků v organizacích ověřujících zásady racionalizace soustav základních mezd;

6. ustanovení § 5 odst. 1 druhé věty vyhlášky č. 132/1967 Sb., o odměňování a hmotném zabezpečení mladistvých nastupujících po skončení povinné školní docházky přímo do pracovního procesu;

7. vyhláška č. 111/1968 Sb., o úpravě výše příplatku za práci v nočních směnách;

8. vyhláška č. 200/1968 Sb., o mzdovém zvýhodnění práce o sobotách a nedělích;

9. výnos ministerstva práce a sociálních věcí ČSR ze dne 20. 3. 1969 o změně platových tarifů pro technické pracovníky strojních početních stanic (reg. v částce 15/1969 Sb.) a obdobný výnos ministerstva práce a sociálních věcí SSR ze dne 27. 3. 1969 (reg. v částce 25/1969 Sb.);

10. výnos č. 5 ministerstva těžkého průmyslu ze dne 20. 6. 1967 o úpravě odměňování pracovníků strojních početních stanic v organizacích v oboru působnosti MTP (reg. v částce 48/1967 Sb.);

11. výnos č. 6/1967 ministerstva těžkého průmyslu ze dne 13. června 1967 o pracovní pohotovosti.

Výnos uveřejněný v částce 38/1973 Sb. nabývá v jednotlivých organizacích účinnosti dnem, který určí federální ministerstvo hutnictví a strojírenství.

Federální ministerstvo hutnictví a těžkého strojírenství a federální ministerstvo všeobecného strojírenství vydala v dohodě s ministerstvem práce a sociálních věcí ČSSR a s ústředním výborem Odborového svazu pracovníku kovoprůmyslu výnos č. 7/1975, kterým se mění a doplňuje výnos federálního ministerstva hutnictví a strojírenství č. 2/1973 o odměňování technickohospodářských pracovníků v organizacích v působnosti federálního ministerstva hutnictví a strojírenství, registrovaný v částce 30/1973 Sbírky zákonů. Výnos nabývá účinnosti v organizacích federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství a federálního ministerstva všeobecného strojírenství, ve kterých se uplatňuje soustava odměňování podle zásad schválených usnesením vlády ČSSR ze dne 3. 5. 1973 č. 128, dnem 1. září 1975, v ostatních organizacích nabývá účinnosti dnem, který určí příslušné ministerstvo. Výnos bude registrován ve Zpravodaji FMHTS a Věstníku FMVS a lze do něj nahlédnout na obor federálních ministerstvech, jím podřízených generálních ředitelstvích VHJ, jakož i v organizacích přímo řízených těmito ministerstvy.

Federální ministerstvo hutnictví a těžkého strojírenství a federální ministerstvo všeobecného strojírenství vydala podle ustanovení § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, ve znění zákona č. 158/1973 Sb. v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a ústředním výborem Odborového svazu pracovníků kovoprůmyslu výnos č. 2/1977 ze dne 1. září 1977, kterým se mění a doplňuje výnos č. 2/1973 federálního ministerstva hutnictví a strojírenství ze dne 7. 6. 1973 o odměňování technicko-hospodářských pracovníků v organizacích v působnosti federálního ministerstva hutnictví a strojírenství, ve znění výnosu federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství a federálního ministerstva všeobecného strojírenství č. 7/1975. Výnos nabyl účinnosti v organizacích, ve kterých je uplatněna soustava odměňování podle zásad schválených usnesením vlády ČSSR ze dne 3. 5. 1973 č. 128, dnem 1. září 1977; v ostatních organizacích nabývá účinnosti dnem, který určí ministerstvo. Do výnosu lze nahlédnout na obou federálních ministerstvech, jim podřízených generálních ředitelstvích VHJ a v organizacích přímo řízených těmito ministerstvy.

Přesunout nahoru