Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 62/1973 Sb.Vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky, kterou se stanoví podrobnosti o veřejných sbírkách

Částka 17/1973
Platnost od 08.06.1973
Účinnost od 01.07.1973
Zrušeno k 01.06.2001 (118/2001 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

62

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnitra České socialistické republiky

ze dne 1. června 1973,

kterou se stanoví podrobnosti o veřejných sbírkách

Ministerstvo vnitra České socialistické republiky stanoví podle § 19 odst. 1 zákona České národní rady č. 37/1973 Sb., o veřejných sbírkách a o loteriích a jiných podobných hrách:


§ 1

Žádosti o povolení sbírky

(1) V písemné žádosti organizace o povolení veřejné sbírky (dále jen "sbírka") se uvede účel sbírky, její územní rozsah, doba, po kterou se má konat, a způsob jejího provádění.

(2) V žádosti se dále uvedou jména, příjmení a bydliště funkcionářů, popřípadě pracovníků organizace odpovědných za řádné provádění sbírky.

(3) Má-li se sbírka provádět sběracími listinami, připojí se k žádosti jejich vzor.

§ 2

Náležitosti povolení sbírky

(1) Povolení sbírky obsahuje - vedle náležitostí rozhodnutí stanovených správním řádem 1) - účel sbírky, její územní rozsah, dobu, po kterou se má konat, způsob jejího provádění, lhůtu pro vyúčtování, popřípadě podmínky, za nichž se sbírka povoluje, a označení pověřeného orgánu, jemuž se předloží vyúčtování sbírky.

(2) Má-li se sbírka provádět sběracími listinami, schválí se v povolení sbírky jejich vzor.

(3) Jestliže se sbírka má provádět zajištěnými sběracími pokladničkami (dále jen "pokladničky"), lze v povolení sbírky určit podmínky pro jejich otevření a zjištění jejich obsahu.

(4) Má-li se sbírka provádět prodejem předmětů, v jejichž prodejní ceně je zahrnut peněžitý příspěvek, určí se jeho výše v povolení sbírky.

§ 3

Propagace sbírky

(1) Organizace, které byla sbírka povolena (dále jen "organizace"), je povinna - není-li v rozhodnutí určeno jinak - dát do 15 dnů od jeho právní moci svým nákladem uveřejnit v denním tisku, podle kterého povolení koná sbírku, k jakému účelu, v jakém územním rozsahu, po kterou dobu a jakým způsobem ji provede. Jde-li o sbírku místního významu, je organizace povinna uvést tyto údaje v obecnou známost způsobem v místě obvyklým.

(2) Organizace je oprávněna propagovat sbírku teprve po jejím pravomocném povolení.

§ 4

Sběrací listiny

(1) Sběrací listiny musí být postupně očíslovány, vydány jen v jednom vyhotovení a opatřeny otiskem razítka a podpisy oprávněných funkcionářů organizace; musí dále obsahovat

a) označení organizace,

b) účel sbírky,

c) datum a číslo povolení sbírky a označení orgánu státní správy, který sbírku povolil,

d) v jakém územním rozsahu a po kterou dobu je sbírka povolena,

e) jméno a příjmení osoby pověřené prováděním sbírky a pořadové číslo její průkazky (§ 8 odst. 1),

f) sloupec pro vyznačení poskytnutých příspěvků a sloupec pro podpisy přispívatelů.

(2) Organizace, popřípadě její nižší organizační složka předloží před zahájením sbírky místnímu národnímu výboru, v jehož územním obvodu se má sbírka konat, sběrací listiny mající náležitosti uvedené v odstavci 1 se žádostí o souhlas s jejich počtem a o jejich ověření.

(3) Organizace i osoby pověřené prováděním sbírky jsou povinny dbát, aby přispívatelé v příslušném sloupci sběrací listiny inkoustem nebo inkoustovou tužkou vyznačili darovanou částku, popřípadě věc a podepsali se jménem a příjmením.

§ 5

Pokladničky

(1) Provádí-li se sbírka pokladničkami, organizace, popřípadě její nižší organizační složka určí jejich počet a před zahájením sbírky uzavře za účasti místního národního výboru, v jehož územním obvodu se má sbírka konat, pokladničky a zajistí je pečetí, popřípadě plombou nebo otiskem svého razítka proti neoprávněnému otevření tak, aby bez porušení tohoto zabezpečení nemohl být obsah pokladničky vyňat.

(2) Neurčí-li se v povolení sbírky něco jiného (§ 2 odst. 3), je organizace, popřípadě její nižší organizační složka povinna otevřít pokladničky před místním národním výborem, v jehož územním obvodu se sbírka prováděla. Po otevření jednotlivých pokladniček se o jejich obsahu sepíše záznam.

(3) Organizace je povinna vést seznam pokladniček, v němž uvede osoby, kterým jsou jednotlivé pokladničky svěřeny, a částku výtěžku z každé pokladničky.

§ 6

Prodej předmětů

Provádí-li se sbírka prodejem předmětů, v jejichž prodejní ceně je zahrnut peněžitý příspěvek, vyznačí se na nich zřetelně výše tohoto příspěvku. Není-li to možné nebo účelné, oznámí organizace výši příspěvku ještě před zahájením sbírky na viditelném místě v prostorech, kde se takové předměty prodávají; jinak uvede výši příspěvku v obecnou známost tiskem, rozhlasem, popřípadě jiným sdělovacím prostředkem v místě obvyklým. Koná-li se sbírka v jiných místech a prostorech všeobecně přístupných nebo dům od domu, prokáží osoby pověřené jejím prováděním výši příspěvku hodnověrným způsobem.

§ 7

Představení pořádaná k dosažení příspěvků

Při veřejných kulturních a jiných všeobecně přístupných představeních pořádaných k dosažení příspěvků uvede organizace na vstupenkách výši příspěvku. Dále vyvěsí u vchodu do prostoru, kde se představení koná, na zřetelně viditelném místě oznámení opatřené podpisem funkcionářů, v němž je uvedeno, kdo je pořadatelem představení, kterým rozhodnutím orgánu státní správy byla sbírka povolena a k jakému účelu. Tyto údaje uvede organizace i na jiných veřejných oznámeních o představení. Představeními všeobecně přístupnými se rozumějí také veřejné tělovýchovné podniky.

§ 8

Průkazky osob pověřených prováděním sbírky

(1) Osoba pověřená prováděním sbírky se vykáže na požádání průkazkou, která obsahuje její jméno, příjmení, bydliště, číslo občanského průkazu a údaje uvedené v § 4 odst. 1 písm. a) až d); průkazka se dále opatří pořadovým číslem, podpisy odpovědných funkcionářů organizace a otiskem jejího razítka.

(2) Průkazky podle odstavce 1 se nesmějí vydávat dětem povinným školní docházkou; tyto děti nelze pověřovat prováděním sbírek.

Vyúčtování sbírky

§ 9

Organizace je povinna výtěžek sbírky neprodleně uložit na účet u pobočky příslušného peněžního ústavu a provádět dispozice s těmito prostředky bezhotovostními úhradami.

§ 10

(1) Organizace je povinna ve lhůtě určené v povolení sbírky předložit vyúčtování sbírky ve dvou vyhotoveních orgánu státní správy, který sbírku povolil, nebo orgánu státní správy jím pověřenému.

(2) Ve vyúčtování uvede organizace hrubý výtěžek, náklady a čistý výtěžek sbírky a prokáže, jakým způsobem a k jakému účelu bylo nebo bude použito čistého výtěžku. Organizace zároveň předloží všechny sběrací listiny a jiné doklady o hrubém výtěžku sbírky a o nákladech spojených s jejím prováděním.

(3) Správnost vyúčtování sbírky potvrdí orgán státní správy (odstavec 1) na stejnopisu vyúčtování, který vrátí organizaci i s předloženými doklady.

(4) Čistý výtěžek sbírky a jeho použití oznámí organizace do 15 dnů po potvrzení správnosti vyúčtování v denním tisku, popřípadě jiným způsobem v místě obvyklým.


§ 11

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1973.


Ministr:

Ing. Jung v. r.

Poznámky pod čarou

1) Ustanovení § 47 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).

Přesunout nahoru