Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 7/1973 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dlouhodobé obchodní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a rakouskou spolkovou vládou na období od 1. ledna 1973 do 31. prosince 1977

Částka 3/1973
Platnost od 09.02.1973
Účinnost od 01.01.1973
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

7

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 8. ledna 1973

o Dlouhodobé obchodní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a rakouskou spolkovou vládou na období od 1. ledna 1973 do 31. prosince 1977


Dne 7. listopadu 1972 byla ve Vídni podepsána Dlouhodobá obchodní dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a rakouskou spolkovou vládou na období od 1. ledna 1973 do 31. prosince 1977.

Podle svého článku 6 vstoupila Dohoda v platnost dnem 1. ledna 1973.


České znění Dohody se vyhlašuje současně.


Ministr:

Ing. Chňoupek v. r.


DLOUHODOBÁ OBCHODNÍ DOHODA

mezi vládou Československé socialistické republiky a rakouskou spolkovou vládou na období od 1. ledna 1973 do 31. prosince 1977

Vláda Československé socialistické republiky a rakouská spolková vláda vedeny přáním podporovat a rozšiřovat výměnu zboží mezi oběma státy, ve shodě s Všeobecnou dohodou o clech a obchodu (GATT), jejíž členy oba státy jsou, vycházejíce z příznivých předpokladů pro rozvoj vzájemného obchodu na základě rovnoprávnosti a vzájemné výhodnosti rozhodly se za tím účelem sjednat dlouhodobou úpravu výměny zboží a dohodly se k tomu účelu takto:

Článek 1

Obě smluvní strany budou se řídit ve vzájemné výměně zboží ustanoveními Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT), jakož i touto dohodou.

Článek 2

Obě smluvní strany se vynasnaží zajistit druhé smluvní straně volný přístup na trh. K dosažení tohoto cíle podniknou opatření v oblasti své dovozní politiky s cílem stálého rozšiřování dovozních možností a pokračujícího odstraňování ještě trvajících množstevních omezení, která jsou dosud pro dodávky zboží v platnosti, do 31. prosince 1974. Od tohoto okamžiku bude každá ze smluvních stran vůči druhé smluvní straně v zásadě uplatňovat jen taková množstevní omezení, která uplatňuje vůči smluvním stranám GATTu.

Článek 3

Dodávky zboží podle této dohody budou prováděny na základě smluv, které budou uzavírány mezi fyzickými a právnickými osobami a osobními společnostmi obchodního práva se sídlem v Rakousku na jedné straně a Československými organizacemi zahraničního obchodu a ostatními československými právnickými osobami oprávněnými k zahraničně obchodní činnosti na druhé straně.

Článek 4

Obě smluvní strany zřídí Smíšenou komisi složenou ze zástupců obou vlád. Tato komise bude mít za úkol zkoumat dodržování a provádění učiněných ujednání a na podkladě získaných zkušeností dávat podněty k vhodným opatřením na zlepšení hospodářských vztahů mezi oběma státy a k odstraňování případných potíží ve vzájemném obchodním a platebním styku. Bude zejména také předkládat návrhy na změnu a doplnění ročních protokolů.

Smíšená komise se bude scházet na přání jedné ze smluvních stran, nejméně však jedenkrát ročně, střídavě v Rakousku a v Československu.

Článek 5

Všechny platy mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou se provádějí podle Dohody o platebním styku z 22. října 1971, popřípadě podle platební dohody jinak v té které době platné v souladu s devizovými předpisy platnými v každém z obou států a s prováděcími předpisy k nim, ve volně směnitelné měně.

Článek 6

Tato Dohoda vstupuje v platnost dnem 1. ledna 1973 a platí až do 31. prosince 1977. Její platnost se prodlužuje automaticky vždy o další rok, pokud jedna ze smluvních stran Dohodu nevypoví nebo nebude uzavřeno jiné ujednání.

Výpověď musí být uskutečněna písemně diplomatickou cestou nejpozději 3 měsíce před uplynutím platnosti této Dohody.

Článek 7

Vstupem této Dohody v platnost pozbude platnosti Dlouhodobá obchodní dohoda mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou z 18. ledna 1967 s přílohami a všechna pozdější příslušná ujednání.

Na důkaz toho podepsaní, řádně k tomu zmocněni od svých vlád, tuto Dohodu podepsali a zapečetili.

Dáno ve Vídni, dne 7. listopadu 1972, ve dvou vyhotoveních, každé v českém a německém jazyce, přičemž oba texty jsou stejně závazné.

Za vládu Československé socialistické republiky:

Ing. Andrej Barčák v. r.

Za rakouskou spolkovou vládu:

Dr. Josef Staribacher v. r.

Předseda rakouské delegace

Ve Vídni, dne 7. listopadu 1972

Pane předsedo,

vzhledem k dnes podepsané Dlouhodobé obchodní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a rakouskou spolkovou vládou dovoluji si Vám sdělit následující:

v průběhu jednání o uzavření dnes podepsané Dlouhodobé obchodní dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a rakouskou spolkovou vládou upozornil jste mne na určitá omezení při dovozu zboží z Československé socialistické republiky do Rakouské republiky, která nejsou uplatňována vůči ostatním smluvním stranám GATTu.

Dovoluji si Vám sdělit, že rakouská spolková vláda má v úmyslu u tohoto zboží pokračovat v politice liberalizace výměny zboží, která směřuje k tomu, aby do 31. prosince 1974 byla postupně odstraněna množstevní omezení, která ještě platí pro zboží z Československé socialistické republiky. Rakouská spolková vláda však nemůže přitom vyloučit, že určitá množstevní omezení pro zboží uvedené v odstavci 2 tohoto dopisu bude muset podržet ze zvláštních důvodů výjimečně po 31. prosinci 1974. Kdyby k tomu došlo, je ochotna bezodkladně vstoupit v jednání u těchto přechodných opatřeních.

Přijměte, pane předsedo, výraz mé hluboké úcty.

Panu předsedovi československé delegace

Vídeň

Předseda rakouské delegace

Ve Vídni, dne 7. listopadu 1972

Pane předsedo,

vzhledem k dnes podepsané Dlouhodobé obchodní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a rakouskou spolkovou vládou dovoluji si Vám sdělit následující:

smluvní strany potvrzují svoje dosavadní pojetí, že v průběhu vzájemného hospodářského styku uskutečňují se dodávky zboží vždy za ceny obvyklé na nejdůležitějších trzích. Kdyby docházelo k obtížím v cenové oblasti, vstoupí obě strany neprodleně ve styk v rámci Smíšené komise, aby se poradily o vhodných opatřeních na odstranění obtíží.

Prosím Vás o souhlas k uvedenému a používám rád této příležitosti, abych Vás, pane předsedo, ujistil o své hluboké úctě.

Panu předsedovi československé delegace

Vídeň

Předseda československé delegace

Ve Vídni, dne 7. listopadu 1972

Pane předsedo,

mám čest potvrdit příjem Vašeho dopisu z dnešního dne tohoto znění:

„Vzhledem k dnes podepsané Dlouhodobé obchodní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a rakouskou spolkovou vládou dovoluji si Vám sdělit následující:

smluvní strany potvrzují svoje dosavadní pojetí, že v průběhu vzájemného hospodářského styku uskutečňují se dodávky zboží vždy za ceny obvyklé na nejdůležitějších trzích. Kdyby docházelo k obtížím v cenové oblasti, vstoupí obě strany neprodleně ve styk v rámci Smíšené komise, aby se poradily o vhodných opatřeních na odstranění obtíží.

Prosím Vás o souhlas k uvedenému a používám rád této příležitosti, abych Vás, pane předsedo, ujistil o své hluboké úctě.“

Mám čest, pane předsedo, sdělit Vám s uvedeným svůj souhlas.

Přijměte, pane předsedo, výraz mé hluboké úcty.

Panu předsedovi rakouské delegace

Vídeň

Přesunout nahoru