Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 84/1973 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Kulturní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Italské republiky

Částka 24/1973
Platnost od 30.07.1973
Účinnost od 27.12.1971
Zrušeno k 01.03.2017 (49/2017 Sb. m. s.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

84

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 22. května 1973

o Kulturní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Italské republiky


Dne 18. května 1971 byla v Praze podepsána Kulturní dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Italské republiky.

Podle svého článku 12 vstoupila Dohoda v platnost dnem 27. prosince 1971.


České znění Dohody se vyhlašuje současně.


Ministr:

Ing. Chňoupek v. r.


KULTURNÍ DOHODA

mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Italské republiky

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Italské republiky, vedeny přáním usnadnit a rozvíjet vzájemnou spolupráci a výměnu v oblasti kultury, umění, vědy, školství, zdravotnictví, kinematografie, rozhlasu, televize a sportu, přesvědčeny, že tato spolupráce přispěje k posílení přátelských vztahů mezi národy obou zemí, rozhodly se uzavřít, při zachování zásad vzájemnosti a nevměšování se do vnitřních věcí druhé země, kulturní dohodu a za tím účelem se dohodly takto:

Článek 1

Smluvní strany budou rozvíjet spolupráci a umožňovat uzavírání přímých dohod mezi vysokými školami, výzkumnými a vědeckými institucemi obou zemí, a proto budou

a) podporovat výměnu školských, výzkumných a zdravotnických pracovníků a dalších osobností z oblasti kultury, vědy a umění, pozvaných do druhé země ke studiu nebo k zdokonalení a k přednáškám v jejich oboru, jakož i uskutečňování společných studií;

b) umožňovat na základě vzájemnosti a v souladu s platnými zákony a předpisy přístup do kulturních a vědeckých institucí, knihoven, archivů a muzeí;

c) podporovat účast vědců a odborníků na kongresech, zasedáních a kulturních festivalech pořádaných na svém území;

d) vyměňovat si školní osnovy, publikace a jinou dokumentaci, týkající se všech stupňů školství;

e) poskytovat studijní stipendia studentům a absolventům, kteří jsou státními příslušníky druhé země; rozsah a způsob jejich poskytování bude stanoven v prováděcích plánech k této Dohodě.

Článek 2

Smluvní strany budou zkoumat možnosti dohody o podmínkách zrovnoprávnění vykonaných studií a studijních diplomů udělovaných příslušnými orgány druhé smluvní strany. Za tím účelem příslušné orgány smluvních stran prozkoumají možnosti uzavření zvláštních ujednání.

Článek 3

Smluvní strany napomáhají činnosti kulturních institucí ustavených k poznávání vzdělanosti a kultury druhé země a poskytují jim potřebnou podporu a umožňují spolupráci.

K zajištění účinné spolupráce mohou smluvní strany uzavřít zvláštní ujednání.

Článek 4

Smluvní strany budou v rámci svého zákonodárství podporovat studium jazyka a kultury druhé země, zejména budou

a) zvát profesory druhé země k přednáškové činnosti na vysokých školách;

b) přijímat lektory a asistenty druhé země na university a další vzdělávací ústavy;

c) vysílat vyučující jazyka a literatury na zdokonalovací a doškolovací stáže, organizované druhou zemí;

d) usnadňovat účast vysokoškolských a středoškolských učitelů a studentů na kursech jazyka, literatury a umění pro cizince, pořádaných druhou zemí;

e) zasílat knihy, publikace a pedagogickou dokumentaci katedrám jazyků a literatury druhé země.

Článek 5

Smluvní strany budou podporovat vzájemnou spolupráci v oblasti literatury, divadla, hudby, filmu a výtvarných umění, zejména

a) vzájemné návštěvy představitelů kultury, jako spisovatelů, umělců, filmařů, knihovníků, restaurátorů uměleckých děl a dalších;

b) výměnu knih, gramofonových desek, periodických publikací apod.;

c) pořádání uměleckých, knižních a kulturních výstav;

d) výměnu hudebních, operních a divadelních představení na obchodním základě a prostřednictvím přímých dohod příslušných organizací obou zemí;

e) další přímé dohody příslušných organizací k prohloubení vzájemných vztahů v oblasti filmu v duchu Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Italské republiky o filmové spolupráci ze dne 25. března 1968;

f) spolupráci mezi filmovými kluby a kinotékami obou zemí k rozvoji výměny uměleckých, dokumentárních a vědeckých filmů na neobchodním základě.

Článek 6

Smluvní strany budou

a) napomáhat v rámci možnosti výměně kulturních děl, vědecké a technické literatury, jakož i dokumentace mezi knihovnami a odbornými institucemi obou zemí;

b) podporovat v rámci platných právních předpisů spolupráci a přímé dohody mezi příslušnými archivy obou zemí výměnou archivářů, publikací, mikrofilmů a zapůjčování dokumentačního materiálu, na němž mají obě strany zájem, jakož i pořádáním výstav dokumentů;

c) podporovat překládání a vydávání nejvýznačnějších děl autorů druhé země v oblasti literární, umělecké, historické a vědecké, a budou v rámci možnosti napomáhat stykům nakladatelů obou zemí.

Článek 7

Smluvní strany budou podporovat na podkladě příslušných přímých dohod spolupráci mezi rozhlasovými a televizními organizacemi obou zemí za účelem výměny zpráv a informačních materiálů, televizních filmů, vědeckých, literárních a hudebních programů.

Článek 8

Smluvní strany budou v rámci možnosti usnadňovat rozvoj cestovního ruchu, včetně cest mládeže a studentů.

Článek 9

Smluvní strany budou podporovat spolupráci mezi příslušnými orgány a sportovními organizacemi obou zemí za účelem rozvoje výměn v oblasti sportu a tělesné výchovy.

Článek 10

Smluvní strany budou podporovat spolupráci mezi svými národními komisemi pro spolupráci s UNESCO.

Článek 11

K provádění této Dohody ustaví smluvní strany smíšenou komisi, jež se bude scházet jednou za dva roky střídavě v Československu a v Itálii k sjednávání dvouletých prováděcích plánů.

Článek 12

Každá smluvní strana sdělí písemně druhé straně, že tato Dohoda byla schválena v souladu s příslušnými zákonnými předpisy. Dohoda vstoupí v platnost dnem pozdějšího sdělení.

Tato Dohoda se uzavírá na dobu pěti let. Nebude-li alespoň dvanáct měsíců před uplynutím tohoto období žádnou ze smluvních stran vypovězena, prodlužuje se mlčky vždy na další pětileté období.

Dáno v Praze dne 18. května 1971 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a italském. Obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu

Československé socialistické republiky:

Zdeněk Trhlík v. r.

nám. ministra zahr. věcí

Za vládu

Italské republiky:

Agostino Benazzo v. r.

velvyslanec Itálie v Praze

Přesunout nahoru