Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 80/1973 Sb.Vyhláška Federálního statistického úřadu, kterou se vydávají základní podmínky dodávky prací a služeb výpočetní techniky

Částka 23/1973
Platnost od 20.07.1973
Účinnost od 01.09.1973
Zrušeno k 01.08.1985 (49/1985 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

80

VYHLÁŠKA

Federálního statistického úřadu

ze dne 11. července 1973,

kterou se vydávají základní podmínky dodávky prací a služeb výpočetní techniky

Federální statistický úřad v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány stanoví podle § 392 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., ve znění zákona č. 138/1970 Sb.:


ODDÍL I

Všeobecná ustanovení

§ 1

Rozsah platnosti

(1) Touto vyhláškou se upravují dodávky prací a služeb prováděných na strojích a zařízeních výpočetní techniky a prací s nimi souvisejících 1) (dále jen "zařízení výpočetní techniky").

(2) Práce a služby podle odstavce 1 jsou zejména:

a) organizační, programátorské a projekční práce (přípravné, pomocné a kompletační práce, zavádění prostředků výpočetní, dokladové a organizační techniky, zavádění automatizace, školení kádrů v oblasti výpočetní, dokladové a organizační techniky, výstavba výpočetních středisek),

b) práce, které souvisí se zpracováním dat na zařízeních výpočetní techniky (přípravné a pomocné práce, práce na strojích malé, střední a velké mechanizace, práce prováděné na všech typech analogových, číslicových a hybridních počítačů, převodnících a kreslících zařízeních a na výpočetní techniku navazujících reprografických zařízeních),

c) užívání prostředků výpočetní, dokladové a organizační techniky.

§ 2

Druhy hospodářských smluv

(1) Na práce a služby uvedené v § 1 se uzavírají zpravidla tyto hospodářské smlouvy (dále jen "smlouva"):

a) o dlouhodobé spolupráci zpravidla na dobu 5 let,

b) o vypracování projektu automatizovaného systému řízení nebo projektu systému řízení technologických procesů,

c) o vypracování dílčí části projektu nebo vypracování programu,

d) o zpracování úloh na zařízeních výpočetní techniky na dobu alespoň jednoho kalendářního roku,

e) o jednorázovém zpracování úloh na zařízeních výpočetní techniky,

f) o přípravě vědecko-technických výpočtů, resp. simulací (vytvoření matematického modelu či popisu) anebo vypracování programu vědecko-technického výpočtu, resp. simulace (popř. včetně vytvoření strojového modelu na analogovém počítači nebo hybridním systému),

g) o provedení vědecko-technického výpočtu nebo provedení experimentu na strojovém modelu (provedení simulace) na zařízeních výpočetní techniky,

h) o užívání prostředků výpočetní, dokladové a organizační techniky.

(2) Smlouvy se uzavírají písemně.

§ 3

Podklady pro uzavření smluv

(1) Podkladem pro uzavření smlouvy o dlouhodobé spolupráci [§ 2 odst. 1 písm. a)] je zpravidla organizacemi dohodnutý projektový úkol.

(2) Podkladem pro uzavření smlouvy o provedení průzkumu a o vypracování projektu automatizovaného systému řízení nebo projektu systému řízení technologických procesů [§ 2 odst. 1 písm. b)] a dílčí části projektu nebo programu [§ 2 odst. 1 písm. c)] je zadávací list; tento list musí obsahovat aspoň popis požadované práce a lhůtu, do kdy má být práce provedena a předána.

(3) Podkladem pro uzavření smlouvy o zpracování na zařízeních výpočetní techniky na kalendářní období [§ 2 odst. 1 písm. d)] a smlouvy o jednorázovém zpracování na zařízeních výpočetní techniky [§ 2 odst. 1 písm. e)] je organizacemi dohodnutý prováděcí projekt.

(4) Podkladem pro uzavření smlouvy o vypracování programu nebo o přípravě vědecko-technického výpočtu, resp . jejich simulace [§ 2 odst. 1 písm. f)] je zadávací list; tento list musí obsahovat aspoň jednoduchý popis řešeného programu nebo přesný matematický model včetně kvantitativních údajů a dále lhůtu, ve které má být práce provedena a předána.

(5) Podkladem pro uzavření smlouvy o provedení vědecko-technického výpočtu, resp. simulace [§ 2 odst. 1 písm. g)] na zařízeních výpočetní techniky je program výpočtu nebo strojový model.

(6) Podkladem pro uzavření smlouvy o užívání prostředků výpočetní, dokladové a organizační techniky [§ 2 odst. 1 písm. h)] je zpravidla požadavek některé z organizací.

§ 4

Lhůty pro předkládání smluv

(1) Návrh smlouvy na práce a služby podle § 2 odst. 1 písm. b), c), e), f) a g) na období kratší než jeden rok předkládá odběratel dodavateli podle potřeby. Dodavatel je povinen vyjádřit se k návrhu smlouvy nejpozději do jednoho měsíce od jeho doručení.

(2) Návrh smlouvy na práce a služby podle § 2 odst. 1 písm. b), d), f) a g) na období nejméně jednoho roku předkládá odběratel dodavateli alespoň tři měsíce před začátkem období , na které má být smlouva uzavřena. Dodavatel je povinen vyjádřit se k návrhu smlouvy nejpozději do jednoho měsíce od jeho doručení.

(3) Jestliže vzhledem k dodatečné potřebě odběratele vzniklé v průběhu zpracování nebo podle výsledků zkušebního provozu je nutné doplnit nebo přepracovat projekt nebo program, organizace na návrh odběratele buď dosavadní smlouvu změní, nebo uzavřou novou smlouvu.

§ 5

Náležitosti smluv a jejich změny

(1) Organizace si ve smlouvě především dohodnou:

a) popis prací; u zpracování na zařízeních výpočetní techniky označení dohodnutého projektu a programu,

b) předpokládaný rozsah zpracování,

c) způsob a lhůty předávání nosičů dat a odevzdání výsledků zpracování,

d) období, na které se smlouva uzavírá,

e) cenu s odkazem n a platný ceník nebo cenové rozhodnutí,

f) způsob fakturace.

(2) Dále si organizace ve smlouvě zpravidla dohodnou i tyto náležitosti:

a) předpokládaný počet položek rozvržený na konkrétní časové úseky (čtvrtletní, měsíční), popřípadě určený podle jednotlivých organizačních útvarů odběratele a dodavatele,

b) předpokládaný finanční objem prací a služeb,

c) použitý typ zařízení výpočetní techniky,

d) součinnost dodavatele a odběratele při vypracování projektu (jejich vzájemná práva a povinnosti),

e) způsob závěrečného posouzení (oponentury) vypracovaného projektu nebo programu,

f) slevy z ceny stanovené ceníkem,

g) typ programovacího jazyka a operačního systému, analytickou metodu, popř. matematický model, vyžaduje-li to formulace úlohy,

h) způsob a termíny úschovy nosičů dat a jejich skartace,

i) způsob rozvržení ceny při režimu současné práce na více programech,

j) stupeň utajení,

k) způsob náhradního zpracování při poruše systému počítače, event . prioritu sestav (prací), které je nutno zpracovat,

l) určení náhradního způsobu dodání výsledků zpracování pro případ, že není možno předat je dohodnutým způsobem.

(3) Organizace dohodnou podle potřeby změnu smlouvy, změní-li se podmínky ovlivňující její plnění, zejména předání podkladů nebo položek v množství větším, než je přípustná odchylka (§ 10).

§ 6

Dodavatelé musí přednostně uspokojovat důležité a neodkladné potřeby ústředních orgánů.

ODDÍL II

Dodávky prací a služeb výpočetní techniky

§ 7

Projekt a program zpracování

Projekt automatizovaného systému řízení (pro oblast řízení a správy), popř. projekt systému řízení (pro oblast řízení technologických procesů) [§ 2 odst. 1 písm. b)] má dvě části:

a) předprojektovou dokumentaci, která zahrnuje projektový úkol,

b) vlastní projekt, který tvoří dvě části

1. úvodní projekt

2. technický projekt systému nebo subsystému.

§ 8

Vstupní údaje ke zpracování

(1) Vstupní údaje pro zpracování podle smlouvy uzavřené podle § 2 písm. d) a e) mohou být předány prostřednictvím nosičů dat nebo formou spřaženého či nespřaženého přenosu dat. Nosiči dat se rozumějí zejména podklady (listiny, formuláře), děrné štítky, děrná páska, magnetická páska apod.

(2) Nosiče dat musí mít úpravu a náležitosti stanovené prováděcím projektem, musí být čitelné, úplné a formálně i věcně správné. Za kvalitu údajů pro zpracování odpovídá odběratel.

(3) Dodavatel odpovídá za bezpečné uložení nosičů dat, které mu odběratel předal ke zpracování, aby nedošlo k jejich ztrátě nebo znehodnocení, a odpovídá za dodržení předpisů o zachování státního, hospodářského a služebního tajemství.

(4) Předávají-li se údaje ke zpracování formou spřaženého či nespřaženého přenosu dat, odpovídá za úplnost a kvalitu předávaných údajů organizace, která je vysílá. Přenosové cesty, termíny, způsob a kvalitu přenosu zajišťuje odběratel po předchozí dohodě s dodavatelem a příslušným orgánem spojů.

§ 9

Předání údajů ke zpracování

(1) Údaje pro zpracování na zařízeních výpočetní techniky musí být dodavateli předány v termínech, množství a způsobem určeným ve smlouvě. Je-li lhůta předání údajů určena podle dní, rozumějí se tím dny pracovní. Není-li v prováděcím projektu nebo ve smlouvě dohodnuto jinak, je odběratel povinen předávat dodavateli údaje plynule a stejnoměrně každý pracovní den.

(2) Nemají-li nosiče dat úplné náležitosti uvedené ve smlouvě, oznámí dodavatel odběrateli závadu neodkladně po jejím zjištění. Odběratel je povinen závadu odstranit nebo dát dodavateli neprodleně přesný pokyn k jejímu odstranění. Došlo-li k odstranění závady do 8. hodiny ranní, platí, že nosiče dat byly předány v tento den; pokud byly nosiče dat předány, popř. závady odstraněny až po tomto termínu, považuje se, že nosiče dat byly předány až následující den.

(3) Údaje předané před dohodnutým termínem se považují za předané až v dohodnuté lhůtě. Nedohodnou-li se organizace jinak, jsou údaje předány včas, jestliže byly doručeny stanoveného dne do 8. hodiny ranní do místa určeného dodavatelem. Připadne-li poslední den lhůty na den, který není pracovním dnem dodavatele, je posledním dnem následující pracovní den dodavatele. Při přenosu dat v režimu spřaženém nemůže odběratel namítat opožděné předání výsledků zpracování, pokud k závadě došlo při přenosu dat.

(4) O předání a převzetí údajů vedou obě strany evidenci, která obsahuje zejména druh a počet údajů (nosičů dat), datum a hodinu předání a převzetí.

(5) Neúplnost nosičů dat vrácených dodavatelem po zpracování odběrateli je odběratel povinen písemně oznámit dodavateli nejpozději do 5 dnů po jejich obdržení, nedohodnou-li se organizace jinak.

§ 10

Přípustné odchylky

Nedohodnou-li se organizace jinak, může se počet dokladů nebo položek předaných ke zpracování v jednom časovém období odchylovat od dohodnutého počtu při smluveném počtu

do 300 000 o + - 10 %

do 500 000 o + - 5 %

nad 500 000 o + - 2 %.

§ 11

Odevzdání výsledků zpracování

(1) Výsledky zpracování na zařízeních výpočetní techniky se rozumějí všechny formy výstupních údajů, které jsou uvedeny ve smlouvě, např. sestavy, tabulky, rozbory, výstupní záznamy na nosičích dat, na mikrofilmu, přenos výstupních údajů v režimu spřaženém i nespřaženém.

(2) Je-li lhůta odevzdání výsledků zpracování dohodnuta časovým obdobím od předání dokladů, počíná tato lhůta dnem následujícím po dni, kdy byly předány všechny doklady. Připadá-li tento den na den, který není dnem pracovním, počíná lhůta následujícím pracovním dnem dodavatele.

(3) Výsledky zpracování a nosiče dat odevzdá dodavatel v místním styku na dohodnutém místě na potvrzení, v němž odběratel vyznačí datum a hodinu převzetí. Při použití veřejné dopravy nebo pošty v mezimístním styku zasílá dodavatel výsledky zpracování a doklady odběrateli jako doporučenou zásilku nebo jiným dohodnutým způsobem.

(4) Výsledky zpracování jsou odevzdány včas, jestliže byly

a) v místním i mezimístním osobním styku odevzdány odběrateli poslední den lhůty nejpozději v určenou hodinu, a není-li hodina určena, do 8. hodiny ranní následujícího pracovního dne. Připadne-li poslední den lhůty na den, který není pracovním dnem dodavatele, je posledním dnem následující pracovní den dodavatele;

b) při použití veřejné dopravy nebo pošty odevzdány poslední den lhůty dohodnutému spoji veřejné dopravy nebo poště. Ustanovení o posledním dnu, který není pracovním dnem dodavatele, platí obdobně;

c) připraveny k přenosu dat v určenou hodinu, a není-li hodina určena, do 8. hodiny ranní následujícího dne, i když ke skutečnému přenosu došlo vlivem příslušného orgánu spojů později.

§ 12

Průběh a způsob zpracování na číslicových počítačích

(1) Smlouvou se určí provozní režim zpracování údajů ve výpočetním středisku. Provozní režimy se zpravidla rozdělují do tří skupin:

a) uzavřený provoz, při kterém výpočetní středisko zajišťuje komplexní zpracování (pořízení nebo převzetí vstupních médií, provedení výpočtu, tisk výsledků, zpracování výsledků v požadované úpravě a jejich odeslání),

b) otevřený provoz (poskytnutí strojového času počítače, popř. jiných zařízení výpočetní techniky k volné dispozici odběratele),

c) dálkový provoz (spřažený provoz spojený s dálkovým přenosem dat, s napojenými koncovými stanicemi - terminály).

(2) Dodavatel odpovídá za správnou funkci zařízení a dále za obsluhu, jestliže ji zajišťuje.

(3) Při otevřeném provozu je odběratel povinen, není-li jinak ve smlouvě dohodnuto, upřesnit objednávku strojového času nejpozději do středy do 12. hodiny kalendářního týdne předcházejícího před kalendářním týdnem plnění. Dodavatel přesný termín stanoví nejpozději do pátku do 12. hodiny.

(4) Při otevřeném provozu je odběratel povinen dostavit se do prostoru výpočetního střediska nejpozději 15 minut před začátkem přiděleného strojového času a být připraven k zahájení zpracování údajů, popř. k sesouhlasení a odzkoušení programů. K vlastnímu výpočtu je odběratel povinen připravit program (uložený na příslušném vstupním médiu), potřebná data, pracovní předpis pro obsluhu zařízení výpočetní techniky, popř. formuláře pro tisk výsledků. O průběhu výpočtu vede operátor dodavatele záznam, který je zástupce odběratele povinen po ukončení výpočtu potvrdit s případnými výhradami. Přestávky ve výpočtu vzniklé následkem okolností na straně odběratele jdou na jeho vrub.

(5) Při otevřeném provozu se za splněnou lhůtu plnění považuje poskytnutí strojového času v den stanovený podle § 12 odst. 3, nejpozději do 6. hodiny následujícího pracovního dne.

(6) Při zahájení výpočetních prací na novém programu je odběratel povinen vyplnit registrační záznam o programu; po jeho dokončení a zavedení do rutinního provozu je odběratel povinen vypracovat stručnou zprávu o obsahu a formě programu a předat ji dodavateli, pokud program vypracovala jiná organizace než dodavatel. Majetková práva odběratele k programu tím zůstávají nedotčena.

§ 13

Průběh a zpracování vědecko-technických výpočtů a simulací na analogových počítačích a hybridních systémech

(1) Smlouvou se určí provozní režim zpracování vědecko-technického výpočtu, popř. provedení simulace na analogovém počítači nebo hybridním systému. Provozní režimy se rozdělují zpravidla do dvou skupin:

a) uzavřený provoz, při kterém výpočetní středisko (analogová nebo hybridní laboratoř) zajišťuje zpracování výpočtu nebo provedení simulace,

b) otevřený provoz, při kterém se pracovník odběratele aktivně zúčastní provedení výpočtu, resp. simulace za případné asistence odborných pracovníků dodavatele.

(2) Při otevřeném provozu je odběratel povinen, není-li ve smlouvě dohodnuto jinak, upřesnit objednávku strojového času nejpozději do středy do 12. hodiny kalendářního týdne předcházejícího před kalendářním týdnem plnění. Dodavatel přesný termín stanoví nejpozději do pátku do 12. hodiny.

(3) Při otevřeném provozu je odběratel povinen dostavit se do prostoru výpočetního střediska (laboratoře) nejpozději 15 minut před začátkem přiděleného strojového času. Nečerpání strojového času v dohodnutém rozsahu a přestávky ve výpočtu vzniklé následkem okolností na straně odběratele jdou na jeho vrub.

(4) Při otevřeném provozu se za splněnou lhůtu plnění považuje poskytnutí strojového času v den stanovený podle § 12 odst. 3, nejpozději do 6. hodiny následujícího pracovního dne.

(5) Není-li ve smlouvě dohodnuto jinak, zruší dodavatel zapojení strojového modelu, resp. programu pro výpočet na analogovém počítači (výměnné programové desce) při otevřeném provozu nejdříve 1 týden po skončení simulace či výpočtu, při uzavřeném provozu nejdříve 1 týden po předání výsledků výpočtu, resp. simulace.

§ 14

Úschova nosičů dat

(1) Není-li ve smlouvě dohodnuto jinak, uschovává dodavatel nosiče dat uvedené v § 8 odst. 1 po dobu 2 měsíců ode dne odevzdání výsledků zpracování. O delší lhůtě se mohou organizace dohodnout zejména v tom případě, kdy nosiče dat mají být použity pro další zpracování. V tomto případě se organizace dohodnou na pravidelném obnovování nosičů informací a o úhradě za ně.

(2) Nepřevezme-li odběratel uschované nosiče dat do konce uschovací doby, předá je dodavatel i bez souhlasu odběratele ke skartaci. Výtěžek ze skartace v tomto případě náleží dodavateli.

(3) Jestliže jde o nosiče dat ve smlouvě taxativně uvedené, pro které platí delší uschovací doba podle zvláštních předpisů, odešle dodavatel tyto nosiče dat po uplynutí uschovací doby stanovené v odstavci 1 odběrateli na jeho náklad.

(4) Dodavatel i odběratel vedou o úschově i vyřazení nosičů dat jednoduchou evidenci.

ODDÍL III

Důsledky porušení závazků a jiných právních povinností

§ 15

Práva z odpovědnosti za vady (reklamační řízení)

(1) Odběratel, kterému byl v důsledku vadné práce dodavatele dodán vadný projekt nebo program, má nárok na bezplatné odstranění vad. Dodavatel je povinen odstranit vady, jen jestliže je odběratel reklamoval nejpozději v době, kdy odstranění vad má ještě význam z hlediska technického nebo ekonomického. V opačném případě má odběratel právo požadovat vrácení zaplacené ceny. Dodavatel je povinen zaplacenou cenu vrátit a majetkové sankce zaplatit, jen jestliže odběratel reklamoval vady nejpozději do tří let od splnění.

(2) Vady výsledků zpracování na zařízeních výpočetní techniky způsobené vadnou prací dodavatele,

a) které jsou zřejmé již při převzetí, je odběratel povinen reklamovat písemně u dodavatele do 10 pracovních dnů od převzetí,

b) které lze zjistit až při vyhotovení účetních a statistických výkazů nebo bilančních sestav, do 10 pracovních dnů po jejich sestavení, nejpozději však do 14 měsíců od převzetí výsledků zpracování.

Organizace mohou dohodnout lhůty delší.

(3) Při uzavřeném provozu zpracování na číslicových počítačích odpovídá dodavatel za správnost výsledků zpracování podle projektu v plném rozsahu. Za chyby vzniklé vadou programu odpovídá dodavatel jen tehdy, pokud jej zpracoval; v tom případě je povinen provést náhradní zpracování. Neodpovídá však za chyby v nosičích dat, pokud je podle prováděcího projektu nemohl zjistit. Při otevřeném provozu odpovídá za správnost výpočtu a za využití přiděleného strojového času odběratel, kromě případů, kdy k nesprávnosti výpočtu došlo vadnou prací dodavatele. Při dálkovém provozu nese odpovědnost za správnost výpočtu odběratel; dodavatel odpovídá jen za včasnost výpočtu, a to tehdy, byla-li dohodnuta závazná priorita úlohy.

(4) Při uzavřeném provozu zpracování vědecko-technických výpočtů, resp. simulací na analogových počítačích a hybridních systémech odpovídá dodavatel za správnost výsledků zpracování v plném rozsahu. Za chyby vzniklé vadou programu odpovídá dodavatel jen tehdy, pokud program zpracoval. Neodpovídá však za chyby v nosičích dat. Při otevřeném provozu odpovídá za správnost výpočtu a za využití přiděleného strojového času odběratel.

(5) Odběratel připojí podle potřeby k reklamaci podrobnější specifikaci vad a v závažných případech i vadné výsledky zpracování, popřípadě i vrácené doklady, je-li to nutné zejména pro nové vyhotovení výsledků zpracování.

(6) Dodavatel je povinen nejpozději do 10 kalendářních dnů po obdržení reklamace oznámit odběrateli, zda reklamaci uznává nebo odmítá; odmítá-li reklamaci, musí uvést důvody.

(7) Odběratel je oprávněn odmítnout převzetí výsledků zpracování, jestliže pro vady ve zpracování jich nelze použít k určenému účelu nebo jestliže oprava nebo vyhotovení nových výsledků zpracování by trvaly tak dlouho, že by výsledky zpracování ztratily z technického nebo ekonomického hlediska význam.

(8) Je-li reklamace oprávněná a odběratel převzetí výsledků zpracování neodmítne (odstavec 7), dodavatel vadné výsledky zpracování na vlastní náklad opraví nebo vyhotoví nové, a to přednostně ve lhůtě, na které se dohodne s odběratelem. Opraví-li vadné výsledky podle dohody s dodavatelem odběratel, hradí náklady opravy dodavatel.

(9) Byly-li nedostatky výsledků zpracování způsobeny vadou údajů nebo jiného podkladového materiálu odběratele, kterou dodavatel nemohl zjistit, hradí náklady opravy nebo vyhotovení nových výsledků zpracování odběratel.

(10) Zjistil-li vadu výsledků zpracování dodavatel po jejich odevzdání odběrateli, je povinen bez zbytečného odkladu mu to oznámit. Práva odběratele tím zůstávají nedotčena.

(11) Výsledky zpracování a nosiče dat, připojené k reklamaci, vrátí dodavatel odběrateli po potvrzení správnosti opakovaného výpočtu.

§ 16

Náhradní zpracování

(1) Zjistí-li odběratel bezprostředně po převzetí výsledků zpracování, že tyto výsledky mají závažné nedostatky vzniklé zpracováním u dodavatele, takže k danému účelu jsou nepoužitelné, a jde-li o nebezpečí z prodlení, reklamuje tyto závady bezodkladně písemně u dodavatele. Dodavatel je povinen bez ohledu na výsledek reklamace zajistit náhradní zpracování do 24 hodin. Náklady až do rozhodnutí o reklamaci nese dodavatel.

(2) Zjistí-li se, že požadavek náhradního zpracování byl neoprávněný, popř. že vadu způsobil sám odběratel (např. předáním nesprávných údajů ke zpracování), nebo nepředloží-li odběratel (podle § 15) všechny stanovené podklady k reklamačnímu řízení, je povinen dodavateli uhradit všechny náklady spojené s náhradním zpracováním a dále zaplatit penále ve výši 10 % z ceny tohoto náhradního zpracování.

§ 17

Návaznost výsledků zpracování

Odmítne-li odběratel převzetí vadných výsledků zpracování podle § 15 odst. 7, přičemž odmítnuté výsledky zpracování měly být podkladem pro zpracování jiných výsledků a odběratel si musel potřebné údaje zpracovat jinak, je dodavatel povinen zajistit návaznost následujících výsledků zpracování.

§ 18

Majetkové sankce

(1) Nedosáhne-li počet podkladů nebo položek předaných odběratelem v příslušném časovém období ke zpracování na zařízeních výpočetní techniky smluveného počtu sníženého o přípustnou odchylku (§ 10), je odběratel povinen zaplatit dodavateli za podklady nebo položky chybějící do smluveného počtu sníženého o přípustnou odchylku penále ve výši 10 % z ceny prací, které by byly na základě těchto podkladů nebo položek provedeny.

(2) Neodevzdá-li odběratel podklady nebo dodavatel výsledky zpracování včas, je organizace, která je v prodlení, povinna zaplatit jednorázové penále ve výši 0,5 % z ceny příslušných výsledků zpracování; navazují-li na neodevzdané výsledky zpracování ještě jiné výsledky, které pro zpoždění předání dokladů nemohl dodavatel včas zpracovat nebo jich pro zpoždění ve zpracování nemohl odběratel včas použít, i z ceny těchto dalších výsledků zpracování.

(3) U prací, u nichž se projevují sezónní výkyvy (např. orba, sklizeň, sezónní nákupy zboží), mohou si organizace dohodnout majetkové sankce odchylně od ustanovení odstavců 1 a 2. Odběratel je povinen oznámit dodavateli sezónní výkyvy v počtu dokladů nebo položek nejpozději 15 dnů před počátkem časového období, ve kterém se má zpracování uskutečnit.

(4) Nesplní-li dodavatel jiné závazky než uvedené v odstavci 2 nebo neodstraní-li vady v dohodnuté lhůtě, je povinen odběrateli zaplatit penále

a) u organizačních, programátorských a projekčních prací [podle § 1 odst. 2 písm. a)] ve výši 0,5 % z celkové ceny projektu za každý započatý kalendářní týden prodlení, nejvýše však 5 %,

b) u prací souvisejících se zpracováním dat na zařízeních výpočetní techniky [§ 1 odst. 2 písm. b)]

1. s denní periodicitou ve výši 1 % z celkové ceny za každý započatý den prodlení, nejvýše však 5 %,

2. s více než denní až 10denní periodicitou, ve výši 0,7 % z celkové ceny za každou jednotku času, o který je dodávka zpožděna, 2) nejvýše však 3 %,

3. s periodicitou vyšší než 10denní a u jednorázových prací ve výši 0,5 % z celkové ceny za každý započatý týden prodlení, nejvýše však 2 %,

c) u ostatních prací a služeb [§ 1 odst. 2 písm. c) a d)] jednorázově ve výši 0,5 % z celkové ceny těchto prací a služeb.

§ 19

Další použití zpracovávaného materiálu

Dodavatel je oprávněn provést z podkladů odběratele práce a služby na zařízeních výpočetní techniky (§ 1 odst. 2) i pro jinou organizaci jen s písemným souhlasem odběratele.


Závěrečná ustanovení

§ 20

Zrušuje se vyhláška Ústřední komise lidové kontroly a statistiky č. 154/1964 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky strojních početních prací.

§ 21

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 1973.


Předseda:

Ing. Kazimour v. r.

Poznámky pod čarou

1) Použité termíny jsou podle ČSN 36 9001 "Stroje na zpracování dat - Názvosloví číslicových a analogových počítačů".

2) Např. u periodicity 3denní se jednotkou času rozumějí 3 dny.

Přesunout nahoru