Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 96/1973 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Základní dohodě o vědeckotechnické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Ecuador

Částka 27/1973
Platnost od 30.08.1973
Účinnost od 01.03.1972
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

96

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 14. června 1973

o Základní dohodě o vědeckotechnické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Ecuador


Dne 15. září 1971 byla v Praze podepsána Základní dohoda o vědeckotechnické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Ecuador.

Podle svého článku VI vstoupila Dohoda v platnost dnem 1. března 1972.


Slovenské znění Dohody se vyhlašuje současně.*)


První náměstek ministra:

Krajčír v. r.

Poznámky pod čarou

*) Zde se uveřejňuje český překlad.


ZÁKLADNÍ DOHODA

o vědeckotechnické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Ecuador

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Republiky Ecuador, vedeny přáním rozvíjet vědeckou a technickou spolupráci mezi oběma zeměmi, uzavřely tuto základní dohodu o vědeckotechnické spolupráci:

Článek I

Smluvní strany se zavazují posilovat a umožňovat rozvoj vzájemné spolupráce na úsecích vědy a techniky.

Rozsah, formy a podmínky spolupráce budou stanoveny v souladu s ustanoveními této Základní dohody v dodatkových specifických smlouvách mezi podniky nebo organizacemi pověřenými smluvními stranami.

Článek II

Vědecká a technická spolupráce upravovaná touto základní dohodou se uskuteční v těchto formách:

1. Výměna expertů a vědeckých pracovníků, výměna studií a jejich realizace, konzultace a výměna názorů na studie a projekty stanovené v dodatkových smlouvách.

2. Poskytování stipendií kandidátům, kteří budou vybíráni na základě vzájemné dohody, v druhé zemi k absolvování kursů určených k prohloubení znalostí a ke specializaci na úsecích nebo v technických oborech, které mají prvořadý význam pro technologický a vědecký pokrok.

3. Společné studium experimentálních projektů technického a vědeckého charakteru, určených vzájemnými dohodami za účelem jejich realizace národními nebo mezinárodními institucemi.

4. Zřizování technicko-pedagogických dokumentačních středisek a center specializovaných na výuku a zdokonalování.

5. Jakákoli jiná činnost vědecké a technické spolupráce, která by byla dohodnuta podniky nebo organizacemi pověřenými smluvními stranami.

Článek III

Za účelem zabezpečení systematické a pravidelné činnosti při řízení vědecké a technické spolupráce uskutečňované na základě této Základní dohody se obě strany zavazují:

1. Společně zpracovávat přímo nebo prostřednictvím podniků nebo organizací pověřených smluvními stranami všeobecný program vědecké a technické spolupráce mezi oběma zeměmi a stanovit opatření potřebná k zabezpečení realizace příslušných specifických projektů.

2. Při zpracování přímo nebo prostřednictvím podniků nebo organizací pověřených smluvními stranami programů a technických projektů brát v úvahu prioritu, která je přikládána národním cílům, geografickým oblastem a oblastem činnosti, tak, aby se konkrétní projekty staly součástí přímých specifických projektů.

Článek IV

Obě smluvní strany se na základě programu spolupráce předpokládané touto Základní dohodou zavazují:

1. Poskytovat expertům, instruktorům a technikům vyslaným na základě této Základní dohody a dalších dodatkových specifických dohod výsady a zvláštní práva poskytované expertům mezinárodních organizací v souladu s příslušnými platnými zákonnými ustanoveními každé země.

2. Osvobodit od daňových a ostatních zatížení a poplatků dočasný dovoz a reexport strojů a zařízení stanovených smluvními stranami k zabezpečení realizace různých projektů. V příslušných dodatkových specifických dohodách se určí zboží, přístroje a zařízení, jež budou předmětem výše uvedeného osvobození.

Článek V

S cílem uplatnit prakticky tuto Základní dohodu dohodly se smluvní strany na vytvoření Smíšené komise složené z jejich zástupců nebo zmocněnců podniků nebo organizací pověřených oběma smluvními stranami. Smíšená komise bude mít na starosti zpracovávání programů spolupráce upravované touto Základní dohodou. Smíšená komise bude předkládat ke schválení oběma smluvním stranám všechny zásadní problémy týkající se vědecké a technické spolupráce mezi oběma zeměmi.

Článek VI

Tato Základní dohoda vstoupí v platnost jeden měsíc po dni výměny nót, kterými si smluvní strany vzájemně potvrdí, že tato Základní dohoda byla uzavřena v souladu se zákony příslušných zemí.

Článek VII

Tato Základní dohoda bude mít platnost pět let a bude mlčky prodlužována vždy o jeden rok, pokud ji jedna ze smluvních stran písemně nevypoví šest měsíců přede dnem uplynutí její platnosti.

Vypovězení této Základní dohody neovlivní realizaci dodatkových smluv uzavřených v průběhu platnosti této Základní dohody, pokud nebude oběma smluvními stranami dohodnuto něco jiného.

Vyhotoveno a podepsáno v Praze dne 15. září 1971 ve čtyřech původních vyhotoveních, dvě v jazyce slovenském a dvě v jazyce španělském, přičemž všechna znění mají stejnou platnost.

Za vládu

Československé socialistické republiky:

Ing. Andrej Barčák v. r.

ministr zahraničního obchodu

Za vládu

Republiky Ecuador:

Dr. Alberto Barriga Ledesma v. r.

mimořádný a zplnomocněný velvyslanec

Přesunout nahoru