Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 98/1973 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Veterinární dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Nizozemského království

Částka 27/1973
Platnost od 30.08.1973
Účinnost od 12.04.1973
Zrušeno k 30.04.2004 (112/2004 Sb. m. s.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

98

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 13. července 1973

o Veterinární dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Nizozemského království


Dne 4. července 1972 byla v Praze podepsána Veterinární dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Nizozemského království.

Podle svého článku 10 Dohoda vstoupila v platnost dnem 12. dubna 1973.


Český překlad Dohody se vyhlašuje současně. Do textu přílohy k Dohodě je možno nahlédnout v archivu federálního ministerstva zahraničních věcí.


Ministr:

Ing. Chňoupek v. r.


VETERINÁRNÍ DOHODA

mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Nizozemského království

Vláda Československé socialistické republiky vláda Nizozemského království,

vedeny snahou rozvíjet spolupráci v oblasti veterinární za účelem omezení nebezpečí, které představují nemoci zvířat jak pro lidské zdraví tak i pro rozvoj plemenářství, a dále ve snaze usnadnit výměnu zvířat a výrobků živočišného původu

se dohodly na následujících ustanoveních:

Článek 1

1. Smluvní strany budou spolupracovat při dovozu, vývozu a průvozu zvířat, jakož i výrobků a surovin živočišného původu a dále krmiv, aby se předcházelo možnosti eventuálního zavlečení nákazy na území obou států.

2. Smluvní strany usnadní výměnu zvířat a výrobků živočišného původu. K vlastnímu dovozu, vývozu a průvozu zvířat, výrobků a surovin živočišného původu a krmiv přistoupí po předcházejícím souhlasu příslušných státních veterinárních služeb.

Článek 2

Zdravotní veterinární podmínky vývozu živých zvířat a výrobků živočišného původu z území jedné ze smluvních stran na území druhé smluvní strany jsou stanoveny v protokolu, který je přílohou této dohody.

Článek 3

Příslušné státní orgány si budou vyměňovat alespoň jednou měsíčně veterinární výkazy, ve kterých bude uvedena statistika nakažlivých nemocí zvířat.

Dále si budou zasílat veškeré informace veterinárního charakteru, které by je mohly zajímat.

Článek 4

1. Smluvní strany budou usnadňovat:

a) spolupráci na úseku veterinárního výzkumu, dále spolupráci mezi laboratořemi státních veterinárních služeb a výměnu dosažených výsledků;

b) výměnu veterinárních odborníků obou zemí za účelem získání informací o zdravotním stavu zvířat a dále za účelem získání všech potřebných informací týkajících se činnosti příslušných státních veterinárních služeb.

2. Příslušné státní orgány mohou také společně vypracovat plány spolupráce pro určité časové údobí.

Článek 5

Příslušné státní orgány jsou při realizaci otázek a bodů této dohody v přímém styku a jsou oprávněny provádět změny v protokolu, který je připojen k této dohodě.

Tyto změny budou potvrzeny výměnou diplomatických nót a nabudou platnosti v den výměny těchto nót.

Článek 6

Náklady spojené s prováděním článku 4 této dohody jdou k tíži toho státu, který ve svém zájmu vysílá své odborníky nebo žádá vyslání odborníků od druhé smluvní strany.

Článek 7

Sporné otázky, které by mohly vzniknout při realizaci této dohody a připojeného protokolu, budou zkoumány Smíšenou komisí.

Komise bude složena ze tří členů z každého státu, z nichž dva musejí být státní veterinární lékaři.

Zástupci každé země mohou být doprovázeni dalšími odborníky.

Komise se sejde do dvou měsíců po svolání jednou ze stran.

Otázky, na kterých se smíšená komise nedohodne, budou řešeny diplomatickou cestou.

Článek 8

Tato dohoda bude uskutečňována ze strany Nizozemského království v jeho evropské části a ze strany Československé socialistické republiky po celém jejím státním území.

Článek 9

1. Tato dohoda se nedotýká práv a závazků, které obě smluvní strany podepsaly nebo podepíší v rámci jiných mezinárodních úmluv.

2. Jestliže jedna ze smluvních stran bude považovat za žádoucí pozměnit některá ustanovení této dohody, bude moci požádat druhou smluvní stranu o konzultaci v dané záležitosti. Tato konzultace proběhne do 60 dnů počínaje dnem podání žádosti o konzultaci. Dohodnou-li se příslušné státní orgány na pozměnění této dohody, předloží tento návrh svým vládám.

3. Každá změna této dohody bude uskutečňována výměnou nót mezi smluvními stranami.

Článek 10

1. Každá ze smluvních stran oznámí druhé smluvní straně, že byly splněny ústavní předpisy požadované pro vstup této dohody v platnost. Dohoda vstoupí v platnost od data posledního z těchto oznámení.

2. Tato dohoda zůstane v platnosti, dokud jedna ze smluvních stran ji písemně nevypoví, přičemž výpovědní lhůta je šest měsíců.

Na důkaz čehož nížepodepsaní, náležitě k tomu oprávněni, tuto dohodu podepsali.

V Praze dne 4. července 1972.

Ve dvou vyhotoveních v jazyce francouzském.

Za vládu

Československé socialistické republiky:

Dr. B. Večeřa v. r.

Za vládu

Nizozemského království:

M. R. Froger v. r.

Přesunout nahoru