Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 93/1973 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Obchodní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Ecuador

Částka 26/1973
Platnost od 22.08.1973
Účinnost od 14.12.1971
Zrušeno k 24.02.2000 (50/2000 Sb. m. s.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

93

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 6. června 1973

o Obchodní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Ecuador


Dne 28. června 1971 byla v Quitu podepsána Obchodní dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Ecuador.

Podle svého článku XI vstoupila Dohoda v platnost dnem 14. prosince 1971.


Český překlad Dohody se vyhlašuje současně.


První náměstek ministra:

Krajčír v. r.


OBCHODNÍ DOHODA

mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Ecuador

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Republiky Ecuador, vedeny přáním podporovat a rozšiřovat obchodní vztahy mezi oběma zeměmi za účelem dosažení vzájemných výhod ve výměně zboží, se rozhodly uzavřít tuto obchodní dohodu:

Článek I

Smluvní strany si budou vzájemně poskytovat zacházení podle zásady nejvyšších výhod, pokud jde o cla a jiné poplatky, týkající se dovozů a vývozů, jakož i pokud jde o formu jejich vybírání, správní předpisy a formality, jichž použijí ve svém obchodě s kteroukoliv jinou zemí podle právní úpravy a předpisů každé z obou stran.

Článek II

Ustanovení článku prvého se nevztahuje na:

1. výhody, které kterákoli ze stran poskytla nebo poskytne sousedním zemím;

2. výhody, které by vyplývaly z celních unií, a

3. výhody, které smluvní strany poskytly nebo poskytnou třetím zemím na základě členství v oblastech volného obchodu, v integračních seskupeních nebo regionálních a subregionálních dohodách.

Článek III

Obchodní operace, uskutečňované fyzickými a právnickými ecuadorskými osobami na jedné straně a československými organizacemi oprávněnými k zahraničně obchodní činnosti jakožto samostatnými právnickými osobami na straně druhé, budou se provádět v souladu s ustanoveními této dohody a se zákonnými předpisy platnými v každé zemi.

Ceny zboží a produktů, které budou předmětem výměny, budou stanoveny v příslušných obchodních kontraktech mezi osobami a organizacemi zmíněnými v tomto článku na základě mezinárodních cen platných na hlavních trzích.

Článek IV

Smluvní strany budou napomáhat tomu, aby na vývozech z Republiky Ecuador do Československé socialistické republiky se podílely rostoucí měrou hotové výrobky a polotovary, na nichž bude mít Československá socialistická republika zájem, aniž by byly dotčeny dosavadní tradiční vývozní položky Republiky Ecuador.

Československá socialistická republika bude přispívat k procesu hospodářského a průmyslového rozvoje Ecuadoru zejména vývozem strojů, průmyslového zařízení a potřebných náhradních dílů k nim.

Článek V

Veškeré platy vyplývající z výměny zboží upravené touto dohodou budou se uskutečňovat ve volně směnitelných dolarech Spojených států amerických nebo v jiné volně směnitelné měně v souladu se zákony, předpisy a úpravami, které platí nebo budou platit v budoucnu v každé ze smluvních zemí pro oblast devizové úpravy a platebního styku.

Článek VI

Zboží dovážené v souladu s touto dohodou bude určeno k použití nebo spotřebě dovážející země a jeho reexport je zakázán. Ve zvláštních případech však může být zboží reexportováno a reexport bude předem oznámen vyvážející zemi.

Článek VII

Smluvní strany se dohodly poskytovat si v souladu s právními úpravami platnými v obou zemích:

a) osvobození od cla pro zásilky vzorků bez komerční hodnoty, katalogů, ceníků a obchodně propagačního materiálu;

b) bezcelný dovoz do vázaného celního oběhu pro zboží a předměty určené pro výstavy a veletrhy, a dále pro zařízení určené k pokusům, zkouškám a k vědecko-technickému výzkumu podle programů předem dohodnutých oběma zeměmi.

Článek VIII

Obě strany zajistí pomocí prostředků, které mají k dispozici, přiměřenou ochranu proti všem formám nekalé soutěže a budou dbát, aby dovážené a vyvážené zboží nemělo označení, které by mohlo dát podnět k omylům ohledně země původu, materiálu, druhu nebo kvality zboží.

Článek IX

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Republiky Ecuador se dohodly na zřízení Smíšené komise složené ze zástupců obou zemí, kteří budou k tomu účelu výslovně jmenováni.

Smíšená komise se bude scházet k zasedání střídavě v Praze a v Quitu, a do její působnosti bude náležet:

a) studovat možnosti rozvoje obchodní výměny mezi oběma zeměmi v souladu s ustanoveními této dohody;

b) zkoumat všechny druhy pomoci, kterou by si mohly smluvní strany vzájemně poskytnout, s cílem usnadnit uzavírání příslušných kontraktů;

c) navrhovat oběma vládám potřebná opatření k dynamickému rozvoji obchodní výměny a k hladkému plnění této dohody včetně takových doplňků k dohodě, jež by uspíšily její plnění;

d) zkoumat možnosti kooperace při budování průmyslu v Ecuadoru v souladu s rozvojovými programy a s průmyslovou politikou této země. Přitom se vezme v úvahu možnost ecuadorského vývozu do Československé socialistické republiky, pokud jde o zboží vyráběné podniky vybudovanými v rámci této kooperace a

e) dozírat na plnění ustanovení této dohody.

Článek X

Ustanovení této dohody se budou vztahovat na všechny obchodní operace, které budou uzavřeny před skončením její platnosti.

Článek XI

Tato dohoda vstoupí v platnost dnem, kdy si obě strany výměnou nót potvrdí, že splnily všechny náležitosti vyžadované jejich právní úpravou.

Tato dohoda bude platit po dobu tří let a prodlouží se mlčky vždy o jeden rok, jestliže ji jedna ze stran písemně nevypoví tři měsíce před koncem platnosti.

Sepsáno v Quitu dne 28. června 1971 ve dvou původních vyhotoveních ve španělském jazyce.

Za vládu

Československé socialistické republiky:

Ivan Peter v. r.

Za vládu

Republiky Ecuador:

Vincente Burneo Burneo v. r.

ministr výroby, pověřený výkonem funkce

ministra zahraničních věcí

Přesunout nahoru