Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o1/c13/1973 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 13/1973
Platnost od 30.04.1973
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Federální ministerstvo financí

vydalo v dohodě s Federálním statistickým úřadem, a pokud jde o předpisy uvedené v bodech 1, 2 a 4, též v dohodě s Federálním cenovým úřadem

1. Oborový kalkulační vzorec pro kalkulaci cen výrobků, prací a služeb u podniků místního hospodářství a výrobního družstevnictví a pokyny k němu (čj. XV/3-25 024/1971 ze dne 14. března 1972).

Tímto předpisem se stanoví oborový kalkulační vzorec pro kalkulaci cen výrobků, prací a služeb u podniků místního hospodářství a výrobního družstevnictví. V pokynech k tomuto kalkulačnímu vzorci se stanoví náplň jeho jednotlivých položek, dále se v nich uvádějí zejména příklady odbytových a vnitropodnikových výkonů, které jsou kalkulační jednicí, a vymezuje se jejich platnost. Podle tohoto oborového kalkulačního vzorce a pokynů k němu se přiměřeně postupuje i při tvorbě cen výrobků, prací a služeb, vyráběných a poskytovaných drobnými provozovnami národních výborů a rozpočtovými organizacemi národních výborů.

Tento oborový kalkulační vzorec a pokyny k němu platí od 1. ledna 1973 a byly uveřejněny ve Finančním zpravodaji, částka 6/1972, a ve Zpravodaji FSÚ, ČSÚ a SŠÚ, částka 4/1972;

2. Oborový kalkulační vzorec pro kalkulaci ceny prací a služeb výpočetní techniky a pokyny k němu (čj. XV/3-18 677/1972 ze dne 1. srpna 1972).

Tímto předpisem se stanoví oborový kalkulační vzorec pro kalkulaci ceny prací a služeb výpočetní techniky. V pokynech k tomuto kalkulačnímu vzorci se stanoví náplň jeho jednotlivých položek, dále se v nich zejména vymezují kalkulační jednice a kalkulační povinnost a určují se vztahy kalkulace k oceňování, k cenové tvorbě, jakož i návaznosti na rozpočetnictví a na účetnictví.

Tento oborový kalkulační vzorec a pokyny k němu platí od 1. ledna 1973 a byly uveřejněny ve Finančním zpravodaji, částka 8/1972. Povinnost sestavovat kalkulace cen prací a služeb výpočetní techniky byla stanovena výnosem federálního ministerstva financí čj. XV/3-25 305/1972 ze dne 12. ledna 1973;

3. Směrnice pro účtování o kooperačních vztazích podniků při rozvoji specializace a koncentrace zemědělské výroby (čj. XV/2-17 569/1972 ze dne 25. srpna 1972).

V návaznosti na vyhlášku federálního ministerstva zemědělství a výživy č. 2/1972 Sb., o kooperačních vztazích při rozvoji specializace a koncentrace zemědělské výroby, řeší se v předpisu účtování v kooperačním seskupení zemědělských podniků, při němž nevzniká nová organizace (užší kooperace a širší kooperace), a dále v případě vzniku společných zemědělských podniků.

Směrnice byly uveřejněny ve Finančním zpravodaji, částka 8/1972, a ve Zpravodaji FSÚ, ČSÚ a SŠÚ, částka 10/1972;

4. Kalkulační vzorec pro kalkulací ceny výzkumných a vývojových prací (čj. XV/31-24 451/1972 ze dne 9. listopadu 1972).

Tímto předpisem se stanoví oborový kalkulační vzorec pro kalkulaci ceny výzkumných a vývojových prací a náplň jeho jednotlivých položek. Dále se v předpisu vymezuje kalkulační jednice, kalkulační povinnost a způsob stanovení (zjišťování) kalkulačních položek na kalkulační jednici. V předpisu se řeší i vztah kalkulace k oceňování a její návaznost na účetnictví. Podle schváleného kalkulačního vzorce jsou povinny sestavovat kalkulace hospodářské, rozpočtové a příspěvkové organizace, které řeší výzkumné a vývojové práce.

Předpis platí od 1. ledna 1973 a byl uveřejněn ve Finančním zpravodaji, částka 10/1972, a ve Zpravodaji FSÚ, ČSÚ a SŠÚ, částka 13-14/1972. Povinnost sestavovat kalkulace cen výzkumných a vývojových prací byla stanovena výnosem federálního ministerstva financí čj. XV/3-25 305/1972 ze dne 12. ledna 1973;

5. Změny a doplňky jednotné účtové osnovy v národním hospodářství a směrnic k ní od 1. ledna 1973 (čj. XV/1-23 183/1972 ze dne 22. listopadu 1972).

Předpisem se v oblasti základních prostředků a investic zrušilo účtování pomocí červených zápisů v zájmu získání těsnější návaznosti na údaje ve statistických výkazech. Došlo ke sjednocení zásad pro oceňování nedokončené výroby a polotovarů vlastní výroby ve všech typech organizací. V účtování o nákladech a výnosech došlo k přizpůsobení některým opatřením provedeným v průběhu roku 1972 ve financování. V oblastí nákladů byl vzat zřetel na potřeby cenové přestavby. Podrobněji se upravily texty směrnic k resortním fondům.

Předpis platí od 1. ledna 1973 a byl uveřejněn ve Finančním zpravodaji, částka 9/1972, a ve Zpravodaji FSÚ, ČSÚ a SŠÚ, částka 13-14/1972;

6. Změny a doplňky směrnic k jednotné účtové osnově upravené pro zemědělské podniky od 1. ledna 1973 (čj. XV/2-387/1973 ze dne 19. ledna 1973).

Tímto předpisem se v oblasti základních prostředků a investic zrušilo účtování pomocí červených zápisů v zájmu získání těsnější návaznosti na údaje ve statistických výkazech. V účtování o nákladech a výnosech došlo k přizpůsobení některým opatřením provedeným v průběhu roku 1972 ve financování. V souladu se změnou v metodických pokynech pro výrobně finanční plán bylo upraveno účtování spotřeby výrobků vlastní výroby při jejich zpracování v pomocné výrobě.

Předpis platí od 1. ledna 1973 a byl uveřejněn ve Finančním zpravodaji, částka 4/1973, a ve Zpravodaji ústředních statistických orgánů, částka 1/1973.

Do všech předpisů uvedených v bodech 1 až 6 tohoto oznámení lze nahlédnout v ministerstvech financí, v krajských finančních správách a ve finančních odborech krajských a okresních národních výborů, dále ve Federálním statistickém úřadě, v Českém statistickém úřadě a ve Slovenském statistickém úřadě a v jejich krajských správách a okresních odděleních.

Přesunout nahoru