Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 89/1973 Sb.Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o sdružení rodičů a přátel školy

Částka 25/1973
Platnost od 10.08.1973
Účinnost od 01.09.1973
Zrušeno k 30.08.1991 (354/1991 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

89

VYHLÁŠKA

Ministerstva školství České socialistické republiky

ze dne 25. července 1973

o sdružení rodičů a přátel školy

Ministerstvo školství České socialistické republiky v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány stanoví podle § 26 odst. 2 zákona č. 186/1960 Sb., o soustavě výchovy a vzdělávání (školský zákon):


§ 1

Základní ustanovení

Rodiče, popřípadě jiní zákonní zástupci žáků, bývalí žáci školy a ostatní občané, kteří se zajímají o práci školy a o výchovu dětí a mládeže, dále též zástupci patronátních a jiných závodů a organizací, zástupci společenských organizací a kulturních a osvětových zařízení, působících v obvodu školy, se dobrovolně sdružují ve sdružení rodičů a přátel školy (dále jen "sdružení"). Plněním svých úkolů a úzkou spoluprací se školou se sdružení stává významnou formou aktivní účasti pracujících na řešení otázek komunistické výchovy dětí a mládeže a na řízení škol a výchovných zařízení.

§ 2

Zřizování sdružení

(1) Národní výbory dbají, aby se při školách a výchovných zařízeních jimi odborně vedených zřídilo sdružení. Sdružení se zřizují v zařízeních předškolní výchovy a při školách poskytujících základní, střední a vyšší vzdělání, včetně škol a výchovných zařízení v oboru působnosti ministerstva zdravotnictví ČSR a zařízení pro výchovu učňů v oboru působnosti příslušných ústředních orgánů. Sdružení se mohou zřizovat též při mimoškolních výchovných zařízeních, za která se pro účely této vyhlášky považují lidové školy umění, lidové školy jazyků, dětské domovy, domovy mládeže, stanice mladých techniků, turistů, přírodovědců, domy pionýrů a mládeže, a při učňovských střediscích.

(2) Sdružení se nezřizují na školách pro pracující.

(3) Ke vzniku sdružení je třeba usnesení nadpoloviční většiny přítomných na ustavující členské schůzi. Na této schůzi se zároveň zvolí výbor sdružení. Podnět ke svolání ustavující členské schůze dává ředitel školy nebo vedoucí výchovného zařízení (dále jen "ředitel školy"), při nichž má sdružení vzniknout. Ustavující členskou schůzi svolává národní výbor, který odborně vede školu, při níž má sdružení vzniknout.

(4) Vznik sdružení oznámí jeho výbor do 15 dnů národnímu výboru, který odborně vede školu, při níž sdružení vzniklo; pokud jde o sdružení vzniklé při odborném učilišti, národnímu výboru, který v odborném učilišti kontroluje výchovu učňů.

§ 3

Postavení sdružení

(1) Sdružení jako právnická osoba nabývá práv, zavazuje se a hospodaří vlastním majetkem.

(2) Ve své činnosti se sdružení řídí ustanovením této vyhlášky a jinými obecně závaznými právními předpisy.

(3) Za účelem správného zaměření činnosti sdružení svolává národní výbor, který odborně vede školy, podle potřeby funkcionáře sdružení k projednání hlavních úkolů školské politiky a jiných úkolů týkajících se sdružení.

(4) Národní výbor, který odborně vede školu, usměrňuje činnost sdružení a jeho orgánů, pečuje o zlepšování jejich činnosti, o zevšeobecňování a rozšiřování nejlepších zkušeností a usměrňuje spolupráci sdružení se školou, se společenskými organizacemi, se závody a kulturními zařízeními, jakož i poskytuje sdružení metodickou pomoc. Při poskytování metodické pomoci sdružením při všech školách, které odborně vede, využívá poradního sboru, 1) který zřizuje jako svůj aktiv z vybraných členů sdružení.

Úkoly sdružení

§ 4

Úkolem sdružení je zejména:

1. působit ve shodě se školskou politikou ve smyslu marxisticko-leninské výchovy na rodiče, žáky a učně; seznamovat rodiče s ideologickým a politickým posláním a úkoly školy a socialistické pedagogiky a zásadami ateistické výchovy; sjednocovat výchovné působení školy a rodiny a napomáhat, aby výchova dětí v rodině vycházela z ideologických základů socialistického zřízení a aby se uskutečňovala v souladu se zmíněnými zásadami a úkoly školy;

2. poskytovat škole materiální pomoc obecně prospěšnou prací svých členů, zejména při zlepšování školního prostředí;

3. poskytovat škole finanční pomoc při zajišťování mimotřídních a mimoškolních výchovných akcí, které nejsou podle platných předpisů hrazeny z finančních prostředků národních výborů;

4. poskytovat škole další pomoc, zejména při zajišťování školní docházky, při školním stravování a při spravování fondu učebnic;

5. pomáhat organizaci Socialistického svazu mládeže a jeho Pionýrské organizaci na škole a organizaci ROH při zařízeních pro výchovu učňů;

6. pomáhat škole při spolupráci se závody a společenskými organizacemi a v rámci toho se podílet na uzavírání a plnění dohod o spolupráci se závody, podniky a jednotnými zemědělskými družstvy.

§ 5

Sdružení se podílí na výchovně vzdělávací činnosti školy zejména také tím, že

1. podporuje úsilí učitelů a ostatních výchovných pracovníků o trvalé a hluboké vědomosti žáků a učňů (dále jen "žáci"), o snížení počtu zaostávajících, o výchovu žáků k uvědomělé kázni a dodržování správného chování žáků ve škole i mimo ni;

2. pomáhá škole při výchově žáků, zejména v mimotřídní, v mimoškolní a v mimopracovní činnosti;

3. věnuje velkou péči výchově žáků ke správné volbě povolání, pomáhá řešit případy žáků s výchovnými potížemi a spolupůsobí při ochraně mládeže před škodlivými vlivy.

§ 6

(1) Obsah činnosti sdružení vychází z plánu práce školy a z konkrétních potřeb politické, pedagogické a kulturní práce mezi rodiči a veřejností.

(2) Sdružení nezasahuje do výchovně vzdělávacího procesu školy stanoveného učebními plány a dalšími předpisy, učebními osnovami nebo programy výchovné práce, ale pomáhá vytvářet podmínky pro jeho zdárný průběh a podporuje ho.

Orgány sdružení

§ 7

(1) Orgány sdružení jsou členská schůze, výbor sdružení, třídní schůze, třídní výbor nebo třídní důvěrník, revizní komise sdružení, a stálé nebo dočasné komise sdružení.

(2) Funkční období výboru sdružení, třídního výboru nebo třídního důvěrníka a revizní komise je jeden rok. Volí se nejpozději 31. října.

§ 8

(1) Výroční členská schůze projednává zprávu výboru sdružení za uplynulý školní rok a návrh celoročního plánu činnosti na nový školní rok; usnáší se na výši členského příspěvku a schvaluje rozpočet sdružení.

(2) Výroční členská schůze volí pět až patnáct členů výboru (podle velikosti sdružení a počtu komisí) a tříčlennou revizní komisi. Ze zvolených členů výboru musí být nadpoloviční většina rodičů nebo jiných zákonných zástupců žáků školy. Členové výboru se volí z rodičů a ostatních občanů, kteří jsou přesvědčeni o správnosti socialistické výchovy a vychovávají tak své děti, mají důvěru veřejnosti, mohou být autoritou ostatním rodičům a mohou se v potřebné míře funkci věnovat.

§ 9

(1) Členská schůze sdružení se koná nejméně dvakrát ve školním roce.

(2) Na členských schůzích se projednávají zejména zásadní otázky výchovy a vzdělávání žáků, ideově politické výchovy, pedagogické osvěty mezi rodiči a důležitější změny plánu činnosti a rozpočtu.

§ 10

(1) Schůze výboru sdružení se konají zpravidla jednou měsíčně.

(2) Výbor sdružení svolává členské schůze, řídí v období mezi členskými schůzemi veškerou činnost sdružení, rozhoduje o tom, zda mají být ve třídách zvoleny třídní výbory nebo jen třídní důvěrníci a řídí jejich práci. Za svou činnost odpovídá členské schůzi. Požádá-li o to národní výbor, který odborně vede školu, při níž je sdružení zřízeno, podá mu výbor sdružení o své činnosti zprávu.

(3) Výbor sdružení volí na své první schůzi ze svého středu funkcionáře výboru, kterými jsou předseda, místopředseda, jednatel, hospodář, člen pověřený spoluprací se Socialistickým svazem mládeže nebo s jeho Pionýrskou organizací, popřípadě vedoucí jednotlivých komisí. Předseda a místopředseda jsou voleni vždy z rodičů žáků školy. K jednání výboru jsou zváni vždy členové revizní komise a podle potřeby přizváni předsedové třídních výborů (třídní důvěrníci), výchovní pracovníci, školní lékař apod.; podle vzájemné dohody se jednání mohou zúčastnit též zástupci pionýrské skupiny, základní organizace Socialistického svazu mládeže, popřípadě v zařízení pro výchovu učňů zástupce základní organizace ROH.

(4) Nově zvolený výbor sdružení oznámí jména, příjmení a bydliště svých členů a členů revizní komise do 15 dnů národnímu výboru, který odborně vede školu, při níž vzniklo; pokud jde o sdružení vzniklé při odborném učilišti, národnímu výboru, který v odborném učilišti kontroluje výchovu učňů. V této lhůtě se oznamuje i každá změna, k níž došlo v průběhu funkčního období ve složení výboru sdružení nebo jeho revizní komise.

(5) Výbor sdružení zřizuje podle potřeby stálé nebo dočasné komise a volí jejich vedoucí.

(6) Schůze výboru sdružení svolává a jeho činnost řídí předseda sdružení, který zastupuje sdružení navenek a jedná jeho jménem. Předseda sdružení podepisuje listiny sdružení spolu s jednatelem, listiny finanční povahy spolu s hospodářem. V nepřítomnosti předsedy vykonává jeho povinnosti místopředseda, není-li zvolen, člen výboru určený předsedou. Jménem sdružení mohou jednat i jiní jeho funkcionáři, pokud k tomu byli výborem zmocněni.

(7) Ředitel školy se zúčastňuje schůzí výboru sdružení s hlasem poradním.

§ 11

(1) Třídní schůze se konají zpravidla jednou za čtvrt roku a jsou zaměřeny zvláště na problémy výchovy a vzdělávání žáků příslušné třídy.

(2) Třídní schůze se účastní rodiče žáků příslušné třídy a třídní učitel; k jednání jsou podle potřeby přizváni další výchovní pracovníci.

(3) Na první třídní schůzi ve školním roce se volí tříčlenný třídní výbor (předseda a dva členové) nebo třídní důvěrník. Předseda třídního výboru (třídní důvěrník) svolává a řídí třídní schůze a za svou činnost odpovídá spolu s ostatními členy třídního výboru výboru sdružení.

§ 12

(1) Revizní komise sdružení se schází podle potřeby; ve své první schůzi zvolí ze svého středu předsedu komise.

(2) Revizní komise kontroluje hospodaření sdružení a správu jeho majetku; upozorňuje výbor sdružení na zjištěné nedostatky a předkládá mu návrhy na opatření ke zlepšení hospodaření s prostředky sdružení.

(3) Revizní komisi přísluší pozastavit výkon usnesení výboru sdružení, které je v rozporu s rozpočtem sdružení nebo odporuje poslání sdružení, až do rozhodnutí nejbližší členské schůze sdružení.

§ 13

Komisemi zřizovanými podle § 10 odst. 5 jsou zpravidla komise pro ideově politickou práci mezi rodiči a pedagogickou osvětu, pro výchovné otázky a volbu povolání, pro zájmovou činnost žáků, popřípadě více komisí podle jednotlivých okruhů činností, pro pomoc školní družině a školnímu klubu, pro hospodářské otázky aj.

§ 14

Z členských schůzí, třídních schůzí a ze schůzí výboru sdružení se pořizují stručné zápisy. Veškerá dokumentace se po skončení funkčního období orgánů sdružení ukládá v archivu školy.

§ 15

Práva a povinnosti členů sdružení

(1) Členství ve sdružení vzniká podpisem na seznamu členů sdružení třídy nebo podáním písemné přihlášky.

(2) Členové sdružení mají právo volit orgány sdružení, být do těchto orgánů voleni a vyjadřovat se prostřednictvím sdružení k práci školy, výchovných a ostatních pracovníků. Mají právo být informováni, jak jejich podnětů, návrhů a kritiky využívá škola ke zlepšení své práce.

(3) Členové sdružení jsou povinni účastnit se schůzí sdružení, aktivně se podílet na práci sdružení, platit členské příspěvky a vlastní výchovnou péčí zabezpečovat jednotné výchovné působení rodiny se školou na děti a mládež.

§ 16

Hmotné prostředky sdružení a kontrola hospodaření

(1) Příjmy sdružení tvoří členské příspěvky, dary, výtěžky akcí sdružení a výnosy jeho jmění.

(2) Finanční prostředky sdružení jsou odděleny od finančních prostředků školy. Evidenci majetku sdružení a hospodaření s jeho prostředky vede hospodář podle obecně platných předpisů.

(3) Výši členského příspěvku stanoví členská schůze; příspěvek nepřesahuje 20 Kčs ročně. Mají-li rodiče více dětí na jedné škole, platí jen jeden členský příspěvek.

(4) Namátkové a periodické kontroly hospodaření s prostředky sdružení a kontrolu správy jeho majetku provádí národní výbor, který odborně vede školu, při níž je sdružení zřízeno.

§ 17

Zánik sdružení a zastavení jeho činnosti

(1) Činnost sdružení může být podle zvláštních předpisů 2) zastavena, popřípadě sdružení může být rozpuštěno, jestliže jeho činnost je v rozporu s obecně závaznými právními předpisy nebo jestliže sdružení neplní úkoly podle této vyhlášky.

(2) Sdružení též zanikne, usnese-li se na tom členská schůze, zpravidla v důsledku změny sítě škol . Zánik sdružení oznámí jeho předseda národnímu výboru, který odborně vede školu, a jde-li o odborné učiliště, národnímu výboru, který v odborném učilišti kontroluje výchovu učňů.

(3) Majetek sdružení , které zaniklo podle odstavce 1 nebo podle odstavce 2, dosavadní výbor sdružení řádně zabezpečí a vyrovná z něj všechny závazky sdružení. Zbytek předá národnímu výboru, který odborně vede školu, při níž bylo sdružení zřízeno, ve prospěch školských účelů; jde-li o sdružení vzniklé při odborném učilišti nebo při učňovském středisku, předá zbytek jmění organizaci, která je spravuje nebo spravovala.


Závěrečná ustanovení

§ 18

Sdružení, která byla zřízena podle dosavadních předpisů, se považují za sdružení zřízená podle této vyhlášky.

§ 19

Zrušují se směrnice o zřizování, organizaci a činnosti sdružení rodičů a přátel školy ze dne 17. července 1961 čj. 34 576/61-I/2 (Věstník ministerstva školství a kultury 1961, strana 305).

§ 20

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 1973.


Ministr:

Ing. Havlín v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 65 zákona č. 69/1967 Sb., o národních výborech.

2) Ustanovení § 2 zákona č. 126/1968 Sb., o některých přechodných opatřeních k upevnění veřejného pořádku, ve znění zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 99/1969 Sb.

Přesunout nahoru