Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 91/1973 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Islámské republiky Pákistán o leteckých službách

Částka 26/1973
Platnost od 22.08.1973
Účinnost od 02.02.1971
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

91

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 31. května 1973

o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Islámské republiky Pákistán o leteckých službách


Dne 2. září 1969 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Islámské republiky Pákistán o leteckých službách.

Podle svého článku XIX vstoupila Dohoda v platnost dnem 2. února 1971.


Český překlad Dohody se vyhlašuje současně.


První náměstek ministra:

Krajčír v. r.


DOHODA

mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Islámské republiky Pákistán o leteckých službách

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Islámské republiky Pákistán, dále nazývané smluvními stranami, jsouce stranami Úmluvy o mezinárodním civilním letectví a Dohody o tranzitu mezinárodních leteckých dopravních služeb podepsaných v Chicagu 7. prosince 1944 a vedeny přáním uzavřít dohodu za účelem zřízení leteckých služeb mezi a za jejich územími, dohodly se takto:

Článek I

Pro účely této Dohody

a) "Úmluva" znamená Úmluvu o mezinárodním civilním letectví podepsanou v Chicagu 7. prosince 1944;

b) "letecký úřad" znamená, pokud jde o Československou socialistickou republiku, Federální výbor pro dopravu, správu civilního letectví, a pokud jde o Islámskou republiku Pákistán, generálního ředitele civilního letectví, nebo v obou případech každou osobu nebo orgán pověřený prováděním úkolů, které jsou v současné době vykonávány výše uvedenými orgány;

c) "území" ve vztahu ke smluvní straně znamená pozemní oblasti a teritoriální vody k nim přiléhající a spadající pod svrchovanost, suverenitu, ochranu nebo mandát této smluvní strany;

d) "letecké služby", "mezinárodní letecká služba", "letecký podnik" a "přistání pro neobchodní účely" mají význam uvedený v článku 96 Úmluvy;

e) "určený letecký podnik" znamená letecký podnik, který jedna smluvní strana určila písemným oznámením druhé smluvní straně v souladu s článkem III této Dohody.

Článek II

(1) Každá smluvní strana poskytuje druhé smluvní straně práva stanovená v této Dohodě za účelem zřízení a provozování pravidelných mezinárodních leteckých služeb na tratích uvedených v Příloze k této Dohodě. Takové služby a tratě se v dalším nazývají "dohodnuté služby" a "stanovené tratě". Letecké podniky určené každou ze smluvních stran budou při provozování dohodnuté služby na stanovené trati užívat tato práva:

a) létat bez přistání přes území druhé smluvní strany;

b) přistávat na uvedeném území pro neobchodní účely, a

c) nakládat a vykládat cestující, zboží a poštu v kterémkoliv bodu na stanovených tratích s přihlédnutím k ustanovením Přílohy k této Dohodě.

(2) Žádné ustanovení odstavce 1 tohoto článku nedává leteckému podniku jedné smluvní strany právo na území druhé smluvní strany nakládat cestující, zboží nebo poštu přepravované za náhradu nebo plat s určením do jiného bodu na území této smluvní strany.

Článek III

(1) Každá smluvní strana má právo určit jeden letecký podnik k provozování dohodnutých služeb na stanovených tratích. Toto určení bude oznámeno jednou smluvní stranou druhé smluvní straně písemně.

(2) Po obdržení písemného oznámení druhá smluvní strana udělí s výhradou ustanovení odstavců 3 a 4 tohoto článku bez odkladu určenému leteckému podniku příslušná provozní oprávnění.

(3) Letecký úřad jedné smluvní strany může požadovat od leteckého podniku určeného druhou smluvní stranou, aby prokázal svou způsobilost dodržovat podmínky podle zákonů a předpisů, které tento úřad obvykle a přiměřeně uplatňuje na provoz mezinárodních leteckých služeb.

(4) Každá smluvní strana má právo odmítnout určený letecký podnik nebo odmítnout udělení provozních oprávnění zmíněných v odstavci 2 tohoto článku nebo uložit takové podmínky leteckému podniku v užívání práv stanovených v článku II této Dohody, které považuje za nezbytné, v případě, kdy není jista, že podstatná část vlastnictví a skutečná kontrola tohoto podniku náleží smluvní straně, která určuje letecký podnik, nebo jejím státním příslušníkům.

(5) Letecký podnik určený a oprávněný podle odstavce 2 tohoto článku může zahájit kdykoliv provozování dohodnutých služeb za předpokladu, že v souladu s ustanoveními článku VIII této Dohody byly pro takovou službu stanoveny tarifní podmínky.

Článek IV

(1) Každá smluvní strana má právo odvolat provozní oprávnění nebo zrušit vykonávání práv stanovených v článku II této Dohody leteckým podnikem určeným druhou smluvní stranou nebo uložit takové podmínky při vykonávání těchto práv, jaké považuje za nezbytné:

a) v kterémkoliv případě, kdy není přesvědčena o tom, že podstatná část vlastnictví a skutečná kontrola leteckého podniku náleží smluvní straně, která určuje letecký podnik, nebo státním příslušníkům této smluvní strany; nebo

b) v případě, že se tento letecký podnik nebude řídit zákony a předpisy smluvní strany, která tato práva uděluje; nebo

c) v případě, že tento letecký podnik nebude jinak postupovat v souladu s ustanoveními této Dohody.

(2) Pokud by okamžité odvolání provozního oprávnění, zrušení výkonu práv nebo uložení podmínek zmíněných v odstavci 1 tohoto článku nebylo nezbytné k zabránění dalšímu porušování zákonů a předpisů, bude toto právo uplatněno teprve po poradě s druhou smluvní stranou.

Článek V

(1) Zákony a předpisy každé smluvní strany se budou vztahovat na létání a provoz letadla leteckého podniku určeného druhou smluvní stranou při vstupu na území první smluvní strany, v době pobytu a při výstupu z tohoto území, jakož i za letu nad tímto územím.

(2) Zákony a předpisy jedné smluvní strany týkající se vstupu, pobytu a výstupu cestujících, posádky a nákladu na její území a z jejího území se budou rovněž vztahovat na cestující, posádku a náklad letadla určeného leteckého podniku druhé smluvní strany.

Článek VI

(1) Určené letecké podniky obou smluvních stran budou mít řádné a stejné možnosti k provozování dohodnutých služeb na stanovených tratích mezi a za jejich územími.

(2) Při provozování dohodnutých služeb určený letecký podnik každé smluvní strany bude brát v úvahu zájmy určeného leteckého podniku druhé smluvní strany, aby nedošlo k nevhodnému ovlivňování služeb, které tento podnik provozuje na zcela nebo zčásti shodné trati.

(3) Kapacita poskytovaná určeným leteckým podnikem jedné smluvní strany a kapacita poskytovaná určeným leteckým podnikem druhé smluvní strany na každé stanovené trati bude v rozumném poměru k poptávce veřejnosti po letecké přepravě na této trati.

(4) Při uplatňování zásad uvedených v předchozích odstavcích tohoto článku

a) dohodnuté služby provozované každým z určených leteckých podniků budou mít jako hlavní cíl za předpokladu rozumného vytížení vytvořit podle průběžně a rozumně uvažovaných požadavků kapacitu přiměřenou k přepravě pocházející z území jedné smluvní strany a určené pro území druhé smluvní strany;

b) práva určeného leteckého podniku každé smluvní strany nakládat a vykládat v bodech na území druhé smluvní strany mezinárodní přepravu určenou pro třetí země nebo ze třetích zemí přicházející budou uplatňována v souladu se zásadou, že taková přeprava bude pouze doplňková a kapacita bude vycházet

ba) z potřeb letecké dopravy mezi zemí původu a zeměmi určení a z potřeb letecké dopravy v oblasti, přes niž určený letecký podnik provozuje své lety, přičemž se vezmou v úvahu místní a oblastní letecké služby;

bb) z hospodárnosti provozování přímého spoje leteckého podniku.

(5) Letecké úřady smluvních stran budou schvalovat výchozí uvažovanou kapacitu před počátečním zahájením provozu dohodnutých služeb, jakož i každou pozdější změnu kapacity.

Článek VII

(1) Každá smluvní strana zajistí, aby její určený letecký podnik předkládal leteckému úřadu druhé smluvní strany co možno nejdéle předem opisy tarifů, letových řádů včetně jakýchkoliv změn a všechny další informace týkající se provozování dohodnutých služeb včetně informací o kapacitě poskytované na každé ze stanovených tratí a jakékoliv další informace, které mohou být požadovány, aby letecký úřad druhé smluvní strany byl jist, že požadavky této Dohody jsou náležitě dodržovány.

(2) Každá smluvní strana zajistí, aby její určený letecký podnik předkládal leteckému úřadu druhé smluvní strany statistiky týkající se přepravy provedené při dohodnutých službách a ukazující body nakládání a vykládání u těchto služeb.

Článek VIII

(1) Tarify pro přepravu uskutečňovanou podle této Dohody určeným leteckým podnikem každé smluvní strany na území druhé smluvní strany nebo z tohoto území budou sjednány v prvním stupni mezi určenými leteckými podniky obou smluvních stran a budou brát zřetel na odpovídající tarify přijaté Mezinárodním sdružením leteckých dopravců. Jakékoliv takto sjednané tarify podléhají schválení leteckých úřadů obou smluvních stran.

(2) Nebude-li dosaženo dohody, bude spor řešen v souladu s článkem XV.

(3) Žádné nové ani upravené tarify nebudou platit, pokud nebudou schváleny leteckými úřady obou smluvních stran v souladu s odstavcem 1 tohoto článku nebo určeny v souladu s ustanoveními článku XV této Dohody. Až do určení tarifů v souladu s ustanoveními tohoto článku zůstanou již platné tarify dále v platnosti.

Článek IX

Určený letecký podnik každé smluvní strany bude mít právo udržovat na území druhé smluvní strany technický a obchodní personál nezbytný pro provozování leteckých služeb.

Článek X

(1) Letadlo používané k provozu dohodnutých služeb určeným leteckým podnikem jedné smluvní strany, jakož i obvyklé vybavení letadla, pohonné hmoty a mazací oleje, náhradní díly a palubní zásoby letadla včetně potravin, nápojů, tabákových výrobků a drobného zboží určeného k prodeji cestujícím na palubě, budou osvobozeny ode všech celních poplatků a jiných dávek při dovozu na území druhé smluvní strany za předpokladu, že veškeré vybavení a zásoby zůstanou na palubě až do doby, kdy budou vyvezeny ze země nebo spotřebovány během letu nad územím druhé smluvní strany.

(2) S výjimkou poplatků za poskytnuté služby budou rovněž osvobozeny od poplatků a dávek

a) pohonné hmoty a mazací oleje přijaté na palubu letadla na území jedné smluvní strany a určené k použití v tomto letadle určeného leteckého podniku druhé smluvní strany na stanovených tratích, i když zásoby mohou být použity na části trati vedoucí přes území smluvní strany, kde byly přijaty na palubu;

b) náhradní díly dovezené na území jedné smluvní strany za účelem údržby nebo oprav letadla určeného leteckého podniku druhé smluvní strany provozujícího let na stanovené trati; a

c) zásoby přijaté na palubu letadla na území jedné smluvní strany v rozsahu vymezeném úřady této smluvní strany a určené k použití na palubě tohoto letadla druhé smluvní strany provozujícího let na stanovených tratích.

(3) Obvyklé palubní vybavení letadla, pohonné hmoty a mazací oleje, zásoby letadla, jakož i náhradní díly na palubě letadla leteckého podniku každé smluvní strany mohou být vyloženy na území druhé smluvní strany pouze se souhlasem celních orgánů této smluvní strany. V takovém případě budou uloženy pod dohledem těchto orgánů až do doby, kdy budou znovu ze země vyvezeny nebo jinak použity v souladu s celními předpisy.

(4) S vybavením, zásobami a materiálem dovezeným na území jedné smluvní strany, jak uvedeno v předchozích odstavcích, nesmí být nakládáno bez souhlasu celních orgánů této smluvní strany.

Článek XI

Poplatky za užívání letišť a jiných zařízení na území každé smluvní strany se budou vybírat na základě sazeb určených jejími příslušnými orgány v souladu s článkem 15 Úmluvy.

Článek XII

(1) Převody přebytků z příjmů nad náklady, jež dosáhl určený letecký podnik kterékoliv smluvní strany na území druhé smluvní strany, se budou provádět v souladu s platnými devizovými předpisy druhé smluvní strany a v rámci platné platební dohody mezi oběma zeměmi.

(2) Smluvní strany učiní opatření k usnadnění převodů příjmů do druhé země.

Článek XIII

(1) V duchu úzké spolupráce se budou letecké úřady obou smluvních stran v případě potřeby radit, aby bylo zajištěno dodržování zásad a uplatňování ustanovení této Dohody.

(2) Každá smluvní strana může kdykoliv požádat druhou smluvní stranu o poradu k projednání návrhu na jakékoliv úpravy této Dohody, které by považovala za žádoucí. Porada se uskuteční do šedesáti dnů ode dne podání žádosti. Jakákoliv změna této Dohody na poradě dohodnutá vstoupí v platnost, jakmile bude potvrzena výměnou diplomatických nót. Týká-li se úprava pouze Přílohy k Dohodě, porada bude uskutečněna mezi leteckými úřady obou smluvních stran. Dohodnou-li se tyto úřady na nové nebo upravené Příloze, dohodnuté změny vstoupí v platnost, jakmile budou potvrzeny výměnou diplomatických nót.

Článek XIV

Každá ze smluvních stran může kdykoliv dát druhé smluvní straně písemnou výpověď, přeje-li si skončit platnost této Dohody. Tato výpověď bude zároveň sdělena Mezinárodní organizaci pro civilní letectví. Platnost této Dohody skončí jeden rok ode dne, kdy výpověď obdržela druhá smluvní strana, pokud výpověď nebude po vzájemné dohodě odvolána před uplynutím tohoto období. Nebude-li potvrzeno přijetí výpovědi druhou smluvní stranou, výpověď bude považována za doručenou čtrnáct dní poté, co ji obdržela Mezinárodní organizace pro civilní letectví.

Článek XV

Jakýkoliv spor vzniklý při výkladu nebo provádění této Dohody nebo její Přílohy bude urovnán přímým jednáním mezi leteckými úřady smluvních stran. Nedojde-li k dohodě mezi leteckými úřady, bude spor urovnán smluvními stranami diplomatickou cestou.

Článek XVI

V případě sjednání mnohostranné úmluvy nebo dohody týkající se letecké dopravy, k níž se obě smluvní strany připojí, tato Dohoda bude pozměněna tak, aby byla v souladu s ustanoveními takové úmluvy nebo dohody.

Článek XVII

Tato Dohoda a každá výměna diplomatických nót podle článku XIII bude registrována u Mezinárodní organizace pro civilní letectví.

Článek XVIII

Příloha k této Dohodě se považuje za součást Dohody a veškeré odkazy na Dohodu se budou týkat rovněž Přílohy, pokud není výslovně ustanoveno jinak.

Článek XIX

Dohoda bude schválena podle ústavních požadavků obsažených ve vnitrostátních zákonech a předpisech každé ze smluvních stran a vstoupí v platnost po výměně diplomatických nót datem pozdější z obou diplomatických nót splnění těchto požadavků potvrzujících. Ustanovení této Dohody budou předběžně prováděna ode dne podpisu.

Na důkaz toho podepsaní zmocněnci, mající řádné pověření svých vlád, podepsali tuto Dohodu.

Dáno v Praze dne 2. září 1969 ve dvou vyhotoveních v jazyce anglickém.

Za vládu

Československé socialistické republiky:

M. Murín v. r.

Za vládu

Islámské republiky Pákistán:

M. A. Alvie v. r.

Příloha

Seznam I

1. Tratě, jež může provozovat určený letecký podnik Islámské republiky Pákistán:

Body odletu: Bod určení: Mezilehlé body: Body za Československem:
Body v Pákistánu Praha Body na Středním východě, v Perském zálivu, v severní Africe, v jižní a jihovýchodní Evropě, v SSSR střední a západní Evropa včetně Spojeného království, severní a jižní Amerika

Seznam II

2. Tratě, jež může provozovat určený letecký podnik Československé socialistické republiky:

Body odletu: Bod určení: Mezilehlé body: Body za Pákistánem:
Praha Karáčí Body v jižní a jihovýchodní Evropě, v SSSR, body na Středním východě anebo ve Sjednocené arabské republice, body v Perském zálivu Body v jihovýchodní Asii, body na dálném východě, body v Austrálii

3. Dodatečnou dohodou leteckých úřadů obou smluvních stran budou stanoveny body, kterými povedou linky určených leteckých podniků na shora uvedených tratích. Letecké úřady budou vycházet ze zásady, že určené letecké podniky mohou při všech letech nebo při kterémkoliv letu vynechávat přistání v kterémkoliv z bodů takto stanovených za předpokladu, že dohodnuté služby určeného leteckého podniku jedné smluvní strany budou začínat v bodu na jejím území a nebudou končit na území druhé smluvní strany, pokud by nebylo dohodnuto jinak.

Přesunout nahoru