Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 85/1973 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o zavedení jednotného kontejnerového dopravního systému

Částka 24/1973
Platnost od 30.07.1973
Účinnost od 26.01.1973
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

85

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 31. května 1973

o Dohodě o zavedení jednotného kontejnerového dopravního systému


Dne 3. prosince 1971 byla v Budapešti podepsána Dohoda o zavedení jednotného kontejnerového dopravního systému.

Podle svého článku XII vstoupila Dohoda v platnost dnem 26. ledna 1973.


Český překlad Dohody se vyhlašuje současně.


První náměstek ministra:

Krajčír v. r.


Dohoda

o zavedení jednotného kontejnerového dopravního systému

Vlády Bulharské lidové republiky, Maďarské lidové republiky, Německé demokratické republiky, Mongolské lidové republiky, Polské lidové republiky, Rumunské socialistické republiky, Svazu sovětských socialistických republik a Československé socialistické republiky

přejíce si vytvořit vysoce efektivní systém přepravy zboží, odpovídající současným požadavkům národního hospodářství jejich zemí a základním směrům světového vědeckotechnického vývoje v dopravě,

snažíce se urychlit a racionalizovat proces vnitrostátní a zvláště mezinárodní přepravy nákladů při komplexním využití všech druhů doprav, snížit ekonomické náklady na přepravu, překládku a skladování zboží snižováním výdajů na jeho balení, zajištěním bezpečné dodávky zboží, vytvářením podmínek pro komplexní mechanizaci a automatizaci nákladových operací ve všech stadiích přepravního procesu a organizováním bezpřekládkové přepravy zboží od odesílatele k příjemci, jakož i

přihlížejíce k tomu, že spolupráce jejich zemí v oblasti organizace přepravy, provádění vědeckotechnického výzkumu a výroby technických prostředků urychlí rozvoj dopravy a bude napomáhat úspěšnému plnění jejich úkolů stanovených Komplexním programem dalšího prohlubování a zdokonalování spolupráce a rozvoje socialistické ekonomické integrace členských států RVHP, rozhodly se uzavřít tuto Dohodu:

Článek I

(1) Smluvní strany se dohodly vytvořit systém vnitrostátní a zvláště mezinárodní přepravy nákladů založený na tom, že strany budou používat ve všech druzích dopravy velkokapacitní univerzální i speciální kontejnery podle jimi dohodnutých technických, technologických, ekonomických a organizačních podmínek, nazývaný dále "jednotný kontejnerový dopravní systém".

(2) Jednotný kontejnerový dopravní systém musí umožňovat rozvoj kontejnerové nákladní přepravy rovněž mezi smluvními stranami a třetími zeměmi.

Článek II

(1) Jednotný kontejnerový dopravní systém se zakládá na použití univerzálních a speciálních kontejnerů o hrubé váze 10, 20 a 30 t s parametry doporučenými Mezinárodní organizací pro standardizaci (ISO). Přitom základním typem je kontejner o hrubé váze 20 t.

(2) Přeprava kontejnerů uvedených v bodě 1 tohoto článku se provádí kontejnerovými vlaky zrychleného oběhu, specializovanými námořními a říčními loděmi a soupravami silničních vozidel.

(3) Pro přepravu jednotlivých zásilek zboží mohou zainteresované smluvní strany používat kontejnery o hrubé váze 2,5 a 5 t (řady 3 ISO), obíhající odděleně od velkokapacitních kontejnerů.

(4) Pro leteckou přepravu zboží budou smluvní strany používat kontejnery vyhovující podmínkám této přepravy, s parametry doporučenými ISO a IATA (Mezinárodní sdružení leteckých dopravců).

Článek III

(1) Smluvní strany organizují síť pravidelných mezinárodních kontejnerových spojů železniční, silniční, vodní a letecké dopravy, napojených na vnitrostátní kontejnerové spoje, s přihlédnutím k národním dopravním potřebám a ke struktuře dopravy smluvních stran.

(2) Smluvní strany vytvoří kontejnerové terminály k zajištění překládky kontejnerů z jednoho druhu dopravy na jiný a mezi železnicemi různého rozchodu.

(3) V jednotlivých případech mohou zainteresované smluvní strany vytvářet společné kontejnerové terminály.

Článek IV

Smluvní strany organizují vzájemné schvalování objemu kontejnerové přepravy na roční a orientačně na pětileté období v mezinárodních spojeních podle druhů dopravy, jakož i trasování mezinárodních kontejnerových vlaků a pravidelných silničních, námořních, říčních a leteckých kontejnerových spojů.

Článek V

(1) Smluvní strany budou zavádět jednotný kontejnerový dopravní systém na základě Programu zavádění jednotného kontejnerového dopravního systému dohodnutého mezi jejich kompetentními orgány.

(2) Smluvní strany se dohodly, že do konce roku 1972 dokončí přípravné práce k zavádění jednotného kontejnerového dopravního systému a provedou zkušební přepravy mezi svými zeměmi. V letech 1972-1974 zahájí plánovité provádění kontejnerové přepravy a počínaje rokem 1974 přikročí k zavádění tohoto systému v celé šíři.

(3) Smluvní strany se dohodly, že se účast Mongolské lidové republiky na zavádění jednotného kontejnerového dopravního systému bude uskutečňovat s přihlédnutím k jejím možnostem.

Článek VI

(1) K zajištění zavádění jednotného kontejnerového dopravního systému v dohodnutých lhůtách učiní smluvní strany opatření k vytvoření nutné materiálně technické základny tohoto systému s přihlédnutím ke specializaci a kooperaci výroby odpovídajících technických prostředků.

(2) Smluvní strany vytvoří technické prostředky jednotného kontejnerového dopravního systému jako komplex unifikovaného zařízení (univerzální a speciální kontejnery, specializované prostředky k jejich přepravě a odpovídající nakládací a vykládací zařízení), vzájemně propojeného parametry, funkčním určením a výkonností. Tyto technické prostředky musí odpovídat nomenklatuře a základním parametrům dohodnutým mezi kompetentními orgány smluvních stran s přihlédnutím k doporučením příslušných mezinárodních organizací.

Článek VII

Pro řešení otázek spojených s plněním této Dohody uzavřou smluvní strany nebo jejich kompetentní orgány a organizace potřebné smlouvy (kontrakty).

Článek VIII

(1) Smluvní strany a jejich příslušné organizace stanoví v uzavíraných obchodních dohodách (kontraktech) maximálně možný rozsah přepravy zboží zahraničního obchodu v kontejnerech.

(2) Smluvní strany zajistí vypracování a realizaci potřebných materiálně technických, právních, tarifních a organizačních opatření za účelem efektivního fungování jednotného kontejnerového dopravního systému.

Článek IX

(1) Pro řešení problémů, které mohou vzniknout při plnění této Dohody, zejména pro projednání návrhů na změny nebo doplňky této Dohody, mohou být svolány porady zástupců smluvních stran.

(2) Tyto porady svolává depozitář na území smluvních stran během 90 dnů ode dne, kdy obdržel návrh nebo souhlas nejméně dvou smluvních stran.

(3) Přípravu a provedení takových porad zajišťuje smluvní strana, na jejímž území jsou porady svolány, a to za pomoci depozitáře Dohody.

Článek X

(1) Se souhlasem všech smluvních stran je možno tuto Dohodu změnit nebo doplnit.

(2) Návrhy na změnu nebo doplnění Dohody zasílají smluvní strany depozitáři, který je ihned rozesílá všem smluvním stranám ke schválení.

(3) Smluvní strany sdělí depozitáři do 90 dnů ode dne, kdy obdrží návrh na změnu nebo doplnění Dohody, své vyjádření k němu. Do 15 dnů ode dne, kdy takovéto vyjádření každé smluvní strany došlo, depozitář o něm vyrozumí všechny smluvní strany.

(4) Návrhy na změny a doplňky mohou být schváleny rovněž na poradách svolávaných podle článku IX této Dohody.

(5) Schválené změny a doplňky vstupují v platnost způsobem uvedeným v článku XII této Dohody, není-li při přijetí těchto změn nebo doplňků stanoveno něco jiného.

Článek XI

(1) Se souhlasem všech smluvních stran mohou k této Dohodě přistoupit jiné země, a to oznámením takového přístupu depozitáři; ten o tom neprodleně vyrozumí všechny smluvní strany.

(2) Přístup nabude účinnosti po uplynutí 30 dnů ode dne, kdy depozitář obdrží k tomuto přístupu souhlas všech smluvních stran.

(3) Mezi smluvními stranami a přistoupivší zemí mohou být dohodnuty zvláštní podmínky její účasti na této Dohodě.

Článek XII

Tato Dohoda je uzavřena na neurčitou dobu a vstupuje v platnost po uplynutí 30 dnů ode dne, kdy u depozitáře budou uloženy dokumenty o schválení Dohody všemi smluvními stranami ve shodě s jejich zákonnými předpisy.

Článek XIII

(1) Každá smluvní strana může tuto Dohodu vypovědět, vyrozumí-li o tom depozitáře.

(2) Taková výpověď nabude účinnosti po uplynutí 12 měsíců ode dne, kdy depozitář obdrží zmíněné vyrozumění.

(3) Výpověď Dohody se netýká závazků smluvních stran vyplývajících ze smluv (kontraktů) uzavřených jimi nebo jejich příslušnými orgány a organizacemi o realizaci této Dohody.

Článek XIV

(1) Tato Dohoda se ukládá v sekretariátu Rady vzájemné hospodářské pomoci, který bude plnit funkce depozitáře této Dohody.

(2) Depozitář rozešle všem smluvním stranám ověřené opisy Dohody a bude všechny signatární a přistoupivší země uvědomovat o datu uložení každého dokumentu o schválení Dohody nebo o přístupu k ní, o datu jejího vstupu v platnost, jakož i o výpovědi této Dohody některou ze smluvních stran.

Článek XV

Depozitář této Dohody učiní potřebná opatření k registraci této Dohody v sekretariátu Organizace spojených národů ve shodě s její Chartou.

Sepsáno v Budapešti dne 3. prosince 1971 v jednom vyhotovení v ruském jazyce.

Za vládu Bulharské lidové republiky:

Kjučukov v. r.

Za vládu Maďarské lidové republiky:

Csanádi v. r.

Za vládu Německé demokratické republiky:

Dr. Winkler v. r.

Za vládu Mongolské lidové republiky:

Damdinžav v. r.

Za vládu Polské lidové republiky:

Tarantowicz v. r.

Za vládu Rumunské socialistické republiky:

Burada v. r.

Za vládu Svazu sovětských socialistických republik:

B. Beščev v. r.

Za vládu Československé socialistické republiky:

Šutka v. r.

Přesunout nahoru