Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 90/1973 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Malajsie o leteckých službách mezi a za jejich územími

Částka 26/1973
Platnost od 22.08.1973
Účinnost od 02.05.1973
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

90

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 5. června 1973

o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Malajsie o leteckých službách mezi a za jejich územími


Dne 2. května 1973 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Malajsie o leteckých službách mezi a za jejich územími.

Podle svého článku 16 Dohoda vstoupila v platnost dnem 2. května 1973.


České znění Dohody se vyhlašuje současně.


První náměstek ministra:

Krajčír v. r.


DOHODA

mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Malajsie o leteckých službách mezi a za jejich územími

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Malajsie, jsouce stranami Úmluvy o mezinárodním civilním letectví a vedeny přáním uzavřít dohodu za účelem zřízení leteckých služeb mezi a za jejich územími, dohodly se takto:

Článek 1

Pro účely této Dohody, pokud ze souvislostí nevyplývá jinak:

a) výraz "Úmluva" znamená Úmluvu o mezinárodním civilním letectví otevřenou k podpisu v Chicagu dne 7. prosince 1944 a zahrnuje všechny Přílohy přijaté podle článku 90 této Úmluvy a všechny změny Příloh nebo Úmluvy podle jejích článků 90 a 94;

b) výraz "letecký úřad" znamená, pokud jde o Československou socialistickou republiku, federální ministerstvo dopravy a každou jinou osobu nebo orgán pověřený prováděním úkolů, které jsou v současné době vykonávány tímto federálním ministerstvem dopravy, nebo podobných úkolů, a pokud jde o Malajsii, ministra spojů a každou jinou osobu nebo orgán pověřený prováděním úkolů, které jsou v současné době vykonávány tímto ministrem, nebo podobných úkolů;

c) výraz "určený letecký podnik" znamená letecký podnik, který jedna smluvní strana určila písemným oznámením druhé smluvní straně v souladu s článkem 3 této Dohody k provozování leteckých služeb na tratích stanovených v Příloze k této Dohodě;

d) výraz "území" ve vztahu ke státu znamená pozemní oblasti a teritoriální vody k nim přiléhající a spadající pod svrchovanost, suverenitu, ochranu nebo mandát tohoto státu;

e) výrazy "letecká služba", "mezinárodní letecká služba", "letecký podnik" a "přistání pro neobchodní účely" mají význam uvedený v článku 96 Úmluvy; a

f) výrazy "dohodnuté služby" a "stanovené tratě" znamenají mezinárodní letecké služby a tratě uvedené v Příloze k této Dohodě.

Článek 2

(1) Každá smluvní strana poskytuje druhé smluvní straně práva stanovená v této Dohodě za účelem zřízení leteckých služeb na tratích uvedených v příslušné části připojeného seznamu (dále jen "dohodnuté služby" a "stanovené tratě"). Dohodnuté služby mohou být zahájeny okamžitě nebo později, podle přání smluvní strany, které budou práva poskytnuta.

(2) S výhradou ustanovení této Dohody letecké podniky určené každou ze smluvních stran budou při provozu dohodnuté služby na stanovené trati užívat tato práva:

a) létat bez přistání přes území druhé smluvní strany,

b) přistávat na uvedeném území pro neobchodní účely a

c) přistávat na uvedeném území v bodech stanovených pro tuto trať v seznamu k této Dohodě pro účely vykládání a nakládání cestujících, zboží a pošty v mezinárodní přepravě.

(3) Žádné ustanovení odstavce 2 tohoto článku nedává leteckým podnikům jedné smluvní strany právo na území druhé smluvní strany nakládat cestující, zboží nebo poštu přepravované za náhradu nebo plat s určením do jiného bodu na území této druhé smluvní strany.

Článek 3

(1) Každá smluvní strana má právo určit písemným oznámením druhé smluvní straně jeden nebo více leteckých podniků k provozování dohodnutých služeb na stanovených tratích.

(2) Po obdržení písemného určení druhá smluvní strana udělí s výhradou ustanovení odstavců 3 a 4 tohoto článku bez odkladu určenému leteckému podniku nebo leteckým podnikům příslušné provozní oprávnění.

(3) Letecký úřad jedné smluvní strany může požadovat od leteckého podniku určeného druhou smluvní stranou, aby prokázal svou způsobilost dodržovat podmínky podle zákonů a předpisů, které tento úřad obvykle a přiměřeně uplatňuje v souladu s ustanoveními Úmluvy při provozu mezinárodních obchodních leteckých služeb.

(4) Každá smluvní strana může odmítnout určený letecký podnik a odepřít či odvolat práva udělená leteckému podniku podle odstavce 2 článku 2 této Dohody nebo uložit leteckému podniku při využívání těchto práv takové podmínky, které považuje za nezbytné, v případě, kdy není jista, že podstatná část vlastnictví a skutečná kontrola leteckého podniku náleží smluvní straně, která určuje letecký podnik, nebo v případě konsorcia leteckých podniků vládě nebo státním příslušníkům států, jejichž letecké podniky tvoří toto konsorcium; pokud jde o konsorcium, platí výhrada, že existují platné dohody o letecké dopravě mezi smluvní stranou, od níž je vyžadováno provozní povolení, a každým ze států, jejichž letecké podniky tvoří konsorcium, a týkají se uvažované letecké služby.

(5) Kdykoliv poté, co ustanovení odstavců 1 a 2 tohoto článku byla splněna, letecký podnik k tomu určený a oprávněný může zahájit provozování dohodnutých služeb za předpokladu, že služba bude provozována teprve tehdy, až budou v souladu s ustanoveními článku 7 této Dohody pro takovou službu stanoveny tarifní podmínky.

(6) Každá smluvní strana může zastavit využívání práv udělených leteckému podniku podle odstavce 2 článku 2 této Dohody nebo uložit leteckému podniku při jejich využívání takové podmínky, které považuje za nezbytné, v případě, kdy se letecký podnik nebude řídit zákony a předpisy smluvní strany, jež tato práva poskytuje, nebo jinak při provozování letecké služby nepostupuje v souladu s podmínkami stanovenými v této Dohodě; platí při tom výhrada, že pokud by okamžité zastavení výkonu práv nebo uložení podmínek nebylo nezbytné k zabránění dalšímu porušování zákonů a předpisů, bude uplatněno teprve po poradě s druhou smluvní stranou.

Článek 4

(1) Letadla používaná k provozu mezinárodních služeb určenými leteckými podniky obou smluvních stran, jakož i jejich obvyklé vybavení, náhradní díly, pohonné hmoty a mazací oleje, zásoby letadla (včetně potravy, nápojů a tabáku) uložené na palubě takového letadla budou osvobozeny ode všech celních poplatků, inspekčních daní a jiných poplatků a dávek při příletu na území druhé smluvní strany za předpokladu, že takové vybavení a zásoby zůstanou na palubě letadla až do doby, kdy budou znovu vyvezeny.

(2) Pohonné hmoty, mazací oleje, náhradní díly, obvyklé vybavení a zásoby letadla dovezené na území jedné smluvní strany určeným leteckým podnikem druhé smluvní strany nebo pro tento letecký podnik nebo přijaté na palubu letadla určeného leteckého podniku s tím, že budou použity výhradně při provozování mezinárodních služeb, budou osvobozeny ode všech národních poplatků a dávek včetně celních poplatků a inspekčních daní ukládaných na území první smluvní strany, i když tyto zásoby mají být použity na úsecích cesty provedených nad územím smluvní strany, v níž byly vzaty na palubu. Může být požadováno, aby shora uvedený materiál byl pod celním dohledem nebo kontrolou.

(3) Obvyklé zařízení letadla, náhradní díly, zásoby letadla, pohonné hmoty a mazací oleje ponechávané na palubě letadla jedné smluvní strany mohou být vyloženy na území druhé smluvní strany pouze se souhlasem celních úřadů této strany, které mohou požádat, aby tento materiál byl uložen pod jejich dohledem až do doby, kdy bude znovu vyvezen nebo s ním bude jinak naloženo v souladu s celními předpisy.

(4) Pohonné hmoty, mazací oleje, náhradní díly, obvyklé vybavení letadla a zásoby letadla přijaté na palubu letadla jedné smluvní strany na území druhé smluvní strany a použité výlučně při letech mezi dvěma body na území téže smluvní strany, nebudou z hlediska celních poplatků, inspekčních daní a jiných podobných národních a místních poplatků a dávek požívat méně příznivý režim, než jaký je poskytován národním leteckým podnikům nebo leteckým podnikům požívajícím nejvyšších výhod, které provozují takové lety.

(5) Cestující, zavazadla a zboží v přímém tranzitu přes území jedné smluvní strany a neopouštějící část letiště určenou pro takový účel budou podrobeni pouze velmi zjednodušené kontrole. Zavazadla a zboží v přímém tranzitu budou osvobozeny od celních poplatků a jiných podobných dávek.

Článek 5

(1) Letecké podniky obou smluvních stran budou mít řádné a stejné možnosti k provozování dohodnutých služeb na stanovených tratích mezi jejich územími.

(2) Při provozování dohodnutých služeb letecké podniky každé smluvní strany budou brát v úvahu zájmy leteckých podniků druhé smluvní strany, aby nedošlo k nevhodnému ovlivňování služeb, které tyto podniky provozují na zcela nebo zčásti shodných tratích.

(3) Dohodnuté služby provozované určenými leteckými podniky smluvních stran budou v úzkém vztahu k poptávce veřejnosti po přepravě na stanovených tratích a jejich hlavním cílem bude za předpokladu rozumného vytížení vytvoření přiměřené kapacity, podle průběžně a rozumně uvažovaných požadavků, k přepravě cestujících, zboží a pošty pocházející z území smluvní strany, jež určila letecký podnik, nebo s určením pro toto území. Nabídka přepravy cestujících, zboží a pošty nakládaných nebo vykládaných v bodech na stanovených tratích na území jiných států než států, jež určily letecký podnik, bude určena v souladu se všeobecnými zásadami, že kapacita bude posuzována v souvislosti

a) s přepravní poptávkou na území smluvní strany, jež určila letecký podnik, a z tohoto území;

b) s přepravní poptávkou oblasti, přes niž letecký podnik provozuje své lety, přičemž se vezmou v úvahu jiné dopravní služby zřízené leteckými podniky států v této oblasti;

c) s poptávkou na přímý spoj leteckého podniku.

Článek 6

(1) Zákony a předpisy jedné smluvní strany upravující vstup na její území a výstup letadla provozujícího mezinárodní let nebo létání takového letadla nad tímto územím budou se vztahovat na určený letecký podnik druhé smluvní strany.

(2) Zákony a předpisy jedné smluvní strany upravující vstup, pobyt a výstup z jejího území cestujících, posádky, nákladu či pošty, jako jsou formality týkající se vstupu a výstupu, jakož i opatření výjezdová a příjezdová, celní a zdravotnická budou se vztahovat na cestující, posádku, náklad či poštu přepravované letadlem určeného leteckého podniku druhé smluvní strany, pokud jsou na uvedeném území.

(3) Obě smluvní strany se zavazují, že neposkytnou žádné zvláštní výhody svým vlastním leteckým podnikům ve srovnání s určeným leteckým podnikem druhé smluvní strany při provádění zákonů a předpisů podle ustanovení tohoto článku.

(4) Při používání letišť a jiných zařízení jedné smluvní strany určený letecký podnik druhé smluvní strany nebude platit poplatky vyšší než by platilo letadlo první smluvní strany při pravidelných mezinárodních leteckých službách.

Článek 7

(1) Tarify pro kteroukoliv dohodnutou službu budou stanoveny v přiměřené výši, přičemž bude náležitě přihlíženo ke všem potřebným činitelům, jako jsou provozní náklady, přiměřený zisk, charakteristiky letu (jako jsou standardy rychlosti a vybavení letadla) a tarify jiných leteckých podniků na kterémkoliv úseku stanovené tratě. Tarify budou stanoveny v souladu s následujícími ustanoveními tohoto článku.

(2) Tarify uvedené v odstavci 1 tohoto článku spolu s částkami agentských provizí uplatňovaných v souvislosti s nimi budou, bude-li to možné, sjednány pro každou stanovenou trať mezi určenými leteckými podniky, jichž se to týká, po poradě s jinými leteckými podniky provozujícími dopravu na celém úseku takové tratě nebo její části, a dohoda o tom bude uzavřena, kde to bude možné, prostřednictvím k tomu účelu vytvořené procedury Mezinárodního sdružení leteckých dopravců. Takto sjednané tarify podléhají schválení leteckých úřadů obou smluvních stran.

(3) Nedosáhnou-li určené letecké podniky dohody o tarifech nebo nemůže-li být z jiného důvodu dosaženo dohody o tarifech v souladu s ustanoveními odstavce 2 tohoto článku, letecké úřady smluvních stran se samy pokusí tarify určit.

(4) Nebudou-li moci letecké úřady schválit tarify předložené jim podle odstavce 2 tohoto článku nebo tarify určit podle odstavce 3, spor bude řešen v souladu s ustanoveními článku 12 této Dohody.

(5) Žádné tarify nevstoupí v platnost, jestliže letecké úřady smluvních stran s nimi nevysloví souhlas, s výjimkou případu, kdy dojde k urovnání podle ustanovení článku 12 této Dohody.

(6) Tarify sjednané v souladu s ustanoveními tohoto článku budou platit do doby, než dojde ke sjednání nových tarifů v souladu s ustanoveními tohoto článku.

Článek 8

(1) Převody přebytků z příjmů dosažených určeným leteckým podnikem kterékoliv smluvní strany na území druhé smluvní strany se budou provádět podle devizových předpisů platných na území této smluvní strany v některé z volně směnitelných měn.

(2) Smluvní strany umožní převody takových prostředků do druhé země; tyto převody budou prováděny bez průtahů.

Článek 9

Letecký úřad každé smluvní strany bude dodávat leteckému úřadu druhé smluvní strany na požádání takové pravidelné nebo jiné statistické přehledy, jež mohou být rozumně požadovány pro účely posuzování kapacity poskytované při dohodnutých službách určenými leteckými podniky první smluvní strany. Takové přehledy budou obsahovat veškeré informace potřebné k určení objemu přepravy provedené těmito leteckými podniky při dohodnutých službách a místa odletu a cílové určení přepravy, pokud údaje o tom budou k dispozici.

Článek 10

Ke koordinaci opatření týkajících se letecké dopravy a obsluhování letadla každá smluvní strana udělí určenému leteckému podniku druhé smluvní strany při skutečném provozování dohodnutých služeb oprávnění udržovat na území první smluvní strany personál, jehož druh a počet bude čas od času sjednán mezi leteckými úřady smluvních stran.

Článek 11

Letecké úřady smluvních stran se budou pravidelně a často radit, aby byla zajištěna úzká spolupráce ve všech otázkách týkajících se provádění této Dohody.

Článek 12

Jakýkoliv spor týkající se výkladu nebo provádění této Dohody nebo její Přílohy bude urovnán přímým jednáním mezi leteckými úřady smluvních stran. Jestliže mezi leteckými úřady nebude dosaženo dohody, spor bude urovnán diplomatickou cestou.

Článek 13

(1) Jestliže jedna ze smluvních stran bude považovat za žádoucí změnit ustanovení této Dohody, může požádat o poradu leteckých úřadů obou smluvních stran k uvažované změně. Porada se uskuteční do šedesáti dnů ode dne podání žádosti. Dohodnou-li se letecké úřady na změnách této Dohody, změny vstoupí v platnost, jakmile budou potvrzeny výměnou nót diplomatickou cestou.

(2) Změny Přílohy k této Dohodě mohou být prováděny předběžně od data dohodnutého leteckými úřady a vstoupí v platnost, jakmile budou potvrzeny výměnou diplomatických nót.

(3) Jestliže obecná mnohostranná dohoda týkající se letecké dopravy vstoupí v platnost pro obě smluvní strany, tato Dohoda bude upravena tak, aby byla v souladu s ustanoveními mnohostranné dohody.

Článek 14

Každá ze smluvních stran může kdykoliv dát druhé smluvní straně písemnou výpověď, přeje-li si skončit platnost této Dohody. Tato výpověď bude zároveň sdělena Mezinárodní organizaci pro civilní letectví. Jestliže byla taková písemná výpověď dána, skončí platnost této Dohody dvanáct měsíců ode dne, kdy výpověď obdržela druhá smluvní strana, pokud výpověď nebude po vzájemné dohodě odvolána před uplynutím tohoto období. Nebude-li potvrzeno přijetí výpovědi druhou smluvní stranou, výpověď bude považována za doručenou čtrnáct dní poté, co ji obdržela Mezinárodní organizace pro civilní letectví.

Článek 15

Tato Dohoda a jakákoliv výměna nót v souladu s článkem 13 bude registrována u Mezinárodní organizace pro civilní letectví.

Článek 16

Tato Dohoda vstoupí v platnost dnem podpisu.

Na důkaz toho podepsaní, mající řádné zmocnění svých vlád, podepsali tuto Dohodu.

Dáno v Praze dne 2. května 1973 ve třech autentických textech v jazyce českém, malajském a anglickém. V případě rozporu bude text v jazyce anglickém považován za rozhodující.

Za vládu

Československé socialistické republiky:

Stanislav Krebs v. r.

Za vládu

Malajsie:

Abu Hassan v. r.

Příloha

Seznam I

Tratě, jež může provozovat určený letecký podnik Československé socialistické republiky:

Sloupec 1 Sloupec 2 Sloupec 3 Sloupec 4
Body odletu Mezilehlé body Bod v Malajsii Body za Malajsií
Praha Bělehrad Kuala Lumpur Singapur
Bratislava Athény Djakarta
Nicosia Hong Kong
Káhira Manila
Bejrút Tokio
Teherán Perth
Kuvajt Sydney nebo Melbourne
Karáčí
Dháka
Bombaj
Colombo
Moskva nebo Taškent
Phnom Penh
Bangkok

Určený letecký podnik nebo podniky Československé socialistické republiky mohou při kterémkoliv letu nebo při všech letech vynechávat přistání v kterémkoliv z výše uvedených bodů, pokud dohodnuté služby na této trati budou začínat v bodě na československém území.

Seznam II

Tratě, jež může provozovat určený letecký podnik Malajsie:

Sloupec 1 Sloupec 2 Sloupec 3 Sloupec 4
Body odletu Mezilehlé body Bod v Československu Body za Československo
Kuala Lumpur Bangkok Praha pět bodů v Evropě
včetně Frankfurtu,
Paříže, Londýna a dva
body ve Spojených
státech amerických
Colombo
Madras nebo Bombaj
Dillí
Dháka
Karáčí
Kuvajt
Teherán
Bejrút
Bahrejn
Taškent nebo Moskva
Káhira
Athény
Bělehrad
Řím

Určený letecký podnik Malajsie může při kterémkoliv letu nebo při všech letech vynechávat přistání v kterémkoliv z výše uvedených bodů, pokud dohodnuté služby na této trati budou začínat v bodě na malajsijském území.

Poznámka: Pokud jde o nespecifikované body v sloupci 4 seznamu II malajsijských tratí, bylo dohodnuto, že tyto nespecifikované body budou určeny po vzájemné poradě.

Přesunout nahoru