Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 92/1973 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Kulturní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Nizozemského království

Částka 26/1973
Platnost od 22.08.1973
Účinnost od 11.05.1973
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

92

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 6. června 1973

o Kulturní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Nizozemského království


Dne 3. srpna 1972 byla v Praze podepsána Kulturní dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Nizozemského království.

Podle svého článku 16 vstoupila Dohoda v platnost dnem 11. května 1973.


Český překlad Dohody se vyhlašuje současně.


První náměstek ministra:

Krajčír v. r.


KULTURNÍ DOHODA

mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Nizozemského království

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Nizozemského království, přejíce si prohloubit vzájemnou spolupráci na poli vzdělání, vědy a kultury a jsouce přesvědčeny, že taková spolupráce přispěje k lepšímu porozumění mezi oběma zeměmi, se rozhodly uzavřít kulturní dohodu a dohodly se na tomto:

Článek 1

Smluvní strany budou rozvíjet spolupráci v oblasti školství, vědy, kultury včetně umění, sociální činnosti, hromadných sdělovacích prostředků, sportu a turistiky.

Článek 2

Smluvní strany budou podporovat výměnu návštěv a jiné styky mezi významnými osobnostmi na poli kultury, jako spisovateli, skladateli, architekty, umělci, uměleckými kritiky a novináři, pracovníky muzeí, galerií a knihoven, z úseku sociální činnosti, hromadných sdělovacích prostředků, kulturně výchovné práce, výchovy mládeže a sportu.

Článek 3

Smluvní strany budou podporovat:

a) pořádání uměleckých a jiných výstav kulturního a informačního charakteru;

b) pořádání koncertů, divadelních představení a představení umělců, jakož i uvádění dramatických děl druhé země.

Článek 4

Smluvní strany budou nápomocny při překládání a vydávání literárních a vědeckých děl druhé země. Budou podporovat výměnu knih, časopisů a jiných publikací kulturní, vědecké a technické povahy i gramofonových nahrávek a podobných pomůcek mezi knihovnami a jinými institucemi obou zemí.

Článek 5

Smluvní strany budou usnadňovat:

a) organizování rozhlasových a televizních přenosů a výměnu rozhlasových a televizních materiálů;

b) promítání a uvádění vědeckých, výchovných a uměleckých filmů.

Článek 6

Smluvní strany budou podporovat účast odborníků z oblasti kultury, umění, vědy, výchovy a sociální činnosti na kongresech, konferencích, seminářích a jiných odborných setkáních pořádaných na území druhé země.

Článek 7

Smluvní strany budou podporovat:

a) styky a výměny mezi vysokoškolskými učiteli, vědeckými pracovníky a studenty a odborníky z úseku sociální činnosti, jakož i spolupráci mezi vysokoškolskými a dalšími vědeckými institucemi;

b) zřizování kateder a lektorátů pro výuku jazyků, kultury a civilizace druhé země na svých vysokých školách a jiných vzdělávacích a výzkumných zařízeních;

c) spolupráci mezi institucemi a odborníky v oblasti základního a středního všeobecně vzdělávacího a odborného školství.

Článek 8

Smluvní strany budou poskytovat občanům druhého státu stipendia ke studiu na svých vědeckých, vzdělávacích, kulturních zařízeních a zařízeních sociální činnosti, jakož i ke studijním pobytům včetně účasti na letních kursech.

Článek 9

Smluvní strany určí na základě vzájemných konzultací hodnotu, kterou možno přikládat vysvědčením a akademickým titulům uděleným orgány druhé země.

Článek 10

Smluvní strany usnadní odborníkům z oblasti kultury, umění, vědy, výchovy a sociální činnosti přístup do knihoven, archivů, muzeí, galerií a kulturních i vědeckých institucí.

Článek 11

Smluvní strany budou podporovat spolupráci mezi sportovními organizacemi a sportovními svazy.

Článek 12

Smluvní strany budou podporovat cestovní ruch usnadňující styky a jiné akce, jež mohou přispět k lepšímu poznávání života, práce a kultury obou zemí.

Článek 13

Smluvní strany se dohodly na tom, že všechny výměny a jiné formy spolupráce podle této dohody budou uskutečňovány na základě reciprocity a v souladu se zákony a předpisy platnými v příslušných zemích.

Článek 14

a) Smluvní strany vytvoří za účelem provádění této dohody Smíšenou komisi, která bude mít nejvýše 12 členů; každá smluvní strana jmenuje stejný počet členů.

b) Smíšená komise vypracuje návrh prováděcího plánu na období dvou let. Tento prováděcí plán bude obsahovat podmínky finančního zajištění jednotlivých akcí. Každá smluvní strana vyjádří svůj souhlas týkající se návrhu prováděcího plánu a návrhu Smíšené komise druhé straně diplomatickou cestou.

c) Smíšená komise se bude v zásadě scházet každé dva roky, střídavě v Československu a Nizozemí. Schůzí Smíšené komise se mohou zúčastňovat diplomatičtí zástupci obou smluvních stran, jakož i omezený počet odborníků. Schůzím bude předsedat člen komise země, v níž se bude schůze konat.

Článek 15

Ve vztahu k Nizozemskému království se bude tato dohoda týkat království v Evropě.

Článek 16

Tato dohoda podléhá schválení podle ústavních předpisů každé ze smluvních stran a vstoupí v platnost dnem, kdy si smluvní strany oznámí toto schválení.

Článek 17

Tato dohoda nahrazuje Dohodu o duševních a uměleckých stycích mezi Československou republikou a Nizozemským královstvím, sjednanou výměnou nót ze dne 20. května a 25. května 1937.

Článek 18

Tato dohoda zůstane v platnosti po dobu 5 let. Nevypoví-li žádná ze smluvních stran tuto dohodu 6 měsíců před uplynutím platnosti, prodlužuje se její platnost na neurčito s šestiměsíční písemnou výpovědní lhůtou druhé smluvní straně.

Na důkaz toho níže podepsaní zmocněnci sjednali tuto dohodu.

Sepsáno v Praze dne 3. srpna 1972 ve dvou vyhotoveních v jazyce anglickém.

Za vládu

Československé socialistické republiky:

Dr. Ivan Rohal-Ilkiv v. r.

Za vládu

Nizozemského království:

Rudolph Froger v. r.

Přesunout nahoru