Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 97/1973 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rumunské socialistické republiky v oblasti cestovního ruchu

Částka 27/1973
Platnost od 30.08.1973
Účinnost od 02.05.1973
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

97

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 20. června 1973

o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rumunské socialistické republiky v oblasti cestovního ruchu


Dne 3. listopadu 1972 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rumunské socialistické republiky o spolupráci v oblasti cestovního ruchu.

Podle svého článku 13 Dohoda vstoupila v platnost dnem 2. května 1973.


České znění Dohody se vyhlašuje současně.


První náměstek ministra:

Krajčír v. r.


DOHODA

mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rumunské socialistické republiky o spolupráci v oblasti cestovního ruchu

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Rumunské socialistické republiky,

vedeny přáním rozvíjet a dále posilovat přátelské vztahy mezi národy obou států,

ve snaze zajistit co nejlepší podmínky pro vzájemné poznávání výsledků socialistické výstavby, historických a kulturních památek, přírodních krás, jakož i historických a pokrokových tradic obou zemí,

s cílem dále rozvíjet vzájemný cestovní ruch a spolupráci v této oblasti,

rozhodly se uzavřít tuto dohodu.

Za tím účelem smluvní strany jmenovaly svými zmocněnci:

vláda Československé socialistické republiky

Dr. Emila Mišovského,

vláda Rumunské socialistické republiky

Ing. Ilie Voicu,

kteří po výměně svých plných mocí, jež byly shledány v dobré a náležité formě, se dohodli takto:

Článek 1

Smluvní strany budou všestranně rozvíjet a rozšiřovat cestovní ruch mezi Československou socialistickou republikou a Rumunskou socialistickou republikou.

Smluvní strany budou podporovat rozvoj stálé úzké spolupráce mezi vrcholnými orgány cestovního ruchu obou států, jakož i mezi dalšími orgány, organizacemi a institucemi zúčastněnými na rozvoji a provádění cestovního ruchu.

Článek 2

Smluvní strany budou usilovat o rozvoj všech forem vzájemného cestovního ruchu a za tím účelem budou podporovat a usnadňovat zejména turistické skupinové a individuální cesty organizované prostřednictvím cestovních kanceláří, cesty u příležitosti kulturních a sportovních událostí, výstav, veletrhů a mezinárodních setkání, cestování mládeže, motorizovanou turistiku, specializované tematické zájezdy a individuální neorganizovanou turistiku.

Článek 3

Smluvní strany budou napomáhat lepšímu využívání mezinárodních cest procházejících oběma zeměmi k turistickým účelům.

Rovněž budou vhodnými opatřeními podporovat další rozvoj železničních, silničních, leteckých a říčních spojů mezi oběma zeměmi a zjednodušování podmínek přechodu hranic.

Článek 4

Každá smluvní strana učiní opatření, aby vhodným propagačním, informačním a náborovým působením, pokud možno v jazyce druhé země, byla zlepšována informovanost občanů obou států o možnostech cestování na území druhého státu.

Článek 5

Každá smluvní strana bude napomáhat spolupráci orgánů a organizací cestovního ruchu při zlepšování informovanosti, podpoře zájmu a náboru turistů z třetích zemí, včetně těch, kteří se nacházejí na jejím území, k návštěvě druhé země.

Článek 6

Smluvní strany budou podporovat výměnu zkušeností, informací a dokumentace cestovního ruchu, zejména v oblasti činnosti příslušných orgánů a organizací, výstavby turistických zařízení a odborné kvalifikace kádrů.

Smluvní strany budou rozvíjet a podporovat výměnu odborníků z různých oblastí cestovního ruchu.

Článek 7

Smluvní strany budou napomáhat hospodářské a technické spolupráci v oblasti cestovního ruchu sledující rozvoj jeho materiálně technické základny v obou zemích.

Článek 8

Smluvní strany budou podporovat využívání Dunaje pro rozšíření a zpestření zájezdů turistů.

Článek 9

Každá smluvní strana může zřídit na území druhého státu informační středisko cestovního ruchu. Zřízení a činnost těchto středisek, jejich práva a povinnosti se řídí právními předpisy přijímajícího státu.

Smluvní strany se budou vzájemně podporovat při zřizování těchto středisek.

Článek 10

Platy vyplývající z plnění této dohody se budou provádět podle platné platební dohody mezi smluvními stranami a jiných smluvních dokumentů upravujících tyto otázky.

Článek 11

Smluvní strany budou dále rozšiřovat spolupráci orgánů cestovního ruchu obou států v příslušných mezinárodních organizacích a uskutečňovat výměnu zkušeností z činnosti v této oblasti.

Článek 12

Vrcholné orgány cestovního ruchu smluvních stran budou uzavírat protokoly na určitá časová období k provádění této dohody; kdykoliv to budou považovat za nutné, budou hodnotit její plnění a průběh vzájemného cestovního ruchu.

Článek 13

Tato dohoda podléhá schválení podle právních předpisů každé ze smluvních stran a vstoupí v platnost dnem výměny nót o tomto schválení.

Dohoda se uzavírá na období pěti let a bude považována za prodlouženou vždy o další rok, jestliže ji jedna ze smluvních stran písemně nevypoví nejpozději šest měsíců před skončením její platnosti.

Sepsáno v Praze dne 3. listopadu 1972 ve dvou vyhotoveních, každé v jazyce českém a rumunském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu Československé socialistické republiky:

Dr. Emil Mišovský v. r.

Za vládu Rumunské socialistické republiky:

Ing. Ilie Voicu v. r.

Přesunout nahoru